Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2020-05-19

Sammanträde 2020-05-19

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Delårsrapport 1 2020 för byggnadsnämnden

3 Ägnö 5:3, Ägnö 8 – Dispens från strandskyddet för återuppförande av fritidshus

4 X- Beslut om sanktionsavgift

§8 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
-  Informationen och redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Tf bygglovchef Klas Modin informerar om verksamheten och redovisar statistik.

§9 Delårsrapport 1 2020 för byggnadsnämnden

Dnr BNS-2020-233/200

Byggnadsnämndens beslut
-  Delårsrapport för tertial 1 2020 för byggnadsnämnden med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari  –
april för byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet vo 15.
 
Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, allt redovisat per verksamhetsområde.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid
befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar att: 
-  Delårsrapport för tertial 1 2020 för byggnadsnämnden med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§10 Dispens från strandskyddet för återuppförande av fritidshus

Dnr BNS-2019-718/227

Ägnö 5:3, Ägnö 8

Byggnadsnämndens beslut
1.  Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för återuppförande av fritidshus.
 
2.  Fastighetens landareal som är markerad på tomtplatsavgränsningen, upprättad 2020-04-29, får tas i anspråk som tomtplats.
 
3.  Avgift: Strandskyddsdispens: 12 837 kronor

Upplysning
Åtgärden kräver bygglov. Bygglov söks separat hos byggnadsnämnden i Tyresö
kommun.
 
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft (7 kap. 18h § Miljöbalken). 
 
Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tid för beslut om en eventuell överprövning (tre veckor) räknas från den dag då
kommunens dispensbeslut inkommer till länsstyrelsen. Sökanden bör avvakta
utgången av tiden för överprövning innan åtgärden påbörjas.
 
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens inkom 2019-11-28. Ansökan avser återuppförande av en byggnad som uppfördes på platsen 1905 som ett fritidshus för sommarvistelse. Den tidigare byggnaden brann ner 1995 och fastighetsägaren önskar nu att återuppföra byggnaden på samma plats. Fastigheten har varit i sökandes släkts ägor sedan 1905 då huvudbyggnaden uppfördes. På fastigheten finns byggnader som varit komplementbyggnader till den ner brunna byggnaden. Fastighetsägaren bor sommartid på Ägnö 5:2 som angränsar till Ägnö 5:3. Ägnö 5:2 förbinds med Ägnö 5:3 genom en bro. Den del av fastighet Ägnö 5:3 som angränsar mot land är omgärdat av ett stängsel. Enligt sökande fanns stängslet under hans uppväxt på 60 -talet och med största sannolikhet har stängslet funnits där långt tidigare eftersom stängslet har hindrat sommarbetande får som tillhört och fortfarande tillhör godset Erstavik. Byggnaden som ansökan avser utgör 178 m2 byggnadsarea och består av två våningar. På ön finns totalt 6 stycken privata fastigheter och samtliga fastigheter är belägna längs öns västra sida. 
 
En ansökan om dispens från strandskyddet inkom för återuppförande 2017-05-10. Byggnadsnämnden gav dispens 2017-06-21. Dispensen upphävdes av länsstyrelsen 2018-09-19, beslutet överklagades till mark - och miljödomstolen som delade länsstyrelsens bedömning. Mark- och miljödomstolens beslut
överklagades till mark- och miljööverdomstolen som 2019-02-11 meddelade att de inte gav prövningstillstånd.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1.  Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för återuppförande av fritidshus.
2.  Fastighetens landareal som är markerad på tomtplatsavgränsningen, upprättad 2020-04-29, får tas i anspråk som tomtplats.
 
3.  Avgift: Strandskyddsdispens: 12 837 kronor

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§11 Beslut om byggsanktionsavgift

Dnr BNS-2019-743/228

X

Byggnadsnämndens beslut
1.  Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X, byggsanktionsavgifter om 23 650 kronor för att den anmälningspliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft. 
 
2.  Byggsanktionsavgift: 23 650 kronor (faktureras separat)

Upplysning
Enligt 9 kap. 2 § PBF, ska, om en byggsanktionsavgift har beslutats för en
överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar rättelse, en ny avgift för
överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.
 
Handläggare för det här ärendet är Mikael Johansson 
 
Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.
 
Beskrivning av ärendet
Vid ett arbetsplatsbesök den 13 september 2018, angående nybyggnad enbostadshus som hanteras i ärende BNS-2016-510, upptäcktes att en tillbyggnad på fasaden mot nordväst hade påbörjats. Byggnadsnämndens tjänsteman meddelade ägaren till bolaget som är fastighetsägare, tillika byggherre, att det inte fanns något startbesked för den åtgärden och att det är
förenligt med byggsanktionsavgifter att påbörja en sådan åtgärd utan startbesked. Den 26 september 2018 inkom byggherren med en anmälan i efterhand för bygglovbefriad tillbyggnad av enbostadshus i ärendet BNS 2018-564. I det ärendet inkom byggherren med en skrivelse via e-post den 29
september 2018 där han meddelade att uppbyggnaden av ”attefallaren”
återupptagits och att han därmed accepterade byggsanktionsavgiften på 0,5
prisbasbelopp. Startbesked för bygglovbefriad tillbyggnad i efterhand gavs på
delegation i ärende BNS-2018-564 den 25 februari 2020.
 
Interimistiskt slutbesked i ärendet BNS-2016-510 meddelades den 19 juli 2019 och där fastslogs att vidtagande av rättelse för tillbyggnaden måste åtgärdas innan slutgiltigt slutbesked kan ges i ärendet.
 
Det här tillsynsärendet startades den 20 december 2019 för att hantera den
olovligt tillkomna tillbyggnaden. Kommunikation via telefon skedde med byggherren den 19 februari 2020 för att meddela att förslag till beslut angående
byggsanktionsavgiften är under beredning. Inget skriftligt yttrande har inkommit under handläggningen av tillsynsärendet.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar att: 
1.  Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägaren till fastigheten X, byggsanktionsavgifter om 23 650 kronor för att den anmälningspliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft. 
2.  Byggsanktionsavgift: 23 650 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

Beslutet skickas till
X

§12 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
-  Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§13 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
-  Redovisningen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under februari, mars och april redovisas i bifogad bilaga.
 
Enligt gällande delegationsordning beslutade Byggnadsnämndens ordförande i ett brådskande ärende BNS-2020-140.