Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2007-05-03

Sammanträde 2007-05-03

Datum
Klockan
15:00
Plats
C3L, Bollmora Gårdsväg 12, 1½tr, sal 4 111

30 C3L:s verksamhet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Nämndens sammanträde inleds med en genomgång och redovisning av verksamheten vid C3L.

31 Studiestöd för invandrare

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 29 mars 2007, § 29, beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att sammanställa vilka lagar och bestämmelser som styr kommunens hantering av studiestödet för invandrare som studerar inom vuxenutbildningen.

Redovisning av det lämnade uppdraget sker vid sammanträdet.

32 Elevenkät på gymnasiet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Varje år genomförs en enkät i årskurs två på länets gymnasie-skolor. Stockholms stad deltar vartannat år. 18 stycken av frågorna är gemensamma för alla gymnasier. Siffrorna för år 2007 på Tyresö gymnasium redovisas i bilaga. Kommentarer kommer att lämnas vid nämndsammanträdet.

Resultatet från de 18 frågorna publiceras offentligt på webbsidan gymnasieintagning.se. På webbsidan kan man idag se resultatet programvis från åren 2005 och 2006. Årets siffror kommer att läggas in på webben senast under september månad 2007.

33 Inköp av datorer till gymnasiet

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde lämnas information om behovet av förnyelse av datorparken på Tyresö gymnasium. Ett omedelbart behov finns att under 2007 göra inköp av datorer för 1 000 000 kronor.

34 Integrationsplan

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till integrationsplan tas upp för beslut vid sammanträdet den 7 juni 2007.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 8 mars 2007, § 8, lämnades information om det pågående arbetet med att skriva en integrationsplan för Tyresö kommun. Det beslöts att ärendet skulle tas upp på nytt i nämnden den 3 maj 2007 så att beslut kan preliminärt fattas den 7 juni 2007. Därefter ska materialet överlämnas till kommunfullmäktige.

Ett första förslag till integrationsplan finns i bilaga.

35 Ekonomi

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningens förslag till delårsbokslut per 31 mars godkännes.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till delårsbokslut per 31 mars. Se bilaga.

36 Verksamhetsår och läsårsdata 2007/2008 och 2008/2009

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden fastställer läsårsdata 2007/08 – 2008/2009 enligt förslaget. För C3L görs lokal anpassning.
- Rektor beslutar om tid för och innehåll i lärarnas kompetensutveckling.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har den 27 september 2006, §44, fattat beslut om bland annat verksamhetsår och läsårsdata för åren 2007/2008 - 2008/2009.
Lärares reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa skall förläggas under och i anslutning till elevernas läsår.

Enligt läroplanerna för grund- och gymnasieskolorna skall personalen få den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.

Verksamhetsår 2007/2008

Verksamhetsår för lärare: Tisdag 14 augusti 2007 till och med tisdag 17 juni 2008

Läsår för elever: Onsdag 22 augusti 2007 till och med torsdag 20 december 2007 och måndag 7 januari 2008 till och med tisdag 10 juni 2008.

Lovdagar:

Lov 1 och 2 november 2007
Jullov 21 december 2007 till och med 6 januari 2008
Sportlov v 9 (25 – 29 februari 2008)
Påsklov v 13 (25 mars – 28 mars 2008)
Lov 2 maj 2008

Verksamhetsår 2008/2009

Verksamhetsår för lärare: onsdag 13 augusti 2008 till och med torsdag 18 juni 2009
Läsår för elever: onsdag 20 augusti 2008 till och med fredag 19 december 2008 och onsdag 7 januari 2009 till och med onsdag 10 juni 2009

Lovdagar:

Lov 30 och 31 oktober 2008
Jullov 22 december 2008 - 6 januari 2009
Sportlov v 9 (23 februari ­ - 27 februari 2009)
Påsklov v 15 (6 – 13 april 2009)
Lov 22 maj 2009

Verksamhetsår för utvecklingsförvaltningen

För utvecklingsförvaltningens del föreslås för gymnasieskolan att för de lärare som har motsvarande avtal också motsvarande tider ska gälla. För de lärare inom C3L som har detta avtal måste anpassning göras eftersom två lika långa terminer läggs ut. Höstterminen förlängs medan vårterminen förkortas i motsvarande omfattning. Avtal om detta träffas lokalt på C3L.

37 Granskning av internkontroll

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Granskningsrapport har inkommit från revisorerna. Se bilaga.

38 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Information om delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten finns tillgängliga vid nämndens sammanträde.

39 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- arbetslöshetssiffror
- servicecenter i Tyresö (Bilaga)

40 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§30 C3L:s verksamhet

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämndens sammanträde inleds med en genomgång och redovisning av verksamheten vid C3L.
_____________________________________________________

§31 Studiestöd för invandrare

DNr 2007 GAN 020

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 29 mars 2007, § 29, beslöt nämnden att uppdra åt förvaltningen att sammanställa vilka lagar och bestämmelser som styr kommunens hantering av studiestödet för invandrare som studerar inom vuxenutbildningen.

Redovisning av det lämnade uppdraget sker vid sammanträdet.

_____________________________________________________

§32 Elevenkät på gymnasiet

DNr 2007 GAN 021

Nämndens beslut

Rektorerna vid gymnasiet ges i uppdrag att analysera elevenkäten och återrapportera till nämnden.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Varje år genomförs en enkät i årskurs två på länets gymnasie-skolor. Stockholms stad deltar vartannat år. 18 stycken av frågorna är gemensamma för alla gymnasier (frågorna nummer 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 28, 29, 31, 53, 54 och 55). Fråga 20 är gemensam i de sju samarbetskommunerna Ekerö, Nacka, Salem, Sollentuna, Tyresö, Upplands Väsby och Värmdö. Siffrorna för år 2007 på Tyresö gymnasium redovisas i bilaga. Kommentarer kommer att lämnas vid nämndsammanträdet.

Resultatet från de 18 frågorna publiceras offentligt på webbsidan gymnasieintagning.se. På webbsidan kan man idag se resultatet programvis från åren 2005 och 2006. Årets siffror kommer att läggas in på webben senast under september månad 2007.
_____________________________________________________

§33 Inköp av datorer till gymnasiet

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde lämnas information om behovet av förnyelse av datorparken på Tyresö gymnasium. Ett omedelbart behov finns att under 2007 göra inköp av datorer för 1 000 000 kronor.

_____________________________________________________

§34 Integrationsplan

DNr 2007 GAN 022

Nämndens beslut

Förslaget till integrationsplan tas upp för beslut vid sammanträdet den 7 juni 2007.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 8 mars 2007, § 8, lämnades information om det pågående arbetet med att skriva en integrationsplan för Tyresö kommun. Det beslöts att ärendet skulle tas upp på nytt i nämnden den 3 maj 2007 så att beslut kan preliminärt fattas den 7 juni 2007. Därefter ska materialet överlämnas till kommunfullmäktige.

Ett första förslag till integrationsplan finns i bilaga.

_____________________________________________________

§35 Ekonomi

DNr 2007 GAN 023

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag till delårsbokslut per 31 mars godkännes.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till delårsbokslut per 31 mars. Se bilaga.

_____________________________________________________

§36 Verksamhetsår och läsårsdata 2007/2008 och 2008/2009

DNr 2007 GAN 024

Nämndens beslut

- Nämnden fastställer läsårsdata 2007/08 – 2008/2009 enligt förslaget. För C3L görs lokal anpassning.

- Rektor beslutar om tid för och innehåll i lärarnas kompetensutveckling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har den 27 september 2006, §44, fattat beslut om bland annat verksamhetsår och läsårsdata för åren 2007/2008 - 2008/2009.

Lärares reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa skall förläggas under och i anslutning till elevernas läsår.

Enligt läroplanerna för grund- och gymnasieskolorna skall personalen få den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.

Verksamhetsår 2007/2008

Verksamhetsår för lärare: Tisdag 14 augusti 2007 till och med tisdag 17 juni 2008

Läsår för elever: Onsdag 22 augusti 2007 till och med torsdag 20 december 2007 och måndag 7 januari 2008 till och med tisdag 10 juni 2008.

Lovdagar:

Lov 1 och 2 november 2007

Jullov 21 december 2007 till och med 6 januari 2008

Sportlov v 9 (25 – 29 februari 2008)

Påsklov v 13 (25 mars – 28 mars 2008)

Lov 2 maj 2008

Verksamhetsår 2008/2009

Verksamhetsår för lärare: onsdag 13 augusti 2008 till och med torsdag 18 juni 2009

Läsår för elever: onsdag 20 augusti 2008 till och med fredag 19 december 2008 och onsdag 7 januari 2009 till och med onsdag 10 juni 2009

Lovdagar:

Lov 30 och 31 oktober 2008

Jullov 22 december 2008 - 6 januari 2009

Sportlov v 9 (23 februari ­ - 27 februari 2009)

Påsklov v 15 (6 – 13 april 2009)

Lov 22 maj 2009

Verksamhetsår för utvecklingsförvaltningen

För utvecklingsförvaltningens del föreslås för gymnasieskolan att för de lärare som har motsvarande avtal också motsvarande tider ska gälla. För de lärare inom C3L som har detta avtal måste anpassning göras eftersom två lika långa terminer läggs ut. Höstterminen förlängs medan vårterminen förkortas i motsvarande omfattning. Avtal om detta träffas lokalt på C3L.

_____________________________________________________

§37 Granskning av internkontroll

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Granskningsrapport har inkommit från revisorerna. Se bilaga.

________________________________________________________________

§38 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- arbetslöshetssiffror

- servicecenter i Tyresö (Bilaga)