Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2018-11-19

Sammanträde 2018-11-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kommunhuset

1 Information från naturskolepedagogen

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen informerar kommunala funktionshindersrådet om verksamheten med naturguidningar.

2 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0137 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.

Bilagor
Kommunala funktionshindersrådet 180912 protokoll.pdf

3 Information från socialförvaltningen

Dnr 2018/KS 0058 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevant information från socialförvaltningen presenteras för kommunala funktionshindersrådet.

4 Rapport från arbetsgrupperna 2018

Dnr 2018/KS 0059 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.

Bilagor
MInnesanteckningar Arbetsgruppen Fysik tillgänglighet 180605.pdf
Minnesanteckningar Arbetsgruppen Kultur och fritid 181003.pdf
Minnesanteckningar Arbetsgruppen kultur och fritid 181024.pdf

5 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0138 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar Kommunala funktionshindersrådet om läget i pågående ärenden.

6 Redovisning av naturguidning

Dnr 2018/KS 0064 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen redovisar naturguidningar som har ägt rum sedan senaste sammanträdet.

Bilagor
13 sep 2018. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.pdf
20 sep 2018. Lättvandrad naturguidning runt Tyresö-Flaten.pdf
27 sep 2018 Naturguidning vid Barnsjön med RSMH.pdf
9 okt 2018 Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf
17 okt 2018. Naturguiding med Jobbverket i Tyresta.pdf
18 okt 2018. Lättvandrad naturguidning vid Kolardammarna och Alby.pdf
24 okt 2018. Naturguidning med Jobbverket vid Gammelström och Tyresta.pdf
9 nov 2018 Barnsjön - lättvandrad naturguidning.pdf

7 Meddelanden till kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0143 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-10-31 § 1068.pdf

8 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0067 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.

§46 Information från naturskolepedagogen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen informerar kommunala funktionshindersrådet om verksamheten med naturguidningar 2018 och inför planerad verksamhet 2019.
Beslut/Protokollsutdrag
§46_prot_20181119.pdf (190 kb)

§47 Föregående protokoll i kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0137 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden går igenom föregående sammanträdesprotokoll.
 
Bilagor
Kommunala funktionshindersrådet 180912 protokoll.pdf

§48 Information från socialförvaltningen

Dnr 2018/KS 0058 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Relevant information från socialförvaltningen presenteras för kommunala funktionshindersrådet. Myndighetschefen informerade bland annat om kommunens lex Sarah anmälningar under 2018, kommande verksamhetsförändringar inom förvaltningen i och med den nya nämndstrukturen samt en förestående upphandling där rådet inbjöds att komma med synpunkter.
Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20181119.pdf (190 kb)

§49 Rapport från arbetsgrupperna 2018

Dnr 2018/KS 0059 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet informeras om arbetsgruppernas verksamhet sedan senaste sammanträdet.
Det noteras att anhörigstöd ska beskrivas i nämndplan och enhetsplaner samt följas upp årligen i samband med bokslut och verksamhetsberättelse. Rådet vill se denna rapportering. Rådet vill också ha mer information om träffpunkter och kunskap och utbildning hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt LSS. Det noteras också att det finns bristande fysisk tillgänglighet i kommunhuset, Tyresö centrum och simhallen.
 
Bilagor
MInnesanteckningar Arbetsgruppen Fysik tillgänglighet 180605.pdf
Minnesanteckningar Arbetsgruppen Kultur och fritid 181003.pdf
Minnesanteckningar Arbetsgruppen kultur och fritid 181024.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§49_prot_20181119.pdf (191 kb)

§50 Information från ordföranden

Dnr 2018/KS 0138 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden informerar Kommunala funktionshindersrådet om läget i pågående ärenden.
 
Bland annat informerades det om att rådet får en ny ordförande den 1 januari 2019 samt att det pågår en översyn av arbetsordningen för rådet.
Beslut/Protokollsutdrag
§50_prot_20181119.pdf (190 kb)

§51 Redovisning av naturguidning

Dnr 2018/KS 0064 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Naturskolepedagogen redovisar naturguidningar som har ägt rum sedan senaste sammanträdet.
 
Bilagor
13 sep 2018. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.pdf
20 sep 2018. Lättvandrad naturguidning runt Tyresö-Flaten.pdf
27 sep 2018 Naturguidning vid Barnsjön med RSMH.pdf
9 okt 2018 Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf
17 okt 2018. Naturguiding med Jobbverket i Tyresta.pdf
18 okt 2018.  Lättvandrad naturguidning vid Kolardammarna och Alby.pdf
24 okt 2018. Naturguidning med Jobbverket vid Gammelström och Tyresta.pdf
9 nov 2018 Barnsjön - lättvandrad naturguidning.pdf

§52 Meddelanden till kommunala funktionshindersrådet

Dnr 2018/KS 0143 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Bifogat finns meddelanden till kommunala funktionshindersrådet.
 
Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-10-31 § 1068.pdf

§53 Övriga frågor

Dnr 2018/KS 0067 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Informationen noteras.
2. Beslut om omdisponering av belopp i  tillgänglighetsplanen godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Övriga frågor avhandlas.
 
Gällande ansökan om bidrag för naturguidning föreslås en omdisponering av medel så att 20 000 kronor överförs från aktivitet 3a (anpassad datorträning) till aktivitet 6c (naturguidningar) så att det kan beviljas 70 000 kronor till naturguidningar  år 2019.
 
Gällande ansökan om bidrag för scenkonst föreslås att 30 000 kronor tas från aktivitet 5b (fritidsaktiviteter för boende i gruppbostad enligt LSS) och att 30 000 kronor tas från aktivitet 4d (anpassning av den fysiska miljön för personer med elöverkänslighet) så att det kan beviljas 60 000 kronor till scenkonst för funktionsvarierade barn och vuxna.
 
I övrigt informerades det om att DHR lokalförening bjudit in ordföranden för Funktionsrätt Sverige, Elisabeth Wallenius till möte. Alla är välkomna att deltaga. Mötet är på Kvarnhjulet 29 nov kl 18.30.
Beslut/Protokollsutdrag
§53_prot_20181119.pdf (148 kb)