Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2009-05-28

Sammanträde 2009-05-28

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

31 Ekonomisk rapport per den 30 april 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Information lämnas om det ekonomiska läget per den 30 april 2009. Se bilaga.

32 Prislistor gymnasiet

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.


Ärendebeskrivning

Nämnden har den 4 december 2008, § 80, fattat beslut om prislistor för gymnasieelever för år 2009. Höstterminen 2009 kommer Hantverksprogrammet (Frisör) att starta vid Tyresö gymnasium. Därför behöver prislistorna kompletteras med detta program. Hotell och turism bygger på det nationella Handels- och administrationsprogrammet och har därför samma belopp som detta.
Förvaltningen har tagit fram förslag till kompletterade prislistor för gymnasieelever enligt bilagor:
- En som betalas till egna gymnasiet. Den innehåller inte centrala kostnader för hyror, kapitaltjänst, intagningskansli och overhead.
- En som används till att fakturera andra kommuner med elever i Tyresö gymnasium. I den prislistan ingår samtliga kostnader för gymnasieskolan.
- En som används för betalning till friskolor. Den innehåller alla kostnader för gymnasieskolan samt ett schablonmässigt påslag med 6 procent av bidragsbeloppet per elev eftersom friskolorna inte kan lyfta sin ingående moms
Se bilagor.

33 Plan för internkontroll 2009

Förslag till nämndens beslut

Förslaget till internkontroll 2009 fastställs.


Ärendebeskrivning

Syftet med internkontroll är att säkra ett behörigt utnyttjande av tillgängliga ekonomiska medel enligt fattade beslut. Nämnderna ska årligen upprätta en plan för internkontroll för att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Planen ska innefatta områden eller rutiner som granskas under året.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram kommungemen-samma kontrollmoment:
- faktureringsrutiner
- kontroll av momsredovisningen
- kontroll av fakturans innehåll

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram två förvaltningsspecifika moment:
- kvalitetsgarantier
- avtalstrohet till gällande avtal för Tyresö kommun.

34 Kvalitet i korthet

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningens förslag till åtgärder godkännes.


Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 23 april 2009, § 22, lämnades information om den kvalitetsmätning som har gjorts. Förvalt-ningen fick i uppdrag att lämna förslag på åtgärder med anledning av rapporten.

I bifogade tjänsteskrivelse lämnas förslag till åtgärder inom områdena tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, kostnadseffektivitet samt samhällsutveckling.

35 Kvalitetsredovisning

Förslag till nämndens beslut

Förslaget fastställs och insänds till Skolverket.


Ärendebeskrivning

Varje kommun ska enligt förordning årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Redovisningen ska omfatta såväl kommunalt bedriven skol- och förskoleverksamhet samt skolbarnomsorg. Skolverksamheterna inom utvecklingsförvalt-ningen omfattar Tyresö gymnasium, Komvux och svenska för invandrare. Rapporten finns i bilaga.

36 Arbetslöshetsstatistik

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras,


Ärendebeskrivning

Arbetslöshetsstatistik finns för april månad 2009 enligt bilaga.

37 Läsårstider 2010-2011 och 2011-2012

Förslag till nämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2010-2011 och 2011-2012 enligt förslag.
- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompe-tensutveckling.


Ärendebeskrivning

Enligt gymnasieförordningen skall nämnden besluta om höst- och vårterminernas början och slut.

Lärares reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa ska förläggas under och i anslutning till elevernas läsår. Enligt gymnasieförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare. Dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret. Läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.

Enligt läroplanerna för grund- och gymnasieskolorna skall per-sonalen få den kompetensutveckling som krävs för att de profes-sionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.


Förslag till förläggning av läsåret 2010-2011

Verksamhetsår

För lärare måndagen den 16 augusti 2010 till och med måndagen den 20 juni 2011

Läsår elever tisdagen den 24 augusti 2010 till och med onsdagen den 22 december 2010 samt
måndagen den 10 januari 2011 till och med onsdagen den 15 juni 2011

Lovdagar:

Lov onsdagen den 3 november till och med fredagen den 5 november 2010
Jullov 23 december 2010 - 9 januari 2011
Sportlov vecka 9 (28 februari - 4 mars 2011)
Påsklov vecka 16 (18 april – 21 april 2011)
Lov fredagen den 3 juni 2011 i vecka 22


Förslag till förläggning av läsåret 2011-2012

Verksamhetsår

För lärare måndagen den 15 augusti 2011 till och med torsdagen den 21 juni 2012

Läsår elever tisdagen den 23 augusti 2011 till och med torsdagen den 22 december 2011 samt
måndagen den 9 januari 2012 till och med torsdagen den 14 juni 2012

Lovdagar:

Lov onsdagen den 2 november till och med fredagen den 4 november 2011
Jullov 23 december 2011 - 8 januari 2012
Sportlov vecka 9 (27 februari - 2 mars 2012)
Påsklov vecka 15 (10 april – 13 april 2012)
Lov måndagen den 30 april 2012 i vecka 18
Lov fredagen den 18 maj 2012 i vecka 20

38 Integrationsplanen - delrapport

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

I integrationsplanen för Tyresö kommun anges ett antal åtgärder som ska genomföras. Utvecklingsförvaltningen har samlat in material från övriga förvaltningar. Vid sammanträdet lämnas en delrapport om vad som hittills genomförts.

39 Aktuell information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen.

40 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

41 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§31 Ekonomisk rapport per den 30 april 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om det ekonomiska läget per den 30 april 2009. Se bilaga.

_____________________________________________________

§32 Prislistor gymnasiet

DNr 2009 GAN 035

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden har den 4 december 2008, § 80, fattat beslut om prislistor för gymnasieelever för år 2009. Höstterminen 2009 kommer Hantverksprogrammet (Frisör) att starta vid Tyresö gymnasium. Därför behöver prislistorna kompletteras med detta program. Hotell och turism bygger på det nationella Handels- och administrationsprogrammet och har därför samma belopp som detta.

Förvaltningen har tagit fram förslag till kompletterade prislistor för gymnasieelever enligt bilagor:

- En som betalas till egna gymnasiet. Den innehåller inte centrala kostnader för hyror, kapitaltjänst, intagningskansli och overhead.

- En som används till att fakturera andra kommuner med elever i Tyresö gymnasium. I den prislistan ingår samtliga kostnader för gymnasieskolan.

- En som används för betalning till friskolor. Den innehåller alla kostnader för gymnasieskolan samt ett schablonmässigt påslag med 6 procent av bidragsbeloppet per elev eftersom friskolorna inte kan lyfta sin ingående moms

Se bilagor.

_____________________________________________________

§33 Plan för internkontroll 2009

DNr 2009 GAN 036

Nämndens beslut

Förslaget till internkontroll 2009 fastställs.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Syftet med internkontroll är att säkra ett behörigt utnyttjande av tillgängliga ekonomiska medel enligt fattade beslut. Nämnderna ska årligen upprätta en plan för internkontroll för att följa upp att den interna kontrollen fungerar tillfredsställande. Planen ska innefatta områden eller rutiner som granskas under året.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram kommungemen-samma kontrollmoment:

- faktureringsrutiner

- kontroll av momsredovisningen

- kontroll av fakturans innehåll

Utvecklingsförvaltningen har tagit fram två förvaltningsspecifika moment:

- kvalitetsgarantier

- avtalstrohet till gällande avtal för Tyresö kommun.

_____________________________________________________

§34 Kvalitet i korthet

DNr 2009 GAN 021

Nämndens beslut

Förvaltningens förslag till åtgärder godkännes.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet den 23 april 2009, § 22, lämnades information om den kvalitetsmätning som har gjorts. Förvalt-ningen fick i uppdrag att lämna förslag på åtgärder med anledning av rapporten.

I bifogade tjänsteskrivelse lämnas förslag till åtgärder inom områdena tillgänglighet, trygghet, delaktighet och information, kostnadseffektivitet samt samhällsutveckling.

_____________________________________________________

§35 Kvalitetsredovisning

DNr 2009 GAN 037

Nämndens beslut

Förslaget fastställs och insänds till Skolverket.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Varje kommun ska enligt förordning årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Redovisningen ska omfatta såväl kommunalt bedriven skol- och förskoleverksamhet samt skolbarnomsorg. Skolverksamheterna inom utvecklingsförvalt-ningen omfattar Tyresö gymnasium, Komvux och svenska för invandrare. Rapporten finns i bilaga.
_____________________________________________________

§36 Arbetslöshetsstatistik

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Arbetslöshetsstatistik finns för april månad 2009 enligt bilaga.

_____________________________________________________

§37 Läsårstider 2010-2011 och 2011-2012

DNr 2009 GAN 038

Nämndens beslut

- Nämnden beslutar att fastställa läsårsdata för 2010-2011 och 2011-2012 enligt förslag.

- Nämnden uppdrar till rektor att besluta om den tidsmässiga förläggningen av och innehåll i dagarna för lärarnas kompe-tensutveckling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt gymnasieförordningen skall nämnden besluta om höst- och vårterminernas början och slut.

Lärares reglerade arbetstid uppgår enligt ÖLA (Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m) till 194 dagar och dessa ska förläggas under och i anslutning till elevernas läsår. Enligt gymnasieförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni samt ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Därutöver får inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för planering av skolarbetet eller för fortbildning av lärare. Dessa 5 dagar förläggs, då eleverna är lediga under läsåret. Läsåret för eleverna omfattar 183 dagar.

Enligt läroplanerna för grund- och gymnasieskolorna skall per-sonalen få den kompetensutveckling som krävs för att de profes-sionellt skall kunna utföra sina uppgifter. Förvaltningen föreslår därför att rektor beslutar om den tidsmässiga förläggningen av och innehållet i dagarna för kompetensutveckling under läsåren.

Förslag till förläggning av läsåret 2010-2011

Verksamhetsår

För lärare måndagen den 16 augusti 2010 till och med måndagen den 20 juni 2011

Läsår elever tisdagen den 24 augusti 2010 till och med onsdagen den 22 december 2010 samt

måndagen den 10 januari 2011 till och med onsdagen den 15 juni 2011

Lovdagar:

Lov onsdagen den 3 november till och med

fredagen den 5 november 2010

Jullov 23 december 2010 - 9 januari 2011

Sportlov vecka 9 (28 februari - 4 mars 2011)

Påsklov vecka 16 (18 april – 21 april 2011)

Lov fredagen den 3 juni 2011 i vecka 22

Förslag till förläggning av läsåret 2011-2012

Verksamhetsår

För lärare måndagen den 15 augusti 2011 till och med torsdagen den 21 juni 2012

Läsår elever tisdagen den 23 augusti 2011 till och med torsdagen den 22 december 2011 samt

måndagen den 9 januari 2012 till och med torsdagen den 14 juni 2012

Lovdagar:

Lov onsdagen den 2 november till och med

fredagen den 4 november 2011

Jullov 23 december 2011 - 8 januari 2012

Sportlov vecka 9 (27 februari - 2 mars 2012)

Påsklov vecka 15 (10 april – 13 april 2012)

Lov måndagen den 30 april 2012 i vecka 18

Lov fredagen den 18 maj 2012 i vecka 20

_____________________________________________________

§38 Integrationsplanen - delrapport

DNr 2009 GAN 039

Nämndens beslut

- Informationen noteras.

- Påminnelse lämnas till alla nämnder om att påskynda genomförandet av åtgärderna.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I integrationsplanen för Tyresö kommun anges ett antal åtgärder som ska genomföras. Utvecklingsförvaltningen har samlat in material från övriga förvaltningar. Vid sammanträdet lämnas en delrapport om vad som hittills genomförts.

_____________________________________________________

§39 Aktuell information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningschefen lämnar information vid sammanträdet om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Avtal med Arbetsförmedlingen

- Sökbild gymnasieskolan

- Unga Företagare

- Kemiolympiaden

- Elprogrammet

- Organisationsfrågor

- Villa Victoria

- Naturskola sfi

- Serveringen Kumlabadet

- Internationella kontakter

- Sommarjobben.

_____________________________________________________

§40 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Fattade delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

_____________________________________________________

§41 Trygghetsfrågor

DNr 2009 GAN 040

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att beskriva den otrygghet som finns på Tyresö gymnasium och ta fram en katalog på åtgärder för att öka tryggheten.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden konstaterar att de flesta upplever sin situation på Tyresö gymnasium som god men att det trots allt finns en otrygghet på Tyresö gymnasium. Nämnden föreslår att förvaltningen ska göra en beskrivning av denna samt ta fram en katalog på åtgärder för att öka tryggheten. Underhandsrapport ska lämnas till nämnden under hösten 2009.

_____________________________________________________

§42 Förstudie för rustning av den fysiska arbetsmiljön på Tyresö gymnasium

DNr 2009 GAN 041

Nämndens beslut

- Nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en förstudie hur man på Tyresö gymnasium kan rusta den fysiska arbetsmiljön för nutidens ungdomar och nutidens studier.

- Medel för förstudien tas ur anslaget för nämndens disposition upp till en halv miljon kronor.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

På Tyresö gymnasium pågår ett visionsarbete för framtidens gymnasieskola. Själva byggnaden är från 1970- och 1980-talet och behöver därför anpassas för den fysiska arbetsmiljön för nutidens ungdomar och nutidens studier. Ordföranden föreslår att uppdra åt förvaltningen att ta fram en förstudie för detta. Medel tas från anslaget för nämndens disposition.