Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2022-09-27

Sammanträde 2022-09-27

Datum
Klockan
18:00
Plats

1 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

2 Delårsrapport 2 2022 för byggnadsnämnden

Diarienummer BNS-2022-487

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Delårsrapport för 2 2022 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2022 för byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 2
Delårsrapport Bygglov T2 2022

3 Rivning och nybyggnad av monopole

Diarienummer BNS-2022-299

Kumla 3:1264

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov beviljas för uppförande av monopole-mast avsedd för mobiltelefoni med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov beviljas för rivning av befintlig monopole-mast med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Staffan Lundriksson.
Adress: Netel AB, Florettagatan 12, 254 67 Helsingborg
4. Avgiften för rivningslov är 8 736 kronor. Avgiften för bygglov (med tekniskt samråd) är 20 592 kronor. Summan för bygglov 29 328 kronor (faktureras separat).

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö.
Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysningar
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad delgivning.

När ett beslut är fattat kan det överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Tyresö kommun, bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser rivning av en befintlig 18 meter hög monopole avsedd för mobiltelefoni och uppbyggnad av ersättande 18 meter hög monopole-mast avsedd för samma ändamål. Ansökt åtgärd avviker från detaljplanen genom att vara placerad på mark med användningsområde park och plantering. Avvikelsen bedöms vara liten och förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov.

4 Namnsättning av två torg inom Norra Tyresö Centrum (NTC)

Diarienummer BNS-2022-374-246

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Torget vid den nya ishallen namnges Istorget.
2. Torget invid Vårflodsgatan namnges Dropptorget.

Beskrivning av ärendet
Inom den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum kommer två nya torg anläggas som saknar namn. De två nya torgen behöver namnsättas och två förslag har tagits fram av namnberedningsgruppen.

5 Namnsättning av lekplats på Akvarievägen

Diarienummer BNS 2022-420-246

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Lekplatsen på Akvarievägen 69 namnges Akvarieparkens lekplats.

Beskrivning av ärendet
I samband med en upprustning av en lekplats på Akvarievägen 69 namnges också lekplatsen så att en hänvisningsskylt kan sättas upp enligt Svensk standard för lekredskap, SS-EN 1177. Lekplatsen föreslås heta Akvarieparkens lekplats.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under juni och juli 2022 redovisas i bifogad bilaga.

7 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

§45 Information

Diarienummer 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar statistik från förgående månad.

§46 Delårsrapport 2 2022 för byggnadsnämnden

Diarienummer BNS-2022 - 487

Byggnadsnämndens beslut
Delårsrapport för 2 2022 för byggnadsnämnden med mål- och
budgetuppföljning godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden maj-augusti 2022 för
byggnadsnämndens verksamhetsområde med riskuppföljning.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att delårsrapport för 2 2022 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§47 Rivning och nybyggnad av monopole

Diarienummer BNS-2022 - 299

Kumla 3:1264

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov beviljas för uppförande av monopole-mast avsedd för mobiltelefoni med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov beviljas för rivning av befintlig monopole-mast med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Staffan Lundriksson.
Adress: Netel AB, Florettagatan 12, 254 67 Helsingborg
4. Avgiften för rivningslov är 8 736 kronor. Avgiften för bygglov (med
tekniskt samråd) är 20 592 kronor. Summan för bygglov 29 328 kronor
(faktureras separat).

Överklagande av beslut
Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i
Stockholms län, men skickas till Tyresö kommun, Bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Upplysningar
Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

När ett beslut är fattat kan det överklagas. Överklagandet ska vara ställt till
Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Tyresö kommun, bygglovenheten, 135 81 Tyresö. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser rivning av en befintlig 18 meter hög monopole avsedd för
mobiltelefoni och uppbyggnad av ersättande 18 meter hög monopole-mast avsedd för samma ändamål. Ansökt åtgärd avviker från detaljplanen genom att vara placerad på mark med användningsområde park och plantering.

Avvikelsen bedöms vara liten och förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:
1. Bygglov beviljas för uppförande av monopole-mast avsedd för mobiltelefoni med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Rivningslov beviljas för rivning av befintlig monopole-mast med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900).
3. För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig;
Namn: Staffan Lundriksson.
Adress: Netel AB, Florettagatan 12, 254 67 Helsingborg
4. Avgiften för rivningslov är 8 736 kronor. Avgiften för bygglov (med tekniskt samråd) är 20 592 kronor. Summan för bygglov 29 328 kronor (faktureras separat).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§48 Namnsättning av två torg inom Norra Tyresö Centrum (NTC)

Diarienummer BNS-2022 - 374 - 246

Byggnadsnämndens beslut
1. Torget vid den nya ishallen namnges Istorget.
2. Torget invid Vårflodsgatan namnges Dropptorget.

Beskrivning av ärendet
Inom den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum kommer två nya torg anläggas som saknar namn. De två nya torgen behöver namnsättas och två förslag har tagits fram av namnberedningsgruppen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Torget vid den nya ishallen namnges Istorget.
2. Torget invid Vårflodsgatan namnges Dropptorget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§49 Namnsättning av lekplats på Akvarievägen

Diarienummer BNS 2022 - 420 - 246

Byggnadsnämndens beslut
Lekplatsen på Akvarievägen 69 namnges Akvarieparkens lekplats.

Beskrivning av ärendet
I samband med en upprustning av en lekplats på Akvarievägen 69 namnges också lekplatsen så att en hänvisningsskylt kan sättas upp enligt Svensk standard för lekredskap, SS-EN 1177. Lekplatsen föreslås heta Akvarieparkens lekplats.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att lekplatsen på Akvarievägen 69 namnges Akvarieparkens lekplats.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§50 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut under juni och juli 2022 redovisas i bifogad bilaga.

§51 Meddelanden

Diarienummer 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
2. Sammanträdet ajourneras mellan 18:41-18:46.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att notera informationen. Ordföranden föreslår även att sammanträdet ajourneras i 5 minuter mellan 18:41 - 18:46.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggn adsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

§52 Överklagande av beslut om byggsanktionsavgifter

Diarienummer BNS-2019 - 722

X, X med flera

Byggnadsnämndens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Nämnden vidhåller tidigare beslut 2021 - 02 - 23 §9.
3. Bygglovschefen ges i uppdrag att överklaga länsstyrelsens beslut och föra talan vid mark- och miljödomstolen.

Beskrivning av ärendet
Den 23 februari 2021 beslutade byggnadsnämnden att påföra X byggsanktionsavgifter om totalt 683 735 kronor.

Bygglov och startbesked gavs för nybyggnad av flerbostadshus. Vid platsbesök den 3 september 2019 upptäcktes att det fanns avvikelser från beviljat bygglov.

Den 5 december 2019 beviljades bygglov och startbesked för ändringarna. Då
ändringarna redan var påbörjade innan startbesked hade getts beslutade nämnden att byggsanktionsavgifter skulle tas ut. Totalt för tillbyggnad av loftgångar, utvändiga ändringar av fasader samt för väsentligt ändrade planlösningar.

Huvudfrågan i detta ärende är om de vidtagna åtgärderna kan anses ha påbörjats utan startbesked och att det förelåg förutsättningar för nämnden att ta ut byggsanktionsavgifter.

Länsstyrelsen har den 19 september 2022 upphävt nämndens b eslut med
motiveringen att det är oklart hur bestämmelserna om sanktionsavgifter ska
tolkas i aktuell situation.

Ordförandeförslag
Ordförande Mari Schaub-Iggström (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar
att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Nämnden vidhåller tidigare beslut 2021 - 02 - 23 §9.
3. Bygglovschefen ges i uppdrag att överklaga länsstyrelsens beslut och föra talan vid mark- och miljödomstolen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.