Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2021-09-28

Sammanträde 2021-09-28

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Ärende 1 Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tf. bygglovschef Charlotta Klinth informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

2 Delårsrapport tertial 2

Ärende 2 Diarienummer BNS-2021-604

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Delårsrapport för tertial 2 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2021 för byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delårsrapport 2 byggnadsnämnden.pdf
Delårsrapport T2 för byggnadsnämnden.pdf

3 Beslut om bygglov

Ärende 3 Diarienummer BNS-2021-491

Kumla 3:1733, Töresjövägen 46
Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Beslutet beviljas med stöd av 9 kap. 30 § och 12 kap 8 § plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad (revidering av beslut i ärende BNS-2021-172), Kumla 3:1733.
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.
Namn: Daniel Mancilla
Adress: Maleon AB, Industrigatan 2 1tr, 195 60 Arlandastad.
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. Bygglovavgift: 13 748 kronor (annan ändring)
Sammanlagd bygglovavgift: 13 748 kronor (faktureras separat)

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
2021-03-16 togs beslut BNS-2021-172 i byggnadsnämnden om nybyggnad för flerbostadshus och komplementbyggnad. Startbesked gavs 2021-06-03.
Ansökan om ändring av tidigare givet bygglov har inkommit, varför nytt bygglov krävs. Anledning till ändring beror på att det finns mer berg i marken än vad man tidigare bedömt, genom att höja hela flerbostadshuset kan sprängning av berg kan minimeras.

4 Namnsättning av väg

Ärende 4 Diarienummer BNS-2021-493

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Vägen inom detaljplanen namnges Bäverbäcksslingan.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att föreslå ett nytt namn till den väg som kommer att finnas inom detaljplanen för Bäverbäcken etapp 1, östra.

5 Namnsättning av gång- och cykelbana

Ärende 5 Diarienummer BNS-2021-559

Bollmora 2:1
Byggnadsnämndens förslag till beslut
* -Gång- och cykelbanan inom området får namnet Prästängstigen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att föreslå ett nytt namn till den gång- och cykelbanan som finns inom Prästängen, fastigheten Bollmora 2:1.

6 Delegationsbeslut

Ärende 6 Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under ausgusti 2021 redovisas i bifogad bilaga.

7 Meddelanden

Ärende 7 Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§54 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Avdelningschef Andréa Hedin informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

§55 Delårsrapport tertial 2

Diarienummer BNS-2021-604

Byggnadsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2021 för byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.
Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
- Delårsrapport för tertial 2 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget
och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§56 Beslut om bygglov

Diarienummer BNS-2021-491

Kumla 3:1733, Töresjövägen 46

Byggnadsnämndens beslut
1. Beslutet beviljas med stöd av 9 kap. 30 § och 12 kap 8 § plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad (revidering av beslut i ärende BNS-2021-172), Kumla 3:1733.
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig. Namn: Daniel Mancilla
Adress: Maleon AB, Industrigatan 2 1tr, 195 60 Arlandastad. Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. Bygglovavgift: 13 748 kronor (annan ändring)
Sammanlagd bygglovavgift: 13 748 kronor (faktureras separat)
Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
2021-03-16 togs beslut BNS-2021-172 i byggnadsnämnden om nybyggnad för flerbostadshus och komplementbyggnad. Startbesked gavs 2021-06-03.
Ansökan om ändring av tidigare givet bygglov har inkommit, varför nytt bygglov krävs. Anledning till ändring beror på att det finns mer berg i marken än vad man tidigare bedömt, genom att höja hela flerbostadshuset kan sprängning av berg kan minimeras.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
1. Beslutet beviljas med stöd av 9 kap. 30 § och 12 kap 8 § plan- och bygglagen. Byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov Nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad (revidering av beslut i ärende BNS-2021-172), Kumla 3:1733.
2. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig. Namn: Daniel Mancilla
Adress: Maleon AB, Industrigatan 2 1tr, 195 60 Arlandastad. Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. Bygglovavgift: 13 748 kronor (annan ändring)
Sammanlagd bygglovavgift: 13 748 kronor (faktureras separat)

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§57 Namnsättning av väg

Diarienummer BNS-2021-493

Byggnadsnämndens beslut
- Vägen inom detaljplanen namnges Bäverbäcksslingan.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att föreslå ett nytt namn till den väg som kommer att finnas inom detaljplanen för Bäverbäcken etapp 1, östra.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
- Vägen inom detaljplanen namnges Bäverbäcksslingan.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§58 Namnsättning av gång- och cykelbana

Diarienummer BNS-2021-559

Bollmora 2:1

Byggnadsnämndens beslut
- -Gång- och cykelbanan inom området får namnet Prästängstigen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att föreslå ett nytt namn till den gång- och cykelbanan som finns inom Prästängen, fastigheten Bollmora 2:1.

Ordförandeförslag
Ordförande Lennart Jönsson (S) föreslår att:
- -Gång- och cykelbanan inom området får namnet Prästängstigen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§59 Delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under ausgusti 2021 redovisas i bifogad bilaga.

§60 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.