Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2022-09-01

Sammanträde 2022-09-01

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Månadsrapport maj, juni och juli 2022

Diarienummer 2022/GVN 0004 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Bilagor
Månadsrapport GVN maj 2022.pdf
Månadsrapport GVN juni-juli 2022.pdf

2 Anläggnings- och lokalbehovsanalys gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde 2022

Diarienummer 2022/GVN 0036 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anläggnings- och lokalbehovsanalys GVN 2022.pdf
Anläggnings- och lokalbehovsanalys gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde 2022.pdf

3 Revidering av delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2022/GVN 0035 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Förslag till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förändringarna rör huvudsakligen GDPR och dataskyddslagen samt upphandlingsområdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av delegationsordning GVN augusti 2022.pdf
Reviderad delegationsordning GVN augusti 2022.pdf
Bilaga 3 GVN Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt E rörande GDPR och dataskyddslagen.pdf

4 Utreda möjliga idrottsprofileringar, redovisning av nämnduppdrag

Diarienummer 2020/GVN 0047 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Redovisningen av uppdraget godkänns.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda vidare införandet av E-sportsprofilen som LIU och på längre sikt även som NIU.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa Padel som LIU och på längre sikt införa som NIU.
4. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med relevanta idrottsföreningar i kommunen undersöka vilka övriga inriktningar på LIU och NIU som skulle vara möjliga att införa på Tyresö gymnasium.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterade gymnasiestrategin 2020/GVN 0047 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under sammanträdet 2021-04-28. Under sammanträdet 2021-05-27 fattade nämnden ett antal beslut kopplade till gymnasiestrategin. Ett av besluten är att barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda möjliga idrottsprofiler vidare.

Ordförandeutlåtande
Att kunna erbjuda idrottsprofilering på Tyresö gymnasium skulle dels kunna öka gymnasiets attraktivitet. Men framförallt skulle Tyresöelever erbjudas en utbildning inom kommunen ifall man vill kombinera studierna med en idrottssatsning.
Förvaltningens utredning visar på goda möjligheter att starta lokal idrottsutbildning (LIU) på kort sikt och Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) på lite längre sikt. För att fortsätta utveckla Tyresö gymnasium bör vi titta brett på hur både de befintliga och framtida program ska utvecklas.
Både LIU och NIU erbjuder högintressanta utvecklingsmöjligheter och förvaltningen bör få i uppdrag att titta vidare att införa dessa inom ramen för Tyresö Gymnasium.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utredning om möjliga idrottsprofileringar, redovisning av nämnduppdrag.pdf

5 Utfasning av hotell- och turismprogrammet

Diarienummer 2020/GVN 0047 44

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Redovisningen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2020-05-27 § 37 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att fasa ut hotell- och turismprogrammet. Efter skolavslutningen 2022 har alla elever gått ut hotell- och turismprogrammet på Tyresö gymnasium. Hotell- och turismprogrammet har fasats ut och uppdraget är avslutat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utfasning av hotell- och turismprogrammet.pdf

6 Gallring av nationella prov

Diarienummer 2022/GVN 0025 008

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter fem år med undantag av vart femte år. Beslutet gäller retroaktivt.

Beskrivning av ärendet
Nationella prov i svenska och svenska som andra språk föreslås gallras efter fem år. Undantag för forskning görs för var femte årgång. Skälet till förslaget är en ringa efterfrågan på handlingarna och att handlingarnas status som underlag för betygssättning avklingar efter att eleven lämnat skolan. Beslutet föreslås gälla retroaktivt. Beslut om gallring tas också i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, gallring av nationella prov GVN.pdf

7 Kränkande behandling

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 14 maj - 31 juli 2022.pdf

8 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 16 maj - 8 augusti 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag GVN augusti.pdf
Beslut elevhälsa 2022.pdf
Beslut elevhälsa rekvisition 2021.pdf
Beslut yrkesvux rekvisition 2021.pdf
Beslut karriärtjänster VT 2022.pdf
Beslut lärarassistenter VT 2022.pdf
Beslut gymnasial lärling rekvisition 2021.pdf
Beslut lärarlönelyftet VT 2022.pdf
Beslut redovisning behörighetsgivande utbildning 2022.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut, skolchef GVN juni, juli 2022.pdf

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Ukrainaläget
- Slutantagningssiffor
- Information från verksamheterna

11 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0001 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 107.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 107.pdf

§49 Månadsrapport maj, juni och juli 2022

Diarienummer 2022/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport GVN maj 2022.pdf
Månadsrapport GVN juni-juli 2022.pdf

§50 Anläggnings- och lokalbehovsanalys gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens

Diarienummer 2022/GVN 0036 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Petra Nygren (M) deltar inte i beslutet.

Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2035.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anläggnings- och lokalbehovsanalys GVN 2022.pdf
Anläggnings- och lokalbehovsanalys gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde 2022.pdf

§51 Revidering av delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2022/GVN 0035 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förändringarna rör huvudsakligen GDPR och dataskyddslagen samt upphandlingsområdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förslag till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, revidering av delegationsordning GVN augusti 2022.pdf
Reviderad delegationsordning GVN augusti 2022.pdf
Bilaga 3 GVN Förtydligande motiveringar kopplat till avsnitt E rörande GDPR och dataskyddslagen.pdf

§52 Utreda möjliga idrottsprofileringar, redovisning av nämnduppdrag

Diarienummer 2022/GVN 0047 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.
Redovisningen av uppdraget godkänns.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda vidare införandet av E-sportsprofilen som LIU och på längre sikt även som NIU.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa Padel som LIU och på längre sikt införa som NIU.
4. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med relevanta idrottsföreningar i kommunen undersöka vilka övriga inriktningar på LIU och NIU som skulle vara möjliga att införa på Tyresö gymnasium.

Petra Nygren (M) deltar inte i beslutet.

Bjarne Vifell (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterade gymnasiestrategin 2020/GVN 0047 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under sammanträdet 2021-04-28. Under sammanträdet 2021-05-27 fattade nämnden ett antal beslut kopplade till gymnasiestrategin. Ett av besluten är att barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att utreda möjliga idrottsprofiler vidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att:

1. Redovisningen av uppdraget godkänns.
2. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda vidare införandet av E-sportsprofilen som LIU och på längre sikt även som NIU.
3. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa Padel som LIU och på längre sikt införa som NIU.
4. Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med relevanta idrottsföreningar i kommunen undersöka vilka övriga inriktningar på LIU och NIU som skulle vara möjliga att införa på Tyresö gymnasium.

Ordförandeutlåtande
Att kunna erbjuda idrottsprofilering på Tyresö gymnasium skulle dels kunna öka gymnasiets attraktivitet. Men framförallt skulle Tyresöelever erbjudas en utbildning inom kommunen ifall man vill kombinera studierna med en idrottssatsning.

Förvaltningens utredning visar på goda möjligheter att starta lokal idrottsutbildning (LIU) på kort sikt och Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) på lite längre sikt. För att fortsätta utveckla Tyresö gymnasium bör vi titta brett på hur både de befintliga och framtida program ska utvecklas.

Både LIU och NIU erbjuder högintressanta utvecklingsmöjligheter och förvaltningen bör få i uppdrag att titta vidare att införa dessa inom ramen för Tyresö Gymnasium. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utredning om möjliga idrottsprofileringar, redovisning av nämnduppdrag.pdf

§53 Utfasning av hotell- och turismprogrammet

Diarienummer 2022/GVN 0047 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2020-05-27 § 37 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att fasa ut hotell- och turismprogrammet. Efter skolavslutningen 2022 har alla elever gått ut hotell- och turismprogrammet på Tyresö gymnasium. Hotell- och turismprogrammet har fasats ut och uppdraget är avslutat.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utfasning av hotell- och turismprogrammet.pdf

§54 Gallring av nationella prov

Diarienummer 2022/GVN 0025 008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter fem år med undantag av vart femte år. Beslutet gäller retroaktivt.

Beskrivning av ärendet
Nationella prov i svenska och svenska som andra språk föreslås gallras efter fem år. Undantag för forskning görs för var femte årgång. Skälet till förslaget är en ringa efterfrågan på handlingarna och att handlingarnas status som underlag för betygssättning avklingar efter att eleven lämnat skolan. Beslutet föreslås gälla retroaktivt. Beslut om gallring tas också i kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att nationella prov i svenska eller svenska som andra språk gallras efter fem år med undantag av vart femte år. Beslutet gäller retroaktivt.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, gallring av nationella prov GVN.pdf

§55 Kränkande behandling

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen. 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 14 maj - 31 juli 2022.pdf

§56 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 16 maj – 8 augusti 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag GVN augusti.pdf
Beslut elevhälsa 2022.pdf
Beslut elevhälsa rekvisition 2021.pdf
Beslut yrkesvux rekvisition 2021.pdf
Beslut karriärtjänster VT 2022.pdf
Beslut lärarassistenter VT 2022.pdf
Beslut gymnasial lärling rekvisition 2021.pdf
Beslut lärarlönelyftet VT 2022.pdf
Beslut redovisning behörighetsgivande utbildning 2022.pdf

§57 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut, skolchef GVN juni, juli 2022.pdf

§58 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§58_prot_20220901.pdf (193 kb)

§59 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-06-07 § 107.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunstyrelsen 2022-06-07 § 107.pdf