Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2013-10-24

Sammanträde 2013-10-24

Datum
Klockan
Plats

90 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Förslag till nämndens beslut

- Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Inga beslut har inkommit.

91 Information om ekonomin

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om ekonomin noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om det ekonomiska läget. Ekonomisk rapport upprättas inte per september månad.

92 Nämndplan 2014

DNr 2013 / GAN 0122

Förslag till nämndens beslut

- Förslaget till nämndplan 2014 antas.
- Nämndplanen överlämnas till Kommunstyrelsen som rapport.

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2014 med budget för 2014 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2014-2016.
Se bilaga.

93 Gymnasieprojektet

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att påbörja arbetet med den del av projektet med nytt gymnasium i Tyresö som gäller innehållet i ett nytt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik och organisation samt elevsyn).

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet lämnas information om projektgruppens arbete av förvaltningschefen.

Ordförandes förslag

Den 28 augusti 2013 uppdrog Kommunstyrelsen år Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden "att påbörja arbetet med den del av projektet som gäller innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn)".

En projektgrupp är tillsatt. Den leds av externa konsulter och i den ingår rektor, två lärare, översiktsplanerare och förvaltningschef. Projektgruppen rapporterar till nämnden.

I projektgruppens uppdrag ingår att föreslå en modernisering av yrkesprogrammen och överväga lärlingsutbildning som ett alternativ. Elevsyn och lärmiljö går hand i hand och påverkar varandra. I uppdraget ligger att belysa hur det leder till goda kunskaper och förväntad ökad måluppfyllelse.
Förslaget till organisation ska omfatta skolans samtliga delar, studie- och yrkesvägledning, elevvård etc. En allsidig diskussion kring elevsyn är av stor vikt och den ska omfatta hur skolan förhåller sig till manligt, kvinnligt eller hen, till elever från andra länder och till elevers olika förutsättningar.

Vidare ingår i uppdraget att föreslå organisation för gymnasieskolans verksamheter. Uppdraget innebär utredning av huruvida skolan ska vara en enhet med samma namn, en enhet med var sitt namn eller två separata delar med var sitt namn.

Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa de externa aktörer som gymnasiet samarbetar med.

94 Programutbud nya gymnasiet

Förslag till nämndens beslut

Nämnden beslutar att följande program ingår i den framtida gymnasieskola som planeras i Kommunstyrelsens gymnasieprojekt:

* Byggprogrammet
* Elprogrammet
* Fordonsprogrammet
* Hantverksprogrammet /Hotell/turism
* Samhällsvetenskapligt program
* Naturvetenskapligt program/Teknikprogrammet

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i uppdrag från Kommunstyrelsen att utarbeta innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn).

Nämnden har i en förstudie från (PM om Tyresö gymnasiums framtida strategiska inriktning, dnr 2012 GAN 0067) enats om att framtida gymnasium ska erbjuda både yrkesutbildning och studieförberedande utbildning.

Med utgångspunkt i förstudien samt elevernas val inför hösten 2014 föreslås det framtida gymnasiet erbjuda bygg -, el-, fordon -, hantverk- (hotell och turism), samhällsvetenskap- och naturvetenskapsprogram.

Närmare utformning av innehållet i det framtida gymnasiet framgår av § 93 i kallelse till nämnd 24 oktober 2013.

95 Uppföljning introduktionsprogram

Förslag till nämndens beslut

- Utredningen om introduktionsprogrammen godkänns.

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 23 maj 2013, § 40, uppdrogs åt förvaltningen att
- utreda hur och när betyg sätts på introduktionsprogrammen
- utreda möjligheten att starta sommarskola och kostnader för detta
- utreda möjlighet och kostnader för preparandeleverna att genomgå prövning för snabbt inträde på nationellt program.

Förvaltningen har utrett frågan och lämnar bifogade information.

96 Sammanställning av slutbetyg nationella program vid Tyresö gymnasium

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om slutbetyg noteras.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort sammanställning av slutbetyg och andel behöriga på Tyresö gymnasium, vårterminen 2013 enligt bilaga.

97 Läsårsdata 2014/2015

DNr 2013 / GAN 0123

Förslag till nämndens beslut

- Läsårstider för läsåret 2014-2015 fastställs enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer följande läsårstider för läsåret 2014-2015:
Höstterminen 2014 tisdag 19 augusti - fredag 19 december
Höstlov v 44 2014-10-27 - 2014-10-31
Vårterminen 2015 torsdag 8 januari - torsdag 11 juni
Sportlov v 9 2015-02-23 - 2015-02-27
Påsklov v 15 2015-04-07 - 2015-04-10
Lovdag 2015-05-15

98 Rapport avseende åtgärder mot kränkande behandling våren 2013

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om åtgärder mot kränkande behandling noteras.

Ärendebeskrivning

Åtgärder mot kränkande behandling ska följas upp varje halvår.
I bilaga finns rapport avseende våren 2013.

99 Information från nyckeltalskonferens

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om nyckeltal noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nyckeltalsrapport för år 2012 som presenterats vid nyckeltalskonferens. Se bilaga.

100 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

- Informationen från förvaltningschefen noteras

Ärendebeskrivning

Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Arbetslösheten per 30 september 2013
- Handlingsplan nätmobbing gymnasiet
- Besök från Sydafrika
- Samverkan med socialförvaltningen, projekt
- Studiebesök på resursskola i Järna
- Nya e-postadresser från 4 november. Se bilaga.
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden går över till digitala sammanträdeshandlingar via applikationen Meetings på läs-platta eller via Mötesportal på PC från och med nämndens ordförandeberedning 21 november och sammanträde den 5 december 2013. Övergången till digitala sammanträdeshand-lingar följer av kommunfullmäktiges beslut 2012-06-14 § 76 om att alla offentliga sammanträdeshandlingar i Tyresö kommun ska vara digitala senast år 2015.

De som inte redan har tilldelats en läsplatta, kommer få e-post från kommunens it-enhet om att hämta ut läsplatta. Uthämtning beräknas ske vecka 45 (4 november till 8 november). Förtroendevalda som ingår i presidier, är gruppledare eller politiska sekreterare får behålla eventuell utkvitterad bärbar dator. Övriga förtroendevalda måste lämna in eventuell bärbar dator till it-enheten för att kunna kvittera ut läsplatta.

När berednings-/sammanträdeshandlingarna finns på Meetings/Mötesportalen får ni en e-post från nämnd-sekreteraren.

101 Anmälan av delegationsbeslut

DNr 2013 GAN 0030

Förslag till nämndens beslut

- Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

102 Statsbidragsansökningar

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om sökta statsbidrag noteras.

Ärendebeskrivning

Statsbidragsansökningar har inlämnats för:
- Ansökan om statsbidrag för yrkesvux 2014 (DNr 2013/GAN 0124)
- Ansökan om statsbidrag för yrkesförare 2014 (DNr 2013/GAN 0125)
- Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2014 (DNr 2013/GAN 0126).

103 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

- Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Brev från Språklärarnas riksförbund och Svenska Klassikerförbundet om humanistiska programmet
- Skolinspektionen avslår ansökan från Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:510
- Skolinspektionen avslår ansökan från Distra Utbildningscenter AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:644
- Skolinspektionen godkänner ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB som huvudman för gymnasieskola i Huddinge kommun, DNr 32- 2013:723
- Skolinspektionen godkänner ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB som huvudman för gymnasieskola i Huddinge kommun, DNr 32- 2013:747
- Skolinspektionen avslår ansökan från Stockholms Idrottshögskola AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:844
- Skolinspektionen avslår ansökan från Thorengruppen AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:852
- Skolinspektionen avslår ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:865
- Skolinspektionen avslår ansökan från Thoren Innovation School AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:887
- Skolinspektionen avslår ansökan från Ednit AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:903
- Skolinspektionen avslår ansökan från Thorengruppen AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:944
- Skolinspektionen avslår ansökan från VTU AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:945.

104 Nya ärenden

Förslag till beslut

Ärendebeskrivning
Bilagor till protokoll
GAN närvaro 131024.pdf (5 kb)

§90 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Nämndens beslut

- Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inga beslut har inkommit.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§90_prot_20131024.pdf (8 kb)

§91 Information om ekonomin

Nämndens beslut

- Informationen om ekonomin noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om det ekonomiska läget. Ekonomisk rapport upprättas inte per september månad år 2013.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§91_prot_20131024.pdf (21 kb)

§92 Nämndplan 2014

DNr 2013 GAN 0122

Nämndens beslut

- Förslaget till nämndplan 2014 antas.

- Nämndplanen överlämnas till Kommunstyrelsen som rapport.

- Uppdrag lämnas till förvaltningen att kartlägga hur arbetet med Integrationsplanen fortskrider.

Röstförklaring

Kristjan Vaigur (s) meddelar att (s) deltar inte i beslutet om nämndplan och inkommer med särskilt yttrande.

Luis Arias Vera (mp) meddelar att (mp) deltar inte i beslutet om nämndplan.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) meddelar att hade hon haft rösträtt, hade hon inte deltagit i beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2014 med budget för 2014 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av Kommunfullmäktige fastställda kommunplanen 2014-2016.

Se bilaga.

§93 Gymnasieprojektet

DNr 2013 GAN 0103

Nämndens beslut

Nämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att påbörja arbetet med den del av projektet med nytt gymnasium i Tyresö som gäller innehållet i ett nytt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik och organisation samt elevsyn).

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndsammanträdet lämnas information om projektgruppens arbete av förvaltningschefen.

Ordförandes förslag

Den 28 augusti 2013 uppdrog Kommunstyrelsen år Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden "att påbörja arbetet med den del av projektet som gäller innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn)".

En projektgrupp är tillsatt. Den leds av externa konsulter och i den ingår rektor, två lärare, översiktsplanerare och förvaltningschef. Projektgruppen rapporterar till nämnden.

I projektgruppens uppdrag ingår att föreslå en modernisering av yrkesprogrammen och överväga lärlingsutbildning som ett alternativ. Elevsyn och lärmiljö går hand i hand och påverkar varandra. I uppdraget ligger att belysa hur elevinflytande och en god lärmiljö i samverkan leder till goda kunskaper och förväntad ökad måluppfyllelse.

Förslaget till organisation ska omfatta skolans samtliga delar, studie- och yrkesvägledning, elevvård etc. En allsidig diskussion kring elevsyn är av stor vikt och den ska omfatta hur skolan förhåller sig till manligt, kvinnligt eller hen, till elever från andra länder och till elevers olika förutsättningar.

Vidare ingår i uppdraget att föreslå organisation för gymnasieskolans verksamheter. Uppdraget innebär utredning av huruvida skolan ska utgöra:

- en enhet med ett namn

- en enhet med var sitt namn på respektive del (yrkesdel respektive studieförberedande del) eller

- två skolor med var sitt namn.

Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa de externa aktörer som gymnasiet samarbetar med.

Beslut/Protokollsutdrag
§93_prot_20131024.pdf (96 kb)

§94 Programutbud nya gymnasiet

DNr 2013 GAN 0133

Nämndens beslut

Nämnden beslutar att som inriktning ha följande program i den framtida gymnasieskola som planeras i Kommunstyrelsens gymnasieprojekt:

„h Bygg- och anläggningsprogrammet

„h El- och energiprogrammet

„h Fordons- och transportprogrammet

„h Hotell- och turismprogrammet

„h Samhällsvetenskapsprogrammet

„h Naturvetenskapsprogrammet

„h Teknikprogrammet

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) meddelar att han inkommer med särskilt yttrande.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i uppdrag från Kommunstyrelsen att utarbeta innehållet i ett nytt modernt gymnasium (profil, program och kurser, lärmiljö, pedagogik, ledning och organisation samt elevsyn).

Nämndens ledamöter har i en förstudie (PM om Tyresö gymnasiums framtida strategiska inriktning, dnr 2012 GAN 0067) enats om att ett framtida gymnasium ska erbjuda både yrkesutbildning och studieförberedande utbildning.

Med utgångspunkt i förstudien samt elevernas val inför hösten 2014 föreslås det framtida gymnasiet erbjuda bygg -, el-, fordon -, hotell och turism-, samhällsvetenskap-, naturvetenskaps- och teknikprogrammet.

Närmare utformning av innehållet i det framtida gymnasiet framgår av § 93 i protokollet till nämnden den 24 oktober 2013.

_____________________________________________________

§95 Uppföljning introduktionsprogram

DNr 2013 GAN 0067

Nämndens beslut

- Utredningen om introduktionsprogrammen godkänns.

- Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med redovisning av tänkbara åtgärder för att undanröja svårigheterna vid betygsättning.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid nämndens sammanträde den 23 maj 2013, § 40, uppdrogs åt förvaltningen att

- utreda hur och när betyg sätts på introduktionsprogrammen

- utreda möjligheten att starta sommarskola och kostnader för detta

- utreda möjlighet och kostnader för preparandeleverna att genomgå prövning för snabbt inträde på nationellt program.

Förvaltningen har utrett frågan och lämnar bifogade information.

§96 Sammanställning av slutbetyg nationella program vid Tyresö gymnasium

DNr 2013 GAN 0134

Nämndens beslut

- Informationen om slutbetyg noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort sammanställning av slutbetyg och andel behöriga på Tyresö gymnasium, vårterminen 2013 enligt bilaga.

§97 Läsårsdata 2014/2015

DNr 2013 GAN 0123

Nämndens beslut

- Läsårstider för läsåret 2014-2015 fastställs enligt förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer följande läsårstider för läsåret 2014-2015:

Höstterminen 2014

tisdag 19 augusti – fredag 19 december

Höstlov v 44 2014-10-27 – 2014-10-31

Vårterminen 2015

torsdag 8 januari – torsdag 11 juni

Sportlov v 9 2015-02-23 – 2015-02-27

Påsklov v 15 2015-04-07 – 2015-04-10

Lovdag 2015-05-15

Beslut/Protokollsutdrag
§97_prot_20131024.pdf (79 kb)

§98 Rapport avseende åtgärder mot kränkande behandling våren 2013

DNr 2013 GAN 0075

Nämndens beslut

- Informationen om åtgärder mot kränkande behandling noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Åtgärder mot kränkande behandling ska följas upp varje halvår.

I bilaga finns rapport avseende våren 2013.

§99 Information från nyckeltalskonferens

Nämndens beslut

- Informationen om nyckeltal noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om nyckeltalsrapport för år 2012 som presenterats vid nyckeltalskonferens. Se bilaga.

§100 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

- Informationen från förvaltningschefen noteras

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om aktuella frågor vid förvaltningen:

- Arbetslösheten per 30 september 2013

- Inspektion från Skolinspektionen

- Handlingsplan nätmobbing gymnasiet

- Besök från Sydafrika

- Samverkan med socialförvaltningen, projekt

- Studiebesök på resursskola i Järna

- Nya e-postadresser från 4 november. Se bilaga.

- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden går över till digitala sammanträdeshandlingar via applikationen Meetings på läs-platta eller via Mötesportal på PC från och med nämndens ordförandeberedning 21 november och sammanträde den 5 december 2013. Övergången till digitala sammanträdeshand-lingar följer av kommunfullmäktiges beslut 2012-06-14 § 76 om att alla offentliga sammanträdeshandlingar i Tyresö kommun ska vara digitala senast år 2015.

De som inte redan har tilldelats en läsplatta, kommer få e-post från kommunens it-enhet om att hämta ut läsplatta. Uthämtning beräknas ske vecka 45 (4 november till 8 november). Förtroendevalda som ingår i presidier, är gruppledare eller politiska sekreterare får behålla eventuell utkvitterad bärbar dator. Övriga förtroendevalda måste lämna in eventuell bärbar dator till it-enheten för att kunna kvittera ut läsplatta.

När berednings-/sammanträdeshandlingarna finns på Meetings/Mötesportalen får ni en e-post från nämnd-sekreteraren.

I nedanstående fil finns en instruktionsfilm om hur applikationen Meetings fungerar på läsplattan:

http://www.youtube.com/watch?v=Ak8yOSdSIVs&feature=player_embedded

§101 Anmälan av delegationsbeslut DNr 2013 GAN 0030

DNr 2013 GAN 0030

Nämndens beslut

- Anmälan noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna delegationsbeslut förtecknas på bilaga.

§102 Statsbidragsansökningar

Nämndens beslut

- Informationen om sökta statsbidrag noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Statsbidragsansökningar har inlämnats för:

- Ansökan om statsbidrag för yrkesvux 2014 (DNr 2013/GAN 0124)

- Ansökan om statsbidrag för yrkesförare 2014 (DNr 2013/GAN 0125)

- Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2014 (DNr 2013/GAN 0126).

Beslut/Protokollsutdrag
§102_prot_20131024.pdf (9 kb)

§103 Meddelanden

Nämndens beslut

- Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- Brev från Språklärarnas riksförbund och Svenska Klassikerförbundet om humanistiska programmet

- Skolinspektionen avslår ansökan från Medborgarskolans Friskolor i Stockholm AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:510

- Skolinspektionen avslår ansökan från Distra Utbildningscenter AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:644

- Skolinspektionen godkänner ansökan från Ljud & Bildskolan LBS AB som huvudman för gymnasieskola i Huddinge kommun, DNr 32- 2013:723

- Skolinspektionen godkänner ansökan från IT Gymnasiet Sverige AB som huvudman för gymnasieskola i Huddinge kommun, DNr 32- 2013:747

- Skolinspektionen avslår ansökan från Stockholms Idrottshögskola AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:844

- Skolinspektionen avslår ansökan från Thorengruppen AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:852

- Skolinspektionen avslår ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:865

- Skolinspektionen avslår ansökan från Thoren Innovation School AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:887

- Skolinspektionen avslår ansökan från Ednit AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:903

- Skolinspektionen avslår ansökan från Thorengruppen AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:944

- Skolinspektionen avslår ansökan från VTU AB som huvudman för gymnasieskola i Stockholms kommun, DNr 32- 2013:945.

§104 Nya ärenden

Nämndens beslut

- Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inga nya ärenden fanns.

Beslut/Protokollsutdrag
§104_prot_20131024.pdf (6 kb)