Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2020-10-14

Sammanträde 2020-10-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från kommundirektören och kommunstrategen

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Stefan Hollmark och kommunstrateg Camilla Niilima gästar kommunala funktionshindersrådet.

2 Sammanträdesdatum för KFR 2021

Diarienummer 2020/KS 0259 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Sammanträdesplan för 2021 antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunala funktionshindersrådet 2021 har tagit fram. Rådsmötena föreslås äga rum följande datum 2021.

Onsdag 10/2 Onsdag 10/3 Onsdag 12/5 Onsdag 15/9 Onsdag 13/10 Onsdag
1/12

Samtliga rådsmöten är i sammanträdesrum Myggdalen kl 18:00.

Bilagor
Sammanträdesplan för KFR 2021.docx

3 Avsägelse av uppdrag Kerstin Carlsson

Diarienummer 2020/KS 0260 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ersättare Kerstin Carlsson har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i Kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Avsägelse Kerstin Carlsson.docx

4 Uppföljning av delårsrapporter

Diarienummer 2020/KS 0232 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av nämndernas delårsrapporter samt målen och aktiviteter i tillgänglighetsplanen för 2020.

Bilagor
Byggnadsnämnden 2020-05-19 §9 Delår 1 2020.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-05-25 § 30.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-05-25 § 39.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-05-26 § 31.pdf
Arbetsmarknads-och socialnämndens protokollsutdrag 2020-05-26 § 1037.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020-05-27 §47.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden delårsrapport 2 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Delårsrapport T2 2020 Tyresö kommun - till KS reviderad.pdf
Byggnadsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 delårsrapport 2 GVN.pdf

5 Information från ordföranden

Diarienummer 2020/KS 0049 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden lämnar skriftlig information till rådet.

6 Meddelande till kommunala funktionshindersrådet 2020

Diarienummer 2020/KS 0050 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Brev till kommunerna.docx
hrf nytt.docx
1 okt 2020. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta med RSMH.docx
6 okt 2020 Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.docx

7 Övriga frågor

§22 Information från kommundirektören och kommunstrategen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Stefan Hollmark och kommunstrateg Camilla Niilima gästar kommunala funktionshindersrådet och informerar om hur måluppföljningen har förändrats och numera kommer ske en gång i månaden istället för en gång per år.

§23 Sammanträdesdatum för KFR 2021

Diarienummer 2020/KS 0259 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Sammanträdesplan för 2021 antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunala funktionshindersrådet 2021 har tagit fram. Rådsmötena föreslås äga rum följande datum 2021. Onsdag 10/2 Onsdag 10/3 Onsdag 12/5 Onsdag 15/9 Onsdag 13/10 Onsdag 1/12

Samtliga rådsmöten är i sammanträdesrum Myggdalen kl 18:00.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att kommunala funktionshindersrådet beslutar att:
Sammanträdesplan för 2021 antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller
ordförandeförslaget och finner att kommunala funktionshindersrådet bifaller det.

Bilagor
Sammanträdesplan för KFR 2021.docx

§24 Avsägelse av uppdrag Kerstin Carlsson

Diarienummer 2020/KS 0260 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ersättare Kerstin Carlssonhar på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i
Kommunala funktionshindersrådet.

Bilagor
Avsägelse Kerstin Carlsson.pdf

§25 Uppföljning av delårsrapporter

Diarienummer 2020/KS 0232 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Ärendet återremitteras.
2. Rådes samrådsgrupp ges i uppdrag att följa upp delårsrapporterna.

Beskrivning av ärendet
Uppföljning av nämndernas delårsrapporter samt målen och aktiviteter i tillgänglighetsplanen för 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att kommunala funktionshindersrådet beslutar att:
1. Ärendet återremitteras.
2. Rådes samrådsgrupp ges i uppdrag att följa upp delårsrapporterna.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner kommunala funktionshindersrådet bifaller det.

Bilagor
Byggnadsnämnden 2020-05-19 §9 Delår 1 2020.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-05-25 § 30.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-05-25 § 39.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-05-26 § 31.pdf
Arbetsmarknads-och socialnämndens protokollsutdrag 2020-05-26 § 1037.pdf
Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag 2020-05-27 §47.pdf
Barn- och utbildningsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden delårsrapport 2 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Delårsrapport T2 2020 Tyresö kommun - till KS reviderad.pdf
Byggnadsnämnden Delårsrapport 2 2020.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden§ 49 delårsrapport 2 GVN.pdf

§26 Information från ordföranden

Diarienummer 2020/KS 0049 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordföranden lämnar skriftlig information till rådet.

Bilagor
Information från ordföranden.pdf

§27 Meddelande till kommunala funktionshindersrådet 2020

Diarienummer 2020/KS 0050 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redovisas skriftligen, se bilaga.

Bilagor
Brev till kommunerna.docx
hrf nytt.docx
1 okt 2020. Naturguidning vid Gammelström och Tyresta med RSMH.docx
6 okt 2020 Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.docx

§28 Information inför budgeten 2021

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Christoffer Holmström (S) informerar muntligen om hur budgeten kommer se ut 2021 gällande verksamhetsområde 2, 3 och 4 det vill säga grundskolan, individ- och familjeomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning.

§29 Övriga frågor

Diarienummer 2020/KS 0048 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som tas upp i kommunala funktionshindersrådet:
Varför kommer inte posten fram som den ska?
Sekreteraren ser över detta.
Varför är inte rådet remissinstans längre?
Rådet ska vara remissinstans. Sekreterare och ordförande ser över denna fråga.