Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2007-09-20

Sammanträde 2007-09-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½tr, sal 4 111

52 Elevvårdsverksamheten vid Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om elevvårdsverksamheten vid Tyresö gymnasium.

53 Åtgärder med anledning av elevenkät vid Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisar rektorerna vid Tyresö gymnasium åtgärder som vidtas med anledning av den elevenkät som gjorts vid skolan. Nämnden har den 3 maj 2007, § 33, fått information om enkäten. Rektorerna vid gymnasiet gavs då i uppdrag att analysera utfallet av enkäten och återrapportera till nämnden.

54 Delårsbokslut augusti 2007

Förslag till nämndens beslut

- Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.
- Informationen om måluppfyllelse noteras.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 samt en beskrivning av måluppfyllelse finns enligt bilagor.

55 Budget 2008

Förslag till nämndens beslut

- Förslag till budget 2008 överlämnas till ekonomikontoret för fortsatt behandling.
- Nämnden äskar ytterligare medel för att kompensera eftersatta områden och för att möjliggöra kompetensutveckling av lärar-personalen vid Tyresö gymnasium.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2008 finns enligt bilaga. Ramen har inom Tyresö kommun uppräknats generellt med 2 %. Kompensation om 6,2 miljoner kronor har fåtts för fler elever i gymnasieåldern, 1,1 miljoner kronor för ökade lokalkostnader för Tyresö gymnasium samt kompensation för ökade lönekostnader.

Tyresö gymnasium är i stort behov av upprustning. Både inventarier i utbildningssalar och gemensamma utrymmen samt datorutrustningar är gamla och utslitna och behöver bytas ut. Det eftersatta underhållet medför en dålig miljö för elever och lärare att arbeta och studera i. För att gymnasiet ska kunna attrahera elever och konkurrera med friskolorna då elevantalet sjunker, efter år 2010, är det av största vikt att förutsättningarna för detta finns. För att komma i fas med det uppdämda behovet av upprustning krävs tillfälliga insatser om cirka 10 miljoner kronor över tiden 2008-2010.

Regeringens satsning på fortbildning för lärare i form av lärarlyftet under åren 2007 till 2010 ger kommunen möjlighet att säkra kompetensnivån hos lärarna vid Tyresö gymnasium, samt trygga försörjningen av arbetskraft då stora pensionsavgångar väntar inom ett par år. Vid en satsning på 20 lärare per år blir kostnaden för kommunen cirka 160 000 kronor per år.

56 Integrationsplanen

Förslag till nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till integrationsplan och överlämnar den till kommunstyrelsen och för slutligt beslut i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Arbetet med en integrationsplan för Tyresö kommun inleddes under år 2006 med seminarier. Därefter har en arbetsgrupp arbetat med planen. Nämnden har behandlat ärendet vid flera tillfällen, senast den 23 augusti 2007, § 48. Det nuvarande förslaget till integrationsplan finns i bilaga.

57 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Information om delegationsbeslut noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten finns tillgängliga vid nämndens sammanträde.

58 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- krisledningsplan
- nya KY-ansökningar

1. IT-tekniker med inriktning mot nätverk
2. Transportledning & Logistik
3. IT-Drifttekniker
4. IT-ServiceDesk
5. Strömmande media och digital distribution
- ny ansökan av påbyggnadsutbildning Yrkesförare Godstransporter
- nyckeltal Södertörn.

59 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§52 Elevvårdsverksamheten vid Tyresö gymnasium

Nämndens beslut

Informationen från kurator vid Tyresö gymnasium noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas av kurator Pia Svendsen om kuratorsverk-samheten vid Tyresö gymnasium.

Information om övriga elevvårdande verksamheter ges i anslutning till ett kommande nämndsammanträde.

_____________________________________________________

§53 Åtgärder med anledning av elevenkät vid Tyresö gymnasium

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet redovisar rektorerna vid Tyresö gymnasium åtgärder som vidtagits med anledning av den elevenkät som gjorts vid skolan. Nämnden har den 3 maj 2007, § 33, fått information om enkäten. Rektorerna vid gymnasiet gavs då i uppdrag att analysera utfallet av enkäten och återrapportera till nämnden.

_____________________________________________________

§54 Delårsbokslut augusti 2007

DNr 2007 GAN 029

Nämndens beslut

- Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

- Informationen om måluppfyllelse noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut per den 31 augusti 2007 samt en beskrivning av måluppfyllelse finns enligt bilagor.

_____________________________________________________

§55 Budget 2008

DNr 2007 GAN 030

Nämndens beslut

- Förvaltningens förslag till budget 2008 överlämnas till ekonomikontoret för fortsatt behandling.

- Nämnden äskar ytterligare medel för att kompensera eftersatta områden och för att möjliggöra kompetensutveckling av lärar-personalen vid Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2008 finns enligt bilaga. Ramen har inom Tyresö kommun uppräknats generellt med 2 %. Kompensation om 6,2 miljoner kronor har fåtts för fler elever i gymnasieåldern, 1,1 miljoner kronor för ökade lokalkostnader för Tyresö gymnasium samt kompensation för ökade lönekostnader.

Tyresö gymnasium är i stort behov av upprustning. Både inventarier i utbildningssalar och gemensamma utrymmen samt datorutrustningar är gamla och utslitna och behöver bytas ut. Det eftersatta underhållet medför en mindre bra miljö för elever och lärare att arbeta och studera i. För att gymnasiet ska kunna attrahera elever och konkurrera med friskolorna då elevantalet sjunker, efter år 2010, är det av största vikt att förutsättningarna för detta finns. För att komma i fas med det uppdämda behovet av upprustning krävs tillfälliga insatser om cirka 10 miljoner kronor över tiden 2008-2010.

Regeringens satsning på fortbildning för lärare i form av lärarlyftet under åren 2007 till 2010 ger kommunen möjlighet att säkra kompetensnivån hos lärarna vid Tyresö gymnasium, samt trygga försörjningen av arbetskraft då stora pensionsavgångar väntar inom ett par år. Kostnaden för en heltidstjänstgörande lärare blir cirka 8 000 kronor per månad.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) anmäler att (s) inte deltar i beslut om budget 2008 vid detta tillfälle utan inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) och Johan Rydén (mp) anmäler att de inte skulle ha deltagit i beslutet i det fall man hade haft rösträtt.

_____________________________________________________

§56 Integrationsplanen

Dnr 2007 GAN 022

Nämndens beslut

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden godkänner det justerade förslaget till integrationsplan enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen och för slutligt beslut i kommunfullmäktige.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Arbetet med en integrationsplan för Tyresö kommun inleddes under år 2006 med seminarier. Därefter har en arbetsgrupp arbetat med planen. Nämnden har behandlat ärendet vid flera tillfällen, senast den 23 augusti 2007, § 48. Vid nämndsammanträdet görs justeringar av förslaget.
_____________________________________________________

§57 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Information om delegationsbeslut noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbesluten finns tillgängliga vid nämndens sammanträde.

_____________________________________________________

§58 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- krisledningsplan

- nya KY-ansökningar

  1. IT-tekniker med inriktning mot nätverk

  2. Transportledning & Logistik

  3. IT-Drifttekniker

  4. IT-ServiceDesk

  5. Strömmande media och digital distribution

- ny ansökan av påbyggnadsutbildning Yrkesförare Godstransporter

- nyckeltal Södertörn.