Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-05-23

Sammanträde 2018-05-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende: Integrationsstrategin

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Frida Ohls Ryholt (utredare) informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om integrationsstrategin.

2 Informationsärende: Kommunala aktivitetsansvaret

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sofia Lindgren (Studie- och yrkesvägledare) informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om Kommunala aktivitetsansvaret.

3 Delårsbokslut 1 måluppfyllelse per april 2018

Dnr 2018/GAN 0057 010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbete och integration. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 1 GAN.pdf
Delårsrapport 2018-05-16 Arbete och integration.pdf
Delårsrapport 2018-05-16 Gymnasium.pdf
Delårsrapport 2018-05-16 Vuxenutbildning.pdf
Tertialrapport 1 GAN.pdf

4 Svar på motion om återvandringskontor *

Dnr 2018/GAN 0055 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg och Per Carling, Sverigedemokraterna har motionerat om att Tyresö kommun utreder möjligheterna att inrätta ett återvandringskontor. Motionärerna lyfter behovet av återvandringskontor i Tyresö som skulle kunna innehålla lättillgänglig information för de som vill återvandra, kommunen skulle även kunna anställa en tjänsteman som är behjälplig dessa personer.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Motion om återvandringskontor.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om återvandringskontor.pdf

5 Revidering av dokumenthanteringsplaner

Dnr 2018/GAN 0027

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Dokumenthanteringsplanen för utvecklingsförvaltningens stab antas.
2. Dokumenthanteringsplanen för Tyresö gymnasium antas.
3. Dokumenthanteringsplanen för vuxenutbildningen antas.
4. Dokumenthanteringsplanen för arbete och integration antas.
5. Beslutet ersätter de dokumenthanteringsplaner som antogs i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015-09-24 § 62.

Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplanerna beskriver hur nämnderna ska hantera sina allmänna handlingar, vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Alla dokumenthanteringsplaner i kommunen ska ses över med jämna mellanrum. En översyn har av utförts av utvecklingsförvaltningen som föreslår att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antar de reviderade dokumenthanteringsplanerna för gymnasie- och arbetsmarknadens verksamhetsområden samt utvecklingsförvaltningens stab.

Bilagor
Dokumenthanteringsplan 2018 Tyresö gymnasium.doc
Dokumenthanteringsplan C3L 2018.doc
Tjänsteskrivelse. Revidering av dokumenthanteringsplaner GAN.pdf
Dokumenthanteringsplan C.A.I. 2018.doc

6 Förvaltningschefens information

Dnr 2018/GAN 0012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Elevenkät och information om åtgärder
- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan

Bilagor
GAN uppdrag.pdf
Arbetslösheten 2015-2018.pdf

7 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.
- Skolverket har beviljat Tyresö kommun statsbidrag för undervisning under skollov för 2018, 217 065 kronor avser gymnasiet.
- Skolverket har beviljat Tyresö Kommun statsbidrag för lärarlönelyftet, 11 250 kronor avser gymnasiet, 11 250 kronor avser C3L.
- En rekvisition har lämnats in till Skolverket avseende karriärtjänster/förestelärare för fyra lärare på Tyresö gymnasium och fyra lärare på C3L.
- En ansökan har lämnats in till Skolverket avseende förstärkning av skolbiblioteket med en tjänst på Tyresö gymnasium.

Bilagor
Skolverkets beslut om statsbidrag för undervisning under skollov för 2018.pdf
Samlingsbeslut för lärare som beviljats bidrag under tidigare ansökningsperioder Lärarlyftet VT18.pdf

8 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

9 Meddelande

Dnr 2018/GAN 0030

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018.
- Skolinspektionens beslut avseende huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen vuxenutbildning bifogas.
- Skolinspektionens beslut avseende huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen gymnasieskola bifogas.

Bilagor
Skolinspektionens beslut för vuxenutbildning efter tillsyn 2018.pdf
Skolinspektionens beslut för gymnasieskola efter tillsyn 2018.pdf

10 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyreslen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2018-05-02 § 92 Redovisning av uppdrag om användning av lokaler i gymnasiet (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-05-02)

§28 Informationsärende: Integrationsstrategin

Dnr 2018/GAN 0010
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Frida Ohls Ryholt (utredare) informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om integrationsstrategin.
Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20180523.pdf (154 kb)

§29 Informationsärende: Kommunala aktivitetsansvaret - Ärendet utgår

§30 Delårsbokslut 1 måluppfyllelse per april 2018

Dnr 2018/GAN 0057 010
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.
 
Kristjan Vaigur (S) meddelar att socialdemokraterna inte deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.
 
Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade inte deltagit i beslutet utan hänvisat till eget budgetförslag om hon hade haft rösträtt.
 
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2018 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, vilken omfattar verksamhetsområdet 6 Gymnasium, 7 Vuxenutbildning och 8 Arbete och integration. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse delår 1 GAN.pdf
Delårsrapport 2018-05-16 Arbete och integration.pdf
Delårsrapport 2018-05-16 Gymnasium.pdf
Delårsrapport 2018-05-16 Vuxenutbildning.pdf
Tertialrapport 1 GAN.pdf

§31 Svar på motion om återvandringskontor

Dnr 2018/GAN 0055 001
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.
 
Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg och Per Carling, Sverigedemokraterna har motionerat om att Tyresö kommun utreder möjligheterna att inrätta ett återvandringskontor.  Motionärerna lyfter behovet av återvandringskontor i Tyresö som skulle kunna innehålla lättillgänglig information för de som vill återvandra, kommunen skulle även kunna anställa en tjänsteman som är behjälplig dessa personer.
 
Utvecklingsförvaltningen föreslår att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Bilagor
Motion om återvandringskontor.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om återvandringskontor.pdf

§32 Revidering av dokumenthanteringsplaner

Dnr 2018/GAN 0027
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Dokumenthanteringsplanen för utvecklingsförvaltningens stab antas.
2. Dokumenthanteringsplanen för Tyresö gymnasium antas.
3. Dokumenthanteringsplanen för vuxenutbildningen antas.
4. Dokumenthanteringsplanen för arbete och integration antas.
5. Beslutet ersätter de dokumenthanteringsplaner som antogs i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2015-09-24 § 62.
 
Beskrivning av ärendet
Dokumenthanteringsplanerna beskriver hur nämnderna ska hantera sina allmänna handlingar, vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. Alla dokumenthanteringsplaner i kommunen ska ses över med jämna mellanrum. En översyn har utförts av utvecklingsförvaltningen som föreslår att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antar de reviderade dokumenthanteringsplanerna för gymnasie- och arbetsmarknadens verksamhetsområden samt utvecklingsförvaltningens stab.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Revidering av dokumenthanteringsplaner GAN.pdf
Dokumenthanteringsplan 2018 Tyresö gymnasium.pdf
Dokumenthanteringsplan C3L 2018.pdf
 Dokumenthanteringsplan C.A.I. 2018.pdf
Dokumenthanteringsplan Staben 2018.pdf

§33 Förvaltningschefens information

Dnr 2018/GAN 0012
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Gymnasieansökningen
 
Bilagor
GAN uppdrag.pdf
Arbetslösheten 2015-2018.pdf

§34 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.
 
- Skolverket har beviljat Tyresö kommun statsbidrag för undervisning under skollov för 2018, 217 065 kronor avser gymnasiet.
 
- Skolverket har beviljat Tyresö Kommun statsbidrag för lärarlyftet, 11 250 kronor avser gymnasiet, 11 250 kronor avser C3L.
 
- Skolverket har delvis beviljat Tyresö kommun statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2018.
 
- Skolverket har beviljat Tyresö kommun statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2018.
 
- En rekvisition har lämnats in till Skolverket avseende karriärtjänster/förestelärare för fyra lärare på Tyresö gymnasium och fyra lärare på C3L.
 
- En ansökan har lämnats in till Skolverket avseende förstärkning av skolbiblioteket med en tjänst på Tyresö gymnasium.
 
- En ansökan har lämnats in till Skolverket avseende lärarlönelyftet.
 
Bilagor
Skolverkets beslut om statsbidrag för undervisning under skollov för 2018.pdf
Samlingsbeslut för lärare som beviljats bidrag under tidigare ansökningsperioder Lärarlyftet VT18.pdf
Skolverkets beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare 2018.pdf
Skolverkets beslut om statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2018.pdf

§35 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20180523.pdf (155 kb)

§36 Meddelande

Dnr 2018/GAN 0030

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Tyresö kommun under vårterminen 2018.
- Skolinspektionens beslut avseende huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen vuxenutbildning bifogas.
- Skolinspektionens beslut avseende huvudmannens samlade ansvarstagande för utbildningen inom skolformen gymnasieskola bifogas.
 
Bilagor
Skolinspektionens beslut för vuxenutbildning efter tillsyn 2018.pdf
Skolinspektionens beslut för gymnasieskola efter tillsyn 2018.pdf

§37 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyreslen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunstyrelsen 2018-05-02 § 92 Redovisning av uppdrag om användning av lokaler i gymnasiet (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-05-02)
Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20180523.pdf (152 kb)