Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2012-03-22

Sammanträde 2012-03-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora, Kommunhuset, Tyresö centrum

10 Ekonomi

Förslag till nämndens beslut

sk månadsrapport per februari 2012 noteras.

Ärendebeskrivning

Information ges om ekonomisk månadsrapport per februari 2012 (bilaga).

11 Internkontroll 2012

Förslag till nämndens beslut

För år 2012 ska internkontroll genomföras inom området:
- stöd till elever med behov av särskilt stöd inom gymnasieskolan

Ärendebeskrivning

För år 2012 kommer inga centrala direktiv att utfärdas för vilka områden som ska vara föremål för internkontroll under året, utan varje nämnd ska besluta om vilka områden som ska kontrolleras inom nämndens område.

Som områden för föreslås:
- stöd till elever med behov av särskilt stöd inom gymnasieskolan.

12 Svar på remiss av förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandes förslag. Strykningar, justeringar och tillägg som remissen omfattar skickas till Kommunstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning

Enligt styrprocessen för Tyresö kommun, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplan tas enligt styrprocessens årshjul fram under mars/april och lämnas därefter på remiss till samtliga nämnder.

Remissvar från nämnderna och miljö- och samhällsbyggnads-utskottet angående förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015 ska lämnas till kansliavdelningen senast den 16 april 2012. Nämndernas synpunkter ska redovisas på kommunplanekonferensen den 25-26 april.

Förslag till taxejusteringar behöver utarbetas och behandlas av nämnderna i sådan tid att det kan tas upp i kommunfullmäktige samtidigt som kommunplanen. Taxeförslag bör därför aviseras i remissvaren och ska lämnas till kansliavdelningen senast den 9 maj.

Kommunplanen behandlas av kommunstyrelsen den 29 maj 2012 och av kommunfullmäktige den 14 juni 2012.

Material till ärendet finns i bilagor.


Ordförandes förslag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antar ordförandes förslag på remiss på Kommunplan 2013-2015 och lämnar den till Kommunstyrelsen för beslut.

Under år 2011 har mycket hänt i Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden. Stora delar av texten i kommunplanen föreslås därför utgå, förändras eller justeras. Eftersom budgetutfallet under året kraftigt försämrats förslås tillägg rörande budgeten ingå i Kommunplan 2013-2015. Synpunkterna sammanfattas i den ordning som kommunplanen anger.

Verksamhetsområde: Arbetscentrum (förtydligande, komplettering, förändrad budget)
I februari 2012 beslutade Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att omorganisera Arbetscentrum så att samverkan med Socialnämnden effektiviseras. Samverkan med socialnämnden är ett uppdrag från kommunstyrelsen till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Kommunplan 2012-2014. Samtidigt med omorganisationen ses nyckeltalen över för att bättre harmonisera med nyckeltal och uppföljningar som sker inom socialförvaltningen. När GAN i kommande uppföljningar redovisar aktiviteter som gjorts för måluppfyllelse föreslås de ha högre grad av precisering. Den utredning som nämns i Kommunplan 2013 - 2015 är klar och beslutad och texten ersätts med ny text.

Om "Omvärldsanalys inför 2013-2015" redigeras som sammanhängande text fördjupas analysen. I GAN finns statistik som medger nyansering. Arbetsförmedlingens månads-uppföljningar belyser arbetslösheten i Tyresö bland unga, utrikes födda, män/kvinnor, arbetslösa i åldrarna 16-64 år. Där finns också jämförelser med arbetslösheten i riket. Hittills har Tyresö märkt av en fördröjd effekt av arbetslösheten sett ur ett nationellt perspektiv. Andra trender är olikheter mellan de grupper som statistiken omfattar. Arbetslösheten är till exempel högre hos utrikes födda än övriga grupper i kommunen, vilket påverkar resultaten både i skola och omsorg. Segregationen ökar. En ny punkt om ökad segregation föreslås därför som tillägg i omvärldsanalysen.

Omvärldsanalysens punkt "Stor ökning av antalet inskrivna med funktionsnedsättning" preciseras, särskilt med tanke på grupper som hänvisas till Arbetscentrum från socialförvaltningen. Vår kunskap om orsakerna till ökningen inskrivna med funktionsnedsättning är begränsad. Orsaker till ökningen tas in i omvärldsanalysen.

Hela avsnittet under rubriken "Väsentliga verksamhetsförändringar som påverkar 2013-2015" utgår och skrivs om. Den utredning som nämns är klar och beslutad och omorganisation pågår. Meningen om samverkan ("För övrigt är det viktigt med en starkare samverkan både internt och externt, mer anknytning till näringslivet och ett förstärkt medborgarfokus.") skrivs om ersätts av ny formulering. Resultaten av utredningen "En ingång" förs in i dess ställe.

Nämnden begär omfördelning av anslagen mellan verksamheterna. Det betyder minskat anslag för Arbetscentrum. Anledningen till begäran om omfördelning är underskott i nämnden, vilket orsakas av höga kostnader centralt i samband med reformering av gymnasieskolan. Denna begäran förs in i Kommunplan 2013-2015.

Verksamhetsområde: Gymnasium (ändring av text, komplettering)

Omvärldsanalysen för gymnasieskolan berör sambandet mellan programutbud och ekonomi. Teorin om sambandet föreslås få ny skrivning för att bli tydligare. Påståendet "Programutbudet behöver begränsas och göras mer flexibelt så att det blir mer resurseffektivt" kan tolkas på flera olika sätt. I gymnasieskolan styrs programutbudet av elevernas val. Trenderna hos ungdomen växlar och är styrande. Termerna utbud och efterfrågan är gängse i sammanhanget. Programutbudet anpassas till elevernas efterfrågan är därför att föredra framför termen flexibilitet.

Nämnden har beslutat erbjuda gymnasieutbildning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under 2012 startar verksamheten för att sedan utvecklas och följas upp under tiden 2012-2015. Insatserna väntas påverka det ekonomiska utfallet och föreslås ingå i texten i den nya kommunplanen.

Antalet elever med behov av särskilt stöd ökar även på gymnasiet. Gymnasieskolan har väsentligt lägre ersättning för dessa elever än grundskolan. En justering av skillnaden ökar likvärdigheten mellan skolformerna vad gäller stöd och förbättrar studievillkoren för just denna grupp i gymnasieskolan. Begäran om justering lämnas i samband med budgetbehandlingen. Text om elever i behov av stöd förs in i omvärldsanalysen för Verksamhetsområde Gymnasium.

I den version av Kommunplan 2013-2015 som remissen omfattar redovisas gymnasiesärskolan under Socialnämndens verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Eftersom externa placeringar medför höga kostnader för utbildningen i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förs ett särskilt avsnitt om gymnasiesärskolan även till Verksamhetsområde Gymnasium.

Den utredningen som nämns i kommunplanen sidan 15 om externa skolplaceringar är klar och beslutad. Hösten 2012 startar anpassad gymnasieutbildning i Tyresö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ny text förs in.

Volontärresor efter förebild i Barn -och utbildningsnämnden stärker den pedagogiska utvecklingen och föreslås under åren 2013 - 2015. Text om volontärresor skrivs in i kommunplan 2013 -2015.

Verksamhetsområde: Vuxenutbildning(förändring, komplettering, förändrad budget)
Målen ses över och justering föreslås.

Den inledande texten i "Omvärldsanalys inför 2013-2015 stryks och ersätts av: "Tyresö ingår i den gemensamma vuxenutbildningsregionen i Stockholms län. Samverkan där förväntas ge samman effekter som det fria gymnasievalet. Valfriheten ökar genom gemensam upphandling av kommunal vuxenutbildning inom regionen."

Punkterna i omvärldsanalysen förslås bli ersätta av löpande text, så att sambandet mellan punkterna och vuxenutbildningen blir tydligt.

I avsnittet "Väsentliga verksamhetsförändringar som påverkar 2013-2015" stryks hela sista stycket ("Utredningar.... medborgarfokus). De utredningar som nämns är klara och beslutade i nämnden. Nu stärks sambandet mellan arbetsmarknadsinsatserna, insatser som sker inom socialförvaltningen samt inom vuxenutbildningen.

Nämnden begär omfördelning inför budget 2013 av anslagen mellan verksamheterna. Det betyder minskat anslag för vuxenutbildningen. Anledningen till begäran om omfördelning är underskott i nämnden, vilket orsakas av höga kostnader centralt i samband med reformering av gymnasieskolan, av kostnader för elever i behov av särskilt stöd samt låg genomströmning av eleverna i gymnasieskolan. Vuxenutbildningen flyttar ur de dyra lokalerna i C3L för att minska hyreskostnaderna.

13 Remiss fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. Ansökningar från friskolor tillstyrks.

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett antal nya eller förändrade ansökningar att starta friskola på remiss. Nämnden ska lämna remissvar till Skolinspektionen senast den 27 april 2012 för gymnasieskolor respektive 11 maj 2012 för gymnasiesärskolor.
Inom länet finns en överetablering varför det redan nu finns tomma platser på gymnasieskolorna, främst inom de teoretiska programmen.
Frågan behandlades förra året på nämndens sammanträde den 17 mars 2011, § 17.
Sammanställning av de hittills 28 inkomna remisserna finns i bilagan.

Ordförandes utlåtande
Skolinspektionen önskar att Tyresö kommun yttrar sig över ansökningar från friskolor, vilka önskar etablera sig i kommunen. Bedömningen ska vara långsiktig.
Tyresö kommun ingår i en gemensam gymnasieregion i Stockholms län sedan år 2009. Med gemensam gymnasieregion ökar elevernas fria val och de mottas som förstahandssökande i länets alla gymnasieskolor. Antagningen för hösten 2012 visar att Tyresös elever utnyttjar denna möjlighet och väljer andra kommunala skolor före den egna gymnasieskolan. Däremot har antalet som söker friskolor stannat av. Endast 26 procent av Tyresöeleverna valde 2011 Tyresö gymnasium.
På grund av den kraftiga nedgången av antalet elever kommer flera program som vi nu erbjuder att läggas ner. Hur utvecklingen ser ut för den närmaste 5-årsperioden beror på antalet sökande 2012 -2013. Antalet 16-åringar ökar först långsamt från 2015 för att tidigast 2017 ha kommit upp i 2000 års nivå. Utvecklingen är densamma sedan 2009/10 och sker oberoende av friskolor i kommunen eller inte.
Min bedömning är att etablering av friskolor i kommunen inte i nämnvärd grad förändrar elevernas val av skolor utanför kommungränsen eller till friskolor. En omvärldsanalys som kommunen genomförde 2011 visar att andra faktorer än huvudman påverkar elevernas val. Fler gymnasier i Tyresö ökar givetvis konkurrensen, men också valfriheten.
Ansökningar från friskolor att etablera sig i Tyresö tillstyrks.

14 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:
- Information om nya tillämpningsföreskrifter för elevresor och skolskjuts
- Sökbild gymnasiet
- Feriejobb
- Arbetslöshetsstatistik per februari 2012.

15 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

16 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

redovisas:
- KF 2012-02-16, § 4, Avsägelser och fyllnadsval
- KF 2012-02-16, § 7, Reviderade bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
- KS 2012-01-31, § 4, Direktiv om förstudie och projektering av nytt gymnasium.

17 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:
- undertecknat avtal samverkansavtal av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen
- beslut från Skolinspektionen om godkännande av IT Gymnasiet Sverige AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun
- cirkulär från SKL: Kommunernas mottagande av betygshandlingar från friskolor
- inkommen remiss av motion angående policy för främjande av sociala företag i Tyresö (Dnr 2012/KS 0067 001)
- inkommen remiss av motion om social investeringsfond (Dnr 2012/KS 0069 001)
- inkommen återremiss motion Dnr 2011/KS 0299 001 - sociala företag.

§10 Ekonomi

DNr 2012 GAN 0015

Nämndens beslut

Ekonomisk månadsrapport per februari 2012 noteras.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) meddelar att han inkommer med ett särskilt yttrande för (s). Ulla Hoffmann (v) meddelar att (v) ställer sig bakom detta yttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information ges om ekonomisk månadsrapport per februari 2012 (bilaga).

_____________________________________________________

§11 Internkontroll 2012

DNr 2012 GAN 0016

Nämndens beslut

För år 2012 ska internkontroll genomföras inom området:

- stöd till elever med behov av särskilt stöd inom gymnasieskolan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

För år 2012 kommer inga centrala direktiv att utfärdas för vilka områden som ska vara föremål för internkontroll under året, utan varje nämnd ska besluta om vilka områden som ska kontrolleras inom nämndens område.

Som områden för Internkontroll 2012 föreslås:

- stöd till elever med behov av särskilt stöd inom gymnasieskolan.

_____________________________________________________

§12 Svar på remiss av förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015

DNr 2012 GAN 0017

Nämndens beslut

Nämnden antar ordförandes förslag till svar på remiss på kommunplan 2013-2015 med omvärldsanalys och överlämnar

det till Kommunstyrelsen.

Röstförklaring

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s) deltar inte i beslutet.

Luis Arias Vera (mp) meddelar att (mp) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s) inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar, att om hon hade haft rösträtt, hade hon inte deltagit i beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Enligt styrprocessen för Tyresö kommun, ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om kommunplan för de kommande tre åren. Förslag till kommunplan tas enligt styrprocessens årshjul fram under mars/april och lämnas därefter på remiss till samtliga nämnder.

Remissvar från nämnderna och miljö- och samhällsbyggnads-utskottet angående förslag till omvärldsanalys och förutsättningar inför kommunplan 2013-2015 ska lämnas till kansliavdelningen senast den 16 april 2012. Nämndernas synpunkter ska redovisas på kommunplanekonferensen den 25-26 april.

Förslag till taxejusteringar behöver utarbetas och behandlas av nämnderna i sådan tid att det kan tas upp i kommunfullmäktige samtidigt som kommunplanen. Taxeförslag bör därför aviseras i remissvaren och ska lämnas till kansliavdelningen senast den 9 maj.

Kommunplanen behandlas av kommunstyrelsen den 29 maj 2012 och av kommunfullmäktige den 14 juni 2012.

Material till ärendet finns i bilagor.

Ordförandes förslag

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antar ordförandes förslag på svar på remiss på Kommunplan 2013-2015 med omvärlds-analys och överlämnar det till Kommunstyrelsen för beslut.

Under år 2011 har mycket hänt i Gymnasie- och arbetsmarknads-nämnden. Stora delar av texten i kommunplanen föreslås därför utgå, förändras eller justeras. Eftersom budgetutfallet under året kraftigt försämrats förslås tillägg rörande budgeten ingå i Kommunplan 2013-2015. Synpunkterna sammanfattas i den ordning som kommunplanen anger.

Verksamhetsområde: Arbetscentrum (förtydligande, komplettering, förändrad budget)

I februari 2012 beslutade Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att omorganisera Arbetscentrum så att samverkan med Socialnämnden effektiviseras. Samverkan med socialnämnden är ett uppdrag från kommunstyrelsen till Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden i Kommunplan 2012-2014. Samtidigt med omorganisationen ses nyckeltalen över för att bättre harmonisera med nyckeltal och uppföljningar som sker inom socialförvaltningen. När GAN i kommande uppföljningar redovisar aktiviteter som gjorts för måluppfyllelse föreslås de ha högre grad av precisering. Den utredning som nämns i Kommunplan 2013 – 2015 är klar och beslutad och texten ersätts med ny text.

Om ”Omvärldsanalys inför 2013-2015” redigeras som sammanhängande text fördjupas analysen. I GAN finns statistik som medger nyansering. Arbetsförmedlingens månads-uppföljningar belyser arbetslösheten i Tyresö bland unga, utrikes födda, män/kvinnor, arbetslösa i åldrarna 16-64 år. Där finns också jämförelser med arbetslösheten i riket. Hittills har Tyresö märkt av en fördröjd effekt av arbetslösheten sett ur ett nationellt perspektiv. Andra trender är olikheter mellan de grupper som statistiken omfattar. Arbetslösheten är till exempel högre hos utrikes födda än övriga grupper i kommunen, vilket påverkar resultaten både i skola och omsorg. Segregationen ökar. En ny punkt om ökad segregation föreslås därför som tillägg i omvärldsanalysen.

Omvärldsanalysens punkt ”Stor ökning av antalet inskrivna med funktionsnedsättning” preciseras, särskilt med tanke på grupper som hänvisas till Arbetscentrum från socialförvaltningen. Vår kunskap om orsakerna till ökningen inskrivna med funktionsnedsättning är begränsad. Orsaker till ökningen tas in i omvärldsanalysen.

Hela avsnittet under rubriken ”Väsentliga verksamhetsförändringar som påverkar 2013-2015” utgår och skrivs om. Den utredning som nämns är klar och beslutad och omorganisation pågår. Meningen om samverkan (”För övrigt är det viktigt med en starkare samverkan både internt och externt, mer anknytning till näringslivet och ett förstärkt medborgarfokus.”) skrivs om ersätts av ny formulering. Resultaten av utredningen ”En ingång” förs in i dess ställe.

Nämnden begär omfördelning av anslagen mellan verksamheterna. Det betyder minskat anslag för Arbetscentrum. Anledningen till begäran om omfördelning är underskott i nämnden, vilket orsakas av höga kostnader centralt i samband med reformering av gymnasieskolan. Denna begäran förs in i Kommunplan 2013-2015.

Verksamhetsområde: Gymnasium (ändring av text, komplettering)

Omvärldsanalysen för gymnasieskolan berör sambandet mellan programutbud och ekonomi. Teorin om sambandet föreslås få ny skrivning för att bli tydligare. Påståendet ”Programutbudet behöver begränsas och göras mer flexibelt så att det blir mer resurseffektivt” kan tolkas på flera olika sätt. I gymnasieskolan styrs programutbudet av elevernas val. Trenderna hos ungdomen växlar och är styrande. Termerna utbud och efterfrågan är gängse i sammanhanget. Programutbudet anpassas till elevernas efterfrågan är därför att föredra framför termen flexibilitet.

Nämnden har beslutat erbjuda gymnasieutbildning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under 2012 startar verksamheten för att sedan utvecklas och följas upp under tiden 2012-2015. Insatserna väntas påverka det ekonomiska utfallet och föreslås ingå i texten i den nya kommunplanen.

Antalet elever med behov av särskilt stöd ökar även på gymnasiet. Gymnasieskolan har väsentligt lägre ersättning för dessa elever än grundskolan. En justering av skillnaden ökar likvärdigheten mellan skolformerna vad gäller stöd och förbättrar studievillkoren för just denna grupp i gymnasieskolan. Begäran om justering lämnas i samband med budgetbehandlingen. Text om elever i behov av stöd förs in i omvärldsanalysen för Verksamhetsområde Gymnasium.

I den version av Kommunplan 2013-2015 som remissen omfattar redovisas gymnasiesärskolan under Socialnämndens verksamhetsområde Omsorg om personer med funktionsnedsättning. Eftersom externa placeringar medför höga kostnader för utbildningen i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden förs ett särskilt avsnitt om gymnasiesärskolan även till Verksamhetsområde Gymnasium.

Den utredningen som nämns i kommunplanen sidan 15 om externa skolplaceringar är klar och beslutad. Hösten 2012 startar anpassad gymnasieutbildning i Tyresö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ny text förs in.

Volontärresor efter förebild i Barn –och utbildningsnämnden stärker den pedagogiska utvecklingen och föreslås under åren 2013 - 2015. Text om volontärresor skrivs in i kommunplan 2013 -2015.

Verksamhetsområde: Vuxenutbildning(förändring, komplettering, förändrad budget)

Målen ses över och justering föreslås.

Den inledande texten i ”Omvärldsanalys inför 2013-2015 stryks och ersätts av: ”Tyresö ingår i den gemensamma vuxenutbildningsregionen i Stockholms län. Samverkan där förväntas ge samman effekter som det fria gymnasievalet. Valfriheten ökar genom gemensam upphandling av kommunal vuxenutbildning inom regionen.”

Punkterna i omvärldsanalysen förslås bli ersätta av löpande text, så att sambandet mellan punkterna och vuxenutbildningen blir tydligt.

I avsnittet ”Väsentliga verksamhetsförändringar som påverkar 2013-2015” stryks hela sista stycket (”Utredningar…. medborgarfokus). De utredningar som nämns är klara och beslutade i nämnden. Nu stärks sambandet mellan arbetsmarknadsinsatserna, insatser som sker inom socialförvaltningen samt inom vuxenutbildningen.

Nämnden begär omfördelning inför budget 2013 av anslagen mellan verksamheterna. Det betyder minskat anslag för vuxenutbildningen. Anledningen till begäran om omfördelning är underskott i nämnden, vilket orsakas av höga kostnader centralt i samband med reformering av gymnasieskolan, av kostnader för elever i behov av särskilt stöd samt låg genomströmning av eleverna i gymnasieskolan. Vuxenutbildningen flyttar ur de dyra lokalerna i C3L för att minska hyreskostnaderna.

_____________________________________________________

§13 Remiss fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor

DNr 2012 GAN 0018

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att ordförandes svar på remiss från Skolinspek-tionen lämnas till Kommunstyrelsen. Ansökningar från friskolor 2012 tillstyrks.

Röstförklaring

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s) deltar inte i beslutet.

Luis Arias Vera (mp) meddelar att (mp) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s) inkommer med särskilt yttrande. Luis Arias Vera (mp) meddelar att (mp) ställer sig bakom det särskilda yttrandet från (s)

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar, att om hon hade haft rösträtt, hade hon inte deltagit i beslutet. Ulla Hoffmann (v) meddelar att (v) ställer sig bakom det särskilda yttrandet från (s)

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått ett antal nya eller förändrade ansökningar att starta friskola på remiss. Nämnden ska lämna remissvar till Skolinspektionen senast den 27 april 2012 för gymnasieskolor respektive 11 maj 2012 för gymnasiesärskolor.

Inom länet finns en överetablering varför det redan nu finns tomma platser på gymnasieskolorna, främst inom de teoretiska programmen.

Frågan behandlades förra året på nämndens sammanträde den 17 mars 2011, § 17.

Sammanställning av de hittills 28 inkomna remisserna finns i bilagan.

Ordförandes utlåtande

Skolinspektionen önskar att Tyresö kommun yttrar sig över ansökningar från friskolor, vilka önskar etablera sig i kommunen. Bedömningen ska vara långsiktig.

Tyresö kommun ingår i en gemensam gymnasieregion i Stockholms län sedan år 2009. Med gemensam gymnasieregion ökar elevernas fria val och de mottas som förstahandssökande i länets alla gymnasieskolor. Antagningen för hösten 2012 visar att Tyresös elever utnyttjar denna möjlighet och väljer andra kommunala skolor före den egna gymnasieskolan. Däremot har antalet som söker friskolor stannat av. Endast 26 procent av Tyresöeleverna valde 2011 Tyresö gymnasium.

På grund av den kraftiga nedgången av antalet elever kommer flera program som vi nu erbjuder att läggas ner. Hur utvecklingen ser ut för den närmaste 5-årsperioden beror på antalet sökande 2012 -2013. Antalet 16-åringar ökar först långsamt från 2015 för att tidigast 2017 ha kommit upp i 2000 års nivå. Utvecklingen är densamma sedan 2009/10 och sker oberoende av friskolor i kommunen eller inte.

Min bedömning är att etablering av friskolor i kommunen inte i nämnvärd grad förändrar elevernas val av skolor utanför kommungränsen eller till friskolor. En omvärldsanalys som kommunen genomförde 2011 visar att andra faktorer än huvudman påverkar elevernas val. Fler gymnasier i Tyresö ökar givetvis konkurrensen, men också valfriheten.

Ansökningar från friskolor framöver att etablera sig i Tyresö tillstyrks.
_____________________________________________________

§14 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:

- Information om nya tillämpningsföreskrifter för elevresor och skolskjuts (DNr 2012/GAN 0020)

- Sökbild gymnasiet

- Feriejobb

- Arbetslöshetsstatistik per februari 2012

- Konferensen ”Forma framtidens Tyresö gymnasium” den 21 mars 2012

- Studiebesök tisdagen den 27 mars 2012 på andra gymnasieskolor

- Nämnden har planeringsdag om nämndmålen onsdagen den 28 mars 2012 kl 9.00 på Tyresö gymnasium.

_____________________________________________________

§15 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

_____________________________________________________

§16 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden redovisas:

- KF 2012-02-16, § 4, Avsägelser och fyllnadsval

- KF 2012-02-16, § 7, Reviderade bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

- KS 2012-01-31, § 4, Direktiv om förstudie och projektering av nytt gymnasium.

_____________________________________________________

§17 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas:

- undertecknat avtal samverkansavtal av den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen

- beslut från Skolinspektionen om godkännande av IT Gymnasiet Sverige AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun

- cirkulär från SKL: Kommunernas mottagande av betygshandlingar från friskolor

- inkommen remiss av motion angående policy för främjande av sociala företag i Tyresö (Dnr 2012/KS 0067 001,

DNr 2012/GAN0019)

- inkommen remiss av motion om social investeringsfond

(Dnr 2012/KS 0069 001, DNr 2012/GAN0019)

- inkommen återremiss på motion Dnr 2011/KS 0299 001 – socialt företagarcentrum (DNr 2012/GAN0019)

_____________________________________________________