Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-11-21

Sammanträde 2017-11-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Ritva Widegren från samordningsförbundet Östra Södertörn informerar om verksamheten.

2 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

3 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/GAN 0003 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per oktober redovisas för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Ekonomi per oktober GAN.pdf

4 Nämndplan 2018

Dnr 2017/GAN 0058

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Nämndplan 2018 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2018. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdet 6-9 Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Centrum för arbete och integration. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2018 fastställd av kommunfullmäktige den 7 september 2017, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Bilagor
Nämndplan GAN 2018 171114.pdf

5 Uppdrag att analysera och kartlägga resultat inom gymnasiet för Tyresöelever.

Dnr 2017/GAN 0059

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har gett utvecklingsförvaltningen i uppdrag att analysera och kartlägga resultat inom gymnasiet för Tyresöelever.

Bilagor
Gymnasieelevers resultat rapport.docx
Gymnasieelevers resultat tjänsteskrivelse.docx

6 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslösheten
- Uppdragslistan

Bilagor
Arbetslösheten 2014-2017 per oktober.pdf
Uppdragslista oktober.pdf

7 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

8 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.

Beviljade bidrag
- Statsbidrag för undervisning under skollov för 2017 - Beviljat belopp 81 500 kronor
- Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2017. Totalt 370 055 kronor. 76 300 kronor avser C3L och 293 755 kronor avser gymnasiet för HT 2017.

Sökta bidrag
- Lärarlönelyftet, avser gymnasiet för 24 lärare och vi söker 530 000 kronor.
- Gymnasial lärlingsutbildning. Tyresö gymnasium söker för elever i åk 2 och 3, söker 945 000 kronor.

Återbetalning av statsbidrag
Återbetalning av statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom vården för 2017 - Beslut om att återbetala medlen, då Tyresö kommun önskar detta.

Bilagor
Beslut statsbidrag för utbildning som kombineras med trainneejobb 2017.pdf
Statsbidrag beviljande beslut sommarlovskola 2017.pdf
Statbidrag fortbildning av lärare.pdf

9 Delegationsbeslut

Dnr 2017/GAN 0007 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
- Ordförandebeslut gällande avstängning av en elev Tyresö gymnasium

Bilagor
Avstängningsbeslut.pdf

10 Meddelande

Dnr 2017/GAN 0008 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut från Skolverket gällande ansökningar från olika huvudmän som vill utöka sin verksamhet med olika inriktningar.

Bilagor
32-2017-1070 Beslut godkännande som huvudman samhällsvetenskap Sjölins gymnasium Kungsholmen.pdf
320-2017-9241 Beslut om godkännande som huvudman juridik Thoren Business School Nacka.pdf

§64 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Ritva Widegren förbundschef från samordningsförbundet Östra Södertörn samt Beatrice Gustafsson, projektledare Haninge kommun berättar om aktuella projekt.

Beslut/Protokollsutdrag
§64_prot_20171121.pdf (152 kb)

§65 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om relevanta beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden. Det finns inga beslut att redovisa.

Beslut/Protokollsutdrag
§65_prot_20171121.pdf (152 kb)

§66 Ekonomisk rapport

Dnr 2017/GAN 0003 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per oktober redovisas för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Bilagor
Ekonomi per oktober GAN.pdf

§67 Nämndplan 2018

Dnr 2017/GAN 0058

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Nämndplan 2018 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden antas.

Kristjan Vaigur (S) meddelar att socialdemokraterna inte deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetalternativ 2018.

Lennart Berglund (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade inte deltagit i beslutet utan hänvisat till eget budgetalternativ om hon hade haft rösträtt

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningen har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden för 2018. Nämndplanen omfattar verksamhetsområdet 6-9 Gymnasieskola, Vuxenutbildning och Centrum för arbete och integration. Förslaget baseras på kommunplan 2015-2018 och budget för 2018 fastställd av kommunfullmäktige den 7 september 2017, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Yttrande
Lennart Berglund (MP) kommer in med ett särskilt yttrande.

Bilagor
Nämndplan GAN 2018 171114.pdf
tjänsteskrivelse nämndplan GAN.pdf

§68 Uppdrag att analysera och kartlägga resultat inom gymnasiet för Tyresöelever.

Dnr 2017/GAN 0059

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har gett utvecklingsförvaltningen i uppdrag att analysera och kartlägga resultat inom gymnasiet för Tyresöelever.

Bilagor
Gymnasieelevers resultat rapport.docx
Gymnasieelevers resultat tjänsteskrivelse.docx

§69 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslista november 2017
- Information om överenskommelse fördjupad samverkan för nyanländas etablering.
 
Bilagor
Arbetslösheten 2014-2017 per oktober.pdf
Uppdragslista oktober.pdf
Tjänsteskrivelse överenskommelse fördjupad samverkan för nyanländas etablering.pdf

§70 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Beslut/Protokollsutdrag
§70_prot_20171121.pdf (176 kb)

§71 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Beviljade bidrag
Statsbidrag för undervisning under skollov för 2017 - Beviljat belopp 81 500 kronor

Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2017. Totalt 370 055 kronor.  76 300 kronor avser C3L och 293 755 kronor avser gymnasiet för HT 2017.
 
Sökta bidrag
-  Lärarlönelyftet, avser gymnasiet för 24 lärare och vi söker 530 000 kronor.
- Gymnasial lärlingsutbildning. Tyresö gymnasium söker för elever i åk 2 och 3, söker 845 000 kronor.
 
Återbetalning av statsbidrag
Återbetalning av statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom vården för 2017 - Beslut om att återbetala medlen, då Tyresö kommun önskar detta.

Bilagor
Beslut statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 2017.pdf
Statsbidrag beviljande beslut sommarlovskola 2017.pdf
Statbidrag fortbildning av lärare.pdf

§72 Delegationsbeslut

Dnr 2017/GAN 0007 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
- Ordförandebeslut gällande avstängning av en elev Tyresö gymnasium

Bilagor
Avstängningsbeslut.pdf

§73 Meddelande

Dnr 2017/GAN 0008 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut från Skolverket gällande ansökningar från olika huvudmän som vill utöka sin verksamhet med olika inriktningar.

Bilagor
32-2017-1070 Beslut godkännande som huvudman samhällsvetenskap Sjölins gymnasium Kungsholmen.pdf
320-2017-9241 Beslut om godkännande som huvudman juridik Thoren Business School Nacka.pdf