Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2020-09-22

Sammanträde 2020-09-22

Datum
Klockan
18:00
Plats

§23 Information

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf bygglovchef Klas Modin informerar om verksamheten och redovisar statistik och Andrea Hedin informerar om omorganiseringen som skedde våren 2020.

§24 Delårsrapport 2 2020 för byggnadsnämnden

Dnr BNS-2020-233/200

Byggnadsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2020 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti för byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet Vo 15. Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
- Delårsrapport för tertial 2 2020 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§25 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under maj redovisas i bifogad bilaga. Enligt gällande delegationsordning beslutade Byggnadsnämndens ordförande i ett brådskande ärende BNS-2020-457 och BNS-2020-283.

§26 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.