Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2022-09-14

Sammanträde 2022-09-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Avsägelse av uppdrag Johnny Eriksson

Diarienummer 2022/KS 0243 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Johnny Eriksson har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i kommunala funktionshindersrådet.

2 Nominering till kommunala funktionshindersrådet

Diarienummer 2022/KS 0242 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
1. Jenny Hultgren godkänds som ledamot i kommunala funktionshindersrådet.
2. Paragrafen anses omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Autism- och aspergerföreningen nominerar Jenny Hultgren till ledamot i kommunala funktionshinderrådet. Jenny Hultgren ersätter tidigare ledamot Jonny Eriksson.

Information från anhörigkonsulent

3 Information från anhörigkonsulent

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anhörigkonsulent Marika Skarpenhed informerar om den nya nationella anhörigstrategi som regeringen beslutat om i april 2022.

4 Tillgänglighetsplan 2023 med aktiviteter för 2024

Diarienummer 2022/KS 0044 003

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2023 behandlas av
respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2023 behandlas av
kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan
för åren 2023-2024 samt förslag på aktiviteter för 2023. Kommunala
funktionshindersrådet föreslår kommunstyrelsen besluta att
tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2023 behandlas av respektive
nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag
till aktiviteter 2023 behandlas av kommunstyrelsen.

Bilagor
Ny tillgänglihetsplan Tyresö kommun_Utkast220907.docx

5 Information från arbetsmarknad- och socialnämnden

Diarienummer 2022/KS 0246 002

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt informerar om delårsrapport 2 och redovisning av pågående uppdrag för arbetsmarknad- och socialnämnden.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag för arbets-marknads och socialnämnden 2022.pdf

6 Information från äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0245 002

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef Eva Norgren informerar om hur kommunen arbetar med hörselkonsulenter.

Förvaltningschef John Henriksson informerar om delårsrapport 2 och redovisning av äldre- och omsorgsnämndens pågående uppdrag.
Rådet saknar uppdraget att utreda dom ekonomiska konsekvenserna av kvalitetshöjande valmöjligheter som att alla brukare ska ha tillgång till wifi och egen semester med personal, som beslutades om i rådet i januari 2022.

Bilagor
Redovisning av aktuella uppdrag för äldre. och omsorgsnämnden 2022-08.pdf

7 Svar på remiss- Våldsförebyggande handlingsplan för Tyresö kommuns grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning

Diarienummer 2022/KS 0207 003

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
Kommunala funktionshindersrådets skrivelse antas som svar på remissen.

Beskrivning av ärendet
En handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning har tagit fram. Den har nu kommit på remiss till kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Våldsförebyggande handlingsplan ändrad efter kommentarer.docx

8 Meddelande till KFR

Diarienummer 2022/KS 0046 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Lokalbehovsanalys äldre-och omsorgsnämnden 2023-2035.pdf
Synpunkter på lokalbehovsanalys 2022 från representanter ur KPR (1).pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd (1).pdf
Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-20 § 54.pdf
1 juni 2022. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf
8 juni 2022. Naturguidning vid Kolardammarna med RSMH.pdf
25 aug 2022. Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark.pdf
30 aug 2022. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta.pdf
1 sep 2022. Naturguidning vid Gammelström med Medvind.pdf
5 sep 2022. Naturguidning vid Barnsjön.pdf

9 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0100 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor lyfts och behandlas.
1. Medlemmar nästa mandatperiod
Viktigt att våra föreningar nominerar nya rådsmedlemmar
2. Utskick inför mötena
Alla ska få allt utskickat per post både till samrådsmöte och rådsmötet
3. Olovlig parkering på handikapp parkeringsplatser
Vad kan kommunen göra?
4. Vad händer i frågan om synmarkeringar och andra åtgärder för tillgängligt kommunhus?

§40 Avsägelse av uppdrag Johnny Eriksson

Diarienummer 2022/KS 0243 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Johnny Eriksson har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i kommunala funktionshindersrådet.

§41 Nominering till kommunala funktionshindersrådet

Diarienummer 2022/KS 0242 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Jenny Hultgren godkänds som ledamot i kommunala funktionshindersrådet.
2. Paragrafen anses omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Autism- och aspergerföreningen nominerar Jenny Hultgren till ledamot i kommunala funktionshinderrådet. Jenny Hultgren ersätter tidigare ledamot Jonny Eriksson.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att det kommunala funktionshindersrådet beslutar att
1. Jenny Hultgren godkänds som ledamot i kommunala funktionshindersrådet.
2. Paragrafen anses omedelbart justerad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om det kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att det kommunala funktionshindersrådet bifaller det.

§42 Information om tillgängligheten i kommunhuset

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Återrapportering från dialog med centrumledningen sker på det kommunala funktionshindersrådet sammanträde den 30 november 2022.

Beskrivning av ärendet
Andrea Hedín, Avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret och Joakim Wangler, tillförordnad fastighetschef presenterar det pågående arbetet med tillgänglighet i kommunhuset samt ansvarsfördelning mellan kommunen och centrumledningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att det kommunala funktionshindersrådet beslutar att
1. Informationen noteras.
2. Återrapportering från dialog med centrumledningen sker på det kommunala funktionshindersrådets sammanträde den 30 november 2022.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om det kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att det kommunala funktionshindersrådet bifaller det.

§43 Information om anhörigkonsulent

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anhörigkonsulent Marika Skarpenhed informerar om den nya nationella anhörigstrategi som regeringen beslutat om i april 2022.

§44 Tillgänglighetsplan 2023 med aktiviteter för 2023

Diarienummer 2022/KS 0044 003

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
1. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2023 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
2. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2023 med tillägg om länsstyrelsens satsning delaktighetsboosten behandlas av kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit fram förslag till tillgänglighetsplan för åren 2023-2024.

Kommunala funktionshindersrådet föreslår kommunstyrelsen besluta att
tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2023 behandlas av respektive nämnd vid framtagandet av nämndplan samt att kommunövergripande förslag till aktiviteter 2023 behandlas av kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att det kommunala funktionshindersrådet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
1. Mötet ajourneras i fem minuter, mellan 19:38-19:43.
2. Tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2023 behandlas av respektive nämnd vid framtagande av nämndplan.
3. Kommunövergripande förslag till aktiviteter 2023 med tillägg om länsstyrelsens satsning delaktighetsboosten behandlas av kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om det kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att det kommunala funktionshindersrådet bifaller det.

Bilagor
Tillgänglighetsplan med aktiviteter 2023.pdf

§45 Information från arbetsmarknad- och socialnämnden

Diarienummer 2022/KS 0246 002

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef Anna-Lena Engstedt informerar om arbetsmarknads- och socialnämndens delårsrapport 2 och redovisning av pågående uppdrag för arbetsmarknad- och socialnämnden.

Bilagor
Redovisning av pågående uppdrag för arbets-marknads och socialnämnden 2022.pdf

§46 Information från äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2022/KS 0245 002

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef Eva Norgren informerar om hur kommunen arbetar med hörselkonsulenter och om äldre- och omsorgsnämndens delårsrapport 2 samt redovisning av äldre- och omsorgsnämndens pågående uppdrag.

Bilagor
Redovisning av aktuella uppdrag för äldre. och omsorgsnämnden 2022-08.pdf

§47 Svar på remiss- våldsförebygggande handlingsplan för Tyresö kommuns grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning

Diarienummer 2022/KS 0207 003

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen
* Kommunala funktionshindersrådets skrivelse antas som svar på remissen.

Beskrivning av ärendet
En handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning har tagits fram. Den har nu kommit på remiss till kommunala funktionshindersrådet.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att det kommunala funktionshindersrådet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det kommunala funktionshindersrådets skrivelse antas som svar på remissen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om det kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att det kommunala funktionshindersrådet bifaller det.

Bilagor
Våldsförebyggande handlingsplan ändrad efter kommentarer.docx

§48 Meddelande till KFR

Diarienummer 2022/KS 0046 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden.pdf
Lokalbehovsanalys äldre-och omsorgsnämnden 2023-2035.pdf
Synpunkter på lokalbehovsanalys 2022 från representanter ur KPR (1).pdf
Tjänsteskrivelse Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd (1).pdf
Granskningsrapport för Funkisgruppens boendestöd.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-06-20 § 54.pdf
1 juni 2022. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf
8 juni 2022. Naturguidning vid Kolardammarna med RSMH.pdf
25 aug 2022. Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark.pdf
30 aug 2022. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta.pdf
1 sep 2022. Naturguidning vid Gammelström med Medvind.pdf
5 sep 2022. Naturguidning vid Barnsjön.pdf

§49 Övriga frågor

Diarienummer 2022/KS 0100 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor lyfts och behandlas.
1. Medlemmar nästa mandatperiod
Rådssekreteraren kontaktar de olika föreningarna för att efterhöra om nomineringar.
2. Utskick inför mötena
Rådssekreteraren kommer att tillse att mötesmaterial finns utskrivet för uthämtning i servicecenter en vecka före varje sammanträde.
3. Olovlig parkering på handikapp parkeringsplatser
Denna fråga diskuteras under § 42 Information om ett tillgängligt kommunhus.
4. Vad händer i frågan om synmarkeringar och andra åtgärder för tillgängligt kommunhus? Denna fråga diskuteras under ärende § 42 Information om ett tillgängligt kommunhus.