Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2009-03-12

Sammanträde 2009-03-12

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

11 Omvärldsanalys

Förslag till nämndens beslut

Materialet överlämnas till ekonomikontoret för den fortsatta behandlingen.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har arbetat med omvärldsanalys som ett led i framtagandet av budget- och strategiplan för år 2010. Se bilaga.

12 Statsbidragsansökan för yrkesvux

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar att söka statsbidrag för yrkesvux och uppdrar åt förvaltningen att utforma ansökan samt uppdrar åt ordföranden att underteckna ansökan.

Ärendebeskrivning

Regeringen föreslog i budgetproposition för år 2009 en riktad satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux). Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget.

Skolverket har utsänt bestämmelser om statsbidrag för yrkesvux. Se bilaga. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden från den 15 mars 2009 till den 31 december 2011. Ansökan ska inges så att den är Skolverket tillhanda senast den 16 mars 2009.

13 KomAn

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker kommunens deltagande i genomförandeprojektet KomAn – vägar ut i arbetslivet för personer med funktionnedsättning.

Ärendebeskrivning

KomAn är ett treårigt projekt som syftar till att finna vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Deltagande parter är Tyresö, Värmdö, Haninge och Nynäshamns kommuner samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan i nämnda kommuner. Målgruppen är personer som har neuropsykiatriska och andra psykiska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

KomAn-projektet söker 40 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF) för att utveckla insatser till stöd för arbete och sysselsättning för målgruppen. Tyresös andel i ansökan är 10 miljoner kronor. ESF-medlen planeras finansiera fem nya tjänster för insatserna och en tjänst för lokal projektsamordning.

14 Ansökningssiffror till gymnasiet

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning

En första omgång av ansökan till gymnasieskolan med intagning till höstterminen 2009 har genomförts och sammanställning av antalet sökande som har Tyresö gymnasium som förstahands-alternativ presenteras.

15 Aktuell information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen.

16 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

17 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Minnesanteckningar vid arbetsmarknadskonferens 23 januari 2009

18 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§11 Omvärldsanalys

DNr 2009 GAN 007

Nämndens beslut

Materialet överlämnas till ekonomikontoret.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har arbetat med omvärldsanalys som ett led i framtagandet av budget- och strategiplan för år 2010. Se bilaga.

Arbetet startar med att varje avdelning gör sin omvärldsanalys. Dessa sammanfattas till ett dokument för nämndens område och som nu presenteras. Efter behandlingen i nämnden skickas dokumentet till ekonomikontoret för att vara ett av underlagen för den omvärldsanalys som tas fram gällande för hela kommunen och som behandlas i kommunstyrelsen. Nämndens analys ligger också till grund för utvecklingsförvaltningens fortsatta arbete med budgeten för år 2010 och KELP.

_____________________________________________________

§12 Statsbidragsansökan för yrkesvux

DNr 2009 GAN 008

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att söka statsbidrag för yrkesvux och uppdrar åt ordföranden att underteckna ansökan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Regeringen föreslog i budgetproposition för år 2009 en riktad satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux). Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget.

Skolverket har utsänt bestämmelser om statsbidrag för yrkesvux. Se bilaga. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden från den 15 mars 2009 till den 31 december 2011. Ansökan ska inges så att den är Skolverket tillhanda senast den 16 mars 2009.
_____________________________________________________

§13 KomAn

DNr 2009 GAN 009

Nämndens beslut

Nämnden föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker kommunens deltagande i genomförandeprojektet KomAn – vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

KomAn är ett treårigt projekt som syftar till att finna vägar ut i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Deltagande parter är Tyresö, Värmdö, Haninge och Nynäshamns kommuner samt arbetsförmedlingen och försäkringskassan i nämnda kommuner. Målgruppen är personer som har neuropsykiatriska och andra psykiska funktionsnedsättningar, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder.

KomAn-projektet söker 40 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF) för att utveckla insatser till stöd för arbete och sysselsättning för målgruppen. Tyresös andel i ansökan är 10 miljoner kronor. ESF-medlen planeras finansiera fem nya tjänster för insatserna och en tjänst för lokal projektsamordning.

_____________________________________________________

§14 Ansökningssiffror till gymnasiet

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

En första omgång av ansökan till gymnasieskolan med intagning till höstterminen 2009 har genomförts och sammanställning av antalet sökande som har Tyresö gymnasium som förstahands-alternativ presenteras.

_____________________________________________________

§15 Aktuell information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Tyresö Enskilda Gymnasium

- Café Bonza

- Feriejobb till ungdomar

- Ekonomisk rapport per 28 februari

- Arbetslösheten i Tyresö

- Gymnasiets visionsarbete

- Politisk information på gymnasiet.

_____________________________________________________

§16 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

_____________________________________________________

§17 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkommet meddelande:

- Minnesanteckningar vid arbetsmarknadskonferens 23 januari 2009.

_____________________________________________________