Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-03-26

Sammanträde 2015-03-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Beslut i KommunfullmäktigeKommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden. Det finns för perioden inga beslut att redovisa.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/GAN 0022 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2015-02-28 redovisas.

Bilagor
ekonomisk rapport februari 2015.pdf

3 Reviderad delegationsordning för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2015/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Reviderad delegationsordning inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad delegationsordning har tagits fram. Delegationsordningen ändrades 2011 med anledning av att en ny skollag antogs. En revidering gjordes 2014 där en ändring gjordes till rätt lagrum i skollagen avseende systematiskt kvalitetsarbete. Förslaget till revidering innehåller ändringar med anledning av att nya befattningar och namn på befattningar har ändrats sedan delegationsordningen beslutades t.ex. förhandlingschef. Skollagens reglering avseende gymnasiesärskolan har ändrats sedan delegationsordningen beslutades. Svenska för invandrare har förts över till vuxenutbildningen. För gymnasiet har kompletteringar gjorts avseende beslut som huvudman tar om bl.a. yttrande till annan kommun, beslut om tilläggsbelopp och inackorderingstillägg. För kommunal vuxenutbildning har kompletteringar gjorts avseende mottagande och yttrande. För Arbetscentrum har hänvisningen till socialnämndens delegationsordning tagits bort.

Bilagor
Delegationsordning GAN 2015.doc
tjänsteskrivelse ändring av GANs delegationsordning.docx

4 Remiss förslag till lokalisering och utformning av multihus

Dnr 2014/GAN 0118 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på remissen om nytt gymnasium och nya lokaler för vuxenutbildningen.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått förslag till lokalisering och utformning av multihus för bl.a. nytt gymnasium och nya lokaler för vuxenutbildningen på remiss från kommunstyrelsen. Remissvaret ska lämnas senast den 31 mars 2015. Nämnden ska också beräkna ett täckningsbidrag. I svaret på remissen lämnas en bakgrund kring samverkansavtalet i Stockholms län, elevantal, demografisk utveckling samt sökmönstret till gymnasiet för gymnasieungdomar i Tyresö kommun. Täckningsbidraget har beräknats och redovisas för några olika alternativ. Det redovisas vilka utgångspunkter som använts. Vidare görs en del reflektioner kring det nya gymnasiet och vuxenutbildningen.

Bilagor
Remiss från kommunstyrelsen lokalisering och utformning av nytt gymnasium.pdf
Svar på remiss multihus nytt gy och vux.docx

5 Remiss avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018

Dnr 2015/GAN 0050 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på remissen avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018.

Beskrivning av ärendet
Inför arbetet med Kommunplan 2016-2018 översändes omvärldsanalys på remiss. Remissvar ska skickas till kommunkansliet senast den 2 april 2015.
Av samtliga remissvar ska framgå viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med Kommunplan 2016-2018.

Faktorer som bör beaktas i planeringen med Kommunplan 2016-2018 utifrån vad som framkommit i samband bokslut/verksamhetsberättelse för 2014 eller budget/verksamhetsplan för 2015. Av nämnders/utskotts remissvar ska dessutom framgå.

Investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet.
Eventuella förändringar i gällande investeringsprogram.
Förslag till förändring av taxor och avgifter.

Bilagor
Ansökan om investering.xlsx
Omvärldsanalys Tyresö Kommun2016-2018.pdf
Remiss Kommunplan 2016-2018.docx
Remissvar avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018 GAN.doc

6 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar omArbetslöshetsstatistikSökt stadsbidrag för sommarskola

Bilagor
arbetslöshetsstatisk per februari 2015.pdf

7 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På vuxenutbildningen/SFI anser sig en elev (kvinna) mobbad av arbetskamrater på praktikplats samt sexuellt trakasserad i skolan av en klasskamrat.

Gällande Tyresö gymnasium har ingen anmält kränkande behandlingar under den aktuella perioden.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling februari 2015.pdf

8 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut finns att redovisa vid sammanträdet.

9 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande beslut gällande statsbidrag har meddelats:Skolverket har beslutat att fördela statsbidrag till Tyresö kommun/C3L för läringsutbildning för vuxna 2015.Skolverket har beslutat att fördela statsbiddrag till Tyresö kommun/C3L för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015.Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar att bevilja ansökan från Tyresö kommun/C3L gällande att utbildningen Systemutvecklare med Java får ingå i yrkeshögskolan. Beslutet gäller till och med 2019-02-02.Myndigheter för yrkeshögskolan avslår ansökan från Tyresö kommun/C3L gällande att utbildningen i iOS utvecklare ska ingå i yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag eller särskilda medel.

Bilagor
Beslut statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015.pdf
Beslut för yrkeshögskolan systemutvecklare med Java.pdf
Beslut ansökan iOS utvecklare.pdf
Beslut statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2015.pdf

10 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Undertecknat avtal gällande mottagande och bosättning av nyalända invandrare.

Bilagor
Undertecknad överenskommelse om mottagande om bosättning av nyanlända invandrare.pdf

§17 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden. Det finns för perioden inga beslut att redovisa.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20150326.pdf (152 kb)

§18 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/GAN 0022 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per 2015-02-28 redovisas.

Bilagor
ekonomisk rapport februari 2015.pdf

§19 Reviderad delegationsordning för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2015/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Reviderad delegationsordning inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till reviderad delegationsordning har tagits fram. Delegationsordningen ändrades 2011 med anledning av att en ny skollag antogs. En revidering gjordes 2014 där en ändring gjordes till rätt lagrum i skollagen avseende systematiskt kvalitetsarbete. Förslaget till revidering innehåller ändringar med anledning av att nya befattningar och namn på befattningar har ändrats sedan delegationsordningen beslutades t.ex. förhandlingschef.

Skollagens reglering avseende gymnasiesärskolan har ändrats sedan delegationsordningen beslutades. Svenska för invandrare har förts över till vuxenutbildningen. För gymnasiet har kompletteringar gjorts avseende beslut som huvudman tar om bl.a. yttrande till annan kommun, beslut om tilläggsbelopp och inackorderingstillägg. För kommunal vuxenutbildning har kompletteringar gjorts avseende mottagande och yttrande. För Arbetscentrum har hänvisningen till socialnämndens delegationsordning tagits bort.

Bilagor
Delegationsordning GAN  2015.doc
tjänsteskrivelse ändring av GANs delegationsordning.docx
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

§20 Remiss förslag till lokalisering och utformning av multihus

Dnr 2014/GAN 0118 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på remissen om nytt gymnasium och nya lokaler för vuxenutbildningen.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig för de Socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning.

Luis Arias Vera (MP) reserverar sig mot beslutet.

Kristjan Vaigur (S) och Luis Arias Vera (MP) inkommer med en gemensam skriftlig reservation.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade om hon hade haft rösträtt ställt sig bakom reservationen.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har fått förslag till lokalisering och utformning av multihus för bl.a. nytt gymnasium och nya lokaler för vuxenutbildningen på remiss från kommunstyrelsen. Remissvaret ska lämnas senast den 31 mars 2015. Nämnden ska också beräkna ett täckningsbidrag. I svaret på remissen lämnas en bakgrund kring samverkansavtalet i Stockholms län, elevantal, demografisk utveckling samt sökmönstret till gymnasiet för gymnasieungdomar i Tyresö kommun. Täckningsbidraget har beräknats och redovisas för några olika alternativ. Det redovisas vilka utgångspunkter som använts. Vidare görs en del reflektioner kring det nya gymnasiet och vuxenutbildningen.

Ordförandeförslag
Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på remissen om nytt gymnasium och nya lokaler för vuxenutbildningen.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) för de Socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning och Luis Arias Vera (MP) yrkar att Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag på nytt gymnasium "Vår vision Campus Tyresö" antas som remissvar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) och Luis Arias Veras (MP) yrkande att anta Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterparitets förslag på nytt gymnasium "Vår vision Campus Tyresö" som remisssvar. Nämnden avslår yrkandet.

Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, att anta utvecklingsförvaltningens skrivelse som svar på remissen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Remiss från kommunstyrelsen lokalisering och utformning av nytt gymnasium.pdf
Svar på remiss multihus nytt gy och vux.docx

§21 Remiss avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018

Dnr 2015/GAN 0050 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Utvecklingsförvaltningens skrivelse antas som gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på remissen avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018.

Kristjan Vaigur (S) meddelar att tjänstgörande Socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet med hänvisning till eget förslag till kommunplan.

Luis Arias Vera (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget förslag till kommunplan.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Luis Arias Vera (Mp) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade inte deltagit i beslutet om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inför arbetet med Kommunplan 2016-2018 översändes omvärldsanalys på remiss. Remissvar ska skickas till kommunkansliet senast den 2 april 2015.
Av samtliga remissvar ska framgå viktiga/väsentliga omvärldsfaktorer som bör beaktas i den fortsatta planeringen med Kommunplan 2016-2018.

Faktorer som bör beaktas i planeringen med Kommunplan 2016-2018 utifrån vad som framkommit i samband bokslut/verksamhetsberättelse för 2014 eller budget/verksamhetsplan för 2015. Av nämnders/utskotts remissvar ska dessutom framgå.
Investeringar som inte tagits upp i investeringsprogrammet.
Eventuella förändringar i gällande investeringsprogram.
Förslag till förändring av taxor och avgifter.

Bilagor
Ansökan om investering.xlsx
Omvärldsanalys Tyresö Kommun2016-2018.pdf
Remiss Kommunplan 2016-2018.docx
Remissvar avseende planeringsförutsättningar inför Kommunplan 2016-2018  GAN.doc

§22 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om
- Arbetslöshetsstatistik
- Sökbilden på gymnasiet
- SFI/SFX
- Undertecknande av avtal gällande mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.

Bilagor
arbetslöshetsstatisk per februari 2015.pdf

§23 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
På vuxenutbildningen/SFI anser sig en elev (kvinna) mobbad av arbetskamrater på praktikplats samt sexuellt trakasserad i skolan av en klasskamrat.

Gällande Tyresö gymnasium har ingen anmält kränkande behandlingar under den aktuella perioden.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling februari 2015.pdf

§24 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut finns att redovisa vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20150326.pdf (153 kb)

§25 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Följande beslut gällande statsbidrag har meddelats:
Skolverket har beslutat att fördela statsbidrag till Tyresö kommun/C3L för läringsutbildning för vuxna 2015.

Skolverket har beslutat att fördela statsbiddrag till Tyresö kommun/C3L för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar att bevilja ansökan från Tyresö kommun/C3L gällande att utbildningen Systemutvecklare med Java får ingå i yrkeshögskolan. Beslutet gäller till och med 2019-02-02.

Myndigheter för yrkeshögskolan avslår ansökan från Tyresö kommun/C3L gällande att utbildningen i iOS utvecklare ska ingå i yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag eller särskilda medel.

Bilagor
Beslut statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015.pdf
Beslut för yrkeshögskolan systemutvecklare med Java.pdf
Beslut ansökan iOS utvecklare.pdf
Beslut statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2015.pdf

§26 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Undertecknat avtal gällande mottagande och bosättning av nyalända invandrare.

Bilagor
Undertecknad överenskommelse om mottagande om bosättning av nyanlända invandrare.pdf