Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2019-06-19

Sammanträde 2019-06-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora

1 Svar på remiss om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft

Dnr KSM2019-727-210

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande över förslag till nationell plan för omprövning
av vattenkraft godkänns.

Beskrivning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och
Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för
omprövning av vattenkraft. Planens syfte är att omprövningen ska förse vattenkraften
med moderna miljövillkor som ger största möjliga nytta för vattenmiljön samtidigt
som en effektiv nationell tillgång på vattenkraftsel kan säkerställas. Havs- och
vattenmyndigheten har remitterat förslaget till nationell plan samt
miljökonsekvensbeskrivning till centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner,
berörda miljöorganisationer, branschorganisationer och enskilda verksamhetsutövare
fram till och med 28 juni 2019.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget är bra och ger en tydlighet i
omprövningsprocessen vilket ger förutsättningar för en effektiv omprövning som är väl
avvägd mellan olika intressen. Dock saknas Tyresån (avrinningsområde 62) i
remissmaterialet och bör läggas till. Omprövning av kraftstationen vid Uddby bör
läggas så snart som möjligt i tid då det är ett litet kraftverk som också är det enda
kraftverket i hela avrinningsområdet. Dessutom finns underlag framtaget av Tyresåns
vattenvårdsförbund i form av utredningen "Fritt fram i Tyresån". Vägledningar i
arbetet kommer att bli mycket viktigt för ett framgångsrikt genomförande i enlighet
med planen.

Remissen i sin helhet finns att läsa på www.havochvatten.se/remiss-vattenkraft-nap.

Bilagor
TJUT yttrande omprövning vattenkraft.docx.pdf
Missiv-nationell-plan-vattenkraft.pdf

2 Uppdrag om framtagande av beslutsunderlag för Telegrafbergets naturreservat

Dnr KSM2015-840-265

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka ut på samråd förslag om
inrättande av Telegrafbergets naturreservat.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 25 november 2015 §163, att
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att inleda processen för bildande av
Telegrafbergets naturreservat. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag
för samråd. Till ärendet hör följande handlingar:
- Förslag till beslut för inrättande av Telegrafbergets naturreservat inklusive
föreskrifter och beslutskarta.
- Förslag till skötselplan för Telegrafbergets naturreservat.
Förslaget sänds ut på remiss till sakägare, myndigheter, ledningsrättsinnehavare, och
föreningar. Till närliggande gränsgrannar sänds ett informationsbrev om samrådet
över förslaget till Telegrafbergets naturreservat. Föreslagen samrådstid är åtta veckor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Telegrafberget naturreservat.pdf
20190604 Telegrafbergets NR beslut foreskrifter karta bilaga 1 och 2.pdf
20190604 Telegrafbergets NR Skotselplan bilaga 3.pdf

3 Investeringsäskande: ombyggnad av regnbädd i Tyresö stadspark

Dnr KSM2019-733-210

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningen beviljas 1,3 miljoner kronor i investeringsmedel för att
bygga om regnbädden i Tyresö stadspark så att den får en vattenspegel.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun lät projektera och 2014 bygga Tyresö stadspark. I parken finns en
regnbädd som mycket sällan eller aldrig har något vatten i sig. Efter utredning om hur
en vattenspegel kan skapas i den nedsänkta ytan föreslås en ombyggnad med en
lösning liknande den för vattentrappan där vatten idag pumpas runt.

Syftet med investeringen är att bygga om regnbädden i Tyresö stadspark så att denna
får en dekorativ vattenspegel. Målet är att ge ökat upplevelsevärde åt vår stadspark i
form av ett vattenelement som sedan länge är efterfrågat av våra medborgare.
Ombyggnationen beräknas kosta cirka 1, 3 miljoner kronor och kan genomföras år
2020.

Bilagor
Tjänsteskrivelse stadsparken.pdf
Investeringsansökan Stadsparken 190607.pdf

4 Svar på ordförandeuppdrag: ansöka om medlemskap i klimatkommunerna

Dnr KSM 2019-290

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Stadsbyggnadsförvaltningens statusredovisning av ordförandeuppdraget. Ansöka
om medlemskap i Klimatkommunerna noteras.
2. Hållbarhetsutskottet beslutar att inte gå med i Klimatkommunerna.

Beskrivning av ärendet
På Kommunstyrelsen den 13 mars 2019 beslutades att; Stadsbyggnadsförvaltningen
ges i uppdrag att för Tyresö kommun ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna.
Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ansöka om medlemskap i
Klimatkommunerna. Det innebär ett relativt omfattande arbete med
ansökningsprocessen. Att ansöka om medlemskap, enligt beslutat ordförandeuppdrag,
kan förvaltningen tillsammans med övriga berörda genomföra hösten 2019. Det
innebär att kommunen bör kunna bli medlem till årsskiftet 2019/20.

Stadsbyggnadsförvaltningen vill dock hänvisa till att Tyresö kommun beslutade 2016-
01-27 i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att lämna Borgmästaravtalet och istället
gå med i Sekom (Dnr 2016/KS0017005). Detta på grund av den omfattande
administration som följde med medlemskapet (en extern konsult fick anlitas) och för
att avtalet enbart berör klimatutmaningen - som är en del av miljö- och
hållbarhetsarbetet i kommunen.

Klimatkommunerna syftar till att stötta de kommuner som genom EU:s
Borgmästaravtal förbundit sig att minska utsläpp av växthusgaser. Om kommunen har
för avsikt att åter skriva på Borgmästaravtalet är medlemskap i Klimatkommunerna
bra. Annars är Tyresö kommun redan medlem i Sveriges ekokommuner - ett nätverk
för strategisk hållbar utveckling. Se tjänsteskrivelse för mer underlag om vad
medlemskapet i Sveriges ekokommuner innebär.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ansökan klimatkommunerna.pdf
190206 Ordförandeuppdrag medlemsskap klimatkommunerna.docx.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-03-13 § 47.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott,
som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att
kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot
inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Anmälan av delegationsbeslut maj 2019.pdf

6 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens och tekniska kontorets månadsrapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport SBF maj 2019.pdf
Månadsrapport VA-Renhållning maj 2019.pdf
Miljö- och trafiks månadrapport jan-maj 2019.pdf

§36 Svar på remiss om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft

Dnr KSM2019-727-210
 
Hållbarhetsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande över förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft. Planens syfte är att omprövningen ska förse vattenkraften med moderna miljövillkor som ger största möjliga nytta för vattenmiljön samtidigt som en effektiv nationell tillgång på vattenkraftsel kan säkerställas. Havs- och vattenmyndigheten har remitterat förslaget till nationell plan samt miljökonsekvensbeskrivning till centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, berörda miljöorganisationer, branschorganisationer och enskilda verksamhetsutövare fram till och med 28 juni 2019.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget är bra och ger en tydlighet i omprövningsprocessen vilket ger förutsättningar för en effektiv omprövning som är väl avvägd mellan olika intressen. Dock saknas Tyresån (avrinningsområde 62) i remissmaterialet och bör läggas till. Omprövning av kraftstationen vid Uddby bör läggas så snart som möjligt i tid då det är ett litet kraftverk som också är det enda kraftverket i hela avrinningsområdet. Dessutom finns underlag framtaget av Tyresåns vattenvårdsförbund i form av utredningen "Fritt fram i Tyresån". Vägledningar i arbetet kommer att bli mycket viktigt för ett framgångsrikt genomförande i enlighet med planen.
 
Remissen i sin helhet finns att läsa på www.havochvatten.se/remiss-vattenkraft-nap.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse nationell plan omprövning vattenkraft.pdf
Missiv-nationell-plan-vattenkraft.pdf

§37 Beslut om samråd över förslag för inträttande av Telegrafbergets naturreservat

Dnr KSM2015-840-265
 
Hållbarhetsutskottets beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka ut förslag om inrättande av Telegrafbergets naturreservat på samråd.
 
Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 25 november 2015 §163, att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att inleda processen för bildande av Telegrafbergets naturreservat. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag för samråd. Till ärendet hör följande handlingar:
- Förslag till beslut för inrättande av Telegrafbergets naturreservat inklusive föreskrifter och beslutskarta.
- Förslag till skötselplan för Telegrafbergets naturreservat.
Förslaget sänds ut på remiss till sakägare, myndigheter, ledningsrättsinnehavare, och föreningar. Till närliggande gränsgrannar sänds ett informationsbrev om samrådet över förslaget till Telegrafbergets naturreservat. Föreslagen samrådstid är åtta veckor.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse Telegrafberget naturreservat.pdf
20190604 Telegrafbergets NR beslut foreskrifter karta bilaga 1 och 2.pdf
20190604 Telegrafbergets NR Skotselplan bilaga 3.pdf

§38 Investeringsäskande: ombyggnad av regnbädd i Tyresö stadspark

Dnr KSM2019-733-210
 
Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Stadsbyggnadsförvaltningen beviljas 1,3 miljoner kronor i investeringsmedel för att under 2020 bygga om regnbädden i Tyresö stadspark så att den får en vattenspegel.  Investeringen finanserias inom samlingsanslaget till kommunstyrelsens förfogande för 2020.
 
Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun lät projektera och 2014 bygga Tyresö stadspark. I parken finns en regnbädd som mycket sällan eller aldrig har något vatten i sig. Efter utredning om hur en vattenspegel kan skapas i den nedsänkta ytan föreslås en ombyggnad med en lösning liknande den för vattentrappan där vatten idag pumpas runt.
Syftet med investeringen är att bygga om regnbädden i Tyresö stadspark så att denna får en dekorativ vattenspegel. Målet är att ge ökat upplevelsevärde åt vår stadspark i form av ett vattenelement som sedan länge är efterfrågat av våra medborgare. Ombyggnationen beräknas kosta cirka 1, 3 miljoner kronor och kan genomföras år 2020.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse stadsparken.pdf
Investeringsansökan Stadsparken 190607.pdf

§39 Ordförandeuppdrag måltidspolicy för Tyresö kommun

Dnr 2019/SBF 0056
 
Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommundirektören får i uppdrag att låta kommunstyrelseförvaltningen ta fram ett förslag till måltidspolicy. Arbetet med att fram en måltidspolicy ska givetvis även följa barnkonventionen.
 
Reservation
Ann-Christine Svensson (M) anmäler en skriftlig reservation (se bilaga).
Per Carlberg (SD) anmäler en blank reservation.
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande för hållbarhetsutskottet Marie Åkesdotter föreslår att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till måltidspolicy, arbetet med att ta fram denna ska följa barnkonventionen.
 
Ordförandeförslag
Den gemensamma måltiden är en central del i alla mänskliga kulturer. Hur vi utformar våra måltider, miljön runt omkring och vad vi lägger på tallriken, har stor påverkan. Dels för de som intar måltiden, dels för de människor som har odlat, skördat och lagat maten, dels för den natur där maten kommer ifrån och hur rester och matavfall hanteras.
 
Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) har höga ambitioner för de måltider som Tyresö kommun serverar. Det innefattar allt ifrån mat till förskolebarn till konferensluncher. Livsmedelsverkets måltidsmodell ger ett bra helhetsperspektiv på den goda måltiden och kan sammanfattas som följer: God, Näringsriktig, Hållbar, Integrerad, Trivsam och Säker.
 
I budget för 2020 har Tillsammans för Tyresö, beslutat om ett mål om 50% ekologisk mat, samt att frukt i förskolan i största möjliga utsträckning ska vara ekologiskt odlad, och därmed fri från bekämpningsmedel. Det är också angeläget att minska klimatbelastningen från maten. Här blir verktyg som ökad andel vegetarisk kost, kött och fisk med låg klimatbelastning, samt minskat matsvinn viktiga.
 
Tillsammans för Tyresö vill höja ambitionerna kring hela måltidens inramning. Den bästa maten, är den som äts upp. Vi kan servera hur god mat som helst, men om det är bullrigt, stressigt och en otrygg miljö, så kommer ändå inte måltiden upplevas som positiv. I Tyresö kommuns verksamheter ska måltiden kunna intas i en lugn, trygg och trivsam miljö. Skolmåltiden är en del av utbildningen i skolan, skollagen (2010:800) och kan användas som pedagogiskt verktyg. Måltiden kan även ses som resurs inom omvårdnaden.
Genom en måltidspolicy kan måltidsverksamheten kvalitetssäkras i det dagliga arbetet. Måltidspolicyn ska syfta till att:
 
- servera god mat av hög kvalitet och bra näringsinnehåll.
- grundlägga goda matvanor för hälsa och välbefinnande.
- minska belastningen på natur och klimat.
- underlätta lärandet genom mätta, pigga och friska barn och elever.
- åstadkomma lugna och ändamålsenliga måltidsmiljöer.
- öka samarbetet mellan måltidsenheten och förskola, grundskola och gymnasiet.
- hålla hög kvalitet på livsmedelshygienen.
- djurskyddskrav håller minst samma nivå som svensk lagstiftning föreskriver.
 
Hållbarhetsutskottet föreslår härmed kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att låta förvaltningen ta fram ett förslag till måltidspolicy. Arbetet med att fram en måltidspolicy ska givetvis även följa barnkonventionen.
 
Yrkande
Ann-Christine Svensson (M), Fredrik Bergkvist (M) och Dick Bengtsson (M) yrkar avslag på förslag till beslut.
Per Carlberg (SD) yrkar avslag på förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordföranden Marie Åkesdotter (MP) ställer frågan om att bifalla yrkandena om att avslå förslag till beslut och finner att hållbarhetsutskottet avslår yrkandena om avslag.
 
Ordföranden ställer frågan om att bifalla förslag till beslut och finner att hållbarhetsutskottet beslutar enligt förslag.

§40 Information om pågående regional trafikplanering

Dnr 2019/SBF 0055

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Strategisk trafikplanerare Sofia Eneborg och trafikplanerare Peter Dalhamn informerar om pågående regional trafikplanering. Gullmarsplan, väg 73, sträckningsstudie 4 och stråkstudie 11.

Beslut/Protokollsutdrag
§40_prot_20190619.pdf (163 kb)

§41 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Anmälan av delegationsbeslut maj 2019.pdf

§42 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens och tekniska kontorets månadsrapporter bifogas.

Bilagor
Månadsrapport SBF maj 2019.pdf
Månadsrapport VA-Renhållning maj 2019.pdf
Miljö- och trafiks månadrapport jan-maj 2019.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§42_prot_20190619.pdf (164 kb)