Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2021-12-01

Sammanträde 2021-12-01

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från juridik och utredning gällande nämndmålen 2022 för äldre- och omsorgsförvaltningen samt arbetsmarknad- och socialförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utredare Åsa Tenggren från enheten juridik och utredning informerar om nämndmålen 2022 för äldre- och omsorgsförvaltningen samt arbetsmarknad- och socialförvaltningen.

2 Information från arbetsmarknad- och socialförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef för socialpsykiatrin Elin Rydberg vill diskutera former för att starta upp brukarsamverkan som är ett av enhetens utvecklingsområden.

3 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen John Henriksson informerar muntligen från sin verksamhet.

4 Redovisning LSS-bostäder

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen John Henriksson redovisar om verkställda beslut gällande boende på LSS-bostäder.

5 Information gällande hyressättningen på LSS-bostäder

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen John Henriksson informerar om hyressättningen på LSS-bostäder.

6 Avsägelser från kommunala funktionshindersrådet

Diarienummer 2021/KS 0345 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamöterna Ulf Looström, Bengt Stenström och Kalle Borneland har på egen begäran valt att avsäga sig sina uppdrag i Kommunala funktionshindersrådet.

Ulf Looström har varit ordinarie ledamot och ersätts då av Elisabeth Ljung Ravstis enligt inträdesordningen.

Bengt Stenström har varit ordinarie ledamot och ersätts då av Pia Enman enligt inträdesordningen.

Kalle Borneland har varit ordinarie ledamot och ersätts då av Mona Mörtling enligt inträdesordningen.

Bilagor
Avsägelse, Kalle Borneland.pdf

7 Ansökan för föräldraskapsstöd 2022 från Attention Haninge_Tyresö

Diarienummer 2021/KS 0297 007

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Ansökan från attention Haninge-Tyresö avslås.

Beskrivning av ärendet
En ansökan har gällande projektstöd från Attention Tyresö- Haninge.

Bilagor
Ansökan för föräldrarskapsstöd 2022 från Attention Haninge_Tyresö.pdf
Stadgar för Attention Haninge_Tyresö, bilaga 1.pdf
Stadgar för Studieförbundet vuxenskolan, bilaga 2.pdf
Utvärderingsfrågor, bilaga 3.pdf

8 Svar på remiss- Renovering av sammanträdesrum Bollmora

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Kommunala funktionshindersrådet ser ett behov av tystare ventilation och inga mikrofoner i taket.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionsrådet har fått frågan om tillgänglighetsbehov i kommande renovering för sammanträdesrum Bollmora i kommunhuset.

9 Svar på remiss- Behovsanalys idrott- och spontananläggningar samt utomhusytor för personer med en funktionsnedsättning

Diarienummer 2021/KS 0347 003

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Kommunala funktionshindersrådet tillstyrker remissen med följande input:

Då varje person är mer än sin funktionsnedsättning är det önskvärt att man inte skriver "funktionsnedsatta" utan konsekvent istället använder "personer med funktionsnedsättning".

Viktigt också att poängtera att olika typer av funktionsnedsättningar behöver beaktas, såväl fysiska som kognitiva eftersom de ställer helt olika krav på anläggningar och spontanytornas beskaffenhet."

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionsrådet fick en remiss gällande "Behovsanalys idrott- och spontananläggningar samt utomhusytor för personer med en funktionsnedsättning".
Rådet har lämnat följande input till utredaren:

Då varje person är mer än sin funktionsnedsättning är det önskvärt att man inte skriver "funktionsnedsatta" utan konsekvent istället använder "personer med funktionsnedsättning".

Viktigt också att poängtera att olika typer av funktionsnedsättningar behöver beaktas, såväl fysiska som kognitiva eftersom de ställer helt olika krav på anläggningar och spontanytornas beskaffenhet."

Bilagor
Tjut behovsanalys spontanytor för funktionsnedsatta.pdf
Behovsanalys spontanytor för funktionsnedsatta (003).pdf
Prövning av barnets bästa spontanytor funktionsnedsatta.pdf

10 Återrapport, Villa Strandvägen

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En granskningsrapport gjordes tidigare under hösten. Den visade på ett antal brister i verksamheten därav blev det en anmälan till IVO. Nu har IVO´s beslut inkommit till kommunen, se bilaga.

11 Redovisning av beviljade medel för våren 2021

Diarienummer 2021/KS 0346 007

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Fredagsfys beviljades ekonomiska medel från tillgänglighetsplanen för att ha sommarläger för barn med neuropsykriatiska funktionshinder (NPF), se bilaga.

12 Information från ordförande KFR

Diarienummer 2021/KS 0053 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar kommunal funktionshindersrådet om aktuella händelser.

13 Meddelande till kommunal funktionshindersrådet

Diarienummer 2021/KS 0054 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redo visas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
12 okt 2021. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf
16 nov 2021. Rapport från naturguidning i Alby med RSMH.pdf
7 okt 2021. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf
Granskningsrapport Hasselbacken.pdf
Granskningsrapport Pastellgränd.pdf
Granskningsrapport Stjärnvägen.pdf
Månadsrapport AOS.pdf
MFD_s uppföljning av kommuner 2021 Tyreso.pdf
fråga Peter Freij.pdf

§35 Information från juridik och utredning gällande nämndmålen 2022 för äldre- och omsorgsförvaltningen samt arbetsmarknad- och socialförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utredare Åsa Tenggren från enheten juridik och utredning informerar om nämndmålen 2022 för äldre- och omsorgsförvaltningen samt för arbetsmarknad- och socialförvaltningen.

§36 Information från arbetsmarknad- och socialförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information från arbetsmarknad- och socialförvaltningen.

§37 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för myndighet för äldre och funktionsnedsättning Eva Norgren informerar muntligen från verksamheten.

§38 Redovisning LSS-bostäder

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för myndighet för äldre och funktionsnedsättning Eva Norgren redovisar verkställda beslut gällande boende på LSS-bostäder.

§39 Information gällande hyressättningen på LSS-bostäder

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef för myndighet för äldre och funktionsnedsättning Eva Norgren informerar om arbetet gällande hyressättningen på LSS-bostäder. Enheten för juridik och utredning har fått i uppdrag att se över hyressättningen på LSS-bostäder.

Ärendet ska till kommunala funktionshindersrådet på remiss.

§40 Avsägelser från kommunala funktionshindersrådet

Diarienummer 2021/KS 0345 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamöterna Ulf Looström, Bengt Stenström och Kalle Borneland har på egen begäran valt att avsäga sig sina uppdrag i Kommunala funktionshindersrådet.
Ulf Looström har varit ordinarie ledamot och ersätts då av Elisabeth Ljung Ravstis enligt inträdesordningen.

Bengt Stenström har varit ordinarie ledamot och ersätts då av Pia Enman enligt inträdesordningen.

Kalle Borneland har varit ordinarie ledamot och ersätts då av Mona Mörtling enligt inträdesordningen.

Bilagor
Avsägelse, Kalle Borneland.pdf

§41 Ansökan för föräldraskapsstöd 2022 från Attention Haninge_Tyresö

Diarienummer 2021/KS 0297 007

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Ansökan från attention Haninge-Tyresö avslås.

Beskrivning av ärendet
En ansökan har inkommit gällande projektstöd från Attention Haninge-Tyresö, se bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår kommunala funktionshindersrådet att ansökan från Attention Haninge-Tyresö avslås.

Motivering till avslaget är följande, kommunala funktionshindersrådet betalar inte ut bidrag för längre tid en ett år i taget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
Ansökan för föräldrarskapsstöd 2022 från Attention Haninge_Tyresö.pdf
Stadgar för Attention Haninge_Tyresö, bilaga 1.pdf
Stadgar för Studieförbundet vuxenskolan, bilaga 2.pdf
Utvärderingsfrågor, bilaga 3.pdf

§42 Renovering av sammanträdesrum Bollmora

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Kommunala funktionshindersrådet ser ett behov av tystare ventilation och inga mikrofoner i taket.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionsrådet har fått frågan om tillgänglighetsbehov i kommande renovering för sammanträdesrum Bollmora i kommunhuset.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår kommunala funktionshindersrådet tystare ventilation och inga mikrofoner i taket i sammanträdesrum Bollmora.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

§43 Svar på remiss- Behovsanalys idrott- och spontananläggningar samt utomhusytor för personer med en funktionsnedsättning

Diarienummer 2021/KS 0347 003

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Kommunala funktionshindersrådet tillstyrker remissen med följande input:
Då varje person är mer än sin funktionsnedsättning är det önskvärt att man inte skriver "funktionsnedsatta" utan konsekvent istället använder "personer med funktionsnedsättning".

Viktigt också att poängtera att olika typer av funktionsnedsättningar behöver beaktas, såväl fysiska som kognitiva eftersom de ställer helt olika krav på anläggningar och spontanytornas beskaffenhet."

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionsrådet fick en remiss gällande "Behovsanalys idrott- och spontananläggningar samt utomhusytor för personer med en funktionsnedsättning".

Rådet har lämnat följande input till utredaren:
Då varje person är mer än sin funktionsnedsättning är det önskvärt att man inte skriver "funktionsnedsatta" utan konsekvent istället använder "personer med funktionsnedsättning".

Viktigt också att poängtera att olika typer av funktionsnedsättningar behöver beaktas, såväl fysiska som kognitiva eftersom de ställer helt olika krav på anläggningar och spontanytornas beskaffenhet."

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår kommunala funktionshindersrådet att tillstyrka remissen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunala funktionshindersrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att rådet bifaller det.

Bilagor
Tjut behovsanalys spontanytor för funktionsnedsatta.pdf
Behovsanalys spontanytor för funktionsnedsatta (003).pdf
Prövning av barnets bästa spontanytor funktionsnedsatta.pdf

§44 Anhörigpolicy

Diarienummer 2021/KS 0348 003

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har beslutat om en anhörigpolicy. Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av denna och kommer på sammanträdet i februari ta upp eventuella synpunkter.

§46 Redovisning av beviljade medel för våren 2021

Diarienummer 2021/KS 0346 007

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Föreningen Fredagsfys beviljades ekonomiska medel från tillgänglighetsplanen för att ha sommarläger för barn med neuropsykriatiska funktionshinder (NPF), se bilaga.

Bilagor
Tyresö sommarlovsläger.pdf

§47 Information från ordförande KFR

Diarienummer 2021/KS 0053 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ordförande informerar kommunal funktionshindersrådet om aktuella händelser.

§48 Meddelande till kommunal funktionshindersrådet

Diarienummer 2021/KS 0054 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande som inkommit till kommunala funktionshindersrådet redo visas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
12 okt 2021. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf
16 nov 2021. Rapport från naturguidning i Alby med RSMH.pdf
7 okt 2021. Rullstolsanpassad naturguidning vid Barnsjön.pdf
Granskningsrapport Hasselbacken.pdf
Granskningsrapport Pastellgränd.pdf
Granskningsrapport Stjärnvägen.pdf
Månadsrapport AOS.pdf
MFD_s uppföljning av kommuner 2021 Tyreso.pdf
fråga Peter Freij.pdf

§49 Övriga frågor

Kommunala funktionshindersrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor tas upp.