Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2008-09-18

Sammanträde 2008-09-18

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

57 Delårsbokslut augusti 2008

Förslag till nämndens beslut

Delårsbokslut per augusti 2008 samt måluppfyllelse godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut per augusti 2008 samt en beskrivelse av måluppfyllelse finns enligt bilagor.

58 Verksamhets- och budgetplan 2009

Förslag till nämndens beslut

Information om verksamhets- och budgetplan 2009 noteras.

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhets- och budgetplan 2009 finns enligt bilaga.

59 Redovisning av nyckeltal Södertörn

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nyckeltal Södertörn. Se bilaga.

60 Möte med revisorerna

Förslag till nämndens beslut

Synpunkterna noteras.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har kallat ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande till möte den 1 oktober 2008 (GAN 2008-08-21, § 54). Inför detta sammanträde sker diskussion i nämnden och synpunkter kan lämnas.

61 Remissvar på Rekommendation att teckna samverkansavtal gymnasieskolan

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

Ärendebeskrivning

KSL har lämnat en rekommendation att teckna samverkansavtal gymnasieskolan (bilaga). Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har beretts möjlighet att lämna remissvar till kommunstyrelsen i detta ärende. Förvaltningschefen har skrivit tjänsteutlåtande enligt bilaga (utdelas vid sammanträdet).

Ordförandens förslag

Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltnings-chefens tjänsteutlåtande och rekommenderar kommunstyrelsen att Tyresö kommun ska underteckna avtalet.

62 Remissvar på Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms län

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

Ärendebeskrivning

KSL har lämnat en rekommendation att teckna Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms län (bilaga). Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har beretts möjlighet att lämna remissvar till kommunstyrelsen i detta ärende. Tjänsteskrivelse finns i bilaga.

Ordförandens förslag

Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom tjänste-utlåtandet och rekommenderar kommunstyrelsen att Tyresö kommun ska underteckna avtalet.

63 Läsårstider 2009-2010

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2009/2010 enligt förslag.
- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompetensutveckling.

Ärendebeskrivning

Enligt gymnasieförordningen skall nämnden besluta om höst- och vårterminernas början och slut.

Lärares reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överens-kommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa ska förläggas under och i anslutning till elevernas läsår. Enligt gymnasieförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare. Dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret. Läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.

Enligt läroplanerna för grund- och gymnasieskolorna skall per-sonalen få den kompetensutveckling som krävs för att de profes-sionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.

Förslag till förläggning av läsåret 2009/2010

Verksamhetsår

För lärare torsdagen den 13 augusti 2009 till och med torsdagen den 17 juni 2010
Läsår elever torsdagen den 20 augusti 2009 till och med tisdagen den 22 december 2009 samt
Torsdagen den 7 januari 2010 till och med onsdagen den 9 juni 2010

Lovdagar:

Lov 29 och 30 oktober 2009
Jullov 23 december 2009 - 6 januari 2010
Sportlov vecka 9 (1 mars - 5 mars 2010)
Lov vecka 13 skärtorsdag den 1 april 2010
Påsklov vecka 14 (6 – 9 april 2010)
Lov vecka 19 fredagen den 14 maj 2010

64 KY-ansökan

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om inlämnad ansökan noteras.
- Nämnden stöder C3L:s fortsatta arbete med denna utbildning.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inlämnad ansökan om statsbidrag för att bedriva kvalificerad yrkesutbildning, Systemutveckling med Java, 80 poäng. Näringslivet har uttalat ett starkt stöd för denna ansökan.

65 Inrättande av program på Tyresö gymnasium

- Hantverksprogram med inriktning frisör
- Hotell och turism som specialutformat program

Förslag till nämndens beslut

På Tyresö gymnasium från och med läsåret 2009-2010 inrättas följande program:
- Hantverksprogram med inriktning frisör
- Hotell och turism som specialutformat program.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att på Tyresö gymnasium från och med läsåret 2009-2010 inrättas följande program:
- Hantverksprogram med inriktning frisör
- Hotell och turism som specialutformat program i linje med kommande program enligt gymnasiereformen.

66 Statistik över slutbetyg från avgångsklasser

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om statistik över slutbetyg från avgångsklasserna i årskurs 9.

67 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om:
- entreprenörsskola
- återkoppling gymnasiereformsremissen
- besök i Borgå kring yrkeshögskola
- invigning av sfb – svenska för bussförarutbildning
- arbetslöshetsstatistik

68 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

69 Nytt ärende – förstudie sfx-kurs

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att inleda en förstudie om det finns förutsättningar att starta fler sfx-kurser till exempel med inriktning mot fordonsmekaniker.

Ärendebeskrivning

I samband med planeringen av sfb – svenska för bussförarutbild-ning har det framkommit att arbetskraftsbehov finns även inom fler områden. Bland annat är bristen på fordonsmekaniker stor.
Ordföranden föreslår därför att förvaltningen ska undersöka om det finns förutsättningar att starta fler sfx-kurser till exempel med inriktning mot fordonsmekaniker
Mötesinformation

 

§57 Delårsbokslut augusti 2008

DNr 2008 GAN 044

Nämndens beslut

Delårsbokslut per augusti 2008 samt måluppfyllelse godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut per augusti 2008 samt en beskrivelse av målupp-fyllelse finns enligt bilagor.
_____________________________________________________

§58 Verksamhets- och budgetplan 2009

Nämndens beslut

Information om verksamhets- och budgetplan 2009 noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhets- och budgetplan 2009 finns enligt bilaga.
_____________________________________________________

§59 Redovisning av nyckeltal Södertörn

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nyckeltal Södertörn. Se bilaga.
_____________________________________________________

§60 Möte med revisorerna

Nämndens beslut

Synpunkterna noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Revisorerna har kallat ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande till möte den 1 oktober 2008 (GAN 2008-08-21, § 54). Inför detta sammanträde sker diskussion i nämnden och synpunkter kan lämnas.
_____________________________________________________

§61 Remissvar på Rekommendation att teckna samverkansavtal gymnasieskolan

DNr 2008 GAN 036

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

KSL har lämnat en rekommendation att teckna samverkansavtal gymnasieskolan (bilaga). Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har beretts möjlighet att lämna remissvar till kommunstyrelsen i detta ärende. Förvaltningschefens tjänsteskrivelse finns i bilaga.

Ordförandens förslag

Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom förvaltnings-chefens tjänsteskrivelse och rekommenderar kommunstyrelsen att Tyresö kommun ska underteckna avtalet.

_____________________________________________________

§62 Remissvar på Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms län

DNr 2008 GAN 040

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

KSL har lämnat en rekommendation att teckna Överenskommelse om att skapa en vuxenutbildningsregion i Stockholms län (bilaga). Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har beretts möjlighet att lämna remissvar till kommunstyrelsen i detta ärende. Tjänsteskrivelse finns i bilaga.

Ordförandens förslag

Ordförande föreslår att nämnden ställer sig bakom tjänste-utlåtandet och rekommenderar kommunstyrelsen att Tyresö kommun ska underteckna avtalet.

_____________________________________________________

§63 Läsårstider 2009-2010

DNr 2008 GAN 045

Nämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2009/2010 enligt förslag.

- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompe-tensutveckling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt gymnasieförordningen skall nämnden besluta om höst- och vårterminernas början och slut.

Lärares reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA 2001 (Överens-kommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa ska förläggas under och i anslutning till elevernas läsår. Enligt gymnasieförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare. Dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret. Läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.

Enligt läroplanerna för grund- och gymnasieskolorna skall per-sonalen få den kompetensutveckling som krävs för att de profes-sionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.

Förslag till förläggning av läsåret 2009/2010

Verksamhetsår

För lärare torsdagen den 13 augusti 2009 till och med torsdagen den 17 juni 2010

Läsår elever torsdagen den 20 augusti 2009 till och med tisdagen den 22 december 2009 samt

torsdagen den 7 januari 2010 till och med onsdagen den 9 juni 2010

Lovdagar:

Lov torsdagen den 29 oktober och fredagen

den 30 oktober 2009

Jullov 23 december 2009 - 6 januari 2010

Sportlov vecka 9 (1 mars - 5 mars 2010)

Lov skärtorsdag den 1 april 2010 i vecka 13

Påsklov vecka 14 (6 – 9 april 2010)

Lov fredagen den 14 maj 2010 i vecka 19

_____________________________________________________

§64 KY-ansökan

DNr 2008 GAN 046

Nämndens beslut

- Informationen om inlämnad ansökan noteras.

- Nämnden stöder C3L:s fortsatta arbete med denna utbildning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inlämnad ansökan om statsbidrag för att bedriva kvalificerad yrkesutbildning, Systemutveckling med Java, 80 poäng. Näringslivet har uttalat ett starkt stöd för denna ansökan.

_____________________________________________________

§65 Inrättande av program på Tyresö gymnasium

- Hantverksprogram med inriktning frisör

DNr 2008 GAN 042

- Hotell och turism som specialutformat program

DNr 2008 GAN 043

Nämndens beslut

På Tyresö gymnasium från och med läsåret 2009-2010 inrättas följande program:

- Hantverksprogram med inriktning frisör

- Hotell och turism som specialutformat program.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att på Tyresö gymnasium från och med läsåret 2009-2010 inrättas följande program:

- Hantverksprogram med inriktning frisör

- Hotell och turism som specialutformat program i linje med kommande program enligt gymnasiereformen.

Se bifogade tjänsteskrivelser.

_____________________________________________________

§66 Statistik över slutbetyg från avgångsklasser

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om statistik över slutbetyg från avgångsklasserna i årskurs 9.

_____________________________________________________

§67 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om:

- återkoppling gymnasiereformsremissen

- besök i Borgå kring yrkeshögskola

- invigning av sfb – svenska för bussförarutbildning

- arbetslöshetsstatistik.

_____________________________________________________

§68 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§69 Nytt ärende – förstudie sfx-kurs

DNr 2008 GAN 047

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att inleda en förstudie om det finns förutsättningar att starta fler sfx-kurser till exempel med inriktning mot fordonsmekaniker.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I samband med planeringen av sfb – svenska för bussförarutbild-ning har det framkommit att arbetskraftsbehov finns även inom fler områden. Bland annat är bristen på fordonsmekaniker stor.

Ordföranden föreslår därför att förvaltningen ska undersöka om det finns förutsättningar att starta fler sfx-kurser till exempel med inriktning mot fordonsmekaniker.