Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2022-09-29

Sammanträde 2022-09-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2022/GVN 0011 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämnden informeras muntligt om rapporten gymnasiebehovet 2022.

2 Våldsförebyggande handlingsplan för Tyresö kommuns grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning

Diarienummer 2022/GVN 0042 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för förslag till kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige
- Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Skolan är den verksamhet där det finns mest evidens för att våldsförebyggande arbete fungerar, och även en plats där många elever blir utsatta för olika former av våld. Skolan ska vara en trygg och jämlik plats. Enligt skollagen ska skolorna arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och diskriminering, något som ligger till grund för ett våldsförebyggande arbete. Den våldsförebyggande handlingsplanen ger en inramning och vägledning kring det förebyggande arbetet kopplat till våld. Handlingsplanen ska ses som ett hjälpmedel och stöttning i det våldsförebyggande arbetet och ligga till grund för respektive skolas fortsatta förebyggande arbete, aktiviteter och behovsanalys kopplat till våld.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Skrivelse kommunala funktionshindersrådet.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-09-14 § 47.pdf
Barnrättsprövning GVN.pdf

3 Analys kränkande behandling

Diarienummer 2022/GVN 0016 44

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för vårterminen 2022 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att två gånger per år sammanfatta och analysera anmälda kränkningar. Vårterminen 2022 gjordes 13 anmälningar om kränkande behandling. Siffran ligger på ungefär samma nivå som antalet anmälningar vårterminen 2020, det vill säga innan coronapandemins fjärrundervisning. Alla anmälningar utom en gäller händelser som skett i skolan och på skoltid. Könsfördelningen är jämn vad gäller anmälningar men flickor är överrepresenterade i och med att pojkar är i majoritet på skolan.
Tyresö gymnasium har infört den kommungemensamma e-tjänsten för anmälan av kränkande behandling och under våren har de kombinerat manuella anmälningar med kommunens e tjänst.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att Tyresö gymnasium har ett gott arbete med trygghet och mot kränkande behandling och att det främjande arbetet har gett resultat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, rapport kränkande behandling Tyresö gymnasium VT22.pdf
Rapport kränkande behandling Tyresö gymnasium VT22.pdf

4 Digitaliseringsstrategi 2022

Diarienummer 2022/GVN 0043 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Digitaliseringsstrategin antas.

Beskrivning av ärendet
Förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun har uppfyllt den nationella IT strategin. Som ett led i detta och visionen om att alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens har en digitaliseringsstrategi för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter tagits fram. Förändringar som samhället genomgår idag och framöver ökar kraven och möjligheterna för skolväsendet att utveckla undervisningen och förbereda barn och elever för att leva och verka i ett digitaliserat samhälle. Vikten av digital kompetens betonas även i läroplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, digitaliseringsstategin.pdf
Digitaliseringsstrategi 2022.pdf

5 Statusrapport lokaler för högskoleförberedande program

Diarienummer 2022/GVN 0023 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns gymnasiestrategi antogs 2021-05-27 §37. Strategin innehåller bland annat ambitionen att starta för högskoleförberedande gymnasieprogram i kommunal regi.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkände behovsanalys lokaler för högskoleförberedande program, och gav kommunens strategiska lokalgrupp i uppdrag att ta fram förslag på lämplig lokallösning, vid sammanträdet 2022-03-17 §22.
Behovsanalysen beskriver grundläggande förutsättningar för lokaler i form av läge, storlek och utformning.

Bilagor
PM lokaler högskoleförberedande program.pdf

6 Delårsrapport 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2022/GVN 0012 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Delårsrapport för tertial 2 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden
januari - augusti 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som
omfattar verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och
vuxenutbildning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022,
uppföljning av mål, uppdrag, politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 GVN.pdf
Delårsrapport 2 GVN.pdf

7 Redovisning av uppstart av försäljnings- och serviceprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet på Tyresö gymnasium

Diarienummer 2021/GVN 0053 44

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Redovisningen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2021-08-26 § 51 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inkludera vård- och omsorgsprogrammet och försäljning- och serviceprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022.
Båda programmen har startats på Tyresö gymnasium i samband med skolstarten hösten 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, uppstart av två nya yrkesprogram.pdf

8 Anmälningar om kränkande behandling

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 1-31 aug. 2022.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut, skolchef september 2022.pdf

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Dialog kring svenskundervisning
- Invigning av lärcenter
- Bergfoten

§60 Informationsärende

Diarienummer 2022/GVN 0011 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämnden informeras muntligt om rapporten gymnasiebehovet 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§60_prot_20220929.pdf (111 kb)

§61 Våldsförebyggande handlingsplan för Tyresö kommuns grundskolor,

Diarienummer 2022/GVN 0042 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun antas.

Beskrivning av ärendet
Skolan är den verksamhet där det finns mest evidens för att våldsförebyggande arbete fungerar, och även en plats där många elever blir utsatta för olika former av våld.   Skolan ska vara en trygg och jämlik plats. Enligt skollagen ska skolorna arbeta främjande och förebyggande mot kränkningar och diskriminering, något som ligger till grund för ett våldsförebyggande arbete.  Den våldsförebyggande handlingsplanen ger en inramning och vägledning kring det förebyggande arbetet kopplat till våld. Handlingsplanen ska ses som ett hjälpmedel och stöttning i det våldsförebyggande arbetet och ligga till grund för respektive skolas fortsatta förebyggande arbete, aktiviteter och behovsanalys kopplat till våld.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att anta handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun.

Yttranden
Ulla Hoffmann (V) lämnar ett ersättaryttrande.

Yrkanden
Ulla Hoffmann (V), hade om hon hade haft rösträtt, yrkat bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Våldsförebyggande handlingsplan.pdf
Skrivelse kommunala funktionshindersrådet.pdf
Kommunala funktionshindersrådet protokollsutdrag 2022-09-14 § 47.pdf
Barnrättsprövning GVN.pdf

§62 Analys kränkande behandling

Diarienummer 2022/GVN 0016 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för vårterminen 2022 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att två gånger per år sammanfatta och analysera anmälda kränkningar. Vårterminen 2022 gjordes 13 anmälningar om kränkande behandling. Siffran ligger på ungefär samma nivå som antalet anmälningar vårterminen 2020, det vill säga innan coronapandemins fjärrundervisning. Alla anmälningar utom en gäller händelser som skett i skolan och på skoltid. Könsfördelningen är jämn vad gäller anmälningar men flickor är överrepresenterade i och med att pojkar är i majoritet på skolan.

Tyresö gymnasium har infört den kommungemensamma e-tjänsten för anmälan av kränkande behandling och under våren har de kombinerat manuella anmälningar med kommunens e tjänst.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser att Tyresö gymnasium har ett gott arbete med trygghet och mot kränkande behandling och att det främjande arbetet har gett resultat.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att notera informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för vårterminen 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, rapport kränkande behandling Tyresö gymnasium VT22.pdf
Rapport kränkande behandling Tyresö gymnasium VT22.pdf

§63 Digitaliseringsstrategi 2022

Diarienummer 2022/GVN 0043 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Digitaliseringsstrategin antas.

Beskrivning av ärendet
Förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning i Tyresö kommun har uppfyllt den nationella IT strategin. Som ett led i detta och visionen om att alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens har en digitaliseringsstrategi för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter tagits fram. Förändringar som samhället genomgår idag och framöver ökar kraven och möjligheterna för skolväsendet att utveckla undervisningen och förbereda barn och elever för att leva och verka i ett digitaliserat samhälle. Vikten av digital kompetens betonas även i läroplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att anta digitaliseringsstrategin.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, digitaliseringsstategin.pdf
Digitaliseringsstrategi 2022.pdf

§64 Statusrapport lokaler för högskoleförberedande program

Diarienummer 2022/GVN 0023 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns gymnasiestrategi antogs 2021-05-27 §37. Strategin innehåller bland annat ambitionen att starta för högskoleförberedande gymnasieprogram i kommunal regi.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkände behovsanalys lokaler för högskoleförberedande program, och gav kommunens strategiska lokalgrupp i uppdrag att ta fram förslag på lämplig lokallösning, vid sammanträdet 2022-03-17 §22.
Behovsanalysen beskriver grundläggande förutsättningar för lokaler i form av läge, storlek och utformning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
PM lokaler högskoleförberedande program.pdf

§65 Delårsrapport 2 för 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2022/GVN 0012 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022 godkänns. 

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2022, uppföljning av mål, uppdrag, politiska prioriteringar och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att godkänna delårsrapport för tertial 2 2022 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, delårsrapport 2 GVN..pdf
Delårsrapport 2 GVN.pdf

§66 Redovisning av uppstart av försäljnings- och serviceprogrammet och vård- och

Diarienummer 2022/GVN 0053 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av uppdraget godkänns.

Deltar inte i beslutet
Petra Nygren (M) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2021-08-26 § 51 att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inkludera vård- och omsorgsprogrammet och försäljning- och serviceprogrammet i programutbudet från och med höstterminen 2022.

Båda programmen har startats på Tyresö gymnasium i samband med skolstarten hösten 2022. 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att godkänna redovisningen av uppdraget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, uppstart av två nya yrkesprogram.pdf

§67 Anmälningar om kränkande behandling

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen. 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 1-31 aug. 2022.pdf

§68 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut, skolchef september 2022.pdf

§69 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Dialog kring svenskundervisning
- Invigning av lärcenter
- Bergfoten

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§69_prot_20220929.pdf (112 kb)