Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-08-29

Sammanträde 2017-08-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Frida Ryholt utredare på utvecklingsförvaltningen berättar om arbetet med integrationsstrategin

2 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2017-05-30 §109 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 - ärendet utgår

3 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/GAN 0003 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per juli redovisas för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport mars GAN.pdf

4 Motion avseende avtal om hälsokommunikation

Dnr 2017/GAN 0042 61

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har översänt en motion "Hälsokommunikatörer är en viktig resurs för kommuner". I motionen föreslås kommunen att sträva efter att teckna avtal med Stockholms läns landsting och Transkulturellt Centrum avseende hälsokommunikation.

Ordförandeutlåtande
Våren 2017 fick Stockholms läns landstings samrådsgrupp i Tyresö besök av en hälsokommunikatör som berättade om de positiva effekter som kommer av att kommunerna samarbetar med landstinget i frågan. Slutsatsen blev att detta vore eftersträvansvärt även i Tyresö kommun. Det är alltså något som funnits i åtanke att ha redan innan socialdemokraterna skrev sin motion. Därav besvaras motionen.

Bilagor
Motion avseende avtal om hälsokommunikation.pdf
Svar på motion avseende hälsokommunikatörer 2017.pdf

5 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Antagningen
- Uppdragslistan
- Sommarjobb
- Delegation från Rektor vid C3L enligt skolverkets föreskrifter - underskrift av utdrag ur betygskatalog och underskrift av
samlat betygsdokument
- Arbetslöshetsstatistik

Bilagor
Slutantagning.pdf
Sammanställning antagning.pdf.pdf
Uppdragslista utvecklingsförvaltningen augusti 2017.pdf
Delegationsbeslut C3L.pdf

6 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
Det finns för perioden fall av kränkande behandling att rapportera.

7 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.

Avslagna statsbidrag
- Ansökan om personalförstärkning i skolbibliotek för 2017/2018, Skolverket
- Ansökan om insatser för unga som varken arbetar eller studerar 2017, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Beviljade statsbidrag
- Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärvägar för lärare våren 2017
- Statsbidrag för arbetsförlagt lärandet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
- Statsbidrag för särskilda insatser på skolområdet.
- Lärarlönelyftet
- Statsbidrag till kommuner som ersättning för utbildningsplatser för viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år. Beslut och beslutsbilaga.pdf
- Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning Lärlingsvux/Lärlingsvux +SFI för 2017. Tyresö kommer ta del av statsbidraget som delas upp mellan Tyresö, Haninge och Nynäshamn.
- Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning; Yrkesförare för 2017. Tyresö kommer ta del av statsbidraget som delas upp mellan Tyresö och Stockholm

Redovisade statsbidrag
- Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för utveckling av det arbetsförlagda lärandet

Bilagor
Avslag ansökan om personalförstärkning i skolbibliotek.pdf
Avslag sökt statsbidrag från MUCF.pdf
Statsbidrag beslut karriärstjänster Skolverket.pdf
Statsbidrag för arbetsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.pdf
statsbidrag för särskilda insatser på skolområdet.pdf
Beslut lärarlönelyftet, Skolverket.pdf
Statsbidrag till kommuner som ersättning för utbildningsplatser för viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år. Beslut och beslutsbilaga.pdf
Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.pdf
Godkänd redovisning arbetsförlagt lärande.pdf
Beslut yrkesförare juli 2017.pdf

8 Meddelande

Dnr 2017/GAN 0008 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden bifogas ärendet.

Bilagor
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting sommarjobb.pdf
Cirkulär SKL sommarjobb Bilaga 1.pdf
Cirkulär SKL sommarjobb Bilaga 2.pdf
Cirkulär SKL sommarjobb bilaga 3.pdf
Skolinspektionens beslut gällande godkännande av huvudman Dnr 37-2017-825.pdf
Skolinspektionens beslut gällande godkännande av huvudman Dnr 37-2017-955.pdf
Skolinspektionens beslut gällande godkännande av huvudman Dnr 37-2017934.pdf

§39 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Frida Ryholt utredare på utvecklingsförvaltningen berättar om arbetet med integrationsstrategin

Beslut/Protokollsutdrag
§28_prot_20170829.pdf (151 kb)

§40 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
- Kommunstyrelsen 2017-05-30 §109 Kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 - ärendet utgår

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20170829.pdf (152 kb)

§41 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/GAN 0003 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per juli redovisas för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk rapport per juli 2017.pdf

§42 Motion avseende avtal om hälsokommunikation

Dnr 2017/GAN 0042 61

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen anses besvarad

Reservation
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade bifallit Kristjan Vaigurs (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Ulla Hoffmann (V) hade reserverat sig mot beslutet med hänvisning till motionen om hon haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Socialdemokraterna har översänt en motion "Hälsokommunikatörer är en viktig resurs för kommuner". I motionen föreslås kommunen att sträva efter att teckna avtal med Stockholms läns landsting och Transkulturellt Centrum avseende hälsokommunikation.

Ordförandeutlåtande
Våren 2017 fick Stockholms läns landstings samrådsgrupp i Tyresö besök av en hälsokommunikatör som berättade om de positiva effekter som kommer av att kommunerna samarbetar med landstinget i frågan. Slutsatsen blev att detta vore eftersträvansvärt även i Tyresö kommun. Det är alltså något som funnits i åtanke att ha redan innan socialdemokraterna skrev sin motion. Därav besvaras motionen.

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden vill bifalla Kristjan Vaigurs (S) yrkande att bifalla motionen. Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden vill anse motionen besvarad. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
 
Bilagor
Motion avseende avtal om hälsokommunikation.pdf
Svar på motion avseende hälsokommunikatörer 2017.pdf

§43 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Antagningen
- Uppdragslistan
- Sommarjobb
- Delegation från Rektor vid C3L enligt skolverkets föreskrifter - underskrift av utdrag ur betygskatalog och underskrift av
samlat betygsdokument
- Arbetslöshetsstatistik
 
Bilagor
Slutantagning.pdf
Sammanställning antagning.pdf.pdf
Uppdragslista utvecklingsförvaltningen augusti 2017.pdf
Delegationsbeslut C3L.pdf
Arbetslösheten 2014-2017 juli.pdf

§44 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Det finns för perioden fall av kränkande behandling att rapportera. Dessa redovisades på nämnden.

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20170829.pdf (174 kb)

§45 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Avslagna statsbidrag
- Ansökan om personalförstärkning i skolbibliotek för 2017/2018, Skolverket
- Ansökan om insatser för unga som varken arbetar eller studerar 2017, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 
Beviljade statsbidrag
- Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärvägar för lärare våren 2017
- Statsbidrag för arbetsförlagt lärandet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
- Statsbidrag för särskilda insatser på skolområdet.
- Lärarlönelyftet
- Statsbidrag till kommuner som ersättning för utbildningsplatser för viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år. Beslut och beslutsbilaga.pdf
- Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning Lärlingsvux/Lärlingsvux +SFI för 2017. Tyresö kommer ta del av statsbidraget som delas upp mellan Tyresö, Haninge och Nynäshamn.
-  Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning; Yrkesförare för 2017. Tyresö kommer ta del av statsbidraget som delas upp mellan Tyresö och Stockholm

Redovisade statsbidrag
-  Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för utveckling av det arbetsförlagda lärandet

Bilagor
Avslag ansökan om personalförstärkning i skolbibliotek.pdf
Avslag sökt statsbidrag från MUCF.pdf
Statsbidrag beslut karriärstjänster Skolverket.pdf
Statsbidrag för arbetsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.pdf
statsbidrag för särskilda insatser på skolområdet.pdf
Beslut lärarlönelyftet, Skolverket.pdf
Statsbidrag till kommuner som ersättning för utbildningsplatser för viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år. Beslut och beslutsbilaga.pdf
Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.pdf
Godkänd redovisning arbetsförlagt lärande.pdf
Beslut yrkesförare juli 2017.pdf

§46 Meddelande

Dnr 2017/GAN 0008 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden bifogas ärendet.

Bilagor
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting sommarjobb.pdf
Cirkulär SKL sommarjobb Bilaga 1.pdf
Cirkulär SKL sommarjobb Bilaga 2.pdf
Cirkulär SKL sommarjobb bilaga 3.pdf
Skolinspektionens beslut gällande godkännande av huvudman Dnr 37-2017-825.pdf
Skolinspektionens beslut gällande godkännande av huvudman Dnr 37-2017-955.pdf
Skolinspektionens beslut gällande godkännande av huvudman Dnr 37-2017934.pdf