Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2010-10-28

Sammanträde 2010-10-28

Datum
Klockan
19:00
Plats
Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö Centrum

53 Boendet för de flyktingar som får uppehållstillstånd och är folkbokförda i Tyresö kommun

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om boendet för de flyktingar som får uppehållstillstånd och är folkbokförda i Tyresö kommun.

54 SFI-bonus

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Skolverket har lämnat information om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisningen för invandrare (sfi-bonus). Se bilaga.

55 Samhällsorientering för nyanlända flyktingar

Förslag till nämndens beslut

- Tyresö kommun ingår i samverkan och ansluter sig till den samordnade upphandlingen.
- Delegation lämnas till förvaltningschefen att besluta om förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut samt teckna avtal i den samordnade upphandlingen samt fatta beslut om smärre justeringar i samverkansöverenskommelsen vid behov.

Ärendebeskrivning

Skrivelse har kommit från Stockholms stad om regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända flyktingar genom gemensam samordningsfunktion och samordnad upphandling. Se bilaga.

56 Introduktionsprogrammen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

I den nya gymnasieskolan kommer fem introduktionsprogram att ersätta dagens individuella program. Introduktionsprogram ska göra eleverna behöriga till utbildning inom ett nationellt program, förberedda för arbetsmarknaden eller annan utbildning.
Skolverket har lämnat följande information om introduktions-programmen:
De fem introduktionsprogrammen är preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, programinriktat individuellt val och språkintroduktion. De införs samtidigt som den nya gymnasieskolan börjar gälla, alltså hösten 2011.

Preparandutbildning
Preparandutbildning ska pågå högst ett år och vänder sig till elever som fullföljt årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program. Preparandutbildningen syftar till att ge eleven sådan behörighet. Utbildningen utformas för en enskild elev och det finns därmed inget ansökningsförfarande till preparandutbild-ningen. Det finns dock inget som hindrar att flera elever har en utbildning med samma innehåll.

Programinriktat individuellt val
Syftet med programinriktat individuellt val är att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.
Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram men har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och
? godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
? godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen utformas både för en grupp elever men också för en enskild elev. När den utformas för en grupp elever blir den sökbar. I annat fall ska huvudmannen diskutera med eleven och komma överens om hur utbildningen för just den eleven ska utformas.

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för en enskild elev och vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen är inte sökbar. Huvudmannen diskuterar med eleven och kommer överens med eleven om hur utbildningen ska utformas. Det finns inget som hindrar att flera elever har en utbildning med samma innehåll.

Språkintroduktion
Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion utformas för en enskild elev och det är huvudmannen som diskuterar med eleven och kommer överens om hur utbildningen ska utformas. Det finns ingenting som hindrar att flera elever har en utbildning med samma innehåll. Utbildningen är inte sökbar.

57 Gemensamt programpris gymnasieskolan

Förslag till nämndens beslut

Avtal tecknas enligt KSL:s rekommendation om att tillämpa den gemensamma prislistan avseende nuvarande gymnasieprogram från och med den 1 januari 2011.

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms Län, KSL, har lämnat
rekommendation om avtal om gemensamt programpris avseende nuvarande gymnasieprogram från och med den 1 januari 2011.
Se bilaga.

58 Förutsättningar för utbetalning av programpeng för skolgång utomlands

Förslag till nämndens beslut

De förtydligade reglerna enligt ärendebeskrivningen fastställs.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har förtydligat reglerna för utbetalning av programpeng för gymnasieskola för skolgång utomlands och föreslår att följande förutsättningar ska gälla:

1. Studierna utomlands är ett led i en kontinuerlig utbildning av hög kvalitet, motsvarande lägst den som det svenska skolväsendet erbjuder.
2. Eleven är folkbokförd i Tyresö under hela studietiden utomlands.
3. Minst en av elevens föräldrar/vårdnadshavare är folkbokförd och stadigvarande vistas i Tyresö, såvida inte tidsbegränsat arbete eller studier utomlands föranleder annat. Anknytningen till Tyresö kommun måste vara tydlig och kunna dokumenteras.
4. Eleven är utskriven från sin skola i Sverige under tiden för studierna utomlands. Utskrivningens längd/studierna utomlands måste omfatta minst en termin enligt den svenska skollagens bestämmelser om lärotider eller minst sex månader.
5. Besked om huruvida den sökta utbildningen är berättigad till programpeng måste inhämtas från Tyresö kommuns utvecklingsförvaltning innan utbildningen påbörjas.
6. Programpeng utbetalas i efterskott efter uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts.
7. Programpengen utges för ett läsår till skola i utlandet som är berättigad till svenskt statsbidrag.
8. Ersättningens storlek kan uppgå högst till ett belopp motsvarande aktuell programpeng i Tyresö.
9. Inackorderingsbidrag utgår inte.
10. Det aktuella programpengsbeloppet utbetalas till skolan. Ingen utbetalning till privat person får ske. Uppgifter om skolans bank och kontonummer m.m. skall lämnas till Utvecklingsförvaltningen i god tid före utbetalning av ersättningen. Alla kontakter med skolan skall skötas av eleven eller dennes familj.
11. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller i tolv månader. Övrigt försäkringsbehov är elevens och dennes familjs ansvar.

59 Princip för vuxenstuderande som flyttar till annan kommun under studietiden

Förslag till nämndens beslut

Som princip för vuxenstuderande som flyttar till annan kommun under studietiden fastställs att påbörjad utbildning får fullföljas och att kostnadsansvaret följer den studerande.

Ärendebeskrivning

Rekommendation har kommit från kommunförbundet i Stock-holms Län, KSL, att följa principen att en studerande inom vuxen-utbildningen som flyttar till annan kommun under studietiden får fullfölja påbörjad utbildning och kostnadsansvaret följer den studerande. Se bilaga.

60 Redovisning av nyckeltalsrapport

Förslag till nämndens beslut

Redovisningen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om nyckeltalsrapport.

61 Ekonomisk rapport per den 30 september 2010

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 30 september 2010. Se bilaga.

62 Peng för IV

Ärendebeskrivning och förslag till beslut meddelas senare.

63 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen.

64 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

65 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelser har inkommit:
- KS 2010-09-28, § 145, Revidering av dokumenthanteringsplaner.
Mötesinformation

 

§53 Boendet för de flyktingar som får uppehållstillstånd och är folkbokförda i Tyresö kommun

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om boendet för de flyktingar som får uppehållstillstånd och är folkbokförda i Tyresö kommun.

_____________________________________________________

§54 SFI-bonus

DNr 2010 GAN 0052

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skolverket har lämnat information om prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisningen för invandrare (sfi-bonus). Se bilaga.

_____________________________________________________

§55 Samhällsorientering för nyanlända flyktingar

DNr 2010 GAN 0065

Nämndens beslut

- Tyresö kommun ingår i samverkan och ansluter sig till den samordnade upphandlingen.

- Delegation lämnas till förvaltningschefen att besluta om förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut samt teckna avtal i den samordnade upphandlingen samt fatta beslut om smärre justeringar i samverkansöverenskommelsen vid behov.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Skrivelse har kommit från Stockholms stad om regional samverkan kring samhällsorientering för nyanlända flyktingar genom gemensam samordningsfunktion och samordnad upphandling. Se bilaga.

_____________________________________________________

§56 Introduktionsprogrammen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

I den nya gymnasieskolan kommer fem introduktionsprogram att ersätta dagens individuella program. Introduktionsprogram ska göra eleverna behöriga till utbildning inom ett nationellt program, förberedda för arbetsmarknaden eller annan utbildning.

Skolverket har lämnat följande information om introduktions-programmen:

De fem introduktionsprogrammen är preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, programinriktat individuellt val och språkintroduktion. De införs samtidigt som den nya gymnasieskolan börjar gälla, alltså hösten 2011.

Preparandutbildning

Preparandutbildning ska pågå högst ett år och vänder sig till elever som fullföljt årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program. Preparandutbildningen syftar till att ge eleven sådan behörighet. Utbildningen utformas för en enskild elev och det finns därmed inget ansökningsförfarande till preparandutbild-ningen. Det finns dock inget som hindrar att flera elever har en utbildning med samma innehåll.

Programinriktat individuellt val

Syftet med programinriktat individuellt val är att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet.
Utbildningen är sökbar och står öppen för ungdomar som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram men har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och
? godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller
? godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Syftet är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen utformas både för en grupp elever men också för en enskild elev. När den utformas för en grupp elever blir den sökbar. I annat fall ska huvudmannen diskutera med eleven och komma överens om hur utbildningen för just den eleven ska utformas.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ ska hjälpa elever vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för en enskild elev och vänder sig till ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Utbildningen är inte sökbar. Huvudmannen diskuterar med eleven och kommer överens med eleven om hur utbildningen ska utformas. Det finns inget som hindrar att flera elever har en utbildning med samma innehåll.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket för att de ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion utformas för en enskild elev och det är huvudmannen som diskuterar med eleven och kommer överens om hur utbildningen ska utformas. Det finns ingenting som hindrar att flera elever har en utbildning med samma innehåll. Utbildningen är inte sökbar.

§57 Gemensamt programpris gymnasieskolan

DNr 2010 GAN 0059

Nämndens beslut

Avtal tecknas enligt KSL:s rekommendation om att tillämpa den gemensamma prislistan avseende nuvarande gymnasieprogram från och med den 1 januari 2011.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Kommunförbundet i Stockholms Län, KSL, har lämnat rekommendation om avtal om gemensamt programpris avseende nuvarande gymnasieprogram från och med den 1 januari 2011.

Se bilaga.

_____________________________________________________

§58 Förutsättningar för utbetalning av programpeng för skolgång utomlands

DNr 2010 GAN 0066

Nämndens beslut

De förtydligade reglerna enligt ärendebeskrivningen fastställs.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har förtydligat reglerna för utbetalning av programpeng för gymnasieskola för skolgång utomlands och föreslår att följande förutsättningar ska gälla:

1. Studierna utomlands är ett led i en kontinuerlig utbildning av hög kvalitet, motsvarande lägst den som det svenska skolväsendet erbjuder.

2. Eleven är folkbokförd i Tyresö under hela studietiden utomlands.

3. Minst en av elevens föräldrar/vårdnadshavare är folkbokförd och stadigvarande vistas i Tyresö, såvida inte tidsbegränsat arbete eller studier utomlands föranleder annat. Anknytningen till Tyresö kommun måste vara tydlig och kunna dokumenteras.

4. Eleven är utskriven från sin skola i Sverige under tiden för studierna utomlands. Utskrivningens längd/studierna utomlands måste omfatta minst en termin enligt den svenska skollagens bestämmelser om lärotider eller minst sex månader.

5. Besked om huruvida den sökta utbildningen är berättigad till programpeng måste inhämtas från Tyresö kommuns utvecklingsförvaltning innan utbildningen påbörjas.

6. Programpeng utbetalas i efterskott efter uppvisande av utbildningsbevis, betyg eller annan dokumentation som visar vilka studier som genomförts.

7. Programpengen utges för ett läsår till skola i utlandet som är berättigad till svenskt statsbidrag.

8. Ersättningens storlek kan uppgå högst till ett belopp motsvarande aktuell programpeng i Tyresö.

9. Inackorderingsbidrag utgår inte.

10. Det aktuella programpengsbeloppet utbetalas till skolan. Ingen utbetalning till privat person får ske. Uppgifter om skolans bank och kontonummer m.m. skall lämnas till Utvecklings-förvaltningen i god tid före utbetalning av ersättningen. Alla kontakter med skolan skall skötas av eleven eller dennes familj.

11. Kommunens olycksfallsförsäkring gäller i tolv månader. Övrigt försäkringsbehov är elevens och dennes familjs ansvar.

_____________________________________________________

§59 Princip för vuxenstuderande som flyttar till annan kommun under studietiden

DNr 2010 GAN 0067

Nämndens beslut

Som princip för vuxenstuderande som flyttar till annan kommun under studietiden fastställs att påbörjad utbildning får fullföljas och att kostnadsansvaret följer den studerande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rekommendation har kommit från kommunförbundet i Stock-holms Län, KSL, att följa principen att en studerande inom vuxen-utbildningen som flyttar till annan kommun under studietiden får fullfölja påbörjad utbildning och kostnadsansvaret följer den studerande. Se bilaga.

_____________________________________________________

§60 Redovisning av nyckeltalsrapport

Nämndens beslut

Redovisningen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om nyckeltalsrapport som finns på http://www.sodertornskommunerna.se/nyckeltal

____________________________________________________

§61 Ekonomisk rapport per den 30 september 2010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om ekonomisk rapport per den 30 september 2010. Se bilaga.

_____________________________________________________

§62 Höjd programpeng för individuella programmet

DNr 2010 GAN 0068

Nämndens beslut

- Programpengen för individuella programmet höjs med 10 000 kronor.

- Finansieringen sker genom anslagsjustering år 2010:

Anslaget för Arbetscentrum år 2010 minskas med 300 tkr, anslaget för C3L år 2010 minskas med 600 tkr och anslaget för Gymnasium år 2010 ökas med 900 tkr.

_______________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt nya skollagen krävs det från hösten 2011 betyg i åtta respektive tolv ämnen för behörighet till gymnasieskolans nationella program. Detta är en förändring mot dagens krav på betyg i tre ämnen för behörighet. För Tyresö gymnasium innebär detta utökade kostnader i form av lärarresurs och lärverktyg. För att närma sig lagens krav på undervisning behöver resurserna till IV utökas.

Förvaltningen föreslår att programpengen för individuella programmet höjs med 10 000 kronor. Finansieringen föreslås ske genom anslagsjustering år 2010.

_____________________________________________________

§63 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Ung i Arbete

- Arbetslöshetssiffror (se bilaga)

- Öppna jämförelser (finns på KSL:s hemsida).

_____________________________________________________

§64 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§65 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelser har inkommit:

- KS 2010-09-28, § 145, Revidering av dokumenthanterings-planer.

_____________________________________________________