Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2017-12-12

Sammanträde 2017-12-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Johanna Hallgren och Klara Frosterud från White arkitekter informerar om planeringen med Kompassen.

2 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

Kommunfullmäktige 2017-11-23 §114 Val till nämnder och till styrelsen för Tyresö Bostäder 2018.

Mer info se protokoll:
http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-11-23

3 Integrationsstrategi 2018 *

Dnr 2017/GAN 0060

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Anta integrationsstrategin för Tyresö kommun.
2. Integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Integrationsstrategin ersätter tidigare tagna integrationsplaner.

Integrationsstrategin riktar sig främst till kommunens tjänstemän, chefer och politiker för att de ska kunna tillämpa det i sitt dagliga arbete. Syftet med strategin är att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället.

Bilagor
Integrationsstrategi 2018.pdf
Integrationsstrategin 2018 tjänsteskrivelse.pdf

4 Justering av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 2018

Dnr 2017/GAN 0065 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2017 § 162 om justeringar av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. I beslutet anges att nämnderna anmodas att revidera sina delegationsordningar utifrån att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal. Vidare rekommenderas nämnderna att anta motsvarande delegationsordning som kommunstyrelsen i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Delegationsordningen har kompletterats utifrån kommunstyrelses beslut.

Delegationsordningen kompletteras med att förvaltningschefen får teckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Delegationsordningen justeras med hänvisning till den nya kommunallagen (2017:725) som träder ikraft den 1 januari 2018.

Vidare föreslås att delegation för ansökan av statsbidrag införs.

Förslag till ändringar i delegationsordningen markeras med gult.

Bilagor
Delegationsordning GAN justering nov 2017.doc
Tjänsteskrivelse GAN delegationsordning dec 17.docx

5 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Uppdragslistan
- Information om Skolinspektionens tillsyn på gymnasiesärskolan.
- Hälsoskyddstillsyn på Tyresö gymnasium
- Information från gymnasiet

Bilagor
Informationsbrev till huvudman.docx
Uppdragslista december 2017.pdf

6 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Rektor på Tyresö gymnasium informerar om skolans rutiner.

7 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.

- Ett beslut om beviljande av medel gällande karriärtjänster: 306 708 kr avser utvecklingsförvaltningen, 155 833 kr tilldelas gymnasiet och 150875 kr tilldelas C3L.
- Beslut om lärarlönelyftet, 528 666 kronor avser Tyresö gymnasium.

Bilagor
Beslut karriärtjänster 2017-11-24.pdf
Beslut lärarlönelyft 1 dec 2017.pdf

8 Delegationsbeslut

Dnr 2017/GAN 0007 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningens chef Iréne Hededal har med stöd av gymnasie- och arbetsmarknadens delegationsordning beslutad 2017-12-12 §5, punkt C1, fattat beslut om att utse avdelning- och enhetschefer till beslutsattestanter.

Bifogad bilaga redovisar antalet beviljade och avslagna inackorderingstillägg samt samverkansavtal.

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattester.pdf
Redovisning inackorderingstillägg 2017.pdf

§74 Informationsärende

Dnr 2017/GAN 0001 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Johanna Hallgren och Klara Frosterud från White arkitekter informerar om planeringen med Kompassen.

Beslut/Protokollsutdrag
§74_prot_20171212.pdf (155 kb)

§75 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2017/GAN 0002 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.
 
Kommunfullmäktige 2017-11-23 § 114 Val till nämnder och till styrelsen för Tyresö Bostäder 2018
http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2017-11-23'

Beslut/Protokollsutdrag
§75_prot_20171212.pdf (156 kb)

§76 Integrationsstrategi 2018

Dnr 2017/GAN 0060

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Anta integrationsstrategin för Tyresö kommun.
2. Integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Integrationsstrategin ersätter tidigare tagna integrationsplaner.

Integrationsstrategin riktar sig främst till kommunens tjänstemän, chefer och politiker för att de ska kunna tillämpa det i sitt dagliga arbete. Syftet med strategin är att utveckla och förnya samspel, arbetssätt och projekt mellan och inom kommunens verksamheter, näringslivet, bostadsmarknadens parter, föreningslivet och övriga civilsamhället.

Yttrande
Daniel Westius (S) inkommer med ett särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokratiska ledamöternas räkning.

Bilagor
Integrationsstrategin 2018 tjänsteskrivelse.pdf
Integrationsstrategi 20181212.pdf

§77 Justering av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens delegationsordning 2018

Dnr 2017/GAN 0065 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 13 september 2017 § 162 om justeringar av kommunstyrelsens delegationsordning avseende arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar. I beslutet anges att nämnderna anmodas att revidera sina delegationsordningar utifrån att respektive nämnd är anställningsmyndighet för sin personal. Vidare rekommenderas nämnderna att anta motsvarande delegationsordning som kommunstyrelsen i arbetsgivarfrågor och arbetsmiljöuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Delegationsordningen har kompletterats utifrån kommunstyrelses beslut.
Delegationsordningen kompletteras med att förvaltningschefen får teckna personuppgiftsbiträdesavtal.

Delegationsordningen justeras med hänvisning till den nya kommunallagen (2017:725) som träder ikraft den 1 januari 2018.

Vidare föreslås att delegation för ansökan av statsbidrag införs.
Förslag till ändringar i delegationsordningen markeras med gult.

Bilagor
Delegationsordning GAN justering 20171212.doc
tjänsteskrivelse GAN delegationsordning dec 17.docx

§78 Förvaltningschefens information

Dnr 2017/GAN 0004 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Uppdragslistan
- Information om Skolinspektionens tillsyn på gymnasiesärskolan.
- Hälsoskyddstillsyn på Tyresö gymnasium
- Information från gymnasiet
 
Bilagor
Informationsbrev till huvudman.docx
Uppdragslista december 2017.pdf

§79 Kränkande behandling

Dnr 2017/GAN 0005 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Rektor på Tyresö gymnasium informerar om skolans rutiner.

Beslut/Protokollsutdrag
§79_prot_20171212.pdf (177 kb)

§80 Statsbidrag

Dnr 2017/GAN 0006 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.

- Ett beslut om beviljande av medel gällande karriärtjänster: 306 708 kr avser utvecklingsförvaltningen, 155 833 kr tilldelas gymnasiet och 150875 kr tilldelas C3L.
- Beslut om lärarlönelyftet, 528 666 kronor avser Tyresö gymnasium.
- Avslagsbeslut gällande hälsofrämjande insatser.
- Sökt statsbidrag 60 000 kr gällande utvecklingskostnader för systemverktyg, Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
 
Bilagor
Beslut karriärtjänster 2017-11-24.pdf
Beslut lärarlönelyft 1 dec 2017.pdf
Beslut hälsofrämjande insatser dec 2017.pdf

§81 Delegationsbeslut

Dnr 2017/GAN 0007 003

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Utvecklingsförvaltningens chef Iréne Hededal har med stöd av gymnasie- och arbetsmarknadens delegationsordning beslutad 2017-12-12 § 5, punkt C1, fattat beslut om att utse avdelning- och enhetschefer till beslutsattestanter.

Bifogad bilaga redovisar antalet beviljade och avslagna inackorderingstillägg samt samverkansavtal.

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattester.pdf
Redovisning inackorderingstillägg 2017.pdf