Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2022-03-23

Sammanträde 2022-03-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information från enhetschefen för socialpsykiatrin

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Elin Rydberg enhetschef för socialpsykiatrin informerar muntligen om verksamheten.

2 Information från juridik- och utredning

Diarienummer 2022/KS 0104 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunala funktionshindersrådets föreningsrepresentanter delar förvaltningens analys av att det behövs förstärkning av sjuksköterskeinsatser och att träffpunktsverksamheten bör fortsätta.

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren utredare på enheten juridik- och utredning informerar muntligen om brukarundersökningen inom LSS som gjorts samt om behovsanalysen 2023 för äldre- och omsorgsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse resultat brukarundersökning LSS 2021.pdf
Tjänsteskrivelse behovsanalys arbetsmarknads- och socialnämnden till kommunplan 2023.pdf
Behovsanalys 2023 ASN.pdf

3 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschef John Henriksson informerar muntligen om händelser i verksamheten.

4 Information om planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS

Diarienummer 2022/KS 0105 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av informationen gällande planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS.

Kommunala funktionshindersrådets föreningsrepresentanter noterar att äldre och omsorgsnämnden fattat beslut om att bygga gruppbostäder med minst 6 platser vilket direkt strider mot Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOSFS 2002:9) där det anges att platsantalet bör begränsas till tre till fem personer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 15.pdf

5 Tillgänglighetsplan 2022 med aktiviteter för 2023

Diarienummer 2022/KS 0044 003

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till tillgänglighetsplan för 2023 med aktiviteter för 2024 har påbörjats.

Bilagor
Tillgänglighetsplan 2023_2024 med aktiviteter 2023 - arbetsmaterial 2023.docx

6 Information om verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2022/KS 0102 002

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
1. Informationen noteras.
2. Kommunala funktionshindersrådets föreningsrepresentanter noterar att det står i verksamhetsberättelsen att wifi har installerats på samtliga LSS boenden trots att detta bara gäller de boenden där kommunen står för driften.
3. Kommunala funktionshindersrådets föreningsrepresentanter anser inte att måluppfyllelsen är grön på Tillgänglighetsplanens aktivitet 5a Säkerställd samverkan enligt LSS och 5d Stöd till anhöriga

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets föreningsrepresentanter har tagit del av äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för 2021och noterar följande. Det står i verksamhetsberättelsen att wifi har installerats på samtliga LSS boenden trots att detta bara gäller de boenden där kommunen står för driften.

Samrådet anser inte att måluppfyllelsen är grön på Tillgänglighetsplanens aktivitet 5a Säkerställd samverkan enligt LSS och 5d Stöd till anhöriga

Bilagor
Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 16.pdf

7 Avsägelse, Elisabeth Ravstis Ljung

Diarienummer 2022/KS 0101 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Elisabeth Ravstis Ljung har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i Kommunala funktionshindersrådet. Elisabeth har varit ordinarie ledamot och ersätts då av Johnny Eriksson enligt inträdesordningen.

Bilagor
Avsägelse Elisabeth Ravstis.pdf

8 Redovisning av ekonomiska bidrag

Diarienummer 2022/KS 0106 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nyboda grundsärskola har varit i Romme och åkt skidor för ekonomiska medel som beviljats av kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.

Bilagor
Nyboda grundsärskola.pdf
PHOTO-2022-02-11-16-19-23.pdf
PHOTO-2022-02-11-16-19-46.pdf
PHOTO-2022-02-11-16-19-48.pdf
PHOTO-2022-02-11-16-19-49.pdf
PHOTO-2022-02-11-16-19-50.pdf

9 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2022

Diarienummer 2022/KS 0051 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Ansökan från Stimmets grundsärskola.pdf
Komplettering från Stimmets grundsärskola.pdf
Delegationsbeslut, trumworkshop Stimmets grundsärskola.pdf

10 Meddelande till KFR

Diarienummer 2022/KS 0046 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.
Kommunala funktionshindersrådets föreningsrepresentanter noterar i årsrapporten för granskning av socialtjänstens verksamheter 2021 att allvarliga brister påvisats i en nystartad bostadsenhet.

Bilagor
Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf
23 feb 2022. Lättvandrad guidning i slottsparken.pdf
9 mars 2022. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-01-25 § 2.pdf
Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021.pdf
Granskning av skydd mot assistansfusk 2022-02-16 (003).pdf
Revisionsskrivelse Granskning av skydd mot assistansfusk (003).pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 14.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-01-24 § 5.pdf
Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 16.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 14.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-01-24 § 2.pdf
Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf
Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 12.pdf

11 Övriga frågor KFR

Diarienummer 2022/KS 0100 001

Kommunala funktionshindersrådets förslag till beslut
* Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
1. Underlag som skickats ut med posten har inte kommit fram i tid till alla ledamöter.
2. Samrådet önskar digital tillgång på samma sätt som de politiskt valda ledamöterna.

§21 Information från enhetschefen för socialpsykiatrin

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Elin Rydberg enhetschef för socialpsykiatrin informerar muntligen om verksamheten.

§22 Information från juridik- och utredning

Diarienummer 2022/KS 0104 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren utredare på enheten juridik- och utredning informerar muntligen om brukarundersökningen inom LSS som gjorts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse resultat brukarundersökning LSS 2021.pdf

§23 Information från äldre- och omsorgsförvaltningen

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetschef Eva Norgren informerar muntligen om händelser i verksamheten.

§24 Information om planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS

Diarienummer 2022/KS 0105 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av informationen gällande planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS.

Kommunala funktionshindersrådet noterar att äldre och omsorgsnämnden fattat beslut om att bygga gruppbostäder med minst 6 platser vilket direkt strider mot Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOSFS 2002:9) där det anges att platsantalet bör begränsas till tre till fem personer.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Planering av nya gruppbostäder och servicelägenheter enligt LSS.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 15.pdf

§25 Tillgänglighetsplan 2022 med aktiviteter för 2023- ärendet utgår

Diarienummer 2022/KS 0044 003

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Ärendet utgår.

§26 Svar på motion- tillgänglighetssamordnare i kommunen

Diarienummer 2020/KS 0149 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
1. Svaret på motionen noteras.
2. Kommunala funktionshindersrådet lämnar ett yttrande på svaret till kommunstyrelsen,

Beskrivning av ärendet
Centerpartiet inkom i februari 2020 med en motion gällande att tillsätta en tillgänglighetssamordnare i kommunen. Kommunala funktionshindersrådet har fått tagit del av kommunstyrelseförvaltningens svar på motionen.

Bilagor
Motion, Tillgänglighetsanvarig för kommunen.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om att inrätta en tjänst som tillgänglighetsansvarig för kommunen.pdf
yttrande på tillgänglighets motion från KFR.pdf

§27 Information om verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021

Diarienummer 2022/KS 0102 002

Kommunala funktionshindersrådets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådet har tagit del av äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för 2021och noterar följande. Det står i verksamhetsberättelsen att wifi har installerats på samtliga LSS boenden trots att detta bara gäller de boenden där kommunen står för driften.

Samrådet anser inte att måluppfyllelsen är grön på Tillgänglighetsplanens aktivitet 5a Säkerställd samverkan enligt LSS och 5d Stöd till anhöriga

Bilagor
Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 16.pdf

§28 Avsägelse, Elisabeth Ravstis Ljung

Diarienummer 2022/KS 0101 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ledamot Elisabeth Ravstis Ljung har på egen begäran valt att avsäga sig sitt uppdrag i kommunala funktionshindersrådet. Elisabeth har varit ordinarie ledamot och ersätts då av Johnny Eriksson enligt inträdesordningen.

Bilagor
Avsägelse Elisabeth Ravstis.pdf

§29 Redovisning av ekonomiska bidrag

Diarienummer 2022/KS 0106 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nyboda grundsärskola har varit i Romme och åkt skidor för ekonomiska medel som beviljats av kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.

Bilagor
Nyboda grundsärskola.pdf
PHOTO-2022-02-11-16-19-23.pdf
PHOTO-2022-02-11-16-19-46.pdf
PHOTO-2022-02-11-16-19-48.pdf
PHOTO-2022-02-11-16-19-49.pdf
PHOTO-2022-02-11-16-19-50.pdf

§30 Delegationsbeslut om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2022

Diarienummer 2022/KS 0051 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunala funktionshindersrådets ordförande har delegation att besluta om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen. Fattade delegationsbeslut bifogas.

Bilagor
Ansökan från Stimmets grundsärskola.pdf
Komplettering från Stimmets grundsärskola.pdf
Delegationsbeslut, trumworkshop Stimmets grundsärskola.pdf

§31 Meddelande till KFR

Diarienummer 2022/KS 0046 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala funktionshindersrådet, se bilagor.
Kommunala funktionshindersrådet noterar i årsrapporten för granskning av socialtjänstens verksamheter 2021 att allvarliga brister påvisats i en nystartad bostadsenhet.

Bilagor
Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf
23 feb 2022. Lättvandrad guidning i slottsparken.pdf
9 mars 2022. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-01-25 § 2.pdf
Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021.pdf
Granskning av skydd mot assistansfusk 2022-02-16 (003).pdf
Revisionsskrivelse Granskning av skydd mot assistansfusk (003).pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 14.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-01-24 § 5.pdf
Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 16.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 14.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-01-24 § 2.pdf
Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf
Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 12.pdf
Behovsanalys 2023 ASN.pdf
Tjänsteskrivelse behovsanalys arbetsmarknads- och socialnämnden till kommunplan 2023.pdf

Bilagor
§ 31 23 feb 2022. Lättvandrad guidning i slottsparken.pdf (301 kb) § 31 9 mars 2022. Naturguidning från Långsjön till Tyresö-Flaten.pdf (338 kb) § 31 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-01-25 § 2.pdf (232 kb) § 31 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 14 (2).pdf (117 kb) § 31 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 14.pdf (117 kb) § 31 Behovsanalys 2023 ASN.pdf (70 kb) § 31 Granskning av skydd mot assistansfusk 2022-02-16 (003).pdf (477 kb) § 31 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021.pdf (392 kb) § 31 Revisionsskrivelse Granskning av skydd mot assistansfusk (003).pdf (112 kb) § 31 Tjänsteskrivelse behovsanalys arbetsmarknads- och socialnämnden till kommunplan 2023.pdf (80 kb) § 31 Tjänsteskrivelse Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2021.pdf (102 kb) § 31 Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021 (2).pdf (1 666 kb) § 31 Verksamhetsberättelse för arbetsmarknads- och socialnämnden 2021.pdf (1 666 kb) § 31 Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter (2).pdf (231 kb) § 31 Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf (231 kb) § 31 Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021.pdf (231 kb) § 31 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-01-24 § 2.pdf (246 kb) § 31 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-01-24 § 5.pdf (227 kb) § 31 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 12.pdf (233 kb) § 31 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 16.pdf (232 kb)

§32 Övriga frågor KFR

Diarienummer 2022/KS 0100 001

Kommunala funktionshindersrådets beslut
* Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
1. Underlag som skickats ut med posten har inte kommit fram i tid till alla ledamöter.
2. Samrådet önskar digital tillgång på samma sätt som de politiskt valda ledamöterna.