Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2021-04-21

Sammanträde 2021-04-21

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Uppdrag om förstudie för gång- och cykelbro över Drevviken, sträcka Trollbäcken - Huddinge

Diarienummer KSM 2021-380

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören får i uppdrag att starta en förstudie för gång- och cykelbro över Drevviken, sträckan Trollbäcken - Huddinge

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns översiktsplan pekar ut att kommunen ska studera en brokoppling för gång och cykel som kopplar ihop Trollbäcken med Huddinge och den kollektivtrafik (pendeltåg) som finns väster om Drevviken. Det är viktigt att Tyresö binds samman genom radiella tvärförbindelser, framförallt till Älvsjö och Huddinge då dessa kopplingar ses som svaga och kan utvecklas. Tyresö behöver förbättrade gång- och cykelförbindelser och anslutningarna till grannkommunerna. Därför föreslås en förstudie genomföras avseende gång- och cykelbro över Drevviken, sträckan Trollbäcken - Huddinge. Förstudien bidrar till översiktsplanens genomförande.

Denna förstudie kommer att göras tillsammans med Huddinge kommun. Den ska bland annat ge svar på lokaliseringsalternativ och vilken typ av bro som är lämplig samt hur koppling ska ske till befintligt gång- och cykelnät. Förstudien ska innehålla en behovsanalys som beskriver behovet som bron ska tillgodose, och hur värdet av behovet förhåller sig till kostnaden att genomföra projektet. En prövning av barnets bästa kommer att ingå. Förstudien ska dessutom redogöra för vilka konsekvenser genomförandet av ny bro har gällande kostnader, fastighetsintrång, naturreservat i Huddinge med mera.

Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för anslagsfinansierad verksamhet inom kommunstyrelseförvaltningen. Konsultkostnader beräknas till 600 000 kr, en kostnad som kommunerna delar på. Avtal kring detta behöver tas fram. Intern kostnad för arbetstid beräknas bli 48 000kr.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Förstudie gång- och cykelbro över Drevviken.pdf
Tjänsteskrivelse Förstudie gång- och cykelbro över Drevviken signerad.pdf

2 Återrapportering av uppdrag för badplats i Fornudden

Diarienummer KSM-2017-850-261

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Beslut §105 i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 29 augusti 2018 upphävs.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att teckna arrende- och skötselavtal för område med befintlig brygga och strand invid gravområde i Fornudden samt för befintlig brygga i närheten av korsningen Fornuddsvägen/Lönnvägen

Beskrivning av ärendet
I Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet den 29 augusti 2018 (§ 105) fick dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att anlägga en kommunal badplats med badbrygga i Fornudden invid gravområdet samt att befintlig båtbrygga (tillhörande Fornuddens villaförening, utan arrendeavtal) skulle flyttas närmre bryggan tillhörande Kumlavikens bryggförening.

Kommunstyrelseförvaltningen har utrett flera olika möjligheter för området och rekommenderar:
* att båtbryggan får ligga kvar på nuvarande plats
* att arrendeavtal för vattenområdet och ett skötselavtal för strandområdet upprättas med villaföreningen,
* att avtalen säkerställer allmänhetens tillgänglighet till området
Sittmöjligheter har iordningsställs på bryggan för att möjliggöra vattenkontakt för allmänheten, och som kompensation för de trädäck som utgår ur projektet södra Fornuddsparken.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering badplats Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse Återrapportering av uppdrag för badplats i Fornudden signerad.pdf

3 Information om resultat av trafikanalys - effekt på framkomlighet och klimatutsläpp i Tyresö

Diarienummer 2020/SBF 0047

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid hållbarhetsutskottets sammanträde kommer utskottet ges information om resultatet av den trafikanalys som gjorts som ett underlag till Framkomlighetsplanen. Analysen utgår från befolkningsprognosen och utvecklingsprogrammet i översiktsplanen och jämför hur utvecklingen av biltrafiken kommer att se ut 2030 i ett basscenario utan åtgärder och med ett målstyrt scenario där åtgärder görs för att nå målen i Tyresö kommuns trafikstrategi "Tyresö styr mot hållbara transporter". Resultaten av trafikanalysen presenteras tillsammans med en analys av effekterna på klimatutsläppen som gjorts som del av arbetet i uppdraget se över klimat- och energistrategierna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Presentation av trafikanalysens resultat.pdf
Tjänsteskrivelse Information om resultat av trafikanalys signerad.pdf