Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2010-12-02

Sammanträde 2010-12-02

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen-25, Kommunhuset, Tyresö Centrum

66 Strategi- och verksamhetsplan 2011

Förslag till nämndens beslut

Strategi- och verksamhetsplanen 2011 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden fastställs.

Ärendebeskrivning

Förslag till Strategi- och verksamhetsplan för år 2011 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns i bilaga.

67 Budget på anslagsnivå 2011

Förslag till nämndens beslut

Förslaget fastställs.


Ärendebeskrivning

Förslaget till budget 2011 för gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden på anslagsnivå är:

68 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2010

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2010 finns i bilaga.

69 Kvalitetsredovisning för gymnasiet 2009-2010

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Rapporten Kvalitetsredovisning för gymnasiet 2009-2010 finns i bilaga.

70 Kvalitetsredovisning för C3L och Sfi 2009-2010

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Rapport Kvalitetsredovisning för C3L och Sfi 2009-2010 finns i bilaga.

71 Remissvar på motion om nya ungdomslokaler i Tyresö Strand / Östra Tyresö

Förslag till nämndens beslut

Nämnden föreslår att motionen avslås och lämnar detta som remissvar till kommunstyrelsen.


Ärendebeskrivning

Den 14 juni 2010 lämnar Kristjan Vaigur, representant för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen in motionen Nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö.

Förslaget innebär att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett projekt med syfte att tillskapa nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö.

Förvaltningen har skrivit bifogade tjänsteskrivelse i ärendet.

72 Plan för 1-till-1-dator för Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att göra ett förslag på plan för 1-till-1-dator för Tyresö gymnasium.

Ärendebeskrivning

Datorn har blivit ett naturligt hjälpmedel för alla elever vid all gymnasieutbildning. Det bör därför utredas hur alla studerande och alla lärare vid Tyresö gymnasium ska kunna utrustas med en dator.

73 Förläggning av preparandåret

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag lämnas till utvecklingsförvaltningen att utreda och presentera ett förslag till förläggning av preparandåret, i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.


Ärendebeskrivning

I den nya gymnasieskolan kommer fem introduktionsprogram att ersätta dagens individuella program. Introduktionsprogram ska göra eleverna behöriga till utbildning inom ett nationellt program, förberedda för arbetsmarknaden eller annan utbildning.
Ett av dessa introduktionsprogram är preparandutbildning som ska pågå högst ett år och vänder sig till elever som fullföljt årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program. Preparandutbildningen syftar till att ge eleven sådan behörighet. Utbildningen utformas för en enskild elev och det finns därmed inget ansökningsförfarande till preparandutbildningen. Det finns dock inget som hindrar att flera elever har en utbildning med samma innehåll.
Preparandutbildningen kan förläggas inom gymnasieskolan och då blir åldersgruppen för eleverna densamma som inom det övriga gymnasiet, men denna fråga behöver utredas inför ett beslut om förläggningen.

74 Uppdrag att utreda möjligheten att driva UF-företag som sommarjobb

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att utreda möjligheten att driva UF-företag som sommarjobb


Ärendebeskrivning

Det finns exempel från andra kommuner att UF-företag har drivits som sommarjobb, och det bör utredas om samma möjlighet skulle kunna finnas i Tyresö.

75 Sammanträdesplan 2011

Förslag till nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2011 fastställs enligt förslaget.


Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2011 är:
- torsdagen den 10 februari 2011 kl 19.00
- torsdagen den 17 mars 2011 kl 19.00
- torsdagen den 28 april 2011 kl 19.00
- torsdagen den 29 maj 2011 kl 19.00
- torsdagen den 25 augusti 2011 kl 19.00
- torsdagen den 22 september 2011 kl 19.00
- torsdagen den 27 oktober 2011 kl 19.00
- torsdagen den 1 december 2011 kl 19.00.

76 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen.

77 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

78 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.


Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelser har inkommit:
- Protokoll KS 2010-10-26, § 160, Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige år 2011
- Protokoll KS 2010-10-26, § 161, Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
- Protokoll KS 2010-10-26, § 162, Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder och revidering av reglemente för kommunstyrelsen
- Protokoll KF 2010-11-04, § 9, Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige år 2011
- Protokoll KF 2010-11-04, § 10, Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder och revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Mötesinformation

 

§66 Strategi- och verksamhetsplan 2011

DNr 2010 GAN 0083

Nämndens beslut

- Avsnittet rörande budget lyfts ur planen och behandlas i kommande § 67.

- Strategi- och verksamhetsplanen 2011 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden enligt bilaga fastställs.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) inkommer med ersättaryttrande.

Peter Söderlund (mp) inkommer med ersättaryttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till Strategi- och verksamhetsplan för år 2011 för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden finns i bilaga.

_____________________________________________________

§67 Budget på anslagsnivå 2011

DNr 2010 GAN 0084

Nämndens beslut

Budgetförslaget fastställs.

Röstförklaring

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s) inte deltar i beslutet och inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) inkommer med ersättaryttrande.

Peter Söderlund (mp) inkommer med ersättaryttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslaget till budget 2011 med jämförelse med 2010 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden på anslagsnivå är:

2011

2010

Anslag (tkr)

Intäkter

Kostnader

Netto kostnader

Intäkter

Kostnader

Netto kostnader

Gymnasium

33 553

216 302

182 749

32 895

214 960

182 065

C3L

11 816

40 303

28 488

11 584

38 993

27 409

Arbetscentrum

12 482

24 110

11 628

12 237

23 608

11 371

Totalt

57 851

280 716

222 865

56 716

277 561

220 845

________________________________________________________________

§68 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2010 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§69 Kvalitetsredovisning för gymnasiet 2009-2010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rapporten Kvalitetsredovisning för gymnasiet 2009-2010 finns i bilaga.

_____________________________________________________

§70 Kvalitetsredovisning för C3L och Sfi 2009-2010

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rapport Kvalitetsredovisning för C3L och Sfi 2009-2010 finns i bilaga.

________________________________________________________________

§71 Remissvar på motion om nya ungdomslokaler i Tyresö Strand / Östra Tyresö

DNr 2010 GAN 0046

Nämndens beslut

Nämnden föreslår att motionen avslås och lämnar detta som remissvar till kommunstyrelsen.

Reservation

Kristjan Vaigur (s) reserverar sig mot beslutet till förmån till eget bifallsyrkande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) inkommer med ersättaryttrande.

Peter Söderlund (mp) inkommer med ersättaryttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Den 14 juni 2010 lämnar Kristjan Vaigur, representant för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen in motionen Nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö.

Förslaget innebär att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att initiera ett projekt med syfte att tillskapa nya ungdomslokaler i Tyresö Strand/Östra Tyresö.

Förvaltningen har skrivit bifogade tjänsteskrivelse i ärendet.

Ordförandens förslag

Ordförande föreslår att nämnden föreslår till kommunstyrelsen att motionen avslås.

Yrkande

Kristjan Vaigur (s) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden har beslutat att avslå motionen.

____________________________________________________

§72 Plan för 1-till-1-dator för Tyresö gymnasium

DNr 2010 GAN 0085

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att göra ett förslag på plan för 1-till-1-dator för Tyresö gymnasium.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Datorn har blivit ett naturligt hjälpmedel för alla elever vid all gymnasieutbildning. Det bör därför utredas hur alla studerande och alla lärare vid Tyresö gymnasium ska kunna utrustas med en dator.

_____________________________________________________

§73 3Uppdrag att utreda möjligheten att driva UF-företag som sommarjobb

DNr 2010 GAN 0086

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att utreda möjligheten att driva UF-företag som sommarjobb.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Det finns exempel från andra kommuner att UF-företag (UF= Ung Företagsamhet) har drivits som sommarjobb, och det bör utredas om samma möjlighet skulle kunna finnas i Tyresö.

_____________________________________________________

§74 4 Sammanträdesplan 2011

DNr 2010 GAN 0087

Nämndens beslut

Sammanträdesplanen för år 2011 fastställs enligt förslaget.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdestider för nämnden år 2011 är:

- torsdagen den 10 februari 2011 kl 19.00

- torsdagen den 17 mars 2011 kl 19.00

- torsdagen den 28 april 2011 kl 19.00

- torsdagen den 26 maj 2011 kl 19.00

- torsdagen den 25 augusti 2011 kl 19.00

- torsdagen den 22 september 2011 kl 19.00

- torsdagen den 27 oktober 2011 kl 19.00

- torsdagen den 1 december 2011 kl 19.00.

_____________________________________________________

§75 5Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- Arbetslöshetsstatistik (bilaga)

- Gy -11 – regionala programråd

- Ung i Tyresö invigt

- C3L har inlämnat 5 ansökningar till Myndigheten för Yrkeshögskolan

- Intresseanmälan till Stockholms inspektionsenhet

- Nämndledamöternas datorer där Britt-Marie återkommer med information till dem som inte fortsätter i någon nämnd

- Konferens med den nyvalda nämnden, personal från Tyresö gymnasium samt tjänstemän planeras 24-25 februari 2011 på temat ”Entreprenörskap i skolan”

- Johan Abrahamsson har fått ny tjänst som gymnasiechef i Helsingborg.

_____________________________________________________

§76 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§77 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Följande meddelanden och skrivelser har inkommit:

- Protokoll KS 2010-10-26, § 160, Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige år 2011

- Protokoll KS 2010-10-26, § 161, Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

- Protokoll KS 2010-10-26, § 162, Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder och revidering av reglemente för kommunstyrelsen

- Protokoll KF 2010-11-04, § 9, Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelse och kommunfullmäktige år 2011

- Protokoll KF 2010-11-04, § 10, Revidering av gemensamt reglemente för samtliga nämnder och revidering av reglemente för kommunstyrelsen

_____________________________________________________

§78 Avslutning

Nämndens beslut

Avtackningen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ordförande Hans Lindberg tackar nämnden för nämndarbetet under de gångna fyra åren. Vice ordförande Margareta Ternstedt tackar Hans Lindberg för hans arbete och engagemang för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden under mandatperioden. Kristjan Vaigur framför tack till Hans Lindberg från oppositions-partierna.

_____________________________________________________