Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2009-02-12

Sammanträde 2009-02-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

1 Årsredovisning 2008 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2008 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2008 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns i bilaga.

2 Verksamhetsberättelse 2008 för avdelningarna

- Tyresö gymnasium / Företagare
- Tyresö gymnasium / IT, teknik och vetenskap
- Arbetscentrum
- C3L

Förslag till nämndens beslut

Informationen om avdelningarnas verksamhetsberättelser för år 2008 noteras.

Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras avdelningarnas verksamhetsberättelser för år 2008 i bilagor.

3 Skolplan

Förslag till nämndens beslut

Nämnden godkänner den del av skolplanen som berör utvecklingsförvaltningens område och skickar den vidare till kommunstyrelsen för sammanställning inför beslut i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun ska fastställa en skolplan som omfattar verksamheterna både inom barn- och utbildningsnämndens och inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Reviderat förslag finns i bilaga.

4 Yttrande om avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion har pågått sedan hösten 2006. En del av arbetet har handlat om att ta fram specialiserade utbildningar inom sfi (svenska för invandrare) till invandrade personer med yrkeskunskaper från hemlandet, kallade sfx, där x:et står för ett visst yrkesområde.

Ett förslag till avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx har kommit och ska behandlas av kommunstyrelsen. Förvaltningschefen har fått förslaget för att lämna remissvar till kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Förvaltningschefens remissvar finns i bilaga och meddelas nämnden för information.

5 Yttrande om avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Skolhuvudmän, universitet och högskolor har ett gemensamt ansvar för utvecklingen av skolan i samarbete kring lärar- och skolledarutbildningarna och i kompetensutvecklingen av yrkes-verksamma lärare och skolledare. Till detta hör ett ansvar att samverka för att stärka skolrelevant forskning. Lärarutbildnings-nämnden vid Stockholms Universitet har beslutat att inrätta ett forskningsutskott. För att förankra frågan i kommunerna har en avsiktsförklaring för skolrelevant forskning skrivits.

Kommunstyrelsen ska behandla frågan om avsiktsförklaring.
Förvaltningschefen har fått förslaget för att lämna remissvar till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Förvaltningschefens remissvar meddelas nämnden för information.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

7 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- KS 2008-12-16, § 193, Samverkansavtal med Stockholm avseende gymnasieskolan
- Socialnämnden 2008-12-17, § 1098, Personalkompetens inom äldreomsorgen

8 Nytt ärende – utveckling av teknik i skolan

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Ett behov har framkommit att göra en översyn av teknikutbildningen i skolan i Tyresö.

Förslag lämnas därför om att ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en strategi för att utveckla utbildningen i teknik samt att utreda förutsättningarna för ett teknikcollege.

Uppdraget samordnas med arbetet i arbetsgruppen för visions-frågor vid Tyresö gymnasium
Mötesinformation

 

§1 Årsredovisning 2008 för Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden

DNr 2009 GAN 002

Nämndens beslut

Förslaget till årsredovisningen för år 2008 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till årsredovisning 2008 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns i bilaga.
_____________________________________________________

§2 Verksamhetsberättelse 2008 för avdelningarna

- Tyresö gymnasium / Företagare

- Tyresö gymnasium / IT, teknik och vetenskap

- Arbetscentrum

- C3L

Nämndens beslut

Informationen om avdelningarnas verksamhetsberättelser för år 2008 noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras avdelningarnas verksamhetsberättelser för år 2008 i bilagor.

_____________________________________________________

§3 Skolplan

DNr 2008 GAN 050

Nämndens beslut

Nämnden godkänner den del av skolplanen som berör utvecklingsförvaltningens område och skickar den vidare till kommunstyrelsen för sammanställning inför beslut i kommunfullmäktige.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun ska fastställa en skolplan som omfattar verksamheterna både inom barn- och utbildningsnämndens och inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde. Reviderat förslag finns i bilaga.

_____________________________________________________

§4 Yttrande om avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Arbetet med att skapa en gemensam vuxenutbildningsregion har pågått sedan hösten 2006. En del av arbetet har handlat om att ta fram specialiserade utbildningar inom sfi (svenska för invandrare) till invandrade personer med yrkeskunskaper från hemlandet, kallade sfx, där x:et står för ett visst yrkesområde.

Ett förslag till avsiktsförklaring gällande kommunsamarbete inom Stockholms län angående Sfx har kommit och ska behandlas av kommunstyrelsen. Förvaltningschefen har fått förslaget för att lämna remissvar till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Förvaltningschefens remissvar finns i bilaga och meddelas nämnden för information.

_____________________________________________________

§5 Yttrande om avsiktsförklaring för skolrelevant forskning inom kommunen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skolhuvudmän, universitet och högskolor har ett gemensamt ansvar för utvecklingen av skolan i samarbete kring lärar- och skolledarutbildningarna och i kompetensutvecklingen av yrkes-verksamma lärare och skolledare. Till detta hör ett ansvar att samverka för att stärka skolrelevant forskning. Lärarutbildnings-nämnden vid Stockholms Universitet har beslutat att inrätta ett forskningsutskott. För att förankra frågan i kommunerna har en avsiktsförklaring för skolrelevant forskning skrivits.

Kommunstyrelsen ska behandla frågan om avsiktsförklaring.

Förvaltningschefen har fått förslaget för att lämna remissvar till kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Förvaltningschefen är positiv till förslaget, vilket meddelas nämnden muntligt vid nämndsammanträdet för information.

_____________________________________________________

§6 6Information från förvaltningschefen

Nämnden beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella frågor vid förvaltningen:

- Svinnet av mat vid Tyresö gymnasium

- Elitklasser vid gymnasiet

- Individuellt program med invandrade elever

- Uppföljningsansvaret i samarbete med socialförvaltningen

- Visionsarbetet för Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

§7 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.
_____________________________________________________

§8 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- KS 2008-12-16, § 193, Samverkansavtal med Stockholm avseende gymnasieskolan

- Socialnämnden 2008-12-17, § 1098, Personalkompetens inom äldreomsorgen

_____________________________________________________

§9 Nytt ärende – utveckling av teknik i skolan

DNr 2009 GAN 003

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen enligt förslaget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ett behov har framkommit att göra en översyn av teknikutbildningen i skolan i Tyresö.

Förslag lämnas därför om att ge utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en strategi för att utveckla utbildningen i teknik samt att utreda förutsättningarna för ett teknikcollege.

Uppdraget samordnas med arbetet i arbetsgruppen för visions-frågor vid Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

§10 Information om arbetslöshetssiffror per januari 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om arbetslöshetssiffror per januari månad 2009 enligt bilaga.

_____________________________________________________