Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-03-21

Sammanträde 2017-03-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende - C3L

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
C3Ls rektor Susanne Tidstrand, informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om C3Ls arbete.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/GAN 0003 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för februari redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport februari GAN.pdf

3 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

- Kommunstyrelsen 2017-02-07 §24 Riktlinjer för lokalförsörjning (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2017-02-07)

- Kommunstyrelsen 2017-02-07 §25 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2017-02-07)

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §25 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf

4 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman *

Dnr 2017/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Motionen avslås

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesson och Rickard Ljung från Miljöpartiet de Gröna har motionerat om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman i Tyresö kommun. Motionärerna lyfter behovet av att säkerställa att barnkonventionens principer följs inom kommunens verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

5 Behovsanalyser för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2017/GAN 0021 010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden för åren 2018-2022. Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Behovsanalyser 2018-2022. Arbetscentrum.pdf
Tjänsteskrivelse. Behovsanalyser 2018-2022. Gymnasium.pdf
Tjänsteskrivelse. Behovsanalyser 2018-2022. Vuxenutbildningen.pdf
Dokumentation workshops. Arbetscentrum.pdf
Dokumentation workshops. Gymnasium.pdf
Dokumentation workshops. Vuxenutbildning.pdf

6 Bilaga till verksamhetsberättelse

Dnr 2017/GAN 0009 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Kompletteringen godkänns.

Beskrivning av ärendet
På grund av tekniska omständigheter kom bilagan "Rapport gemensamma nämnduppdrag", inte med när gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse redogjordes och godkändes vid sammanträdet i februari.

Bilagor
Bilaga. Rapport gemensamma nämnduppdrag 2016.pdf

7 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslösheten
- Uppdragslistan

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdragslista.pdf

8 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Det finns för perioden fyra fall av kränkande behandling att rapportera.

9 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade och redovisade statsbidrag.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat Tyresö gymnasium statsbidrag för utvecklingsprojektet Inkludering för 2017.
Skolverket har beviljat Tyresö kommun statsbidrag för undervisning under skollov för 2017.

Tyresö gymnasium har sökt fyra statsbidrag från skolverket:
- Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare
- Elevhälsa
- Papperslösa

Vuxenutbildningen har sökt fyra statsbidrag från skolverket:
- Fortbildning svenska som andraspråk
- Lärlingsvux
- Yrkesförare
- Yrkesvux i kombination med SFI
- Utveckla SFI

Bilagor
Underrättelse om beslut avseende ansökan om statsbidrag.pdf
Statsbidrag för undervisning under skollov för 2017.pdf

10 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2017/GAN 0007 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Begärt yttrande till diskrimineringsombudsmannen har besvarats av nämndens ordförande då nämndens sammanträde inte kunde inväntas. Handlingar finns tillgängliga under sammanträdet.

§10 Informationsärende - C3L

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
C3Ls rektor Susanne Tidstrand, informerar gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden om C3Ls arbete.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20170321.pdf (155 kb)

§11 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/GAN 0003 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten för februari redovisas för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
2 Ekonomisk rapport februari GAN Gymnasiet, vuxenutbildningen och arbetscentrum.pdf

§12 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunstyrelsen 2017-02-07 §24 Riktlinjer för lokalförsörjning (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2017-02-07)
 
- Kommunstyrelsen 2017-02-07 §25 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2017-02-07)

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §25 Revidering av fördelning av medel för asylsökande och nyanlända.pdf

§13 Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman

Dnr 2017/GAN 0027 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Motionen avslås

Reservation
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade bifallit Kristjan Vaigurs (S) yrkande om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund, Marie Åkesson och Rickard Ljung från Miljöpartiet de Gröna har motionerat om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman i Tyresö kommun. Motionärerna lyfter behovet av att säkerställa att barnkonventionens principer följs inom kommunens verksamheter.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden vill bifalla Kristjan Vaigurs (S) yrkande att bifalla motionen. Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden vill avslå motionen. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avslå motionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Svar på motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf
Motion om att utreda förutsättningarna för en kommunal barnombudsman.pdf

§14 Behovsanalyser för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2017/GAN 0021 010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har tagit fram behovsanalyser för verksamhetsutveckling inom nämndens verksamhetsområden för åren 2018-2022. Behovsanalyser för de närmaste fem åren tas fram årligen och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Behovsanalyser 2018-2022. Arbetscentrum.pdf
Tjänsteskrivelse. Behovsanalyser 2018-2022. Gymnasium.pdf
Tjänsteskrivelse. Behovsanalyser 2018-2022. Vuxenutbildningen.pdf
Dokumentation workshops. Arbetscentrum.pdf
Dokumentation workshops. Gymnasium.pdf
Dokumentation workshops. Vuxenutbildning.pdf

§15 Bilaga till verksamhetsberättelse

Dnr 2017/GAN 0009 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Kompletteringen godkänns.

Beskrivning av ärendet
På grund av tekniska omständigheter kom bilagan "Rapport gemensamma nämnduppdrag", inte med när gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsberättelse redogjordes och godkändes vid sammanträdet i februari.

Bilagor
Rapport gemensamma nämnduppdrag 2016.pdf

§16 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslösheten
- Uppdragslistan

Bilagor
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens uppdragslista.pdf
Arbetslösheten per februari 2017.pdf

§17 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Det finns för perioden sju fall av kränkande behandling att rapportera.

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20170321.pdf (156 kb)

§18 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade och redovisade statsbidrag.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beviljat Tyresö gymnasium statsbidrag för utvecklingsprojektet Inkludering för 2017. 
Skolverket har beviljat Tyresö kommun statsbidrag för undervisning under skollov för 2017.

Skolverket har beviljat Tyresö kommun statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning, inriktning yrkesförare.
 
Tyresö gymnasium har sökt fyra statsbidrag från skolverket:
- Behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare
- Elevhälsa
- Papperslösa
 
Utvecklingsförvaltningen har ansökt om bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för insatser för unga som varken arbetar eller studerar.
 
Vuxenutbildningen har sökt fyra statsbidrag från skolverket:
- Fortbildning svenska som andraspråk
- Lärlingsvux
- Yrkesförare
- Yrkesvux i kombination med SFI
- Utveckla SFI

Bilagor
Underrättelse om beslut avseende ansökan om statsbidrag.pdf
Statsbidrag för undervisning under skollov för 2017.pdf
Ansökan unga som varken studerar eller arbetar.pdf
Beslut om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Yrkesförare för 2017.pdf

§19 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2017/GAN 0007 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Begärt yttrande till diskrimineringsombudsmannen har besvarats av nämndens ordförande då nämndens sammanträde inte kunde inväntas. Handlingar finns tillgängliga under sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§19_prot_20170321.pdf (152 kb)