Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2020-12-15

Sammanträde 2020-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats

§42 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
– Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf bygglovchef Joakim Forsell informerar om verksamheten och redovisar statistik.

Beslutsgång
Ordförande Lennart Jönsson ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§43 Nämndplan byggnadsnämnden 2021

Diarienummer BNS-2020-602

Byggnadsnämndens beslut
– Nämndplan 2021 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 antas.

Beskrivning av ärendet
Nämndplanen för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 för 2021 behandlas.

Ordförandeförslag
Nämndplan 2021 för byggnadsnämndens verksamhetsområde 15 antas.

Beslutsgång
Ordförande Lennart Jönsson ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§44 Beslut om byggsanktionsavgift

Diarienummer BNS-2020-670

X

Byggnadsnämndens beslut
– Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X och X, solidariskt byggsanktionsavgifter om 23 650 kronor för att den anmälningspliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.

Byggsanktionsavgift: 23 650 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Hur beslutet kan överklagas framgår av bifogad information.

Upplysning
Handläggare för ärendet är Mikael Johansson.
Beslut i ärendet delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

Beskrivning av ärendet
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus beviljades i juli 2020. Efter det upptäckte handläggaren att en ytterligare tillbyggnad hade påbörjats. Byggherren har meddelat att den tänker söka startbesked för åtgärden i efterhand.

Ordförandeförslag
Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten X och X, solidariskt byggsanktionsavgifter om 23 650 kronor för att den anmälningspliktiga åtgärden tillbyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska  betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har vunnit laga kraft.

Byggsanktionsavgift: 23 650 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordförande Lennart Jönsson ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§45 Information om takkupor - ärendet utgår

§46 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under november redovisas i bifogad bilaga.

Beslutsgång
Ordförande Lennart Jönsson ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§47 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
– Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

Beslutsgång
Ordförande Lennart Jönsson ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller
ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.