Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-01-30

Sammanträde 2014-01-30

Datum
Klockan
18.30
Plats

1 Information om sammanhållen studie- och yrkesvägledning

Dnr 2013/GAN 0078 002

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar Håkan Lindgren information om studie- och yrkesvägledningen i Tyresö kommun. Projektplan kommer att redovisas på februarisammanträdet.

2 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0023

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden:
KF 2013-12-12 § 131 Valärenden
KF 2013-12-12 § 132 Budgetjusteringar
KS 2013-12-17 § 203 Uppdrag att ta fram ny biblioteksplan (2013/KS 0428 005)

Bilagor
KF_2013-12-12_§131_Avsägelser_och_fyllnadsval.pdf
KF_2013-12-12_§132_Budgetjusteringar_och_uppföljning_nämndplaner.pdf
KS_2013-12-17_§203_Uppdrag_biblioteksplan.pdf

3 Redovisning av tänkbara åtgärder för att undanröja svårigheter vid betygsättning

Dnr 2013/GAN 0067 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Godkänna redovisningen av tänkbara åtgärder för att undanröja svårigheter vid betygssättning på introduktionsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
Vid Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2013-10-24 redovisade utvecklingsförvaltningen en uppföljning av introduktions-programmen. Förvaltningen har givits uppdraget att återkomma med redovisning av tänkbara åtgärder för att undanröja svårigheter vid betygsättning.

Bilagor
åtgärder_betygssättning_tjänsteskrivelse_131203.docx

4 En väg in och många vägar ut till arbete, studier och egen försörjning

Dnr 2014/GAN 0033 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Nämnden tillstyrker projektförslaget med följande ändringar:
- att vuxenutbildningen anges som en av aktörerna
- att beställarfunktionens omfattning beskrivs enhetligt
- att insyn i projektet säkerställs
- att underlag levereras i samverkan med de förtroendevalda i nämnder och kommunstyrelse.

Beskrivning av ärendet
I samarbete mellan kommundirektören, utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Södertörn har projektförslaget En väg in och många vägar ut till arbete, studier och egen försörjning arbetats fram.

Ordförandeutlåtande
Utvecklingsförvaltningen har i samverkan med kommundirektören, socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Södertörn tagit fram förslag till projekt för att stärka insatser för personer i behov av stöd för att komma i arbete eller studier. Projektet är omfattande och väl genomtänkt. Det är strukturerat och lätt att följa. Projektet präglas av vilja till samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen.

Under hösten 2012 utreddes samverkan mellan Arbetscentrum och social-förvaltningen brett. Målen i utredningen 2012 var egen försörjning, arbete och sysselsättning, vuxnas lärande samt kompetensförsörjning (En ingång 2012 02 10). Vuxenutbildningen var en viktig aktör.

I det föreslagna projektet En väg in är målen delvis andra. Projektet arbetar företrädesvis med samlokalisering och med samverkan mellan flera aktörer. Syftet med organisationen är dels att skapa förutsättningar för upphandling av arbetsmarknadsinsatser, dels bana väg för utveckling och bildande av sociala företag i Tyresö. Jag ställer mig bakom syftet med upphandling så länge som också andra alternativ erbjuds. Att så är fallet framgår av spridda delar i projektbeskrivningen. Beskrivningen av hur mångfald och valfrihet garanteras bör ses över och samlas under egen punkt. Ett annat glömt projektområde är analys av den lokala marknaden för sociala företag. Vuxenutbildningens roll för utveckling av sociala företag infogas i projektet.

Däremot avvisar jag den del av arbetssättet som anges på följande sätt:
"Styrgruppen beslutar om vilka underlag som ska rapporteras vidare till kommunens politiska nämnder och AF:s respektive FK:s huvudkontor." (punkt 8.4)

Underlag som levereras till de politiska nämnderna ska vara relevanta för beslut. Bestämmelser som rör sekretess följs självklart och i övrigt gäller vad lag och förordning stipulerar.

Med detta sagt föreslår jag att nämnden beslutar tillstyrka projektet med ändringarna att vuxenutbildningen anges som en av aktörerna, att beställarfunktionens omfattning beskrivs, att insyn i projektet säkerställs, att underlag levereras till de folkvalda i enlighet med gällande lag och förordning.

Bilagor
En väg in Projektplan.doc
En väg in Tjänsteutlåtande.docx

5 Ekonomisk rapport

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras
- Förvaltningen får i uppdrag att i tjänsteskrivelse fortlöpande rapportera om vidtagna åtgärder för att komma tillrätta med gymnasiets underskott.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen ekonomisk information. Preliminärt utfall för år 2013 finns i bilaga.

Bilagor
Preliminärt utfall.doc

6 Gymnasieprojektet

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen från förvaltningschefen noteras.
- Skrivelse från nämndens styrgrupp för framtida gymnasium till samhällsbyggnadsförvaltningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnar förvaltningschefen lägesrapport om gymnasieprojektet.

Vid styrgruppens sammanträde den 22 januari 2014 sammanställdes förteckning över behov och lokaler för nytt gymnasium/utbildningscenter. Skrivelse finns i bilaga.

Bilagor
Gymnasie och arbetsmarknadsnämndens kravspec.docx

7 Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Dnr 2013/GAN 0072 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Nämnden beslutar att
- uppdra åt förvaltningen att anpassa Sollentunamodellen till förhållanden i Tyresö
- ta fram en tidsplan för feriearbeten för 2014 till nämnden i februari
- snarast informera arbetsgivare och affärsnätverk om nytt arbetssätt för att erbjuda ungdomar feriejobb.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen presenterade en utredning på gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 5 december 2013 om olika modeller att arrangera sommarjobb för ungdomar. Fyra modeller presenterades som också kan kombineras. Dessa är:

1. Feriejobb i kommunal verksamhet och föreningar
2. Sommarlovsentreprenörer
3. Ungdomarna söker själva sina jobb inom kommunen, föreningar och privata företag
4. Bemanningsservice

Nämnden beslutade att godkänna redovisningen. Vidare beslutades att uppdra till förvaltningen att vidare utreda en anpassning av Sollentunamodellen samt Nynäshamnsmodellen beträffande finansiering, administration, uppföljning och utvärdering till förhållandena i Tyresö.

Beslut om sommarjobb ska fattas den 30 januari 2014. Sollentunamodellen innebär att ungdomarna söker sina egna jobb. Värmdö kommun kommer att införa samma modell som Sollentuna sommaren 2014. Nynäshamnsmodellen innebär att kommunen ordnar arbeten till alla ungdomar i kommunen inom föreningar, privata företag och kommunal verksamhet.

Bilagor
Sommarjobb forts..docx

8 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndens sammanträde lämnar förvaltningschefen information om aktuella frågor vid förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Arbetslösheten per dec 2013.xlsx

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
- Delegationsbeslut redovisas enligt bilaga

Bilagor
Förteckning över delegationsbeslut december 2013.docx

10 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.
- Förvaltningen får i uppdrag att redovisa organisation för ansökan om statsbidrag samt hur redovisning av utfallet sker.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om inkomna beslut från Skolverket:
- Statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning
- Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2013

Bilagor
Skolverket_statsbidrag_yrkesinriktad_kommunal_vuxenutbildning_2013.pdf
Skolverket_statsbidrag_för_lärlingsutbildning_för_vuxna_2013.pdf

11 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
- Presidiets möte med revisorerna. (Meddelande om behov av att ändra datum har sänts till revisorerna.)

Bilagor
Kallelse ansvarsutövande 2013.pdf

12 Nya ärenden

§1 Information om sammanhållen studie- och yrkesvägledning

Dnr 2013/GAN 0078 002

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar Håkan Lindgren information om studie- och yrkesvägledningen i Tyresö kommun. Projektplanen behandlas av styrgruppen.

Beslut/Protokollsutdrag
§1_prot_20140130.pdf (152 kb)

§2 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0023

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden:
KF 2013-12-12 § 131 Valärenden
KF 2013-12-12 § 132 Budgetjusteringar
KS 2013-12-17 § 203 Uppdrag att ta fram ny biblioteksplan (2013/KS 0428 005)

Bilagor
KF_2013-12-12_§131_Avsägelser_och_fyllnadsval.pdf
KF_2013-12-12_§132_Budgetjusteringar_och_uppföljning_nämndplaner.pdf
KS_2013-12-17_§203_Uppdrag_biblioteksplan.pdf

§3 Redovisning av tänkbara åtgärder för att undanröja svårigheter vid betygsättning

Dnr 2013/GAN 0067 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen av tänkbara åtgärder för att undanröja svårigheter vid betygssättning på introduktionsprogrammet godkänns, med undantag av punkt 6 (Sommarskola i årskurs 9) som inte omfattas av beslutet.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt hade hon stött det särskilda yttrandet från (S).

Beskrivning av ärendet
Vid Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2013-10-24 redovisade utvecklingsförvaltningen en uppföljning av introduktions-programmen. Förvaltningen har givits uppdraget att återkomma med redovisning av tänkbara åtgärder för att undanröja svårigheter vid betygsättning.

Bilagor
Svårigheter_vid_betygssättning_Tjut.pdf

§4 En väg in och många vägar ut till arbete, studier och egen försörjning

Dnr 2014/GAN 0033 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Nämnden tillstyrker projektförslaget med följande ändringar:
- att vuxenutbildningen anges som en av aktörerna
- att beställarfunktionens omfattning beskrivs enhetligt
- att insyn i projektet säkerställs
- att underlag levereras i samverkan med de förtroendevalda i nämnder och kommunstyrelse.

Reservation
Luis Arias Vera (MP) lämnar blank reservation.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) meddelar att (S) deltar inte i beslutet. Kristjan Vaigur (S) inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) meddelat att hade hon haft rösträtt, hade hon reserverat sig mot beslutet. Ulla Hoffmann inkommer med skriftligt ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet
I samarbete mellan kommundirektören, utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Södertörn har projektförslaget En väg in och många vägar ut till arbete, studier och egen försörjning arbetats fram.

Ordförandeutlåtande
Utvecklingsförvaltningen har i samverkan med kommundirektören, socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Samordningsförbundet Östra Södertörn tagit fram förslag till projekt för att stärka insatser för personer i behov av stöd för att komma i arbete eller studier. Projektet är omfattande och väl genomtänkt. Det är strukturerat och lätt att följa. Projektet präglas av vilja till samverkan mellan arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen.

Under hösten 2012 utreddes samverkan mellan Arbetscentrum och social-förvaltningen brett. Målen i utredningen 2012 var egen försörjning, arbete och sysselsättning, vuxnas lärande samt kompetensförsörjning (En ingång 2012 02 10). Vuxenutbildningen var en viktig aktör.

I det föreslagna projektet En väg in är målen delvis andra. Projektet arbetar företrädesvis med samlokalisering och med samverkan mellan flera aktörer. Syftet med organisationen är dels att skapa förutsättningar för upphandling av arbetsmarknadsinsatser, dels bana väg för utveckling och bildande av sociala företag i Tyresö. Jag ställer mig bakom syftet med upphandling så länge som också andra alternativ erbjuds. Att så är fallet framgår av spridda delar i projektbeskrivningen. Beskrivningen av hur mångfald och valfrihet garanteras bör ses över och samlas under egen punkt. Ett annat glömt projektområde är analys av den lokala marknaden för sociala företag. Vuxenutbildningens roll för utveckling av sociala företag infogas i projektet.

Däremot avvisar jag den del av arbetssättet som anges på följande sätt:
"Styrgruppen beslutar om vilka underlag som ska rapporteras vidare till kommunens politiska nämnder och AF:s respektive FK:s huvudkontor." (punkt 8.4)

Underlag som levereras till de politiska nämnderna ska vara relevanta för beslut. Bestämmelser som rör sekretess följs självklart och i övrigt gäller vad lag och förordning stipulerar.

Med detta sagt föreslår jag att nämnden beslutar tillstyrka projektet med ändringarna att vuxenutbildningen anges som en av aktörerna, att beställarfunktionens omfattning beskrivs, att insyn i projektet säkerställs, att underlag levereras till de folkvalda i enlighet med gällande lag och förordning.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att nämnden tillstyrker projektförslaget med följande ändringar:
- att vuxenutbildningen anges som en av aktörerna
- att beställarfunktionens omfattning beskrivs enhetligt
- att insyn i projektet säkerställs
- att underlag levereras i samverkan med de förtroendevalda i nämnder och kommunstyrelse.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar på att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att yrkandet avslagits.

Bilagor
En väg in Projektplan.doc
En_väg_in_Tjut.pdf

§5 Ekonomisk rapport

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
- Förvaltningen får i uppdrag att i tjänsteskrivelse fortlöpande rapportera om vidtagna åtgärder för att komma tillrätta med gymnasiets underskott.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnas information om preliminärt utfall av bokslut 2013.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20140130.pdf (152 kb)

§6 Gymnasieprojektet

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Skrivelse från nämndens styrgrupp för framtida gymnasium till samhällsbyggnadsförvaltningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Vid styrgruppens sammanträde den 22 januari 2014 sammanställdes förteckning över behov och lokaler för nytt gymnasium/utbildningscenter i skrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen. Se bilaga.

Bilagor
Gymnasie och arbetsmarknadsnämndens kravspec.docx

§7 Sommarjobb i Tyresö kommun 2014

Dnr 2013/GAN 0072 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Nämnden beslutar att
- uppdra åt förvaltningen att anpassa Sollentunamodellen till förhållanden i Tyresö.
- ta fram en tidsplan för feriearbeten för 2014 till nämnden i februari
- snarast informera arbetsgivare och affärsnätverk om nytt arbetssätt för att erbjuda ungdomar feriejobb. 

Reservation
Karin Ljung (S) reserverar sig mot beslutet i första strecksatsen och meddelar att (S) inkommer med skriftlig reservation.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt, hade hon ställt sig bakom reservationen från (S).

Protokollsanteckning
Margareta Ternstedt (FP) meddelar att hon lägger en röstförklaring.
Luis Arias Vera (MP) meddelar att (MP) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen presenterade en utredning på gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 5 december 2013 om olika modeller att arrangera sommarjobb för ungdomar. Fyra modeller presenterades som också kan kombineras. Dessa är:

1. Feriejobb i kommunal verksamhet och föreningar
2. Sommarlovsentreprenörer
3. Ungdomarna söker själva sina jobb inom kommunen, föreningar och privata företag
4. Bemanningsservice

Nämnden beslutade att godkänna redovisningen. Vidare beslutades att uppdra till förvaltningen att vidare utreda en anpassning av Sollentunamodellen samt Nynäshamnsmodellen beträffande finansiering, administration, uppföljning och utvärdering till förhållandena i Tyresö.

Beslut om sommarjobb ska fattas den 30 januari 2014. Sollentunamodellen innebär att ungdomarna söker sina egna jobb. Värmdö kommun kommer att införa samma modell som Sollentuna sommaren 2014. Nynäshamnsmodellen innebär att kommunen ordnar arbeten till alla ungdomar i kommunen inom föreningar, privata företag och kommunal verksamhet.
 
Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att nämnden beslutar att
- uppdra åt förvaltningen att anpassa Sollentunamodellen till förhållanden i Tyresö.
- ta fram en tidsplan för feriearbeten för 2014 till nämnden i februari
- snarast informera arbetsgivare och affärsnätverk om nytt arbetssätt för att erbjuda ungdomar feriejobb.

Yrkande
Karin Ljung (S) yrkar på att strecksats 1 ska lyda: Uppdrag ska lämnas till förvaltningen att anpassa Sollentunamodellen och Nynäshamnsmodellen till förhållanden i Tyresö.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på strecksats 2 och 3 och finner att de antagits.
Ordförande ställer proposition på yrkandet till strecksats 1 och finner att yrkandet avslagits och nämnden beslutat enligt ordförandes förslag. 

Bilagor
Sommarjobb_Tjut.pdf

§8 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Paragrafen utgår.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20140130.pdf (151 kb)

§9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut redovisas enligt bilaga

Bilagor
9_Förteckning över delegationsbeslut december 2013.docx

§10 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
- Förvaltningen får i uppdrag att redovisa organisation för ansökan om statsbidrag samt hur redovisning av utfallet sker.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om inkomna beslut från Skolverket:
- Statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning
- Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2013

Bilagor
Skolverket_statsbidrag_yrkesinriktad_kommunal_vuxenutbildning_2013.pdf
Skolverket_statsbidrag_för_lärlingsutbildning_för_vuxna_2013.pdf

§11 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
- Presidiets möte med revisorerna. Meddelande om behov av att ändra datum har sänts till revisorerna.

Bilagor
Kallelse ansvarsutövande 2013.pdf

§12 Nytt ärende - Uppdrag om mottagande av flyktingar

Dnr 2014/GAN 0029

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att till nämnden i mars redogöra för mottagande av flyktingar i Tyresö. Förvaltningen får även i uppdrag att lista förslag på åtgärder för att möjliggöra ökat flyktingmottagande.

Beskrivning av ärendet
I nämndens ansvarsområde ligger mottagande av flyktingar i Tyresö. Under flera år har flyktingmottagandet begränsats av bristen på bostäder. Förvaltningen har trots detta i samverkan med det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder arbetat framgångsrikt med sitt uppdrag. Nu ökar antalet flyktingar, särskilt från det krigshärjade Syrien och regeringen har därför gått ut med en skarp vädjan till kommunerna att se över mottagandet.

Förvaltningen får därför i uppdrag att i en utförlig tjänsteskrivelse beskriva hur flyktingmottagandet hittills har fungerat, avtal med andra parter, till exempel Länsstyrelsen, överenskommelser med andra kommuner, andra förvaltningar, bostadsbolag, kommunens organisation av flyktingmottagandet, kostnader.

I uppdraget ingår att lista åtgärder som redan vidtagits för att öka flyktingmottagandet samt analys av framtida behov för att möta ett ökat antal flyktingar. Uppdraget omfattar behov av bostäder, krav på gymnasiet för att ta emot ankommande elever samt övrigt som förvaltningen bedömer vara relevant.

I bilaga till tjänsteskrivelsen ska ingå all tillgänglig statistik från åren 2008 -2013.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20140130.pdf (150 kb)