Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2021-11-24

Sammanträde 2021-11-24

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om stylistprogrammet
Föredragande: Emma Andersson, lärare

2 Månadsrapport

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per den 31 oktober 2021 redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport 2021 oktober GVN.pdf

3 Revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2021/GVN 0013 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Delegationsordning.pdf
Delegationsordning GVN 2021 reviderad.pdf

4 Nämnd- och förvaltningsplan 2022

Diarienummer 2021/GVN 0061 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2022 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildning antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildningen för 20212
Förslaget baseras på kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 21 oktober 2021.
Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje avdelning/enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Nämnd- och förvaltningsplan 2022 GVN.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2022 GVN.pdf
Bilaga 1 Styrdokument GVN.pdf

5 Uppräkning av programpriser - gymnasiesärskola

Diarienummer 2021/GVN 0028 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Prislistan för gymnasiesärskolan räknas upp med 2,3 procent jämfört med 2021.

Beskrivning av ärendet
Det finns nio nationella gymnasiesärskoleprogram och det individuella programmet. Tyresö gymnasiesärskola erbjuder två nationella gymnasiesärskoleprogram; programmet för fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) och programmet för hälsa, vård och omsorg (HOHAL) samt det individuella programmet.
Den genomsnittliga uppräkningen för de nationella programmen inom gymnasieskolan 2022 uppgår till 1,5 procent enligt Storsthlms förslag. Kostnadsökningen för gymnasieskolan mellan 2020 och 2021 uppgår till 2,74 procent. I beräkningsmodellen omfattas lärarlöner, övriga kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler och livsmedel. Gymnasiesärskolan omfattas inte av Storsthlms prislista. För 2021 räknades prislistan upp med 2,5 procent, vilket gav viss kompensation till den kostnadsökning på 2,98 procent som var mellan 2020-2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Uppräkning av programpriser för gymnasiesärskolan 2022.pdf

6 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen och Second Chance School 2022

Diarienummer 2021/GVN 0062

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 1,8 procent 2022 jämfört med 2021.
2. Prislistan för Second Chance School räknas upp med 1,8 procent 2022 jämfört med 2021.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen och Second Chance School. Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen och Second Chance School räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2021.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Uppräkning av programpriser för IM 2022.pdf

7 Kompetensförsörjningsplan 2022

Diarienummer 2021/GVN 0059 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick ett ordförandeuppdrag (2018-06-20 § 55) i barn- och utbildningsnämnden: "Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och skolor".
Kompetensförsörjningsplanen ska visa på olika typer av aktiviteter och andra åtgärder som kan vidtas för att möta framtida kompetensutmaningar. Dessa är kopplade till nio strategier, som är framtagna av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Strategierna kan skapa bättre förutsättningar för att trygga ett framtida behov av kompetensförsörjning. Det ska bli lättare att attrahera, rekrytera och behålla de lärarkategorier som kommer att behövas inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Kompetensförsörjning GVN 2022.pdf
Kompetensförsörjningsplan 2022.pdf

8 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Redovisas muntligt

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Anmälningar om kränkande behandling 16 okt-16 nov.pdf

9 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Statsbidrag.pdf
Beslut (1).pdf
Beslut (2).pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut skolchef oktober-november.pdf

11 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Coronaläget, gurgeltester
- Digitalisering av kränkningsanmälningar
- Digitalisering av skolskjutsansökningar för gymnasium och gymnasiesärskolan
- Information om elever som avslutat sin skolgång i förtid
- Öppet hus på gymnasiet den 1 december
- Personalinformation

Bilagor
Handlingsplan Särskilt begåvade.pdf

12 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

12 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 210916 VO 1, 2, 6 och 7.pdf

§80 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om stylistprogrammet

Föredragande: Emma Andersson, stylistlärare

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

§81 Månadsrapport

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per den 31 oktober 2021 redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

§82 Revidering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning

Diarienummer 2021/GVN 0013 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende. I samtliga fall som inte är att betrakta som förberedande beslut eller rena verkställighetsbeslut behöver gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delegera rätten att fatta beslut i ett ärende för att inte beslutanderätten ska ligga kvar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Delegationsordning.pdf
Delegationsordning GVN 2021 reviderad.pdf

§83 Nämnd- och förvaltningsplan 2022

Diarienummer 2021/GVN 0061 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2022 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildning antas.

Fredrik Bergquist (M), för den moderata gruppens räkning, deltar inte i beslutet.

Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergquist (M), för den moderata gruppens räkning, kommer in med ett särskilt yttrande.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft rösträtt, godkänt ordförandeförslaget.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildningen för 20212

Förslaget baseras på kommunplan 2022-2025 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 21 oktober 2021.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje avdelning/enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Yttrande
Ulla Hoffmann (V) kommer in med ett ersättaryttrande.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar nämnd- och förvaltningsplan 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola och 7 Vuxenutbildning.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Nämnd- och förvaltningsplan 2022 GVN.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2022 GVN.pdf
Bilaga 1 Styrdokument GVN.pdf
Bilaga 2 prövning av barnets bästa.pdf

§84 Uppräkning av programpriser - gymnasiesärskola

Diarienummer 2021/GVN 0028 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Prislistan för gymnasiesärskolan räknas upp med 2,3 procent jämfört med 2021.

Beskrivning av ärendet
Det finns nio nationella gymnasiesärskoleprogram och det individuella programmet. Tyresö gymnasiesärskola erbjuder två nationella gymnasiesärskoleprogram; programmet för fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) och programmet för hälsa, vård och omsorg (HOHAL) samt det individuella programmet.

Den genomsnittliga uppräkningen för de nationella programmen inom gymnasieskolan 2022 uppgår till 1,5 procent enligt Storsthlms förslag. Kostnadsökningen för gymnasieskolan mellan 2020 och 2021 uppgår till 2,74 procent. I beräkningsmodellen omfattas lärarlöner, övriga kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler och livsmedel. Gymnasiesärskolan omfattas inte av Storsthlms prislista. För 2021 räknades prislistan upp med 2,5 procent, vilket gav viss kompensation till den kostnadsökning på 2,98 procent som var mellan 2020-2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner att prislistan för gymnasiesärskolan räknas upp med 2,3 procent jämfört med 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Uppräkning av programpriser för gymnasiesärskolan 2022.pdf

§85 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen och Second

Diarienummer 2021/GVN 0062

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.
Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 1,8 procent 2022 jämfört med 2021.
2. Prislistan för Second Chance School räknas upp med 1,8 procent 2022 jämfört med 2021.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen och Second Chance School. Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen och Second Chance School räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2021.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner beslutspunkterna 1 och 2.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Uppräkning av programpriser för IM 2022.pdf

§86 Kompetensförsörjningsplan 2022

Diarienummer 2021/GVN 0059 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick ett ordförandeuppdrag (2018-06-20 § 55) i barn- och utbildningsnämnden: ”Hur möter vi lärarbristen i våra förskolor och skolor”.

Kompetensförsörjningsplanen ska visa på olika typer av aktiviteter och andra åtgärder som kan vidtas för att möta framtida kompetensutmaningar. Dessa är kopplade till nio strategier, som är framtagna av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Strategierna kan skapa bättre förutsättningar för att trygga ett framtida behov av kompetensförsörjning. Det ska bli lättare att attrahera, rekrytera och behålla de lärarkategorier som kommer att behövas inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden i Tyresö.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Kompetensförsörjning GVN 2022.pdf
Kompetensförsörjningsplan 2022.pdf

§87 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Anmälningar om kränkande behandling 16 okt-16 nov.pdf

§88 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Statsbidrag.pdf
Beslut (1).pdf
Beslut (2).pdf

§89 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Delegationsbeslut skolchef oktober-november.pdf

§90 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

- Coronaläget, gurgeltester
- Digitalisering av kränkningsanmälningar
- Digitalisering av skolskjutsansökningar för gymnasium och gymnasiesärskolan
- Information om elever som avslutat sin skolgång i förtid
- Öppet hus på gymnasiet den 1 december
- Personalinformation

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Handlingsplan Särskilt begåvade.pdf

§91 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner det.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 210916 VO  1, 2, 6 och 7.pdf
Tillsynsrapport barn- och utbildningsförvaltningen.pdf