Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2020-09-16

Sammanträde 2020-09-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Eventuell gäst, anhörigkonsulent Hanna Dahlgren

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anhörigkonsulent Hanna Dahlgren informerar om sitt uppdrag.

2 Information från ordföranden

Dnr 2020/KS 0049 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden lämnar skriftlig information till rådet.

3 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2020

Dnr 2020/KS 0231 007

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Ansökan om medel från DHR.pdf
Delegationsbeslut, DHR Tyresöavdelningen.pdf
Ansökan om medel från grundsärskolan, Nyboda skola.pdf
Nyboda skola särskola, delegationsbeslut.pdf
Ansökan om utökad undervisning i bildämnet för barn med lindrig funktionsnedsättning inom autismspektrat för VT 20 – HT 20.pdf
Kulturskolan, delegationsbeslut.pdf

4 Uppföljning av delårsrapporter

Dnr 2020/KS 0232 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av nämndernas delårsrapporter samt målen och aktiviteter i tillgänglighetsplanen för 2020.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -05-27 §47.pdf
Arbetsmarknads-och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -05-26 § 1037.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-05-26 § 31.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -05-25 § 39.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -05-25 § 30.pdf
Byggnadsnämnden 2020-05-19 §9 Delår 1 2020.pdf

5 Meddelande till kommunala funktionshindersrådet 2020

Dnr 2020/KS 0050 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
4 sep 2020. Naturguidning vid Barnsjön.pdf
27 aug 2020. Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark.pdf
20 aug 2020. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta.pdf

6 Övriga frågor

§16 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen samt arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen John Henriksson och förvaltningschef Anna-Lena Engstedt för arbetsmarknads- och socialförvaltningen informerar om verksamheten i deras förvaltningar.

§17 Information från ordföranden

Dnr 2020/KS 0049 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

§18 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2020

Dnr 2020/KS 0231 007

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Ansökan om medel från DHR.pdf
Delegationsbeslut, DHR Tyresöavdelningen.pdf
Ansökan om medel från grundsärskolan, Nyboda skola.pdf
Nyboda skola särskola, delegationsbeslut.pdf
Ansökan om utökad undervisning i bildämnet för barn med lindrig
funktionsnedsättning inom autismspektrat för VT 20 – HT 20.pdf
Kulturskolan, delegationsbeslut.pdf

§19 Uppföljning av delårsrapporter

Dnr 2020/KS 0232 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av nämndernas delårsrapporter samt målen och aktiviteter i tillgänglighetsplanen för 2020.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020 -05-27 §47.pdf
Arbetsmarknads-och socialnämndens protokollsutdrag 2020 -05-26 § 1037.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-05-26 § 31.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -05-25 § 39.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020 -05-25 § 30.pdf
Byggnadsnämnden 2020-05-19 §9 Delår 1 2020.pdf

§20 Meddelande till kommunala funktionshindersrådet 2020

Dnr 2020/KS 0050 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
4 sep 2020. Naturguidning vid Barnsjön.pdf
27 aug 2020. Rullstols- och barnvagnsanpassad naturguidning i Tyresö slottspark.pdf
20 aug 2020. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta_.pdf
9 sep 2020. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.docx.pdf

§21 Övriga frågor

Dnr 2020/KS 0048 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Frågan om hyressättning i särskilda boende togs upp. Förvaltningschefen för äldre- och omsorgsförvaltningen John Henriksson har i sitt uppdrag att utreda detta. Redovisning av uppdraget ska ske under hösten 2020.