Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-10-24

Sammanträde 2018-10-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Erik Hamner (gymnasie- och vuxenutbildningschef) informerar gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden om komvuxutredning.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2018/GAN 0015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per september redovisas för gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden.

Genomförda och planerade åtgärder vid avvikelse av målet ekonomi i balans inom
Tyresö gymnasium redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
GAN sept ekonomi 2018.pdf
Marknadsplan Tyresö gymnasium.docx
Tjänsteskrivelse. Åtgärder vid avvikelser.pdf

3 Huvudmannens svar till Skolinspektionen efter tillsynsbesök av gymnasiesärskola

Dnr 2018/GAN 0049 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Utvecklingsförvaltningens förslag till svar antas och skickas till Skolinspektionen
senast den 26 oktober.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen anger i sitt tillsynsbeslut (Dnr 43-2017:5910) att det finns brister i
huvudmannens, Tyresö kommun, systematiska kvalitetsarbete avseende
gymnasiesärskolan. I följande underlag redovisas huvudmannens plan över
systematiskt kvalitetsarbete för gymnasiesärskolan och vidtagna åtgärder avseende
uppföljning av kunskapsresultat samt trygghet och studiero.

Bilagor
Beslut GyS HM Oh Tyresö kommun.pdf
Plan för systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasiesärskola - huvudmannanivå.docx
Redovisningsformulär till Skolinspektionen.docx
Tjänsteskrivelse. Svar till Skolinspektionen.docx

4 Beslut om delegation till avdelningschefen för centrum för arbete och integration att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal

Dnr 2018/GAN 0070 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Avdelningschefen för centrum för arbete och integration ges delegation att fatta
tilldelningsbeslut och underteckna ramavtal, i enlighet med samordnade
upphandlingen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Beskrivning av ärendet
Samhällsorienteringsutbildning för nyanlända är ett kommunalt uppdrag enligt lag
(2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare och förordning
(2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Sedan år 2010
samarbetar kommunerna i länet kring samhällsorienteringen utifrån en
samverkansöverenskommelse samt genomför en samordnad upphandling av kurser.

Nuvarande avtalsperiod sträcker sig till och med den 31 augusti 2019.
Tony Thorén (ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden) har med stöd av
gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-12 §
77, fattat beslut 2018-06-27 om att godkänna förfrågningsunderlag i upphandlingen
av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019-2022. Nästa steg i
processen är att fatta tilldelningsbeslut och underteckna ramavtal.

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-08-30 § 43.pdf
Ny upphandling av samhällsorientering mars 2018.pdf
Tjänsteskrivelse. Beslut om delegation till avdelningschefen för centrum för arbete och
integration att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal.pdf

5 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna
och redovisade statsbidrag.

Ansökningar
Vuxenutbildningen/C3L har ansökt om 140 000 kronor för rekryterande insatser.
Tyresö gymnasium har ansökt om 300 000 kronor för säkerhetshöjande insatser.
Tyresö gymnasium/C3L har ansökt om medel för lärare som genomför högskolestudier
inom svenska för invandrare och svenska som andra språk.

Redovisningar
Tyresö gymnasium/C3L har redovisat statsbidraget avseende högskolestudier inom
svenska för invandrare och svenska som andra språk avseende 2017.
Tyresö gymnasium har tillsammans med grundskolorna redovisat sommarskolan.
Tyresö gymnasium har tillsammans med grundskolorna redovisat elevhälsan för 2017.
Tyresö gymnasium har redovisats statsbidraget för introduktionsprogram.
Tyresö gymnasium och C3L har tillsammans med grundskolorna redovisat
karriärtjänsterna för andra halvåret 2018.

Beslut
Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för 2018

Bilagor
Beslut utveckla sfi 181004.pdf

6 Sammanträdesplan 2019

Dnr 2018/GAN 0083 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Information om föreslagna sammanträdesdatum för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden 2019 noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har tagit fram förslag för sammanträdesdatum för gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden 2019. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan
fastställa sammanträdesdatumen under 2019 års första sammanträde.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder normalt på torsdagar
klockan 18:30. I juni och december sammanträder gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden på onsdagar, samt en tisdag i april.

Alla sammanträden börjar klockan 18:30.

Förslag på sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:

- Torsdag 3 januari
- Torsdag 31 januari
- Torsdag 28 februari
- Torsdag 21 mars
- Tisdag 23 april
- Torsdag 23 maj
- Onsdag 12 juni
- Torsdag 29 augusti
- Torsdag 26 september
- Torsdag 31 oktober
- Torsdag 28 november
- Onsdag 11 december

7 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder
vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande
behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten
där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till
huvudmannen.

8 Information från tillförordnad chef för gymnasie- och arbetsmarknadsfrågor

Dnr 2018/GAN 0012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom
förvaltningen.

- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Sommarjobb

Bilagor
Arbetslösheten 2015-2018.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag.pdf

9 Meddelande

Dnr 2018/GAN 0030

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om inkomna meddelande.

Bilagor
Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet
Stockholm.pdf
Föreläggande att redovisa åtgärdsförslag, rutiner och ansvarsfördelning gällande
rökförbud på skolgård.pdf

10 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden:

- Kommunstyrelsen 2018-10-02 §170 Svar på revisionsrapport om granskning av
korruptionsförebyggande arbete. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-
ks/protokoll?date=2018-10-02)

- Kommunstyrelsen 2018-10-02 §172 Revidering av timarvode och årsarvode till
förtroendevalda 2018 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?
date=2018-10-02)

§56 Informationsärende

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Erik Hamner (gymnasie- och vuxenutbildningschef) informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om komvuxutredning.
Beslut/Protokollsutdrag
§56_prot_20181024.pdf (155 kb)

§57 Ekonomisk rapport

Dnr 2018/GAN 0015
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per september redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
 
Genomförda och planerade åtgärder vid avvikelse av målet ekonomi i balans inom Tyresö gymnasium redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
 
Bilagor
GAN sept ekonomi 2018.pdf
Marknadsplan Tyresö gymnasium.docx
Tjänsteskrivelse. Åtgärder vid avvikelser.pdf

§58 Huvudmannens svar till Skolinspektionen efter tillsynsbesök av gymnasiesärskola

Dnr 2018/GAN 0049 44
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Utvecklingsförvaltningens förslag till svar antas och skickas till Skolinspektionen senast den 26 oktober.
 
Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen anger i sitt tillsynsbeslut (Dnr 43-2017:5910) att det finns brister i huvudmannens, Tyresö kommun, systematiska kvalitetsarbete avseende gymnasiesärskolan.  I följande underlag redovisas huvudmannens plan över systematiskt kvalitetsarbete för gymnasiesärskolan och vidtagna åtgärder avseende uppföljning av kunskapsresultat samt trygghet och studiero.
 
Bilagor
Beslut GyS HM Oh Tyresö kommun.pdf
Plan för systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasiesärskola - huvudmannanivå.docx
Redovisningsformulär till Skolinspektionen.docx
Tjänsteskrivelse. Svar till Skolinspektionen.pdf

§59 Beslut om delegation till avdelningschefen för centrum för arbete och integration att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal

Dnr 2018/GAN 0070 001
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Avdelningschefen för centrum för arbete och integration ges delegation att fatta tilldelningsbeslut och underteckna ramavtal, i enlighet med samordnade upphandlingen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 
 
Beskrivning av ärendet
Samhällsorienteringsutbildning för nyanlända är ett kommunalt uppdrag enligt lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare och förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Sedan år 2010 samarbetar kommunerna i länet kring samhällsorienteringen utifrån en samverkansöverenskommelse samt genomför en samordnad upphandling av kurser.
 
Nuvarande avtalsperiod sträcker sig till och med den 31 augusti 2019.
Tony Thorén (ordförande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden) har med stöd av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-12 § 77, fattat beslut 2018-06-27 om att godkänna förfrågningsunderlag i upphandlingen av samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare 2019-2022. Nästa steg i processen är att fatta tilldelningsbeslut och underteckna ramavtal.
 
Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden protokollsutdrag 2018-08-30 § 43.pdf.
Ny upphandling av samhällsorientering mars 2018.pdf
Tjänsteskrivelse. Beslut om delegation till avdelningschefen för centrum för arbete och integration att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal.pdf

§60 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Ansökningar
Vuxenutbildningen/C3L har ansökt om 140 000 kronor för rekryterande insatser.
Tyresö gymnasium har ansökt om 300 000 kronor för säkerhetshöjande insatser.
Tyresö gymnasium/C3L har ansökt om medel för lärare som genomför högskolestudier inom svenska för invandrare och svenska som andra språk.
 
Redovisningar
Tyresö gymnasium/C3L har redovisat statsbidraget avseende högskolestudier inom svenska för invandrare och svenska som andra språk avseende 2017.
Tyresö gymnasium har tillsammans med grundskolorna redovisat sommarskolan.
Tyresö gymnasium har tillsammans med grundskolorna redovisat elevhälsan för 2017.
Tyresö gymnasium har redovisats statsbidraget för introduktionsprogram.
Tyresö gymnasium och C3L har tillsammans med grundskolorna redovisat karriärtjänsterna för andra halvåret 2018.
 
Beslut
Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för 2018
 
Bilagor
Beslut utveckla sfi 181004.pdf

§61 Sammanträdesplan 2019

Dnr 2018/GAN 0083 001
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Information om föreslagna sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019 noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har tagit fram förslag för sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kan fastställa sammanträdesdatumen under 2019 års första sammanträde.
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder normalt på torsdagar klockan 18:30. I juni och december sammanträder gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på onsdagar, samt en tisdag i april.
 
Alla sammanträden börjar klockan 18:30.
 
Förslag på sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
 
- Torsdag 3 januari
- Torsdag 31 januari
- Torsdag 28 februari
- Torsdag 21 mars
- Tisdag 23 april
- Torsdag 23 maj
- Onsdag 12 juni
- Torsdag 29 augusti
- Torsdag 26 september
- Torsdag 31 oktober
- Torsdag 28 november
- Onsdag 11 december
Beslut/Protokollsutdrag
§61_prot_20181024.pdf (155 kb)

§62 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
Beslut/Protokollsutdrag
§62_prot_20181024.pdf (155 kb)

§63 Information från tillförordnad chef för gymnasie- och arbetsmarknadsfrågor

Dnr 2018/GAN 0012
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Sommarjobb
 
Bilagor
Arbetslösheten 2015-2018.pdf
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag.pdf

§64 Meddelande

Dnr 2018/GAN 0030

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om inkomna meddelande.
 
Bilagor
Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Realgymnasiet Stockholm.pdf
Föreläggande att redovisa åtgärdsförslag, rutiner och ansvarsfördelning gällande rökförbud på skolgård.pdf

§65 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011
 
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunstyrelsen 2018-10-02 §170 Svar på revisionsrapport om granskning av korruptionsförebyggande arbete. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-10-02)
 
- Kommunstyrelsen 2018-10-02 §172 Revidering av timarvode och årsarvode till förtroendevalda 2018  (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-10-02)
Beslut/Protokollsutdrag
§65_prot_20181024.pdf (152 kb)