Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2007-08-23

Sammanträde 2007-08-23

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½tr, sal 4 111

Sammanträdet inleds kl 16.00-17.00 med information om försöksverksamhet gymnasielärling vi Läs mer...d Tyresö gymnasium

46 Försöksverksamhet med gymnasielärling – specialutformat program

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden beslutar att Tyresö gymnasium ska ansöka om att få vara en försöksskola för lärlingsutbildning.
- Nämnden ger utvecklingsförvaltningen i uppdrag att slutligt utforma och insända ansökan till Myndigheten för skolutveckling om försöksverksamhet med lärlingsprogram vid Tyresö gymnasium.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om planerna för försöksverksamhet med lärlingsprogram vid Tyresö gymnasium. När Myndigheten för skolutveckling har fattat beslut om förordningstext önskar förvaltningen ansöka om att delta i försöksverksamheten med lärlingsprogram.

I bilaga finns förslag på skrivelse med bakgrund, programmål och beräkning av elevpeng för gymnasielärling – specialutformat program.

47 Integrationsplanen

Förslag till nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till integrationsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Arbetet med en integrationsplan för Tyresö kommun inleddes under år 2006 med seminarier. Därefter har en arbetsgrupp arbetat med planen. Information har lämnats till nämnden bland annat vid sammanträdena den 8 mars 2007 och den 3 maj 2007. Förslag till integrationsplan finns i bilaga.

48 Ansökningar om nyetablering av friskolor samt utökad ansökan om fler program till friskolor i Stockholm samt i södra länsdelen

Förslag till nämndens beslut

-

Ärendebeskrivning

Ett större antal ansökningar för att starta friskola på gymnasial nivå har inkommit (se bilaga). Nämnden ska yttra sig om ansökningarna med beskrivning av konsekvenserna för den kommunala gymnasieskolan.

Bland de inkomna ansökningarna kan vi skilja på flera typer av friskolor:
1. skolor med endast NV (naturvetenskapligt program) och SP (samhällsvetenskapligt program)
2. skolor med praktiska program (byggprogram, elprogram, fordonsprogram med flera)
3. skolor med olika specialiteter exempelvis Aspberger, hästhållning, Waldorfpedagogik mm.

För elever som söker NV och SP finns plats idag för fler elever vid Tyresö gymnasium trots att antalet ungdomar i gymnasieåldern i Tyresö är högre än på mycket länge. De redan existerande friskolorna har i många fall svårt att fylla sina platser.

Förvaltningen ser inget behov av ytterligare skolor med NV och SP. Etablering av friskolor med denna inriktning kommer att försvåra resursutnyttjandet för det kommunala gymnasiet. Detta gäller även friskolor som enligt sin ansökan planerar att ha idrott, hälsa och friluftsliv som sin profil på NV och SP. Dessa kommer att bli en direkt konkurrent till Tyresö gymnasiums fotbolls-, handbolls- och ishockeyklasser. Förvaltningen avstyrker ansökan från friskolor med endast NV och SP.

På Tyresö gymnasium finns för närvarande fler sökande än platser på byggprogrammet, fordonsprogrammet och elprogrammet. Förvaltningen tillstyrker ansökningar från friskolor med praktisk inriktning.

49 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Information om delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten finns tillgängliga vid nämndens sammanträde.

50 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden

51 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§46 Försöksverksamhet med gymnasielärling – specialutformat program

DNr 2007 GAN 027

Nämndens beslut

- Tyresö gymnasium ska ansöka om att få vara en försöksskola

för lärlingsutbildning.

- Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att slutligt utforma och

insända ansökan till berörd myndighet om försöksverksamhet

med lärlingsprogram vid Tyresö gymnasium.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om planerna för försöksverksamhet med lärlingsprogram vid Tyresö gymnasium. När utbildnings-departementet har fattat beslut om förordningstext önskar förvaltningen ansöka om att delta i försöksverksamheten med lärlingsprogram.

I bilaga finns förslag på skrivelse med bakgrund, programmål och beräkning av elevpeng för gymnasielärling – specialutformat program.

_____________________________________________________

§47 Start av specialutformat program gymnasielärling

DNr 2007 GAN 027

Nämndens beslut

Utvecklingsförvaltningen får i uppdrag att inrätta ett special-utformat program lärling vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2008/2009.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Om centrala beslut inte fattas om försöksverksamhet med gymna-sielärling eller om Tyresö ej antas till försöksverksamheten som beskrivs i föregående paragraf 46, föreslås att utvecklingsförvalt-ningen ska starta specialutformat program lärling inom befintliga resurser från och med läsåret 2008/2009.

_____________________________________________________

§48 Integrationsplanen

Dnr 2007 GAN 022

Nämndens beslut

Förslaget till integrationsplan återremitteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Arbetet med en integrationsplan för Tyresö kommun inleddes under år 2006 med seminarier. Därefter har en arbetsgrupp arbetat med planen. Information har lämnats till nämnden bland annat vid sammanträdena den 8 mars 2007 och den 3 maj 2007. Förslag till integrationsplan finns nu.
_____________________________________________________

§49 Ansökningar om nyetablering av friskolor samt utökad ansökan om fler program till friskolor i Stockholm och i södra länsdelen

DNr 2007 GAN 028

Nämndens beslut

- Ansökningar från friskolor med enbart naturvetenskapligt

och/eller samhällsvetenskapligt program avstyrks.

- Ansökningar från friskolor med praktiska program tillstyrks.

- Ansökningar från skolor med specialiteter som exempelvis Asperger, hästhållning och Waldorfpedagogik tillstyrks.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett större antal ansökningar för att starta friskola på gymnasial nivå. Nämnden ska lämna remissvar på dessa till Skolverket (se bilaga). I remissvaren ska konsekvenserna för den kommunala gymnasieskolan beskri-vas.

Bland de inkomna ansökningarna kan vi skilja på flera typer av friskolor:

  1. skolor med endast NV (naturvetenskapligt program) och SP (samhällsvetenskapligt program)

  2. skolor med praktiska program (byggprogram, elprogram, fordonsprogram med flera)

  3. skolor med olika specialiteter som exempelvis Aspberger, Hästhållning och Waldorfpedagogik.

För elever som söker NV och SP finns idag plats för fler elever vid

Tyresö gymnasium trots att antalet ungdomar i gymnasieåldern i Tyresö är högre än på mycket länge. De redan existerande fri-skolorna har i många fall svårt att fylla sina platser. En ytterligare utökning av utbudet kan försvåra för kommunen att upprätthålla ett varierat utbud och en god kvalitet på sin verksamhet.

Förvaltningen ser inget behov av ytterligare skolor med NV och SP. Etablering av friskolor med denna inriktning kommer att försämra resursutnyttjandet för det kommunala gymnasiet. Programutbudet vid Tyresö gymnasium riskerar att utarmas.

Synpunkterna gäller även friskolor som enligt sin ansökan planerar att ha idrott, hälsa och friluftsliv som sin profil på NV och SP.

Dessa skulle komma att direkt påverka resursutnyttjandet för Tyresö gymnasiums fotbolls-, handbolls- och ishockeyklasser.

Förvaltningen avstyrker därför ansökan från friskolor med endast NV och SP.

På Tyresö gymnasium finns för närvarande fler sökande än platser på byggprogrammet, fordonsprogrammet och elprogrammet. Förvaltningen tillstyrker ansökningar från friskolor med praktisk inriktning.

Förvaltningen tillstyrker också ansökningar från skolor med olika specialiteter som exempelvis Aspberger, hästhållning och Waldorfpedagogik.

_____________________________________________________

§50 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Information om delegationsbeslut noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar redovisades vid nämndens sammanträde.

_____________________________________________________

§51 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- Ekonomisk rapport per juli 2007

- Arbetslöshetssiffror per juli 2007

- Muntlig information om nya antagningsregler för högskolan från år 2010.