Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2007-03-08

Sammanträde 2007-03-08

Datum
Klockan
17:00
Plats

8 Information om arbetet med integrationsplanen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 januari 2007, § 6, beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att vid nästa sammanträde lämna en beskrivning av uppdraget att utarbeta en integrationsplan.

Information lämnas vid sammanträdet om det arbete som gjorts under år 2006 och i början av detta år samt för planeringen av det fortsatta arbetet.

9 Information om projektet gymnasiala lärlingar

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att utreda och redovisa möjligheten att skapa en kursplan för lärlingsutbildning inom ramen för gymnasiets IV-program.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 januari 2007, § 6, beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att vid nästa sammanträde redogöra för försöket med gymnasial lärlingsutbildning.

Information lämnas vid sammanträdet om försöket med gymnasial lärlingsutbildning.

10 Information om studieekonomi

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 januari 2007, § 7, beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att vid nästa sammanträde ge en beskrivning av de ekonomiska möjligheterna för dem som studerar vid vuxenutbildningen. Förändring har skett för de studerande i och med att rekryteringsbidraget har upphört.

Information lämnas vid sammanträdet om vuxenstuderandes ekonomiska möjligheter.

11 Information om tidigare uppföljningar av utbildningar vid C3L

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att under år 2007 följa upp barnskötarutbildningen vid C3L.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 januari 2007, § 6, beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att vid nästa sammanträde redogöra för tidigare skedda uppföljningar av utbildningarna vid C3L.

Vid sammanträdet redogör rektor Erik Hamner för resultatet av uppföljningar av sammanhållna utbildningar vid C3L.

12 Verksamhetsberättelser 2006

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om verksamhetsberättelsen 2006 för arbetscentrum och C3L som 2006 tillhörde nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

13 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Information om delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut har fattats i anställningsfrågor och elevers studiegångar. Handlingarna finns tillgängliga vid nämndsammanträdet.

14 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden.

15 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda hur en utveckling av mentorsskapet kan ske mot en högre grad av coaching och återkomma till nämnden.

Ärendebeskrivning

Nämnden föreslår att förvaltningen utreder hur en utveckling av mentorsskapet kan ske mot en högre grad av coaching.
Mötesinformation

 

§8 Information om arbetet med integrationsplanen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 januari 2007, § 6, beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att vid nästa sammanträde lämna en beskrivning av uppdraget att utarbeta en integrationsplan.

Information lämnas vid sammanträdet om det arbete som gjorts under år 2006 och i början av 2007 samt för planeringen av det fortsatta arbetet. Ärendet tas upp på nytt i nämnden den 3 maj 2007 och beslut kan preliminärt fattas den 7 juni 2007. Därefter överlämnas materialet till kommunfullmäktige.

§9 Information om projektet gymnasiala lärlingar

DNr 2007 GAN 010

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att utreda och redovisa möjligheten att skapa en kursplan för lärlingsutbildning inom ramen för gymnasiets IV-program.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 januari 2007, § 6, beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att vid nästa sammanträde redogöra för försöket med gymnasial lärlingsutbildning.

Information lämnas vid sammanträdet om det pågående försöket med gymnasial lärlingsutbildning.
_____________________________________________________

§10 Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 januari 2007, § 7, beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att vid nästa sammanträde ge en beskrivning av de ekonomiska möjligheterna för dem som studerar vid vuxenutbildningen. Förändring har skett för de studerande i och med att rekryteringsbidraget har upphört.

Information lämnas vid sammanträdet om vuxenstuderandes ekonomiska möjligheter.
_____________________________________________________

§11 DNr 2007 GAN 011

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att under år 2007 följa upp barnskötarutbildningen vid C3L.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 26 januari 2007, § 6, beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att vid nästa sammanträde redogöra för tidigare skedda uppföljningar av utbildningarna vid C3L.

Vid sammanträdet redogör rektor Erik Hamner för resultatet av tidigare gjorda uppföljningar av sammanhållna utbildningar vid C3L:

- omvårdnadsprogrammet

- ekonomiassistentutbildning.

_____________________________________________________

§ 12 Verksamhetsberättelse 2006

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om verksamhetsberättelse för utvecklingsförvaltningen 2006. Den omfattar arbetscentrum och C3L som 2006 tillhörde ansvars-området för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska inte fatta något beslut om verksamhetsberättelsen. Eventuella förslag till förbättrade formuleringar för att öka läsförståelsen sänds till nämndsekre-teraren. Bilaga.
_____________________________________________________

§12 Verksamhetsberättelse 2006

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas till gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om verksamhetsberättelse för utvecklingsförvaltningen 2006. Den omfattar arbetscentrum och C3L som 2006 tillhörde ansvars-området för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ska inte fatta något beslut om verksamhetsberättelsen. Eventuella förslag till förbättrade formuleringar för att öka läsförståelsen sänds till nämndsekre-teraren. Bilaga.
_____________________________________________________

§13 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Information om delegationsbeslut noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut har fattats i anställningsfrågor och elevers studiegångar. Handlingarna finns tillgängliga vid nämndsamman-trädet.
_____________________________________________________

§14 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- arbetslöshetssiffror (bilaga)

- avslag på ansökan om statsbidrag för kvalificerad yrkesutbildning med inriktning Transportledning och logistik.

Statistiken över arbetslöshetssiffrorna är av intresse för att vägleda nämnden vilka åtgärder som ska vidtas. För att förbättra underlaget ska en uppdelning på kön göras i statistiken i de fall där uppgiften om kön finns tillgänglig.

________________________________________________________________

§15 Nya ärenden – utredning av stöd av vägledning

DNr 2007 GAN 012

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda ett starkare stöd av vägledning för att nå en högre grad av måluppfyllelse att elever i gymnasiet ska få fullständiga slutbetyg.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Varje år lämnar ett antal elever gymnasieskolan med ofullständiga slutbetyg. Nämnden anser att åtgärder måste vidtas för att så många elever som möjligt ska få fullständiga slutbetyg. Därför uppdrar nämnden åt förvaltningen att utreda hur eleverna på ett bättre sätt kan få vägledning och stöd för att målet ska nås att alla elever ska gå ut gymnasiet med fullständiga slutbetyg.
_____________________________________________________

§16 Nya ärenden – mål för utvecklingsförvaltningen år 2007

DNr 2007 GAN 013

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att formulera förslag till mål för år 2007 och fortlöpande avrapportera till nämnden så att beslut kan tas i nämnden den 7 juni 2007.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Under år 2006 formulerades inga mål för verksamheten 2007 under nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande. Anled-ningen var att en omorganisation skulle ske per den 1 januari 2007 då en ny nämnd skulle bildas där även gymnasieskolan skulle ingå. Därför måste nu mål formuleras för gymnasie- och arbetsmark-nadsnämndens ansvarsområde för år 2007. Detta får ske genom en process där förvaltningen på de kommande nämndsammanträdena fortlöpande avrapporterar till nämnden. Processen är också väg-ledande för budgetarbetet för år 2008. Beslut om mål för gymna-sie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde för år 2007 föreslås tas på nämndens sammanträde den 7 juni 2007.
_____________________________________________________