Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2019-03-19

Sammanträde 2019-03-19

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Behovsanalys för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020

3 Bollmora 2:585, Kyrkogränd 6 - Tidsbegränsat bygglov för personalrum för angränsande butik

4 Tyresö 1:530, Breviksvägen 5A - Bygglov för nybyggnad av förskola och komplementbyggnad

5 Odlingslotten 10, Kryddvägen 18 - Tillbyggnad av enbostadshus

6 Namnsättning av gång- och cykelbana

§14 Information

Dnr 2015/BN 0003 92
 
Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§15 Behovsanalys för verksamhetsutveckling inför kommunplan 2019-2022, budget 2020

Dnr BNS-2019-134/200
 
Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna. Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling. Förvaltningarna har gjort en uppföljning av 2018 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen överlämnar analysen till kommunstyrelseförvaltningen för vidare hantering inom ramen för kommunplan 2019-2022 och budget för 2020.

§16 Tidsbegränsat bygglov för personalrum för angränsande butik

Dnr BNS-2018-692/231
 
Bollmora 2:585, Kyrkogränd 6
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov vägras med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900). Sökanden har inte visat på att åtgärden är av tillfällig karaktär och att det finns ett tidsbegränsat behov.
 
2. Avgift:   Avslag:   21 471 kronor
Summa avgifter:   21 471 kronor (faktureras separat)
 
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
 
Upplysning
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Beskrivning av ärendet
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för personalutrymme i anslutning till angränsande butik inkom till byggnadsnämnden den 2018-11-27. Sökanden avser att placera baracker i anslutning till befintlig byggnad som ska inrymmer personalutrymmen. Barackerna placeras på en parkeringsyta. Befintliga personalutrymmen behöver nyttjas till butiksutrymme.
 
Sökanden har yttrat sig gällande byggnadsnämndens förslag till beslut. Systembolaget har under längre tid efterfrågat mer lokalyta för att får plats med det sortiment som efterfrågas i Tyresö köpcentrum. Fastighetsägaren har under en längre tid kollat på olika möjligheter för att tillgodose detta. Lösningen på problemet är att placera paviljonger på befintligt parkeringsdäck för att uppfylla kravet på bättre personalytor och skapa mer butiks- och lagerutrymme. I Skandia fastigheters framtida planering ingår att bygga en större byggnad på den ytan där det i så fall tillfälligt ställs upp paviljonger. Varken fastighetsägaren eller hyresgästen ser detta som en permanent lösning, men tycker att det är bästa lösningen innan någonting annat är byggt.      
 
Beslutet skickas till
Tyresö Köpcentrum AB, Marknadsgränd 27, 13540 Tyresö.
ESCF Tyresö Centrum AB, Skandia fastigheter AB box 70, 103 86 Stockholm

§17 Bygglov för nybyggnad av förskola och komplementbyggnad

Dnr BNS-2018-651/231
 
Tyresö 1:530, Breviksvägen 5A
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § och 31 c punkt 1 §§ plan- och bygglagen (PBL). Åtgärden avviker från detaljplanen på grund av bygganden får tre våningar.
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
      Namn: Thomas Lennartsson
Adress: Box 47002, 10074, Stockholm
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL
 
3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked:  130 603 kronor
             Grannhörande:                             5 460 kronor
              Kungörelse:                                     288 kronor
              Detaljplaneavgift:                      248 760 kronor
              Summa avgifter:                        385 111 kronor
           (faktureras separat)
 
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
 
Upplysning
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.
Byggåtgärder kräver fastighetsägarens/markägarens tillstånd.
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap 3 § PBL.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL.
 
Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL.
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning och lägeskontroll debiteras separat om de utförs av samhällsbyggnadsförvaltningen, mät- och kartenheten.
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Beskrivning av ärendet
Ärendet avser nybyggnad av förskola i tre våningar samt komplementbyggnad, markförändringar i anslutning till planerad byggnad och iordningställande av utemiljön runt planerade byggnader. Förskolan kommer att ha sex avdelningar med personalavdelning och storkök. På tredje våningen finns fläktrummet, på så sätt tillskapas godtagbar friyta för lek och utomhusvistelse på fastigheten. Det möjliggör en friyta om ca 41 kvm per barn när förskolan tar emot 160 barn.
Den större byggnaden placeras 12 m från fastighetsgräns i öster och som närmst 21 meter från fastighetsgräns i norr. Föreslagen färdig golvnivå är angiven till + 7,1 meter. Komplementbyggnaden placeras 5 m från fastighetsgränsen i söder och 12,8 m från tomtgränsen i öster. Fasaderna på byggnaderna kläs med stående träpanel som behålls omålad. Taken kläs med takpapp. Den totala bruttoarean på fastigheten blir 2 073 kvm.
 
Sökanden har inkommit med tillgänglighetsutlåtande från certifierade sakkunnig inom tillgänglighet som i yttrandet verifierar att förskolan uppfyller ställda tillgänglighetskrav med undantag gällande storköket, gångytor på tomt, entré och kommunikationsutrymmen samt avfallsutrymmen. Gården för utevistelse är till vissa delar stark kuperad och nås där den är tillgänglig med ramper.
Fastigheten omfattas av detaljplan Omsorgsboende Sågen nummer 389. Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten får användas för omsorgsboende, vård eller förskola med tillhörande komplementbyggnader. Byggnad får uppföras i två våningar utan inredd vind.
 
Åsikter som framförs är bland annat att de anser att förskolan blir stor på en liten yta och att den blir i tre våningar. De yttrande anser att den tredje våningen inte är anpassat till områdets karaktär och kulturhistoria då det visuella sambandet mellan dalgång och bergsrygg bryts på grund av byggandens höjd. Åsikter uttrycks även att den tredje våningen gör att bygganden kommer att avvika från befintlig bebyggelse i området och önskemål uttrycks om att bygganden ritas om så att den passar bättre in den befintliga bebyggelsekaraktären.
Det uttrycks oro över trafiksituationen som man anser redan idag är belastad och svårtillgänglig samt att man efterfrågar en gång- och cykelväg. Det uttrycks även oro för buller både från förskolan och från trafikbelastningen på kringliggande vägar. Det efterfrågas en plan för hur trafikflödet kring förskolan ska hanteras.
Sökande har valt att besvara yttranden och framför bland annat att de anser att förskolan är väl anpassad till området genom utformning och materialval. Placeringen av förskolan är vald för att uppfylla behoven av förskoleplatser som finns i östra Tyresö och ska uppfylla kraven som ställs på den pedagogiska verksamheten i lokalerna och på gården.
 
Det bedöms inte bli någon större ökning av trafik till området i och med att upptagningsområdet för förskolan är bedömd till att vara boende på östra Tyresö.  Trafiken är tänkt att lösas men en väg in från Breviksvägen med samma dragning som idag. Infartsvägen avslutas vid befintlig gång- och cykelväg där vändyta och parkering anordnas.
 
Beslutet skickas till
Tyresö kommun, Produktionslednings- och exploateringsavdelningen, 135 81 Tyresö
Thomas Lennartsson, Box 47002, 10074, Stockholm
Tyresö kommun fastighetsavdelningen, Bernt Eklund, Marknadsgränd 2, 135 81 Tyresö
Bostadsrättsföreningen Tranmyravägen, C/O H.A. Redovisning & Förvaltning Ab Gymnasievägen 22, 141 38 Huddinge

§18 Tillbyggnad av enbostadshus

Dnr BNS-2017-310/231
 
Odlingslotten 10, Kryddvägen 18
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov nekas med stöd av 9 kap 31b § plan- och bygglagen (2010:900)
2. Avgift: Avslag Bygglov:    4 570 kronor
            Summa avgifter:                4 570 kronor (faktureras separat)
 
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
 
Beskrivning av ärendet
Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus inkom 2017-05-16.
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus på huvudbyggnadens fasad mot nordväst med en byggnadsarea om 23,5 kvadratmeter.
 
Beslutet skickas till
ÖSTMAN RICKARD ANDERS, KRYDDVÄGEN 18, 135 36 TYRESÖ
WIKSTRÖM DIANA BRITT, KRYDDVÄGEN 18, 135 36 TYRESÖ

§19 Namnsättning av gång- och cykelbana

Dnr BNS-2019-57/246
 
Byggnadsnämndens beslut
- Gång- och cykelbanan namnges Töstigen
 
Beskrivning av ärendet
Gång- och cykelbanan är placerad i Norra Tyresö Centrum, etapp 2. Öster om gång- och cykelbanan ligger befintliga byggnaden Forellen 2 som inrymmer bla vårdcentral och i väster är kvarter 6 planerat att byggas. Via gång- och cykelbanan kan man ta sig mellan Regnbågsgatan och Tidvattengatan. Gång- och cykelbanan har under projektets gång kallats Töstigen. Namnet Töstigen följer Norra Tyresö Centrum tema som är vatten.
 
Beslutet skickas till
Johan Nilsson, Tyresö kommun, Byggledningsenheten
Södertörns Brandförsvarsförbund, Box 563, 136 25 Haninge
Susanna Peuraniemi, Tyresö kommun, Mät- och kartenheten
Tony Ytterstedt, Tyresö kommun, Gata- och parkenheten

§20 Dataskyddsombud till byggnadsnämndens verksamhetsområde

Dnr BNS-2019-157/200
 
Byggnadsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Ebba Ljungdahl, konsult, utses till dataskyddsombud för byggnadsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 15 april 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, utgör en moderniserad och ansvarsbaserad ram för efterlevnad av bestämmelserna om dataskydd i EU. Dataskyddsombuden står i centrum för denna nya rättsliga ram som berör många organisationer, vilket underlättar efterlevnaden av bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen.
Enligt förordningen är det obligatoriskt för alla offentliga myndigheter och organ (oavsett vilka uppgifter de behandlar) att utse ett dataskyddsombud.
Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen.
Det innebär bland annat att:
- samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
- kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
- informera och ge råd inom organisationen
Dataskyddsombudet ska också
- ge råd om konsekvensbedömningar
- vara kontaktperson för Datainspektionen
-vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
- samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner
Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger alltid hos den personuppgifts-ansvariga nämnden eller hos personuppgiftsbiträdet. Personuppgiftsansvarig får heller inte bestraffa dataskyddsombudet för att denne har utfört sina arbetsuppgifter. Om dataskyddsombudet upptäcker brister i organisationens verksamheter ska detta påtalas och rättas inom den tidsram som dataskyddsombudet har givit. Om bristerna inte åtgärdas ska dataskyddsombudet anmäla den egna verksamheten till Datainspektionen.
Byggnadsnämndens nuvarande dataskyddsombud avslutar sin anställning i kommunen den 14 april 2019. Det har därför uppstått ett behov att rekrytera ett nytt dataskyddsombud. Under rekryteringsfasen föreslås att tjänsten köps externt.

§21 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92
 
Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under februari redovisas i bifogad bilaga.

§22 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.