Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2018-05-14

Sammanträde 2018-05-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Frågestund med representanter för moderaterna och socialdemokraterna

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter för moderaterna och socialdemokraterna besöker rådsmötet och rådets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor inför valet 2018.

2 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0137 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Bilagor
Protokoll kommunala funktionshindersrådet 20180409.pdf

3 Rapport från arbetsgrupperna 2018

Dnr 2018/KS 0059 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.

Bilagor
Protokoll Arbetsgruppen Fysisk tillgänglighet 180322.pdf

4 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0138 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar Kommunala funktionshindersrådet om läget i pågående ärenden.

5 Motion om träffpunkter för personer funktionsnedsättning *

Dnr 2018/KS 0105 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen bifalls.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson med flera från Socialdemokraterna lämnade in en motion den 15 februari 2018 om att utreda möjligheterna för att införa en träffpunkt i kommunen, riktad mot personer med funktionsnedsättning.

Enligt motionen är det av vikt att samhället genom flera åtgärder aktivt arbetar med att hitta forum, möjligheter och sammanhang där personer med funktionsnedsättning kan känna sig hemma. Både genom att inkluderas i normativa gemenskaper men också i forum ämnade för dessa personer.

Motionen har remitterats till kommunala funktionshindersrådet som föreslår att motionen ska bifallas då rådet ställer sig positivt till att införa en träffpunkt i kommunen, riktad mot personer med funktionsnedsättning.

Bilagor
Motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.pdf

6 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen

Dnr 2018/KS 0062 10

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Delegationsbeslut 180430 Kultur och bibliotek scenkonst.pdf
Delegationsbeslut 180430 Kultur och bibliotek nationaldagsfirande och medborgarskapscermoni.pdf
Delegationsbeslut 180430 Stimmets grundsärskola musikinstrument.pdf
Delegationsbeslut 180430 TYDA dans.pdf
Beslut om avslag Stimmets grundsärskola föreställningen Spåra 180430.pdf
Beslut om avslag Stimmets grundsärskola gunga 180430.pdf
Beslut om avslag Studieförbundet vuxenskolan översätta hälsokörkortet 180430.pdf

7 Redovisning av naturguidning

Dnr 2018/KS 0064 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen redovisar naturguidningar som har ägt rum sedan senaste sammanträdet.

Bilagor
Rapport från naturguidning med Jobbverket i Alby naturreservat 11 april 2018.pdf
Naturguidning vid Gudöå Långsjön och Tyresta 12 april 2018.pdf
Naturguidning vid Kolardammarna -rullstolsanpassad 25 april 2018.pdf

8 Meddelanden till kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0143 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Redovisning Hälsokörkortet Tyresö.pdf
Information om taltidningen.pdf

9 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0067 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.

§28 Frågestund med representanter för moderaterna och socialdemokraterna

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Representanter för moderaterna och socialdemokraterna besöker rådsmötet och rådets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor inför valet 2018.
Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20180514.pdf (108 kb)

§29 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0137 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.
 
Bilagor
Protokoll kommunala funktionshindersrådet 20180409.pdf

§30 Rapport från arbetsgrupperna 2018

Dnr 2018/KS 0059 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.
 
Bilagor
Protokoll Arbetsgruppen Fysisk tillgänglighet 180322.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§30_prot_20180514.pdf (108 kb)

§31 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0138 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar Kommunala funktionshindersrådet om läget i pågående ärenden.
 
Ordföranden informerar om förslaget till ny nämndorganisation där det bland annat föreslås en äldre- och omsorgsnämnd. Beslutet fattas av kommunfullmäktige den 14 juni 2018 och den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2019.
 
Ordföranden informerade också om den ekonomiska situationen för kommunen.
Beslut/Protokollsutdrag
§31_prot_20180514.pdf (109 kb)

§32 Motion om träffpunkter för personer funktionsnedsättning

Dnr 2018/KS 0105 001
 
Kommunala funktionshindersrådets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
 
Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson med flera från Socialdemokraterna lämnade in en motion den 15 februari 2018 om att utreda möjligheterna för att införa en träffpunkt i kommunen, riktad mot personer med funktionsnedsättning.
 
Enligt motionen är det av vikt att samhället genom flera åtgärder aktivt arbetar med att hitta forum, möjligheter och sammanhang där personer med funktionsnedsättning kan känna sig hemma. Både genom att inkluderas i normativa gemenskaper men också i forum ämnade för dessa personer.
 
Motionen har remitterats till kommunala funktionshindersrådet som föreslår att motionen ska bifallas då rådet ställer sig positivt till att införa en träffpunkt i kommunen, riktad mot personer med funktionsnedsättning.
 
Bilagor
Motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.pdf

§33 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen

Dnr 2018/KS 0062 10
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.
 
Bilagor
Delegationsbeslut 180430 Kultur och bibliotek scenkonst.pdf
Delegationsbeslut 180430 Kultur och bibliotek nationaldagsfirande och medborgarskapscermoni.pdf
Delegationsbeslut 180430 Stimmets grundsärskola musikinstrument.pdf
Delegationsbeslut 180430 TYDA dans.pdf
Beslut om avslag Stimmets grundsärskola föreställningen Spåra 180430.pdf
Beslut om avslag Stimmets grundsärskola gunga 180430.pdf
Beslut om avslag Studieförbundet vuxenskolan översätta hälsokörkortet 180430.pdf

§34 Redovisning av naturguidning

Dnr 2018/KS 0064 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen redovisar naturguidningar som har ägt rum sedan senaste sammanträdet.
 
Bilagor
Rapport från naturguidning med Jobbverket i Alby naturreservat 11 april 2018.pdf
Naturguidning vid Gudöå Långsjön och Tyresta 12 april 2018.pdf
Naturguidning vid Kolardammarna -rullstolsanpassad 25 april 2018.pdf

§35 Meddelanden till kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0143 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till kommunala funktionshindersrådet.
 
Bilagor
Redovisning Hälsokörkortet Tyresö.pdf
Information om taltidningen.pdf

§36 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0067 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.
 
Maud Tillgren framför att den tunga trafiken på Gudöbroleden är ett problem.
 
Alireza Azarbad framför att det är problem med otillgängliga hissar i centrumbyggnaden.
 
Ordföranden avslutar mötet med att tillönska alla en trevlig sommar.
Beslut/Protokollsutdrag
§36_prot_20180514.pdf (109 kb)