Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2021-05-25

Sammanträde 2021-05-25

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Jonas Hedh informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

2 Delårsrapport 1

Diarienummer BNS-2021-233

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2021 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2021 för byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.

Bilagor
Delårsrapport för tertial 1 byggnadsnämnden.pdf
Tjänsteskrivelse delårsrapport.pdf

3 Handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden

Diarienummer BNS-2021-320

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 (2021/KS 0715 001) att ge i uppdrag till byggnadsnämnden att arbeta fram en handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden. Bygglovsenheten har utarbetat en handlingsplan för en effektivare bygglovsprocess.

4 Namnsättning av kommunala lekplatser

Diarienummer BNS2021-191.246

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Lekplats 1, Klintvägen 39 namnges Papegojaparkens lekplats
2. Lekplats 2, Trädgårdsvägen 28E namnges Trädgårdsparkens lekplats
3. Lekplats 3, Vårlöksvägen 43 namnges Vårlöksparkens lekplats
4. Lekplats 4, Vårlöksvägen 27 namnges Krokusens lekplats
5. Lekplats 5, Grepvägen 2, namnges Grepens lekplats
6. Lekplats 6, Sidvallsvägen 3 namnges Sidvallens lekplats
7. Lekplats 7, Korta vägen 27 namnges Lilla larvens lekplats
8. Lekplats 8, Lagergrensväg 71 namnges Skeppets lekplats
9. Lekplats 9, Ällmoravägen 38B namnges Ällmoraängens lekplats
10. Lekplats 10, Fornuddsparken, Fornuddsvägen 65, namnges Fornuddsparkens lekplats
11. Lekplats 11, Stadsparken, Stadsparken 1 namnges Stadsparkens lekplats
12. Lekplats 12, Alby skogsväg 8 namnges Alby gårds lekplats
13. Lekplats 13, Kumlabadet, Herrgårdsvägen 23 namnges Kumlabadets lekplats
14. Lekplats 14, Hästhagsbadet, Persuddevägen 26B namnges Hästhagsbadets lekplats
15. Lekplats 15, Alby skogsväg 10 namnges Albybadets lekplats
16. Lekplats 16, Alby sjöväg 22 namnges Gimmerstabadets lekplats
17. Lekplats 17, Öringebadet, Öringe strandväg 14 Öringebadets lekplats.
18. Lekplats 18, Strandbadet, Strand allén 42B namnges Strandbadets lekplats
19. Lekplats 19, Trinntorpbadet, Trinntorpbadets lekplats
20. Övrigt 20, fotbollsmål Siklöjevägen, Siklöjevägen 12B, namnges Siklöjevägens bollplan

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att namnge kommunens lekplatser. Enligt regelverket SS-EN 1176 ska alla lekplatser förses med en tydlig hänvisningsskylt med namn och annan information som kan vara viktig att ha till hands vid olycka, detta gäller även sportutrustning och redskap exempelvis fotbollsmål och utegymsutrustning. Parkenheten önskar sätta upp hänvisningsskyltar på alla sina lekplatser samt på en gräsplan med fotbollsmål under 2021. Namnförslag till lekplatserna har tagits fram genom kontakt med förskolor och skolor i närheten av lekplatserna samt genom en webbenkätundersökning i syfte att inventera redan etablerade namn och ge Tyresöborna möjligheten att inkomma med förslag. Lekplatser som ligger inom en anlagd park eller en badplats som redan namngetts eller har av kommunen ett etablerat namn har inte inkluderats i förfrågningen utan namnges med samma namn som den park/badplats som de ligger inom. I samband med namngivningen har adress tagits fram till de platser som varit utan en tidigare.

5 Byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande på X

Diarienummer 2021/BN 0027 92

X, X

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Ägaren till fastigheten X, X, föreläggs med stöd av 11 kap.
20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast inom tre månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha vidtagit rättelse. Rättelse ska ske genom att ta bort de båda byggnaderna i form av byggbaracker som har uppförts på fastigheten enligt Kartbilaga.
2. Underlåter fastighetens ägare X, X, att vidta åtgärden i punkt 1 förpliktigas X med stöd av 11 kap. 37 § PBL och 2-3 §§ lag om vite (1985:206) att utge vite om 300 000 kronor.
3. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § tredje stycket PBL att om föreläggandet enligt punkt 1 inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
4. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs ägaren till fastigheten X, X, X, byggsanktionsavgift om 87 203 kronor för att den lovpliktiga åtgärden nybyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
5. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Ägaren till fastigheten X,X, X, byggsanktionsavgift om 13 589 kronor för att den lovpliktiga åtgärden nybyggnad av komplementbyggnad har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
6. Byggsanktionsavgift: 100 792 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
2018 upptäckte bygglovenheten att tre byggbaracker hade ställts upp på fastigheten. Senare hade de utökats till fem varav fyra hade byggts ihop till ett bostadshus och den femte räknas som en komplementbyggnad. Åtgärden strider mot detaljplanen och bygglovenheten bedömer inte att det är möjligt att bevilja bygglov i efterhand för åtgärderna. Därför föreslås byggnadsnämnden besluta att förelägga om rättelse genom att ta bort byggnaderna och byggsanktionsavgift eftersom de påbörjats utan bygglov och startbesked.

6 Beslut om dispens från strandskydd

Diarienummer BNS-2021-120

Tyresö 1:544

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för schaktarbeten för förläggning av ny LSP markkabel inom fastigheten Tyresö 1:544.
2. Särskilt skäl för dispensen är att området redan tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, i enlighet med 7 kap. 18 c § pkt 1.
3. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen avser förläggning av ny LSP markkabel, schaktarbetet följer befintlig vägsträckning. Endast den yta som krävs för anläggningen får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet.
4. Avgift: Strandsskyddsdispens: 13 222 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens kom till bygglovenheten den 25 februari 2021.

Dispens söks av företaget Vattenfall Eldistribution AB. Schaktarbete kommer att utföras på fastigheten Tyresö 1:544 invid Gimmerstavägen som ligger i planlagt område.

Åtgärden utförs på norrsidan av Gimmerstavägen för att kunna gräva ner en ny LPS markkabel från nätstationen på Gimmerstavägen 23 till fastigheten Tyresö 1:227.

7 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under april 2021 redovisas i bifogad bilaga.

8 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§27 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Jonas Hedh informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

§28 Delårsrapport 1

Diarienummer BNS-2021-233

Byggnadsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2021 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2021 för byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
- Delårsrapport för tertial 1 2021 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget
och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§29 Handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden

Diarienummer BNS-2021-320

Byggnadsnämndens beslut
- Handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 (2021/KS 0715 001) att ge i uppdrag till byggnadsnämnden att arbeta fram en handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden. Bygglovsenheten har utarbetat en handlingsplan för en effektivare bygglovsprocess.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
- Handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget
och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§30 Namnsättning av kommunala lekplatser

Diarienummer BNS2021-191.246

Byggnadsnämndens beslut
1. Lekplats 1, Klintvägen 39 namnges Papegojaparkens lekplats
2. Lekplats 2, Trädgårdsvägen 28E namnges Trädgårdsparkens lekplats
3. Lekplats 3, Vårlöksvägen 43 namnges Vårlöksparkens lekplats
4. Lekplats 4, Vårlöksvägen 27 namnges Krokusens lekplats
5. Lekplats 5, Grepvägen 2, namnges Grepens lekplats
6. Lekplats 6, Sidvallsvägen 3 namnges Sidvallens lekplats
7. Lekplats 7, Korta vägen 27 namnges Lilla larvens lekplats
8. Lekplats 8, Lagergrensväg 71 namnges Skeppets lekplats
9. Lekplats 9, Ällmoravägen 38B namnges Ällmoraängens lekplats
10. Lekplats 10, Fornuddsparken, Fornuddsvägen 65, namnges Fornuddsparkens lekplats
11. Lekplats 11, Stadsparken, Stadsparken 1 namnges Stadsparkens lekplats
12. Lekplats 12, Alby skogsväg 8 namnges Alby gårds lekplats
13. Lekplats 13, Kumlabadet, Herrgårdsvägen 23 namnges Kumlabadets lekplats
14. Lekplats 14, Hästhagsbadet, Persuddevägen 26B namnges Hästhagsbadets lekplats
15. Lekplats 15, Alby skogsväg 10 namnges Albybadets lekplats
16. Lekplats 16, Alby sjöväg 22 namnges Gimmerstabadets lekplats
17. Lekplats 17, Öringebadet, Öringe strandväg 14 Öringebadets lekplats.
18. Lekplats 18, Strandbadet, Strand allén 42B namnges Strandbadets lekplats
19. Lekplats 19, Trinntorpbadet, Trinntorpbadets lekplats
20. Övrigt 20, fotbollsmål Siklöjevägen, Siklöjevägen 12B, namnges Siklöjevägens bollplan

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att namnge kommunens lekplatser. Enligt regelverket SS-EN 1176 ska alla lekplatser förses med en tydlig hänvisningsskylt med namn och annan information som kan vara viktig att ha till hands vid olycka, detta gäller även sportutrustning och redskap exempelvis fotbollsmål och utegymsutrustning. Parkenheten önskar sätta upp hänvisningsskyltar på alla sina lekplatser samt på en gräsplan med fotbollsmål under 2021. Namnförslag till lekplatserna har tagits fram genom kontakt med förskolor och skolor i närheten av lekplatserna samt genom en webbenkätundersökning i syfte att inventera redan etablerade namn och ge Tyresöborna möjligheten att inkomma med förslag. Lekplatser som ligger inom en anlagd park eller en badplats som redan namngetts eller har av kommunen ett etablerat namn har inte inkluderats i förfrågningen utan namnges med samma namn som den park/badplats som de ligger inom. I samband med namngivningen har adress tagits fram till de platser som varit utan en tidigare.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Lekplats 1, Klintvägen 39 namnges Papegojaparkens lekplats
2. Lekplats 2, Trädgårdsvägen 28E namnges Trädgårdsparkens lekplats
3. Lekplats 3, Vårlöksvägen 43 namnges Vårlöksparkens lekplats
4. Lekplats 4, Vårlöksvägen 27 namnges Krokusens lekplats
5. Lekplats 5, Grepvägen 2, namnges Grepens lekplats
6. Lekplats 6, Sidvallsvägen 3 namnges Sidvallens lekplats
7. Lekplats 7, Korta vägen 27 namnges Lilla larvens lekplats
8. Lekplats 8, Lagergrensväg 71 namnges Skeppets lekplats
9. Lekplats 9, Ällmoravägen 38B namnges Ällmoraängens lekplats
10. Lekplats 10, Fornuddsparken, Fornuddsvägen 65, namnges Fornuddsparkens lekplats
11. Lekplats 11, Stadsparken, Stadsparken 1 namnges Stadsparkens lekplats
12. Lekplats 12, Alby skogsväg 8 namnges Alby gårds lekplats
13. Lekplats 13, Kumlabadet, Herrgårdsvägen 23 namnges Kumlabadets lekplats
14. Lekplats 14, Hästhagsbadet, Persuddevägen 26B namnges Hästhagsbadets lekplats
15. Lekplats 15, Alby skogsväg 10 namnges Albybadets lekplats
16. Lekplats 16, Alby sjöväg 22 namnges Gimmerstabadets lekplats
17. Lekplats 17, Öringebadet, Öringe strandväg 14 Öringebadets lekplats.
18. Lekplats 18, Strandbadet, Strand allén 42B namnges Strandbadets lekplats
19. Lekplats 19, Trinntorpbadet, Trinntorpbadets lekplats
20. Övrigt 20, fotbollsmål Siklöjevägen, Siklöjevägen 12B, namnges Siklöjevägens bollplan

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget
och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§31 Byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande på X på X

Diarienummer 2021/BN 0027 92
X, X

Byggnadsnämndens beslut
1. Ägaren till fastigheten X, X, X, föreläggs med stöd av 11 kap.
20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast inom tre månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha vidtagit rättelse. Rättelse ska ske genom att ta bort de båda byggnaderna i form av byggbaracker som har uppförts på fastigheten enligt Kartbilaga.
2. Underlåter fastighetens ägare X, X att vidta åtgärden i punkt 1 förpliktigas X med stöd av 11 kap. 37 § PBL och 2-3 §§ lag om vite (1985:206) att utge vite om 300 000 kronor.
3. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § tredje stycket PBL att om föreläggandet enligt punkt 1 inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
4. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs ägaren till X, X, X, byggsanktionsavgift om 87 203 kronor för att den lovpliktiga åtgärden nybyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
5. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Ägaren till fastigheten X,X, X, byggsanktionsavgift om 13 589 kronor för att den lovpliktiga åtgärden nybyggnad av komplementbyggnad har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
6. Byggsanktionsavgift: 100 792 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
2018 upptäckte bygglovenheten att tre byggbaracker hade ställts upp på fastigheten. Senare hade de utökats till fem varav fyra hade byggts ihop till ett bostadshus och den femte räknas som en komplementbyggnad. Åtgärden strider mot detaljplanen och bygglovenheten bedömer inte att det är möjligt att bevilja bygglov i efterhand för åtgärderna. Därför föreslås byggnadsnämnden besluta att förelägga om rättelse genom att ta bort byggnaderna och byggsanktionsavgift eftersom de påbörjats utan bygglov och startbesked.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Ägaren till fastigheten X,X, X, föreläggs med stöd av 11 kap.
20 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att senast inom tre månader efter det att byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft ha vidtagit rättelse. Rättelse ska ske genom att ta bort de båda byggnaderna i form av byggbaracker som har uppförts på fastigheten enligt Kartbilaga.
2. Underlåter fastighetens ägare X, X, att vidta åtgärden i punkt 1 förpliktigas X med stöd av 11 kap. 37 § PBL och 2-3 §§ lag om vite (1985:206) att utge vite om 300 000 kronor.
3. Byggnadsnämnden meddelar med stöd av 11 kap. 27 § tredje stycket PBL att om föreläggandet enligt punkt 1 inte följs kan byggnadsnämnden besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur det ska ske.
4. Med stöd av 11 kap. 51 § PBL påförs ägaren till fastigheten X, X, byggsanktionsavgift om 87 203 kronor för att den lovpliktiga åtgärden nybyggnad av enbostadshus har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
5. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Ägaren till fastigheten X, X, byggsanktionsavgift om 13 589 kronor för att den lovpliktiga åtgärden nybyggnad av komplementbyggnad har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
6. Byggsanktionsavgift: 100 792 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget
och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§32 Beslut om dispens från strandskydd

Diarienummer BNS-2021-120
Tyresö 1:544

Byggnadsnämndens beslut
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för schaktarbeten för förläggning av ny LSP markkabel inom fastigheten Tyresö 1:544.
2. Särskilt skäl för dispensen är att området redan tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, i enlighet med 7 kap. 18 c § pkt 1.
3. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen avser förläggning av ny LSP markkabel, schaktarbetet följer befintlig vägsträckning. Endast den yta som krävs för anläggningen får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet.
4. Avgift: Strandsskyddsdispens: 13 222 kronor (faktureras separat)

Beskrivning av ärendet
Ansökan om strandskyddsdispens kom till bygglovenheten den 25 februari 2021.
Dispens söks av företaget Vattenfall Eldistribution AB. Schaktarbete kommer att utföras på fastigheten Tyresö 1:544 invid Gimmerstavägen som ligger i planlagt område.
Åtgärden utförs på norrsidan av Gimmerstavägen för att kunna gräva ner en ny LPS markkabel från nätstationen på Gimmerstavägen 23 till fastigheten Tyresö 1:227.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljöbalken (1998:808) ges, med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken, för schaktarbeten för förläggning av ny LSP markkabel inom fastigheten Tyresö 1:544.
2. Särskilt skäl för dispensen är att området redan tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, i enlighet med 7 kap. 18 c § pkt 1.
3. Ingen tomtplatsbestämning görs eftersom strandskyddsdispensen avser förläggning av ny LSP markkabel, schaktarbetet följer befintlig vägsträckning. Endast den yta som krävs för anläggningen får tas i anspråk och användas för det avsedda ändamålet.
4. Avgift: Strandsskyddsdispens: 13 222 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget
och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§33 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under april 2021 redovisas i bifogad bilaga.

§34 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.