Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-05-22

Sammanträde 2017-05-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kumla Herrgård

1 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Malin Viklund från Second Chance School kommer och informerar från verksamheten.

2 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Representation i samrådsgrupp för Tyresö kommun och sjukvårdsstyrelsen söder

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §96 (2).pdf

3 Delårsbokslut 1 måluppfyllelse per april 2017

Dnr 2017/GAN 0039 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 gymnasieskola, 7 vuxenutbildning och 8 centrum för arbete och integration (f.d. arbetscentrum). Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delrapport 1 2017.pdf
Delårsrapport 1 gymnasium 2.docx.pdf
Delårsrapport 1 vuxenutbildning.docx.pdf
Delårsrapport 1 centrum för arbete och integration 2017.docx.pdf

4 Utvärdering av second chance school

Dnr 2017/GAN 0040

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Utvecklingsförvaltningen föreslår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:

1. Godkänna utvärderingen av Second Chance School.
2. Programpengen för yrkesintroduktion (elever under 20 år) på Second Chance School uppgår till 135 000 kronor per år.
3. Pengen för vuxenstuderande (studerande över 20 år) på Second Chance school uppgår till 125 000 kronor per år.
4. Pengen regleras årligen med uppräkning i enlighet med länsprislistan.

Beskrivning av ärendet
Second Chance School är en yrkesinriktad utbildning för ungdomar 17-24 år med oavslutade gymnasiestudier som har funnits i tvår år inom ramen för Tyresö gymnasium. Den startade som en pilotutbildning med finansiering av Samordningsförbundet Östra Södertörn. Förvaltningschefen har gett utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utvärdera Second Chance School.
I denna utvärdering görs en redovisning av bakgrunden, Skolverkes underlag om insatser för kortutbildade och hur SCS arbetar, en jämförelse med målgruppen i Europa samt hur det ser ut i Sverige. Vidare ges en redovisning av organisering och ekonomi samt elevgruppens bakgrund, sammansättning och resultat. Avslutningsvis lämnas några reflektioner och förslag. Förslaget är att verksamheten fortsätter, men utvärderas löpande och mer omfattande om två år, SCS organiseras inom Tyresö gymnasium med en egen budget och finansieras med programpeng.

Bilagor
Utvärdering Second chance school i Tyresö.docx
tjänsteskrivelse second chance school.pdf

5 PWS's granskning av flyktingmottagande

Dnr 2017/GAN 0037 016

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Utvecklingsförvaltningen föreslår gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden att:
- Anta förvaltningens underlag som nämndens yttrande på revisionsrapport om flyktingmottagning i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens flyktingmottagning. Revisorernas sammanfattande bedömning är att flyktingmottagningen inte är helt ändamålsenlig. De lämnar två rekommendationen. Revisionen önskar få skriftligt svar från kommunstyrelsens och berörda nämnders yttranden med anledning av granskningsresultatet. Utvecklingsförvaltningen har gjort ett underlag som föreslås antas som yttrande från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden på revisionsrapporten.

Bilagor
Rapport - Flyktingmottagning 2016 - final.pdf
Missiv - Flyktingmottagning 2016.pdf
Yttrande på revisionrapporten om flyktingmottagande.pdf

6 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslösheten
- Uppdragslistan
- Ansökningsstatistik efter omvalsperiod
- Elevenkät Tyresö gymnasium
- Rapport från verksamhetsbesök

Bilagor
Arbetslösheten 2014-2017.pdf
UTV uppdrag.pdf
Elevenkät Tyresö gymnasium.pdf

7 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
Det finns för perioden inga fall av kränkande behandling att rapportera.

8 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
Ansökta statsbidrag
- Tyresö gymnasium har tillsammans med barn- och utbilningsförvaltningen ansökan för karriärtjänster och lärarlönelyftet samt förstärkning av skolbibliotek

Beviljade statsbidrag
- Beslut om medel för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen
- Bidrag för utbildning som kombineras med traineejobb.pdf
- Tyresö gymnasium har beviljats medel enligt ansökan inom Atlas partnerskap
- Tyresö gymnasium har beviljats bidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2017.
- Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 2017

Bilagor
Beslut behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen.pdf
Bidrag för utbildning som kombineras med traineejobb.pdf
Beslut om beviljade medel enligt ansökan inom Atlas partnerskap.pdf
Statsbidrag beslut elevhälsa.pdf
Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagog.pdf

9 Delegationsbeslut

Dnr 2017/GAN 0007 003

Delegationsbeslut
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
- Ordförandebeslut gällande avstängning av en elev Tyresö gymnasium
- Ordförandebeslut gällande avstängning av en elev C3L/Tyresö komux

10 Inställt möte gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2017/GAN 0044

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadens nämndmöte den 13 juni 2017 ställs in.

Beskrivning av ärendet
Då varken förvaltningen eller politiken har ärenden att behandla föreslås att gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens möte den 13 juni 2017 ställs in.

§28 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Malin Viklund från Second Chance School informerar om verksamheten.

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20170522.pdf (153 kb)

§29 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Representation i samrådsgrupp för Tyresö kommun och sjukvårdsstyrelsen söder

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-05-02 §96 (2).pdf

§30 Delårsbokslut 1 måluppfyllelse per april 2017

Dnr 2017/GAN 0039 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 1 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2017 godkänns.

Kristjan Vaigur (S) meddelar att tjänstgörande socialdemokratiska ledamöter inte deltar i beslutet utan hänvisar till eget budgetförslag.

Ulla Hoffmann (V) deltar inte i beslutet utan hänvisar till eget budgetförslag.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2017 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 gymnasieskola, 7 vuxenutbildning och 8 arbetscentrum. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2017, uppföljning av mål och uppdrag samt verksamhetsanalys, allt redovisat per verksamhetsområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delrapport 1 2017.pdf
Delårsrapport 1 gymnasium 2.docx.pdf
Delårsrapport 1 vuxenutbildning.docx.pdf
Delårsrapport 1 centrum för arbete och integration 2017.docx.pdf

§31 Utvärdering av second chance school

Dnr 2017/GAN 0040

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Godkänna utvärderingen av Second Chance School.
2. Programpengen för yrkesintroduktion (elever under 20 år) på Second Chance School uppgår till 135 000 kronor per år.
3. Pengen för vuxenstuderande (studerande över 20 år) på Second Chance school uppgår till 125 000 kronor per år.
4. Pengen regleras årligen med uppräkning i enlighet med länsprislistan.

Beskrivning av ärendet
Second Chance School är en yrkesinriktad utbildning för ungdomar 17-24 år med oavslutade gymnasiestudier som har funnits i två år inom ramen för Tyresö gymnasium. Den startade som en pilotutbildning med finansiering av Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Förvaltningschefen har gett utvecklingsförvaltningen i uppdrag att utvärdera Second Chance School (SCS). I denna utvärdering görs en redovisning av bakgrunden, Skolverkes underlag om insatser för kortutbildade och hur SCS arbetar, en jämförelse med målgruppen i Europa samt hur det ser ut i Sverige. Vidare ges en redovisning av organisering och ekonomi samt elevgruppens bakgrund, sammansättning och resultat. Avslutningsvis lämnas några reflektioner och förslag. Förslaget är att verksamheten fortsätter, men utvärderas löpande och mer omfattande om två år, SCS organiseras inom Tyresö gymnasium med en egen budget och finansieras med programpeng.
 
Bilagor
tjänsteskrivelse second chance school.pdf
Utvärdering Second chance school i Tyresö.docx.pdf

§32 PWS's granskning av flyktingmottagande

Dnr 2017/GAN 0037 016

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Anta förvaltningens underlag som nämndens yttrande på revisionsrapport om flyktingmottagning i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens flyktingmottagning. Revisorernas sammanfattande bedömning är att flyktingmottagningen inte är helt ändamålsenlig. De lämnar två rekommendationen. Revisionen önskar få skriftligt svar från kommunstyrelsens och berörda nämnders yttranden med anledning av granskningsresultatet. Utvecklingsförvaltningen har gjort ett underlag som föreslås antas som yttrande från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden på revisionsrapporten.

Yttrande
Ulla Hoffmann (V) inkommer med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Rapport - Flyktingmottagning 2016 - final.pdf
Missiv - Flyktingmottagning 2016.pdf
Yttrande på revisionrapporten om flyktingmottagande.pdf

§33 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslösheten
- Uppdragslistan
- Ansökningsstatistik efter omvalsperiod
- Elevenkät Tyresö gymnasium
- Rapport från verksamhetsbesök

Bilagor
Arbetslösheten 2014-2017.pdf
UTV uppdrag.pdf
Elevenkät Tyresö gymnasium.pdf

§34 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Det fanns ett fall för perioden att rapportera gällande kränkande behandling på Tyresö gymnasium, som rapporterades på nämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§34_prot_20170522.pdf (176 kb)

§35 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökta statsbidrag
-     Tyresö gymnasium har tillsammans med barn- och utbilningsförvaltningen ansökan för karriärtjänster och lärarlönelyftet samt förstärkning av skolbibliotek
 
Beviljade statsbidrag
- Beslut om medel för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen
- Bidrag för utbildning som kombineras med traineejobb.pdf
- Tyresö gymnasium har beviljats medel enligt ansökan inom Atlas partnerskap
- Tyresö gymnasium har beviljats bidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser för 2017.
- Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande för 2017

Bilagor
Beslut behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen.pdf
Bidrag för utbildning som kombineras med traineejobb.pdf
Beslut om beviljade medel enligt ansökan inom Atlas partnerskap.pdf
Statsbidrag beslut elevhälsa.pdf
Statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagog.pdf

§36 Delegationsbeslut

Dnr 2017/GAN 0007 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
- Ordförandebeslut gällande avstängning av en elev Tyresö gymnasium
- Ordförandebeslut gällande avstängning av en elev C3L/Tyresö komvux

Bilagor
Ordförandebeslut C3L.pdf
Ordförandebeslut Tyresö gymnasium.pdf

§37 Inställt möte gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Dnr 2017/GAN 0044

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadens nämndmöte den 13 juni 2017 ställs in.

Beskrivning av ärendet
Då varken förvaltningen eller politiken har ärenden att behandla föreslås att gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens möte den 13 juni 2017 ställs in.

Beslut/Protokollsutdrag
§37_prot_20170522.pdf (154 kb)

§38 Byte av namn på verksamhetsområde

Dnr 2017/GAN 0046

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Verksamhetsområdet 8 Arbetscentrum byter namn till Arbete och integration.

Beskrivning av ärendet
Verksamhetsområdet 8 som i kommunplan 2017 heter Arbetscentrum föreslås byta namn till Arbete och integration inför kommunplan 2018. Anledningen är att det nya namnet bättre beskriver vad avdelningen arbetar med. Avdelningen heter Centrum för arbete och integration och består av två enheter arbetsmarknadsenheten och integrationsenheten.

Beslut/Protokollsutdrag
§38_prot_20170522.pdf (151 kb)