Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-12-10

Sammanträde 2015-12-10

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Ärenden relevanta för nämnden rapporteras. Det finns för mötet inga relevanta ärenden för nämnden att rapportera.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/GAN 0022 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas per sista oktober 2015.

Bilagor
Ekonomi per oktober 2015.pdf

3 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen redovisar information relevant för nämnden:
- Arbetslöshetsstatistik per oktober 2015.
- Öppna jämförelser
- Aktivitetsansvaret
- Gymnasiemässan och öppet hus på Tyresö gymnasium
- Evakueringsboendet
- Medarbetarenkäten för utvecklingsförvaltningen
- Sommarjobben
- Gymnasieprojektet

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik per oktober 2015.pdf

4 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Det finns två fall av kränkande behandling för perioden.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2015 november.pdf

5 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Arbetscentrum har sökt statsbidrag avseende samverkan

C3L har sökt följande statsbidrag från Skolverket:
- Lärling
- Yrkesinriktad vuxenutbildning
- Trainee
- Teoretiska ämnen
- Yrkesvux

C3L har redovisat följande statsbidrag till skolverket:
- Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning (yrkesvux)
- Lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux)
- Extraplatser komvux/yrkesvux
- Traineejobb
- Yrkesförarutbildning

Bilagor
Arbetscentrums statsbidragsansökan om samverkan.pdf
Statsbidragansökan 2015 11 09 Yrkesinriktad vuxenutbildning.pdf
Statsbidragansökan 2015 11 09 Trainee.pdf
Statsbidragansökan 2015 11 09 Lärling.pdf
Statsbidragsansökan 2015 11 09 Yrkesvux.pdf
Statsbidragsansökan 2015 11 09 Teoretiska ämnen.pdf
Redovisning vux 2015_5- Tyresö.xlsx

6 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut relevanta för nämnden redovisas.
- Inackorderingstillägg, se bifogad fil.
- Begärt yttrande till Skolinspektionen har besvarats av nämndens ordförande då nämndens sammanträdes inte kunde inväntas. Handlingar finns tillgängliga under sammanträdet.

Bilagor
Inackorderingstillägg.docx

7 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden relevanta för nämnden redovisas:
- Förvaltningsrättens dom inackorderingstillägg
- Överenskommelse samverkan mellan Tyresö kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn för att minska ungdomsarbetslösheten i Tyresö.
- Framställan om överenskommelse avseende mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.

Bilagor
Förvaltningsrättens dom inackorderingstillägg.pdf
Överenskommelse Tyresö.pdf
Överenskommelse bilaga 1.pdf
Överenskommelse bilaga 2.pdf
Överenskommelse bilaga 3.pdf

§79 Uppföljning av second chance school

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Malin Wiklund och Conny Göransson informerar nämnden om second chance school.

Beslut/Protokollsutdrag
§79_prot_20151210.pdf (151 kb)

§80 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Information om förtroendevalda för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2016-2017

Beslut/Protokollsutdrag
§80_prot_20151210.pdf (151 kb)

§81 Ekonomisk rapport

Dnr 2015/GAN 0022 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas per sista oktober 2015.

Bilagor
Ekonomi per oktober 2015.pdf

§82 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen redovisar information relevant för nämnden:
- Arbetslöshetsstatistik per oktober 2015.
- Öppna jämförelser
- Aktivitetsansvaret
- Gymnasiemässan och öppet hus på Tyresö gymnasium
- Evakueringsboendet
- Medarbetarenkäten för utvecklingsförvaltningen
- Sommarjobben
- Gymnasieprojektet

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik per oktober 2015.pdf

§83 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2015 november.pdf

§84 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Arbetscentrum har sökt statsbidrag avseende samverkan
C3L har sökt följande statsbidrag från Skolverket:
Lärling
Yrkesinriktad vuxenutbildning
Trainee
Teoretiska ämnen
Yrkesvux

C3L har redovisat statsbidrag till skolverket:
Yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning (yrkesvux)
Lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux)
Extraplatser komvux/yrkesvux
Traineejobb
Yrkesförarutbildning

Bilagor
Arbetscentrums statsbidragsansökan om samverkan.pdf
Statsbidragsansökan 2015 11 09 Yrkesinriktad vuxenutbildning.pdf
Statsbidragsansökan 2015 11 09 Trainee.pdf
Statsbidragsansökan 2015 11 09 Lärling.pdf
Statsbidragsansökan 2015 11 09 Yrkesvux.pdf
Statsbidragsansökan 2015 11 09 Teoretiska ämnen.pdf
Redovisning statsbidrag C3L.pdf

§85 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut relevanta för nämnden redovisas.
- Inackorderingstillägg.
- Begärt yttrande till Skolinspektionen har besvarats av nämndens ordförande då nämndens sammanträdes inte kunde inväntas. Handlingar finns tillgängliga under sammanträdet.

Bilagor
Inackorderingstillägg.docx

§86 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden relevanta för nämnden redovisas.
- Förvaltningsrättens dom inackorderingstillägg.
- Överenskommelse samverkan mellan Tyresö kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet Östra Södertörn för att minska ungdomsarbetslösheten i Tyresö.
- Framställan om överenskommelse avseende mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.

Bilagor
Förvaltningsrättens dom inackorderingstillägg.pdf
Överenskommelse Tyresö.pdf
Överenskommelsen Bilaga 1.pdf
Överenskommelsen Bilaga 2.pdf
Överenskommelsen Bilaga 3.pdf
Framställan om överenskommelse avseende mottagande och bosättning av nyanlända invandrare.pdf
Kommunfördelning 2016 anvisningar nyanlända.pdf
Mall överenskommelse nyanlända 2016.pdf

§87 Nya ärenden

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
Ge förvaltningen två nya uppdrag
- Uppdrag 1: Belysning av hur flyktingströmmarna påverkar utbildningarna inom språkintroduktion och SFI.
- Uppdrag 2: Grundläggande utbildning för lågutbildade.

Beskrivning av ärendet
Uppdrag 1: Belysning av hur flyktingströmmarna påverkar utbildningarna inom språkintroduktion och SFI.
Diarienr: 2015/GAN 0109

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda och belysa hur de stora flyktingströmmarna påverkat utbildningarna inom språkintroduktion och SFI. Vilka anpassningar har behövts göras och vilka utmaningar kommer det att medföra för att säkerställa att den goda kvaliteten bibehålls?

Uppdrag 2: Grundläggande utbildning för lågutbildade
Diarienr: 2015/GAN 0110

Personer med låg grundutbildning har rätt att läsa på komvux med bidrag från CSN. Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa vilka som omfattas av detta och vilka bidrag kan de få från CSN? Hur många studerar idag med detta bidrag? Hur informeras om denna möjlighet?

Beslut/Protokollsutdrag
§87_prot_20151210.pdf (196 kb)