Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2019-05-29

Sammanträde 2019-05-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Lindalen

1 Avsägelse av uppdrag

Dnr 2019/KS 0218

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Avsägelse av uppdrag godkänds.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Maud Tillgren har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Avsägelse från Maud Tillgren.pdf

2 Förslag till ny ledamot

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Förslag till ny ledamot godkänds.

Beskrivning av ärendet
Kerstin Liedström föreslås som förste ersättare gå in som ordinarie ledamot. För att fylla de nu fyra vakanta ersättarplatserna undersöks möjligheten att intresseföreningarna finner lämpliga medlemmar att anmäla till Funktionsrätt Stockholms län.

3 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2019

Dnr 2019/KS 0087 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Beslut.docx
Beslut.docx
Beslut.docx
Beslut.docx
Beslut.docx
Beslut.docx
Beslut.docx
Ansökan Till Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Tyresö Gymnasium.pdf
Ansökan från grundsärskolan Nyboda skola.pdf
Ansökan KFR Tyresöfestivalen.pdf
Ansökan funktionshinderrådet - dansuppvisning Melo.pdf
Ansökan Musiklek i särskolan Stimmets fritids.pdf
Ansökan Till Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Tyresö Gymnasium.pdf
Ansökan till Tyresö kommuns funktionshinderråd från ABF.pdf

4 Rapport från arbetsgrupperna 2019

Dnr 2019/KS 0085 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Arbetsgruppen för fysisk tillgänglighet redovisar från sitt möte.

Bilagor
Fysisk tillgänglighet arbetsgrupp 20190406.pdf

5 Redovisning av naturguidning 2019

Dnr 2019/KS 0088 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Naturguide Martina Kiibus redovisar skriftligen om den rullstolsanpassade naturguidningen som var vid kolardammarna samt om kommande guidningar.

Bilagor
19 feb 2019. Lättvandrad guidning i slottsparken.doc
Naturguidningar_marsapril2019 (3).pdf

6 Information om tillgänglighetsbarometern 2019

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om den tillgänglighetsbarometer som gjorts för 2019.

Bilagor
Tillgänglighetsbarometern, svaren 2019.pdf

7 Information från ordföranden 2019

Dnr 2019/KS 0086 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden Christoffer Holmström informerar om revideringen samt kostnadskalkylen av kommunala funktionshindersrådets broschyr.

8 Övriga frågor 2019

Dnr 2019/KS 0091 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
1. Var hittar man protokollen från kommunala funktionshindersrådet på kommunens hemsida?
2.Vad händer med träffpunktsfrågan?
3. Skicka ut handlingarna till samrådsmöten med post,.
3. Arbetsgruppernas kontaktpersoner är inte tillgängliga, hur löser vi det?

§16 Avsägelse av uppdrag

Dnr 2019/KS 0218 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Ledamot Maud Tillgren har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i kommunala funktionshindersrådet.
 
Bilagor
Avsägelse från Maud Tillgren.pdf

§17 Förslag till ny ledamot

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Förslag till ny ledamot godkänds.
 
Beskrivning av ärendet
Kerstin Liedström föreslås som förste ersättare gå in som ordinarie ledamot. För att fylla de nu fyra vakanta ersättarplatserna undersöks möjligheten att intresseföreningarna finner lämpliga medlemmar att anmäla till Funktionsrätt Stockholms län.
Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20190529.pdf (160 kb)

§18 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2019

Dnr 2019/KS 0087 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.
 
Bilagor
Ansökan Till Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, Tyresö Gymnasium.pdf
Ansökan från grundsärskolan Nyboda skola.pdf
Ansökan KFR Tyresöfestivalen.pdf
Ansökan funktionshinderrådet - dansuppvisning Melo.pdf
Ansökan Musiklek i särskolan Stimmets fritids.pdf
Ansökan till Tyresö kommuns funktionshinderråd från ABF.pdf
Gymnasiesärskolan, delegationsbeslut.pdf
Nyboda skola grundsärskolan, delegationsbeslut.pdf
ABF Södertörn, delegationsbeslut.pdf
Stimmets fritids, delegationbeslut.pdf
Kulturskolan, delegationsbeslut.pdf
Tyresöfestivalen, delegationsbeslut.pdf
Stimmets grundsärskola, delegationsbeslut.pdf
Förvaltningen för liv och hälsa, delegationsbeslut.pdf
Ansökan om medel från LOH,fritidsmässan minfritid.pdf
Ansökan Körsång för målgruppen äldre med funktionshinder.docx.pdf

§19 Rapport från arbetsgrupperna 2019

Dnr 2019/KS 0085 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Arbetsgruppen för fysisk tillgänglighet redovisar från sitt möte.
 
Bilagor
Fysisk tillgänglighet arbetsgrupp 20190406.pdf
Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20190529.pdf (160 kb)

§20 Redovisning av naturguidning 2019

Dnr 2019/KS 0088 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Naturguide Martina Kiibus redovisar skriftligen om den rullstolsanpassade naturguidningen som var vid kolardammarna den 24 april, den lättvandrade naturguidningen som var på Fornudden den 16 maj och den naturguidning som var för synskadade i Tyresö slottpark den 28 maj samt om kommande guidningar.
 
Bilagor
Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad 24 april 2019.pdf
kommande naturguidningar_majjuni2019.pdf
Naturguidning på Fornudden, 16 maj 2019.pdf
28 maj 2019. Naturguidning i Tyresö slottspark med SRF.pdf

§21 Information om tillgänglighetsbarometern 2019

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information om den tillgänglighetsbarometer som gjorts för 2019. Resultatet ska arbetas in i tillgänglighetsplanen.
 
Bilagor
Tillgänglighetsbarometern, svaren 2019.pdf

§22 Information från ordföranden

Dnr 2019/KS 0086 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Kommunala funktionshindersrådet ger relevanta personer i uppdrag att revidera broschyren.
 
Beskrivning av ärendet
Ordföranden Christoffer Holmström (S) informerar om revideringen samt kostnadskalkylen av kommunala funktionshindersrådets broschyr.
 
Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) har som förslag att relevanta personer får i uppdrag av kommunala funktionshindersrådet att revidera kommunala funktionshindersrådets broschyr.
Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20190529.pdf (161 kb)

§23 Övriga frågor 2019

Dnr 2019/KS 0091 001
 
Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
1. Var hittar man protokollen från kommunala funktionshindersrådet på kommunens hemsida?
Insyn
2.Vad händer med träffpunktsfrågan?
Café Bonza samt kyrkans lokaler finns som träffpunkt för äldre. Förslag till träffpunkt för funktionsnedsatta finns inte ännu men kommunala funktionshindersrådet ger samrådsgruppen samt arbetsgruppen kultur och fritid i uppdrag att redan nu se över vilka behov som finns.
3. Arbetsgruppernas kontaktpersoner är inte tillgängliga, hur löser vi det?
Ordförande Christoffer Holmström (S) tar upp detta med kommundirektören.
4. Två nya namn på tänkbara ledamöter kom upp, sekreteraren för KFR kontaktar föreningarna.
5. Hans Moberg informerar om att de som är döva, dövblinda och hörselskadade och i behov av vardagstolkning får nu bara det beviljat en gång i veckan från landstinget.
Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20190529.pdf (161 kb)