Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2010-03-18

Sammanträde 2010-03-18

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö Centrum

12 Verksamhetsberättelse 2009 för gymnasiet

Nämndens beslut

Informationen om verksamhetsberättelsen för år 2009 för gymnasiet noteras.


Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras verksamhetsberättelsen för år 2009 för gymnasiet.

13 Omvärldsbeskrivning

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har arbetat med omvärldsbeskrivningar som ett led i framtagandet av budget- och strategiplan för år 2011. Avdelningarnas omvärldsbeskrivningar presenteras i bilagorna.

Arbetet har startat med att varje avdelning gör sin omvärldsbe-skrivning. Dokumenten kommer att vara underlag för den omvärldsanalys som skrivs för hela kommunen och som kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Avdelningarnas analyser ligger också till grund för förvaltningens fortsatta arbete med mål.

14 Delegering

Nämndens beslut

- Delegationsordningen fastställs.
- Informationen om delegering av verksamhets- och budgetansvar noteras.


Ärendebeskrivning

På grund av bland annat ny organisationsstruktur behöver delega-tionsordningen revideras. Förslag till ny delegationsordning finns i bilaga.

Information lämnas om delegering av verksamhets- och budget-ansvar inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden enligt bilaga.

15 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2010

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

För nämndens information presenteras ekonomisk rapport per den 28 februari 2010.

16 Investering

Förslag till nämndens beslut

Investeringsmedel om 300 000 kronor ur investeringsmedlen för nämndens förfogande används till teknisk upprustning vid särgymnasiet.


Ärendebeskrivning

Tekniken vid särgymnasiet behöver upprustas. Många elever med förståndshandikapp har svårt att kommunicera - både skriftligt och muntligt. Datorn blir för dem ett kompensatoriskt hjälpmedel som bidrar till att de kan lyckas bättre med sina studier. Därför finns ett behov av att göra en investering i datorer för särgymnasiet. Därigenom kan eleverna vid särgymnasiet ges större möjligheter att kommunicera genom moderna hjälpmedel och använda till exempel bildförstärkningsprogram och stavningsprogram.
Förvaltningen föreslår att 300 000 kronor ur investeringsmedlen för nämndens förfogande används till teknisk upprustning vid särgymnasiet.

17 Internkontroll 2010

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.


Ärendebeskrivning

För år 2010 kommer inga centrala direktiv att utfärdas för vilka områden som ska vara föremål för internkontroll under året, utan varje nämnd ska besluta om vilka områden som ska kontrolleras inom nämndens område.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att följande två områden kontrolleras:
- Arbetsmiljön – kontroll att allronder genomförts och dokumenterats samt uppföljning av att åtgärder vidtagits.
- Inventarieredovisningar – kontroll av att nyinköpta inventarier 2010 märkts på ett riktigt sätt och förts upp på inventarie-förteckningen.

18 Rapport från möte med revisorerna

Förslag till nämndens beslut

Information noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas muntlig information från möte med revisorerna.

19 Perspektiv på vägledning och karriärplanering för gymnasieelever

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att utveckla verksamheten för studie- och yrkesvägledningen med utredningen som underlag.


Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 23 april 2009, § 30, uppdragit åt utvecklingsförvaltningen att ge perspektiv på vägledning och karriärplanering för gymnasieelever. Förvaltningen har gjort en kartläggning av verksamheten som presenteras i bilaga.

20 Integrationsplanen, redovisning av svar från andra nämnder

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.


Ärendebeskrivning

Enligt integrationsplanen ska utvecklingsförvaltningen årligen samla in uppgifter från de övriga förvaltningarna om vad som uppfyllts av åtagandena enligt planen. Utvecklingsförvaltningen har skickat enkät till de övriga förvaltningarna. Deras svar redovisas i bifogade rapport. Den slutliga utvärderingen av integrationsplanen sker år 2011.

21 Trygghetsfrågor

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att aktivt arbeta med trygghetsfrågor med utredningen som underlag.


Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 28 maj 2009, § 41, uppdragit åt utvecklingsförvaltningen att beskriva den otrygghet som finns på Tyresö gymnasium och ta fram en katalog på åtgärder för att öka tryggheten. Rapport redovisas i bilaga med förslag till åtgärder.

22 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Antal flickor/pojkar på Tyresö gymnasium
- Antal kvinnor/män på C3L
- Arbetslöshetsstatistik
- Drogvaneundersökning.

23 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

24 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- KF 2010-02-18, § 4, avsägelser och fyllnadsval

25 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§12 Verksamhetsberättelse 2009 för gymnasiet

Nämndens beslut

Informationen om verksamhetsberättelsen för år 2009 för gymnasiet noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens kännedom presenteras verksamhetsberättelsen för år 2009 för gymnasiet.

_____________________________________________________

§13 Omvärldsbeskrivning

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har arbetat med omvärldsbeskrivningar som ett led i framtagandet av budget- och strategiplan för år 2011. Avdelningarnas omvärldsbeskrivningar presenteras i bilagorna.

Arbetet har startat med att varje avdelning gör sin omvärldsbe-skrivning. Dokumenten kommer att vara underlag för den omvärldsanalys som skrivs för hela kommunen och som kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Avdelningarnas analyser ligger också till grund för förvaltningens fortsatta arbete med mål.

_____________________________________________________

§14 Delegering av verksamhets- och budgetansvar inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om delegering av verksamhets- och budget-ansvar inom Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2010 enligt bilaga.

_____________________________________________________

§15 Ekonomisk rapport per den 28 februari 2010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För nämndens information presenteras ekonomisk rapport per den 28 februari 2010.

_____________________________________________________

§16 Investering

DNr 2010 GAN 0003

Nämndens beslut

Investeringsmedel om 300 000 kronor ur investeringsmedlen för nämndens förfogande används till teknisk upprustning vid särgymnasiet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tekniken vid särgymnasiet behöver upprustas. Många elever med förståndshandikapp har svårt att kommunicera - både skriftligt och muntligt. Datorn blir för dem ett kompensatoriskt hjälpmedel som bidrar till att de kan lyckas bättre med sina studier. Därför finns ett behov av att göra en investering i datorer för särgymnasiet. Därigenom kan eleverna vid särgymnasiet ges större möjligheter att kommunicera genom moderna hjälpmedel och använda till exempel bildförstärkningsprogram och stavningsprogram.

Förvaltningen föreslår att 300 000 kronor ur investeringsmedlen för nämndens förfogande används till teknisk upprustning vid särgymnasiet.

_____________________________________________________

§17 Internkontroll 2010

DNr 2010 GAN 0022

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För år 2010 kommer inga centrala direktiv att utfärdas för vilka områden som ska vara föremål för internkontroll under året, utan varje nämnd ska besluta om vilka områden som ska kontrolleras inom nämndens område.

Utvecklingsförvaltningen föreslår att följande två områden kontrolleras:

- Arbetsmiljön – kontroll att allronder genomförts och dokumenterats samt uppföljning av att åtgärder vidtagits.

- Inventarieredovisningar – kontroll av att nyinköpta inventarier 2010 märkts på ett riktigt sätt och förts upp på inventarie-förteckningen.

_____________________________________________________

§18 Rapport från möte med revisorerna

Nämndens beslut

Information noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas muntlig information från möte med revisorerna.

_____________________________________________________

§19 Perspektiv på vägledning och karriärplanering för gymnasieelever

DNr 2010 GAN 0023

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att utveckla verksamheten för studie- och yrkesvägledningen med utredningen som underlag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 23 april 2009, § 30, uppdragit åt utvecklingsförvaltningen att ge perspektiv på vägledning och karriärplanering för gymnasieelever. Förvaltningen har gjort en kartläggning av verksamheten som presenteras i bilaga.

_____________________________________________________

§20 Integrationsplanen, redovisning av svar från andra nämnder

DNr 2010 GAN 0024

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt integrationsplanen ska utvecklingsförvaltningen årligen samla in uppgifter från de övriga förvaltningarna om vad som uppfyllts av åtagandena enligt planen. Utvecklingsförvaltningen har skickat enkät till de övriga förvaltningarna. Deras svar redovisas i bifogade rapport. Den slutliga utvärderingen av integrationsplanen sker år 2011.

_____________________________________________________

§21 Trygghetsfrågor

DNr 2010 GAN 0025

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att aktivt arbeta med trygghetsfrågor med utredningen som underlag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Nämnden har vid sammanträdet den 28 maj 2009, § 41, uppdragit åt utvecklingsförvaltningen att beskriva den otrygghet som finns på Tyresö gymnasium och ta fram en katalog på åtgärder för att öka tryggheten. Rapport redovisas i bilaga med förslag till åtgärder.

_____________________________________________________

§22 2Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Antal studerande på Tyresö gymnasium under våren 2010 är 455 flickor och 848 pojkar

- Antal studerande på C3L under våren 2010 är 398 kvinnor och 306 män

- Arbetslöshetsstatistik

- Drogvaneundersökning

- Särgymnasiet får fler elever till hösten 2010

- Policy för information från politiska partier.

_____________________________________________________

§23 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§24 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- KF 2010-02-18, § 4, avsägelser och fyllnadsval.

_____________________________________________________

§25 Resor för elever

DNr 2010 GAN 0026

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att redovisa utvecklingen av resor och utbyten med omvärlden i gymnasiets teoretiska program.

I uppdraget ingår dels en tillbakablick, dels en beskrivning av planering inför framtiden.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Margareta Ternstedt (fp) föreslår att ett uppdrag lämnas till för-valtningen att göra en redovisning av utvecklingen av resor och utbyten med omvärlden i gymnasiets teoretiska program. Upp-draget ska omfatta dels en tillbakablick, dels en beskrivning av planeringen inför framtiden.

_____________________________________________