Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2023-04-05

Sammanträde 2023-04-05

Datum
Klockan
18:00
Plats
Mygdalen

1 Information om tillgängligheten i kommunhuset


Från sammanträdet den 30 november 2022 inkom Joakim Wangler, fastighetschef, med en skriftlig återrapport av de åtgärder rådet tidigare tagit upp angående ärendet med tillgänglighet i kommunhuset. Fastighetsavdelningen har därefter även haft möte med centrumledningen som också tog åt sig och meddelar att de går igenom sina entréer och tar de punkter som var med i rapporten.
Joakim Wangler berättar om tidsplanen för dessa ändringar.

2 Information om projektet "God och nära vård"

Dnr: 2022/KS 0300

Ärende 2

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren, utredare på juridik- och utredningsenheten, tillsammans med medarbetare informerar muntligen om aktuella projekt inom "god och nära vård".

3 Kommunala tillgänglighetsrådets synpunkter på uppdraget om revidering av kommunal skyltmanual

Ärende 3

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Helena Törnqvist, kommunikationschef, deltog på tillgänglighetsrådets möte den 8 mars 2023 och informerade om kommunens pågående uppdrag om att revidera den kommunala skyltmanualen. Rådet fick därefter möjligheten att lämna synpunkter. Rådet har inga synpunkter.

4 Kommunala tillgänglighetsrådets synpunkter på uppdraget att utreda lokalbehovet för korttidsvistelse

Dnr: 2023/KS 0125

Ärende 4

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Kommunala tillgänglighetsrådets synpunkter angående det pågående uppdraget om kortidsvistelse antas.

Beskrivning av ärendet
I äldre- och omsorgsförvaltningens underlag till kommunens lokalbehovsanalys tar förvaltningen upp behov av utökade platser för korttidsvistelse. Kommunstyrelsen har därför, 2023-01-17 § 3, gett kommundirektören i uppdrag att i samverkan med äldre- och omsorgsnämnden genomföra en fördjupad behovsutredning av verksamhetslokaler för korttidsvistelse.

Kommunala tillgänglighetsrådet har fått möjligheten att inkomma med synpunkter angående uppdraget om att utreda lokalbehovet för kortidsvistelse. Synpunkterna finns bifogade i bilagan.

Bilagor
§ 3 Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf
§ 3 Förslag prioritering nya uppdrag 2023.pdf
PM korttidsvistelse.pdf
PM tillgänglighetshetsrådets synpunkter på korttidsvistelse.pdf

5 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Dnr: 2022/KS 0404

Ärende 5

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

Bilagor
21 mars 2023. Naturguidning vid Fatburssjön och Albysjön.docx
Fokusgrupp Anhörig vår 2023 - inbjudan.pdf
Föräldrar på (o)lika villkor.pdf
God och nära vård Inbjudan samskapande workshop 230403.pdf
Invigning av Villa Bansjövägen.pdf
naturguidningar_tillgangliga2023.pdf
Presentation av råden KTR.docx
Tjänsteskrivelse Återkoppling på revisionsrapport om personlig assistans (3).pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-01-23 § 4.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 14.pdf
Tyresö kommuns årsredovisning 2022 till komunstyrelsen.pdf

6 Redovisning av beviljade medel för våren 2022

Dnr: 2023/KS 0096

Ärende 6

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Redovisningen noteras.
Beskrivning av ärendet

BK Bowling beviljades ekonomiskt medel från tillgänglighetsrådet för att köpa lagtröjor. Se bilagor.

Bilagor
BK Bowling_redovisning .pdf

7 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Dnr: 2022/KS 0409

Ärende 7

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.
- övergång till meeting

§18 Information om tillgängligheten i kommunhuset

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Från sammanträdet den 30 november 2022 inkom Joakim Wangler, fastighetschef, med en skriftlig återrapport av de åtgärder rådet tidigare tagit upp angående ärendet med tillgänglighet i kommunhuset. Fastighetsavdelningen har därefter även haft möte med centrumledningen som också tog åt sig och meddelar att de går igenom sina entréer och tar de punkter som var med i rapporten.
Joakim Wangler berättar om tidsplanen för dessa ändringar.

§19 Information om projektet "God och nära vård"

Diarienummer 2022/KS 0300 010

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åsa Tenggren, utredare på juridik- och utredningsenheten, och Varinia Salazar Bobadilla, vård- och stödsamordnare, informerar muntligen om projekten hemstödsgruppen och vård- och stödsamordnare inom "god och nära vård".

Bilagor
God och nära vård - KTR 230405.pdf

§20 Kommunala tillgänglighetsrådets synpunkter på uppdraget om revidering av kommunal skyltmanual

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Helena Törnqvist, kommunikationschef, deltog på tillgänglighetsrådets möte den 8 mars 2023 och informerade om kommunens pågående uppdrag om att revidera den kommunala skyltmanualen. Rådet fick därefter möjligheten att lämna synpunkter. Rådet har inga synpunkter.

§21 Kommunala tillgänglighetsrådets synpunkter på uppdraget att utreda

Diarienummer 2023/KS 0125 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Kommunala tillgänglighetsrådets synpunkter angående det pågående uppdraget om kortidsvistelse antas.

Beskrivning av ärendet
I äldre- och omsorgsförvaltningens underlag till kommunens lokalbehovsanalys tar förvaltningen upp behov av utökade platser för korttidsvistelse.

Kommunstyrelsen har därför, 2023-01-17 § 3, gett kommundirektören i uppdrag att i samverkan med äldre- och omsorgsnämnden genomföra en fördjupad behovsutredning av verksamhetslokaler för korttidsvistelse.

Kommunala tillgänglighetsrådet har fått möjligheten att inkomma med synpunkter angående uppdraget om att utreda lokalbehovet för kortidsvistelse. Synpunkterna finns bifogade i bilagan.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att kommunala tillgänglighetsrådets synpunkter angående det pågående uppdraget om kortidsvistelse antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
§ 3 Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.pdf
§ 3 Förslag prioritering nya uppdrag 2023.pdf
PM korttidsvistelse.pdf
PM tillgänglighetshetsrådets synpunkter på korttidsvistelse.pdf

§22 Meddelande till kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0404 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

Bilagor
21 mars 2023. Naturguidning vid Fatburssjön och Albysjön.docx
Fokusgrupp Anhörig vår 2023 - inbjudan.pdf
Föräldrar på (o)lika villkor.pdf
God och nära vård Inbjudan samskapande workshop 230403.pdf
Invigning av Villa Bansjövägen.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-03-22 § 14.pdf
naturguidningar_tillgangliga2023.pdf
Presentation av råden KTR.docx
Tjänsteskrivelse Återkoppling på revisionsrapport om personlig assistans (3).pdf
Tyresö kommuns årsredovisning 2022 till komunstyrelsen.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-01-23 § 4.pdf

§23 Redovisning av beviljade medel för våren 2022

Diarienummer 2023/KS 0096 001

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
BK Bowling beviljades ekonomiskt medel från tillgänglighetsrådet för att köpa lagtröjor. Se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att kommunala tillgänglighetsrådet beslutar att redovisningen noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunala tillgänglighetsrådet bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunala tillgänglighetsrådet bifaller det.

Bilagor
BK Bowling_redovisning .pdf

§24 Övriga frågor kommunala tillgänglighetsrådet 2023

Diarienummer 2022/KS 0409

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Övriga frågor behandlas.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas:
- övergång till meeting+
- studiebesök
- inbjudan till föreläsning om "fem tips för att höra bättre"