Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2018-03-28

Sammanträde 2018-03-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Lena Beskow rektor på Tyresö gymnasium kommer och informerar om verksamheten.

2 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

Avsägelser som lämnats in till kommunfullmäktige
Dennis Bengtson (M)
ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Kaj Runelund (M)
ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Anna Eriksson (M)
ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Integrationsstrategin - se § 5 i denna dagordning

3 Ekonomisk rapport

Dnr 2018/GAN 0015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per februari 2018 redovisas.

Bilagor
Ekonomi GAN per feb 2018.pdf

4 Behovsanalys 2018

Dnr 2018/GAN 0034

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.
Utvecklingsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022

Bilagor
behovsanalys gymnasium.docx
behovsanalys vuxenutbildning.docx
behovsanalys arbete och integration.docx

5 Integrationsstrategin

Dnr 2017/GAN 0060

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Utvecklingsförvaltningen skrivelse antas som gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på remissen om integrationsstrategin.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Ett förslag arbetades fram och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta strategin. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-02-06 § 23 och beslutade att remittera förslaget till kommundirektören för att beskriva etableringsprocessen och förtydliga vilka krav som ska ställas för att individen ska klara en egen försörjning och etablera sig samt förtydliga vissa delstrategier. Utvecklingsförvaltningen har bistått kommundirektören i detta ärende och förslaget har nu kompletterats och förtydligats enligt kommunstyrelsens beslut. Det nya förslaget behandlades i kommunledningsutskottet 2018-02-22 § 18 och har nu remitterats till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och kompletteringar senast 29 mars. Då utvecklingsförvaltningen arbetat fram förslaget till integrationsstrategin blir remissvaret att inga ytterligare synpunkter tillkommer från förvaltningen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §18.pdf
Tjänsteskrivelse integrationsstrategi GAN.docx

6 Förvaltningschefens information

Dnr 2018/GAN 0012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser för nämnden.

- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Skolinspektionens besök
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig inför beslut gällande godkännande av särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Carlgrenska Waldorfgymnasiet Stockholms kommun, i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800). Ansökningarna bifogas.

Skolinspektionen vill att kommunen till yttrandet ska bifoga en konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen vill även ha svar på några kompletterande frågor om kommunen/gymnasiet för att lättare kunna göra en helhetsbedömning.

Arbetslösheten 2015-2018.pdf
UTV uppdrag.pdf

7 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökta bidrag
- Förstärkning av elevhälsan med två lärare med specialpedagogisk kompetens till Tyresö gymnasium
- Kvalitetshöjning och förstärkning till Introduktionsprogrammen på Tyresö gymnasium (sökt 2,7 mnkr)
- Karriärtjänster tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen (69 för läsår 18/19 jämfört med 72 läsår 17/18). Skolverket räknar fram antalet.
- Redovisat kostnader för papperslösa (har fått 150 000 kr).
- Lovskola (sommarskola)
- Lärarlyftet
- Högskolestudier sva och sfi

8 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

9 Remissvar Skolinspektionen gällande fristående gymnasieskola

Dnr 2018/GAN 0013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig inför beslut gällande godkännande av särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Carlgrenska Waldorfgymnasiet Stockholms kommun, i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800). Ansökningarna bifogas.

Skolinspektionen vill att kommunen till yttrandet ska bifoga en konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen vill även ha svar på några kompletterande frågor om kommunen/gymnasiet för att lättare kunna göra en helhetsbedömning.

Bilagor
Remiss från Skolinspektionen dnr 37-2018 1077 2018KC10251.pdf
Remiss från Skolinspektionen dnr 37-2018 1078 2018KC10253.pdf

§9 Informationsärende

Dnr 2018/GAN 0010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Lena Beskow rektor på Tyresö gymnasium informerar om verksamheten.

Beslut/Protokollsutdrag
§9_prot_20180328.pdf (152 kb)

§10 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/GAN 0011

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden.

Avsägelser som lämnats in till kommunfullmäktige
Dennis Bengtson (M)
ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
Kaj Runelund (M)
ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Anna Eriksson (M)
ny ersättare i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden
 
Integrationsstrategin - se § 5 i denna dagordning

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20180328.pdf (152 kb)

§11 Ekonomisk rapport

Dnr 2018/GAN 0015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per februari 2018 redovisas.

Bilagor
Ekonomi GAN per feb 2018.pdf

§12 Behovsanalys 2018

Dnr 2018/GAN 0034

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Inför 2017 prövades en ny metod för långsiktig behovsanalys i förvaltningarna.
Behovsanalyserna har ett femårsperspektiv och beskriver hur verksamheterna behöver utvecklas för att möta framtidens behov. Analyserna var en del av underlaget för det strategiska arbetet med kommunplan 2015-2018 med budget för 2018 samt för nämndernas planeringsarbete för 2018 och framöver. Behovsanalyserna är kopplade till kommunens omvärldsanalys, mål, vision samt verksamhetsutveckling.

Inför mandatperioden 2019-2022 har förvaltningarna gjort en uppföljning av 2017 års behovsanalys, med en analys och prioritering av vilka förändringar som kommer att påverka verksamhetsområdet framöver.
Utvecklingsförvaltningen överlämnar analysen till ekonomiavdelningen för vidare hantering inom ramen för utarbetande av kommunplanen inför mandatperioden 2019-2022

Bilagor
behovsanalys gymnasium.docx
behovsanalys vuxenutbildning.docx
behovsanalys arbete och integration.docx

§13 Integrationsstrategin

Dnr 2017/GAN 0060

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Utvecklingsförvaltningen skrivelse antas som gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens svar på remissen om integrationsstrategin.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Ett förslag arbetades fram och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslog  kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta strategin. Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2018-02-06 § 23 och beslutade att remittera förslaget till kommundirektören för att beskriva etableringsprocessen och förtydliga vilka krav som ska ställas för att individen ska klara en egen försörjning och etablera sig samt förtydliga vissa delstrategier. Utvecklingsförvaltningen har bistått kommundirektören i detta ärende och förslaget har nu kompletterats och förtydligats enligt kommunstyrelsens beslut.

Det nya förslaget behandlades i kommunledningsutskottet 2018-02-22 § 18 och har nu remitterats till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och kompletteringar senast 29 mars. Då utvecklingsförvaltningen arbetat fram förslaget till integrationsstrategin blir remissvaret att inga ytterligare synpunkter tillkommer från förvaltningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse integrationsstrategi GAN.docx
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-02-22 §18.pdf

§14 Förvaltningschefens information

Dnr 2018/GAN 0012

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar om aktuella händelser för nämnden.
 
- Arbetslöshetsstatistik
- Uppdragslistan
- Skolinspektionens besök

Bilagor
Arbetslösheten 2015-2018.pdf
UTV uppdrag.pdf

§15 Statsbidrag

Dnr 2018/GAN 0014

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden informeras om ansökta, beviljade avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Ansökta bidrag
- Förstärkning av elevhälsan med två lärare med specialpedagogisk kompetens till Tyresö gymnasium.
- Kvalitetshöjning och förstärkning till Introduktionsprogrammen på Tyresö gymnasium (sökt 2,7 mnkr).
- Karriärtjänster tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen (69 för läsår 18/19 jämfört med 72 läsår 17/18). Skolverket räknar fram antalet.
- Redovisat kostnader för papperslösa (har fått 150 000 kr).
- Lovskola (sommarskola)
- Lärarlyftet
- Högskolestudier sva och sfi

Beslut/Protokollsutdrag
§15_prot_20180328.pdf (172 kb)

§16 Kränkande behandling

Dnr 2018/GAN 0013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20180328.pdf (152 kb)

§17 Remissvar skolinspektionen gällande fristående gymnasieskola

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig inför beslut gällande godkännande av särskild variant av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Carlgrenska Waldorfgymnasiet Stockholms kommun, i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen (2010:800). Ansökningarna bifogas.
Skolinspektionen vill att kommunen till yttrandet ska bifoga en konsekvensbeskrivning där det bör framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen vill även ha svar på några kompletterande frågor om kommunen/gymnasiet för att lättare kunna göra en helhetsbedömning.

Bilagor
Remiss från Skolinspektionen dnr 37-2018 1077  2018KC10251.pdf
Remiss från Skolinspektionen dnr 37-2018 1078  2018KC10253.pdf