Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2010-09-23

Sammanträde 2010-09-23

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö Centrum

42 Information om vuxenutbildningen

- Yrkeshögskolan ansökningar
- Datorer på Yrkeshögskolekurser
- Yrkesvux


Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar Erik Hamner information om vuxenutbildningen:
- Yrkeshögskolan ansökningar
- Datorer på Yrkeshögskolekurser
- Yrkesvux

43 Slutrapport över förstudie nytt Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

Rapporten noteras.


Ärendebeskrivning

Gymnasiechefen har lämnat slutrapport över förstudie nytt Tyresö gymnasium. I rapporten beskrivs bakgrund, genomförande, resultat och kostnader. Se bilaga.

44 Gymnasieprogram, tilläggsbeslut om ytterligare inriktning

Förslag till nämndens beslut

Vid Tyresö gymnasium ska från hösten 2011 även finnas inriktningen musik på det Estetiska programmet.


Ärendebeskrivning

Vid Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde
2010-05-27, § 35, fattades beslut om program och inriktningar vid Tyresö gymnasium från hösten 2011. Därefter har det framkommit att sökandeintresset till Estetiska programmet med inriktning musik har ökat starkt. Därför föreslås nu att Tyresö gymnasium även ska ha inriktning musik på det Estetiska programmet.

45 Delårsbokslut per den 31 augusti 2010 med måluppföljning

Förslag till nämndens beslut

Nämnden godkänner delårsbokslutet per den 31 augusti 2010 med måluppföljningen och överlämnar materialet till ekonomikontoret.


Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2010 föreligger enligt bilaga. Nämndens mål för 2010 har följts upp. Prognos lämnas för nyckeltal för år 2010.

46 Fortsatt hantering av gemensamt programpris - hösten 2010

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms Län, KSL, har lämnat information om den fortsatta hanteringen av gemensamt programpris för gymnasieskolan under hösten 2010. Se bilaga.

Avsikten är att frågan behandlas under hösten 2010 för ett genomförande från och med den 1 januari 2011. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden kommer att behandla frågan vid ett senare sammanträde under hösten 2010.

47 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:
- Budget- och strategiplan 2011
- Beslut om nationell idrottsutbildning
- Arbetslöshetsstatistik

48 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

49 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelser har inkommit:
- KS 2010-08-31, § 124, Riktlinjer för internationellt samarbete
- KS 2010-08-31, § 125, Tyresöpanelen 2010-2011.

Mötesinformation

 

§42 Information om vuxenutbildningen

- Yrkeshögskolan ansökningar

- Datorer på Yrkeshögskolekurser

- Yrkesvux

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar Erik Hamner information om vuxenutbildningen:

- Yrkeshögskolan ansökningar

- Datorer på Yrkeshögskolekurser

- Yrkesvux.

_____________________________________________________

§43 Slutrapport över förstudie nytt Tyresö gymnasium

DNr 2010 GAN 0035

Nämndens beslut

Rapporten noteras och överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare behandling.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasiechefen har lämnat slutrapport över förstudie nytt Tyresö gymnasium. I rapporten beskrivs bakgrund, genomförande, resultat och kostnader. Se bilaga.

_____________________________________________________

§44 Gymnasieprogram, tilläggsbeslut om ytterligare inriktning

DNr 2010 GAN 0030

Nämndens beslut

Vid Tyresö gymnasium ska från hösten 2011 även finnas inriktningen musik på det Estetiska programmet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde

2010-05-27, § 35, fattades beslut om program och inriktningar vid Tyresö gymnasium från hösten 2011. Därefter har det framkommit att sökandeintresset till Estetiska programmet med inriktning musik har ökat starkt. Därför föreslås nu att Tyresö gymnasium även ska ha inriktning musik på det Estetiska programmet.

_____________________________________________________

§45 Delårsbokslut per den 31 augusti 2010 med måluppföljning

DNr 2010 GAN 0032

Nämndens beslut

Nämnden godkänner delårsbokslutet per den 31 augusti 2010 med måluppföljningen och överlämnar materialet till ekonomikontoret.

__________________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2010 föreligger enligt bilaga. Nämndens mål för 2010 har följts upp. Prognos lämnas för nyckeltal för år 2010.

_____________________________________________________

§46 Fortsatt hantering av gemensamt programpris - hösten 2010

DNr 2010 GAN 0059

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms Län, KSL, har lämnat information om den fortsatta hanteringen av gemensamt programpris för gymnasieskolan under hösten 2010. Se bilaga.

Avsikten är att frågan behandlas under hösten 2010 för ett genomförande från och med den 1 januari 2011. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden kommer att behandla frågan vid ett senare sammanträde under hösten 2010.

_____________________________________________________

§47 7Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Förvaltningens bidrag till Budget- och strategiplan 2011 bifogas protokollet

- Beslut om nationell idrottsutbildning

- Arbetslöshetsstatistik

- Gemensam elevdatabas inom gymnasieutbildningen

- Elevantal vid Tyresö gymnasium

- Elevenkät Tyresö gymnasium

- Nyckeltalsrapport kommer 7 oktober 2010

- Intresseanmälan 4:e tekniskt år

- Ung i Tyresö

- Åtgärdsprogram mot höga aborttal

- Skolvalet vid Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

§48 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§49 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelser har inkommit:

- KS 2010-08-31, § 124, Riktlinjer för internationellt samarbete

- KS 2010-08-31, § 125, Tyresöpanelen 2010-2011.

_____________________________________________________

§50 Boendet för de flyktingar som får uppehållstillstånd och är folkbokförda i Tyresö kommun

DNr 2010 GAN 0060

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till utvecklingsförvaltningen att redovisa svar vid nästa nämndsammanträde.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ulla Hoffmann (v) önskar få en redovisning av boendet för flyktingar som får uppehållstillstånd och är folkbokförda i Tyresö kommun.

_____________________________________________________

§51 Integrationsplanen

DNr 2010 GAN 0024

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till utvecklingsförvaltningen att inleda arbetet att ta fram ett förslag till ny integrationsplan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö kommuns nuvarande integrationsplan gäller till och med innevarande år och kommer att utvärderas. För kommande år föreslås att utvecklingsförvaltningen nu inleder arbetet med att ta fram ett förslag till ny integrationsplan.

_____________________________________________________

§52 Prestationskrav på flickor vid gymnasieskolan

DNr 2010 GAN 0061

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till utvecklingsförvaltningen att undersöka situationen vid Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I dagspressen har artiklar funnits om att prestationskraven för flickor inom gymnasieskolan har lett till stress och annan ohälsa. Nämnden önskar veta hur situationen ser ut vid Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________