Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-10-16

Sammanträde 2014-10-16

Datum
Klockan
18.30
Plats

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som berör
nämnden:
- KS 2014-09-16, § 135, Svar på remiss angående mottagande av flyktingar och
åtgärder för ökat flyktingmottagande.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 135.pdf

2 Ekonomisk rapport per 2014-09-30

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2014-09-30 redovisas.

3 Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL

Dnr 2014/GAN 0082 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Nämnden antar ordförandeutlåtandet som sitt och skickar utlåtandet till
Kommunstyrelsen.
- Programpengen ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.

Beskrivning av ärendet
KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 12 augusti 2014 att rekommendera
kommunerna i samverkansområdet att teckna samverkansavtal inklusive programpeng
och programpengsuppräkning och modell för strukturtillägg samt finansiering av detta.

KSL:s styrelse beslutade även att modellen för strukturtillägg ses över inför 2016.

Ordförandeutlåtande
För elever folkbokförda i Tyresö har anslutningen till den gemensamma
gymnasieregionen stor betydelse. Två faktorer är avgörande: det gemensamma
programpriset och det fria valet. När Södertörns nyckeltal presenterades år 2010 hade
Tyresö den lägsta kostnaden per elev av Södertörns kommuner. Skillnaden mellan den
kommun som lade mest pengar per elev och den kommun som lade minst pengar per
elev var då 19 procent.

Gemensam prislista
Den gemensamma prislistan har bidragit till kostnadsutjämning mellan länets
kommuner. För Tyresö gymnasium som startade från en mycket låg nivå, lägst på
Södertörn, blev effekten starkt positiv. Med KSL:s förslag till prisuppräkning för 2015
är effekten av det gemensamma priset svårare att bedöma.

KSL:s prisuppräkning med avdrag för strukturtillägg ger ökad kostnad i vissa program,
medan kostnader sänks i andra. Uppräkning av priset med avdrag för strukturtillägg
gynnar programmen Bygg - och anläggning/Fordon, El och Energiprogrammet, Fordon
Transportprogrammet, Naturvetenskapligt program, Samhällsvetenskapligt program.
Program som får en sänkning jämfört med nuvarande länspris är bland andra Bygg
och anläggning, Hotell - och Turism, Teknikprogrammet.

Jämfört med nuvarande länspris sänks Teknikprogrammets programpris för år 2014
med 2591 kr/elev. År 2015 sänks programpriset med 1 983 kr/elev jämfört med
nuvarande länspris, vilket är en effekt av avdraget för strukturtillägget.

Redovisning av grunderna för uppräkning respektive avdrag för strukturtillägg kunde
ha varit tydligare. Det gemensamma för program som får sänkt programpris ser ut att
vara vikande söktryck. Vikande söktryck är dock inte statiskt utan förändringar sker
med korta tidsintervall.

Strukturtillägg
Strukturtillägget fördelas enligt meritvärden från grundskolan. Meritvärdena har lagts i
intervall med kortare intervall för lägre värden och längre intervall för medel - och
höga värden.

Elevens väg mot måluppfyllelse styr skolans inre arbete, men syns inte i KSL:s förslag.
Resultatet är att den svagaste elevgruppen (30-190) poäng riskerar att missgynnas. I
stället gynnas elever som ligger i den övre percentilen, 280 poäng och däröver.

Meritpoäng kring 280 och däröver ger 488 kr/elev. Elever i denna grupp har
medelgoda betyg (maxsumman är 340 poäng). Summan 488 kr/elev är närmast
symbolisk, men genererar ändå en total kostnad i modellen på 6,3 mnkr. Dessa
kostnader borde föras över till gruppen 30-190 meritpoäng. I stället för den
sammanlagda kostnaden 6,6 mnkr skulle denna svaga grupp då tillföras 12,8 mnkr.

Det problematiska med strukturtillägget är fördelningen enligt en strategisk princip. I
alla program finns elever med svag måluppfyllelse liksom elever med hög
måluppfyllelse. Med föreslagen konstruktion bidrar några program mer och de flesta
mindre till stöd åt elever i behov av stöd. Bättre vore att överlåta åt gymnasieskolorna
att fördela tillägget efter elevens behov utifrån en given summa pengar.

Programutbudet
Gymnasieskolan är en kommunal angelägenhet. I uppdraget ligger att erbjuda
kommunens gymnasieelever en utbildning som svarar mot elevens efterfrågan och
intresse. Efterfrågan är marknadsmässig och skiftar utifrån trender i omvärlden.
Kommunernas gymnasieutbud anpassas till lokala förhållanden, näringsliv,
befolkningsstruktur, läge i förhållande till andra kommuner och storstaden. Med
centralisering av utbudet minskar flexibiliteten och den lokala anpassningen på ett för
både kommunen och eleven olyckligt sätt. KSL:s ambition att samordna planering och
dimensionering så att efterfrågan och utbud är i balans riskerar att inskränka den
kommunala friheten att råda över utbud och efterfrågan.

Samverkansavtalet
Den regionala samverkan är gynnsam för Tyresös gymnasieelever. Eleverna har alla
möjligheter att välja gymnasieskola och bli mottagen som förstahandssökande.
Samverkansavtalet har förbättrat gymnasieskolans ekonomiska förutsättningar.

Trots att det i Samverkansavtal GG 2.0 finns tveksamheter både vad gäller modell för
framräkning av strukturtillägget och dess effekter på programpriset finns därför
anledning att fortsatt delta i det regionala samverkansarbetet. Ytterligare ett förbehåll
i samverkan är de nackdelar centralisering av kursutbudet medför.

Jag föreslår att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden rekommenderar
Kommunstyrelsen att teckna samverkansavtal GG 2.0 inklusive programpris och
programprisuppräkning och modell för strukturtillägg samt finansiering av detta.
Strukturtillägget ses över redan 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_programpeng.pdf
Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng - GG 2.0.pdf
Bilaga 1 Samverkansavtal.pdf
Bilaga 2a Förslag till länsprislista 2015.pdf
Bilaga 2b Reviderad programpeng fördelad i kluster per kostnadsslag 2014....pdf

4 Prislista introduktionsprogram gymnasiet 2015

Dnr 2014/GAN 0108 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Prislistan för introduktionsprogrammen uppräknas med 2,89 procent jämfört med år
2014.
- Introduktionsprogrammet individuellt alternativ uppräknas till 85 197 kronor.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har i augusti 2014 lämnat en
rekommendation till kommunerna. Rekommendationen innehåller förslag till ett nytt
samverkansavtal, förslag till beräkning av programpeng, uppräkning av
programpengen samt förslag till strukturtillägg. Detta förslag behandlas på gymnasie-
och arbetsmarknadsnämnden på dagens sammanträde.

I förslaget ingår de nationella programmen samt introduktionsprogrammen
programinriktat individuellt val samt yrkesintroduktion (se bilaga med beskrivning av
introduktionsprogrammen). Den genomsnittliga uppräkningen av programpengen
uppgår till 2,89 procent.

Bilagor
Prislista för introduktionsprogrammen 2015.pdf

5 Yttrande på revisionsrapport om kommunens arbetsmarknadsåtgärder

Dnr 2014/GAN 0097 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Nämnden noterar rapporten och överlämnar yttrandet till kommunens revisorer.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit PwC (Pricewaterhouse
Coopers) i uppdrag att genomföra en granskning av arbetsmarknadsåtgärder. Efter
genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att Gymnasie- och
arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder i
väsentlig grad är tillräckliga men att det finns vissa förbättringsområden främst
rörande uppföljningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - revisionsrapport arbetsmarknadsåtgärer.pdf
Bilaga 1. Utvärderingsplan förenklad.docx
Bilaga 2. Arbetsmarknadscentrum resultatredovisning.docx
Bilaga 3. Flödesschema försörjningsstöd - vägarna ut.docx
Uppdrag granskning av arbetsmarknadsfrågor, revisorerna.pdf

6 Nämndplan 2015

Dnr 2014/GAN 0089 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Förslaget till nämndplan 2015 antas.
- Nämndplanen överlämnas till kommunstyrelsen som rapport.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2015 med budget för
2015 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den
av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen för 2015-2018. Se bilaga.

Bilagor
Nämndplan GAN 2015 tjänsteskrivelse.pdf
Nämndplan GAN 2015 sept.docx

7 Nämndens sammanträdestider 2015

Dnr 2014/GAN 0106 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Enligt förslaget till kalendarium.

Beskrivning av ärendet
Sammanträden för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden år 2015 föreslås äga
rum:
Torsdagen den 29 januari 2015 kl 18.30
Torsdagen den 19 februari 2015 kl 18.30
Torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.30
Torsdagen den 23 april 2015 kl 18.30
Torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.30 med omedelbar justering av delårsrapport 1
Torsdagen den 18 juni 2015 kl 18.30
Torsdagen den 24 september 2015 kl 18.30 med omedelbar justering av delårsrapport
2
Torsdagen den 29 oktober 2015 kl 18.30
Torsdagen den 19 november 2015 kl 18.30
Torsdagen den 10 december 2015 kl 18.30.

8 Internkontroll 2014

Dnr 2014/GAN 0034 016

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Internkontrollen av rutiner och arbetsgång vid avvikelse från tilldelad ram godkänns.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i nämndplanen för 2014 givit
förvaltningen i uppdrag att genomföra intern kontroll av rutiner och arbetsgång vid
avvikelse från tilldelad ram. Internkontrollen ska omfatta:
Tidsplan och inledande rutiner vid prognosticerad brist
Arbetsgång inom förvaltningen (ansvarsfördelning, uppdrag, kontakter med
ekonomiavdelningen, staben) Rutiner och rapportering till nämnden (skriftlig
dokumentation, analys och konsekvensbeskrivning)
Regelverk för åtgärdsplan
Slutsatser
Förslag till förändringar

Bilagor
Internkontroll 2014 GAN.pdf

9 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnar förvaltningschefen lägesrapport om
gymnasieprojektet. Projektrapport finns i bilaga.

Bilagor
Projektrapport oktober 2014.pdf

10 Styrgrupp för gymnasieprojektet

Dnr 2014/GAN 0054 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Protokoll från styrgruppsmöte 2 oktober 2015 redovisas enligt bilaga.

Bilagor
Minnesanteckningar styrgrupp 141002.docx

11 Remissvar på motion om ekologisk mat

Dnr 2014/GAN 0086 014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med förvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
I motionen "Öka ambitionen av ekologisk mat" (Dnr 2013/KS 0483001) föreslår
Miljöpartiet och Socialdemokraterna att kommunfullmäktige beslutar att Tyresö
kommun sätter upp mål om 50 procent ekologisk mat år 2014.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen på remiss. Förvaltningen
har lämnat bifogat yttrande och föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Bilagor
Motionssvar_öka ambitionen av ekologisk mat.pdf
Motion ekologisk mat.pdf

12 Remissvar på motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium

Dnr 2014/GAN 0105 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Motionen anses besvarad med förvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion där de förslår att gymnasie- och
arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att snabbutreda förutsättningarna för en
fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen på remiss. Förvaltningen
har lämnat bifogat yttrande och föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Bilagor
Motionssvar fotbollsprofil.pdf
Motion - Fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf

13 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om aktuella ärenden vid förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik per 2014-09-30
- Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Värmdö
Kommun, Tyresö kommun och Röda Korset Folkrättskretsen Stockholm (RK) avseende
Kompis Sverige
- Länsstyrelsen i Jönköpings län, Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet
med flyktingguider och familjekontakter

Bilagor
IOP Överenskommelse Värmdö Tyresö Röda Korset 140901.docx
Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktigguider och
familjekontakter enligt.pdf

14 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av åtgärder mot kränkande behandling under augusti 2014 redovisas
enligt bilaga.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2014 augusti.pdf

15 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut redovisas.

16 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sökta statsbidrag redovisas:
- Vuxlärling 2015.
- Nya yrkeshögskoleutbildningar:
Systemutvecklare med Java, 400 poäng
iOS utvecklare, 400 poäng

17 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
- Från Skolinspektionen medelanden enligt bilaga

Bilagor
Meddelanden inkomna från Skolinspektionen.pdf

18 Nya ärenden

§96 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) anmäler att om hon hade haft rösträtt, hade hon ställt sig bakom det särskilda yttrandet från (S).

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som berör nämnden:
KS 2014-09-16, § 135, Svar på remiss angående mottagande av flyktingar och åtgärder för ökat flyktingmottagande.

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 135.pdf

§97 Ekonomisk rapport per 2014-09-30

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2014-09-30 redovisas.

Bilagor
Ekonomisk rapport sept 2014.pdf

§98 Samverkansavtal gymnasieskolan och programpeng, rekommendation från KSL

Dnr 2014/GAN 0082 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Nämnden antar ordförandeutlåtandet som sitt och skickar rekommendation till Kommunstyrelsen att:
- Tyresö kommun tecknar Samverkansavtal GG 2.0 inklusive programpris och programprisuppräkning och modell för strukturtillägg samt finansiering av detta. Strukturtillägget ses över redan 2015.
- Programpengen ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) inkommer med särskilt yttrande.
Luis Arias Vera (MP) inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) anmäler att om hon hade haft rösträtt, hade hon ställt sig bakom de särskilda yttrandena från (S) och (MP).

Beskrivning av ärendet
KSLs styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 12 augusti 2014 att rekommendera kommunerna i samverkansområdet att teckna samverkansavtal inklusive programpeng och programpengsuppräkning och modell för strukturtillägg samt finansiering av detta.

KSL:s styrelse beslutade även att modellen för strukturtillägg ses över inför 2016.

Ordförandeutlåtande
För elever folkbokförda i Tyresö har anslutningen till den gemensamma gymnasieregionen stor betydelse. Två faktorer är avgörande: det gemensamma programpriset och det fria valet. När Södertörns nyckeltal presenterades år 2010 hade Tyresö den lägsta kostnaden per elev av Södertörns kommuner. Skillnaden mellan den kommun som lade mest pengar per elev och den kommun som lade minst pengar per elev var då 19 procent.

Gemensam prislista
Den gemensamma prislistan har bidragit till kostnadsutjämning mellan länets kommuner. För Tyresö gymnasium som startade från en mycket låg nivå, lägst på Södertörn, blev effekten starkt positiv. Med KSL:s förslag till prisuppräkning för 2015 är effekten av det gemensamma priset svårare att bedöma.

KSL:s prisuppräkning med avdrag för strukturtillägg ger ökad kostnad i vissa program, medan kostnader sänks i andra. Uppräkning av priset med avdrag för strukturtillägg gynnar programmen Bygg - och anläggning/Fordon, El och Energiprogrammet, Fordon Transportprogrammet, Naturvetenskapligt program, Samhällsvetenskapligt program. Program som får en sänkning jämfört med nuvarande länspris är bland andra Bygg och anläggning, Hotell - och Turism, Teknikprogrammet.

Jämfört med nuvarande länspris sänks Teknikprogrammets programpris för år 2014 med 2591 kr/elev. År 2015 sänks programpriset med 1 983 kr/elev jämfört med nuvarande länspris, vilket är en effekt av avdraget för strukturtillägget.

Redovisning av grunderna för uppräkning respektive avdrag för strukturtillägg kunde ha varit tydligare. Det gemensamma för program som får sänkt programpris ser ut att vara vikande söktryck. Vikande söktryck är dock inte statiskt utan förändringar sker med korta tidsintervall.

Strukturtillägg
Strukturtillägget fördelas enligt meritvärden från grundskolan. Meritvärdena har lagts i intervall med kortare intervall för lägre värden och längre intervall för medel - och höga värden.

Elevens väg mot måluppfyllelse styr skolans inre arbete, men syns inte i KSL:s förslag. Resultatet är att den svagaste elevgruppen (30-190) poäng riskerar att missgynnas. I stället gynnas elever som ligger i den övre percentilen, 280 poäng och däröver.

Meritpoäng kring 280 och däröver ger 488 kr/elev. Elever i denna grupp har medelgoda betyg (maxsumman är 340 poäng). Summan 488 kr/elev är närmast symbolisk, men genererar ändå en total kostnad i modellen på 6,3 mnkr. Dessa kostnader borde föras över till gruppen 30-190 meritpoäng. I stället för den sammanlagda kostnaden 6,6 mnkr skulle denna svaga grupp då tillföras 12,8 mnkr.

Det problematiska med strukturtillägget är fördelningen enligt en strategisk princip. I alla program finns elever med svag måluppfyllelse liksom elever med hög måluppfyllelse. Med föreslagen konstruktion bidrar några program mer och de flesta mindre till stöd åt elever i behov av stöd. Bättre vore att överlåta åt gymnasieskolorna att fördela tillägget efter elevens behov utifrån en given summa pengar.

Programutbudet
Gymnasieskolan är en kommunal angelägenhet. I uppdraget ligger att erbjuda kommunens gymnasieelever en utbildning som svarar mot elevens efterfrågan och intresse. Efterfrågan är marknadsmässig och skiftar utifrån trender i omvärlden. Kommunernas gymnasieutbud anpassas till lokala förhållanden, näringsliv, befolkningsstruktur, läge i förhållande till andra kommuner och storstaden. Med centralisering av utbudet minskar flexibiliteten och den lokala anpassningen på ett för både kommunen och eleven olyckligt sätt. KSL:s ambition att samordna planering och dimensionering så att efterfrågan och utbud är i balans riskerar att inskränka den kommunala friheten att råda över utbud och efterfrågan.

Samverkansavtalet
Den regionala samverkan är gynnsam för Tyresös gymnasieelever. Eleverna har alla möjligheter att välja gymnasieskola och bli mottagna som förstahandssökande. Samverkansavtalet har förbättrat gymnasieskolans ekonomiska förutsättningar.

Trots att det i Samverkansavtal GG 2.0 finns tveksamheter både vad gäller modell för framräkning av strukturtillägget och dess effekter på programpriset finns därför anledning att fortsatt delta i det regionala samverkansarbetet. Ytterligare ett förbehåll i samverkan är de nackdelar centralisering av kursutbudet medför.

Jag föreslår att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att teckna samverkansavtal GG 2.0 inklusive programpris och programprisuppräkning och modell för strukturtillägg samt finansiering av detta. Strukturtillägget ses över redan 2015.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_programpeng.pdf
Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng - GG 2.0.pdf
Bilaga 1 Samverkansavtal.pdf
Bilaga 2a Förslag till länsprislista 2015.pdf
Bilaga 2b Reviderad programpeng fördelad i kluster per kostnadsslag 2014....pdf

§99 Prislista introduktionsprogram gymnasiet 2015

Dnr 2014/GAN 0108 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Prislistan för introduktionsprogrammen uppräknas med 2,89 procent jämfört med år 2014.
- Introduktionsprogrammet individuellt alternativ uppräknas till 85 197 kronor.

Beskrivning av ärendet
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) har i augusti 2014 lämnat en rekommendation till kommunerna. Rekommendationen innehåller förslag till ett nytt samverkansavtal, förslag till beräkning av programpeng, uppräkning av programpengen samt förslag till strukturtillägg. Detta förslag behandlas på gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden på dagens sammanträde.

I förslaget ingår de nationella programmen samt introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val samt yrkesintroduktion (se bilaga med beskrivning av introduktionsprogrammen). Den genomsnittliga uppräkningen av programpengen uppgår till 2,89 procent.

Bilagor
Prislista_för_introduktionsprogrammen_2015.pdf

§100 Yttrande på revisionsrapport om kommunens arbetsmarknadsåtgärder

Dnr 2014/GAN 0097 60

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Nämnden noterar rapporten och överlämnar yttrandet till kommunens revisorer.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har givit PwC (Pricewaterhouse Coopers) i uppdrag att genomföra en granskning av arbetsmarknadsåtgärder. Efter genomförd granskning är den sammanfattade bedömningen att Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens styrning och uppföljning av arbetsmarknadsåtgärder i väsentlig grad är tillräckliga men att det finns vissa förbättringsområden främst rörande uppföljningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - revisionrapport arbetsmarknadsåtgärer.pdf
Uppdrag granskning av arbetsmarknadsfrågor, revisorerna.pdf
Bilaga 1. Utvärderingsplan förenklad.docx
Bilaga 2. Arbetsmarknadscentrum resultatredovisning.docx
Bilaga 3. Flödesschema försörjningsstöd - vägarna ut.docx

§101 Nämndplan 2015

Dnr 2014/GAN 0089 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Förslaget till nämndplan 2015 antas.
- Nämndplanen överlämnas till kommunstyrelsen som rapport.

Röstförklaring
Luis Arias Vera (MP) anmäler att (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget förslag till Kommunplan.
Kristjan Vaigur (S) anmäler att (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget förslag till Kommunplan.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) anmäler att hade hon haft rösträtt, hade (V) inte deltagit i beslutet med hänvisning till eget förslag till Kommunplan.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan 2015 med budget för 2015 enligt kommunens styrprocess. Förslaget baseras på politiska direktiv samt den av kommunfullmäktige fastställda kommunplanen för 2015-2018. Se bilaga.

Bilagor
Nämndplan GAN 2015 tjänsteskrivelse.pdf
Nämndplan GAN 2015, beslutad den 16 oktober 2014.pdf

§102 Nämndens sammanträdestider 2015

Dnr 2014/GAN 0106 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Sammanträden för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden år 2015 äger rum:
- Torsdagen den 29 januari 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 19 februari 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 23 april 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.30 med omedelbar justering av delårsrapport 1
- Måndagen den 15 juni 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 24 september 2015 kl 18.30 med omedelbar justering av delårsrapport 2
- Onsdagen den 21 oktober 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 19 november 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 10 december 2015 kl 18.30.

Beskrivning av ärendet
Sammanträden för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden år 2015 föreslås äga rum:
- Torsdagen den 29 januari 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 19 februari 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 26 mars 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 23 april 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.30 med omedelbar justering av delårsrapport 1
- Måndagen den 15 juni 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 24 september 2015 kl 18.30 med omedelbar justering av delårsrapport 2
- Onsdagen den 21 oktober 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 19 november 2015 kl 18.30
- Torsdagen den 10 december 2015 kl 18.30.

Beslut/Protokollsutdrag
§102_prot_20141016.pdf (154 kb)

§103 Internkontroll 2014

Dnr 2014/GAN 0034 016

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Internkontrollen av rutiner och arbetsgång vid avvikelse från tilldelad ram godkänns.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i nämndplanen för 2014 givit förvaltningen i uppdrag att genomföra intern kontroll av rutiner och arbetsgång vid avvikelse från tilldelad ram. Internkontrollen ska omfatta:
Tidsplan och inledande rutiner vid prognosticerad brist
Arbetsgång inom förvaltningen (ansvarsfördelning, uppdrag, kontakter med ekonomiavdelningen, staben) Rutiner och rapportering till nämnden (skriftlig dokumentation, analys och konsekvensbeskrivning)
Regelverk för åtgärdsplan

Slutsatser
Förslag till förändringar

Bilagor
Internkontroll 2014 GAN.pdf

§104 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Ärendet bordläggs till nämndens sammanträde den 13 november 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§104_prot_20141016.pdf (152 kb)

§105 Styrgrupp för gymnasieprojektet

Dnr 2014/GAN 0054 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Ärendet bordläggs till nämndens sammanträde den 13 november 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§105_prot_20141016.pdf (152 kb)

§106 Remissvar på motion om ekologisk mat

Dnr 2014/GAN 0086 014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Ärendet bordläggs till nämndens sammanträde den 13 november 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§106_prot_20141016.pdf (153 kb)

§107 Remissvar på motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium

Dnr 2014/GAN 0105 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Motionen anses besvarad med förvaltningens yttrande.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) lämnar skriftlig reservation.

Ersättaryttrande
Ulla Hoffmann (V) meddelar att hade hon haft rösträtt hade hon ställt sig bakom reservationen från (S).

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion där de förslår att gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att snabbutreda förutsättningarna för en fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått motionen på remiss. Förvaltningen har lämnat bifogat yttrande och föreslår att motionen därmed anses besvarad.

Ordförandeförslag
Motionen anses besvarad med förvaltningens yttrande.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar på bifall till motionen med motiveringen att förslaget med fördel kunnat diskuteras vidare ur ett bredare idrottsperspektiv.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag respektive yrkandet från Kristjan Vaigur (S) och finner att nämnden beslutat enligt ordförandes förslag att motionen ska anses besvarad med förvaltningens yttrande.

Bilagor
Motionssvar fotbollsprofil.pdf
Motion - Fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf

§108 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om aktuella ärenden vid förvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik per 2014-09-30
- Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Värmdö Kommun, Tyresö kommun och Röda Korset Folkrättskretsen Stockholm (RK) avseende Kompis Sverige
- Länsstyrelsen i Jönköpings län, Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter
- Mentorskap som avknoppning av Matchning Södertörn.
- BUS-avtalet slutet om samverkan kring barn med behov av särskilt stöd.
- Sjukfrånvarostatistik för personalen inom utvecklingsförvaltningen.
- Faktablad Förskola, skola och vuxenutbildning i Tyresö 2013.
- Aktivitetsansvaret ersätter uppföljningsansvaret från den 1 januari 2015.

Bilagor
Arbetslösheten 2014-09-30 regbaserad.pdf
Arbetslösheten 2014-09-30.pdf
IOP Överenskommelse Värmdö Tyresö Röda Korset 140901.docx
Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktigguider och familjekontakter enligt.pdf
Faktablad Förskola, skola och vuxenutbildning i Tyresö 2013.pdf

§109 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av åtgärder mot kränkande behandling under augusti 2014 redovisas enligt bilaga.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2014 augusti.pdf

§110 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut redovisas.

Bilagor
Förteckning över delegationsbeslut oktober 2014 AC.pdf

 

§111 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sökta statsbidrag redovisas:
- Vuxlärling 2015.
- Nya yrkeshögskoleutbildningar:
            Systemutvecklare med Java, 400 poäng
            iOS utvecklare, 400 poäng.

Beslut/Protokollsutdrag
§111_prot_20141016.pdf (153 kb)

§112 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
- Från Skolinspektionen medelanden enligt bilaga

Bilagor
Meddelanden inkomna från Skolinspektionen.pdf

§113 Nya ärenden

Dnr 2014/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Inga nya ärenden fanns vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§113_prot_20141016.pdf (150 kb)