Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2019-08-28

Sammanträde 2019-08-28

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora

1 Beslut om antagande av Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö

Dnr KSM2019-620-260

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö avseende masshantering och etablering på Östra Tyresö antas.

Beskrivning av ärendet
Strategin sätter ramarna för hur kommunen ska arbeta med lokal masshantering och etablering vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vid anläggning av gator, gång- och cykelbanor på Östra Tyresö.

Masshanteringsstrategin ska ses som ett planeringsunderlag och ett stöd för de som är inblandade i utveckling och omvandling av Östra Tyresö. Strategin konkretiserar kommunens vision för lokal masshantering. Dokumentet är även tänkt att fungera som information externt till bland annat de myndigheter och fastighetsägare som berörs av kommunens arbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Beslut om antagande av Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö 20190626.docx.pdf
Masshanteringsstrategi20190805.pdf

2 Uppdrag att upprätta en handlingsplan för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö

Dnr KSM 2019-833-260

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta en handlingsplan för lokal masshantering på Östra Tyresö.
2. I beslutet ingår att utreda Strandallén som en del av handlingsplanen för fortsatt lokal masshantering och etablering efter att tidsbegränsat lov gått ut (Strand 1:390 m.fl.). I beslutet ingår även att som en del av handlingsplanen utreda del av fastigheterna på Strandallén 8- 12 samt delar av fastigheterna på Slumnäsvägen 19- 23 (Strand 1:112 m.fl.) för hantering av mjuka massor d v s mellanlagring och sortering av jord, grus asfalt (ca 10 000 kvm).
3. Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö är föreslagen att antas i kommunstyrelsen september och uppdrag om att ta fram en handlingsplan för genomförande av strategin förutsätter att kommunstyrelsen beslutar enligt det förslaget.

Beskrivning av ärendet
För att uppnå gällande miljömål om koldioxidutsläpp, avfallsdirektivet och följa strategins (Strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö) intention behöver kommunen planera så att den lokala masshanteringen på Östra Tyresö fungerar på ett optimalt sätt. En handlingsplan behöver upprättas som beskriver hur kommunen avser att genomför strategin.

Hur kommunen avser att arbeta med planering av ytor för lokal masshantering och etableringsytor vid utbyggnaden av Östra Tyresö beskrivs bäst i en handlingsplan.

Bilagor
Uppdrag om handlingsplan för masshantering på Östra Tyresö 2019_.docx.pdf

3 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut juli 2019.pdf

4 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens och tekniska kontorets månadsrapport bifogas.

Bilagor
SBF Månadsrapport juni, juli 2019.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Juli.pdf
Miljö- och trafiks månadrapport 20190731.pdf
Månadsrapport juli - aug, VA och Renhållning.pdf

§43 Beslut om antagande av Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö

Dnr KSM2019-620-260

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö avseende masshantering och
etablering på Östra Tyresö antas.
 
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.
 
Beskrivning av ärendet
Strategin sätter ramarna för hur kommunen ska arbeta med lokal masshantering
och etablering vid utbyggnad av vatten och avlopp samt vid anläggning av gator,
gång- och cykelbanor på Östra Tyresö.

Masshanteringsstrategin ska ses som ett planeringsunderlag och ett stöd för de
som är inblandade i utveckling och omvandling av Östra Tyresö. Strategin
konkretiserar kommunens vision för lokal masshantering. Dokumentet är även
tänkt att fungera som information externt till bland annat de myndigheter och
fastighetsägare som berörs av kommunens arbete.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_Beslut om antagande av Masshanteringsstrategi för Östra
Tyresö 20190626.docx.pdf
Masshanteringsstrategi20190805.pdf

§44 Uppdrag att upprätta en handlingsplan för genomförande av strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö

Dnr KSM 2019-833-260

Hållbarhetsutskottets beslut
1.  Kommundirektören ges i uppdrag att upprätta en handlingsplan för lokal masshantering på Östra Tyresö.

2.  I beslutet ingår att utreda Strandallén som en del av handlingsplanen för fortsatt lokal masshantering och etablering efter att tidsbegränsat lov gått ut (Strand 1:390 m.fl.). I beslutet ingår även att som en del av handlingsplanen utreda del av fastigheterna på Strandallén 8 - 12 samt delar av fastigheterna på Slumnäsvägen 19- 23 (Strand 1:112 m.fl.) för hantering av mjuka massor d v s mellanlagring och sortering av jord, grus asfalt (ca 10 000 kvm).

3.  Masshanteringsstrategi för Östra Tyresö är föreslagen att antas i
kommunstyrelsen september och uppdrag om att ta fram en
handlingsplan för genomförande av strategin förutsätter att
kommunstyrelsen beslutar enligt det förslaget.
 
Anders Wickberg (SD) deltar inte i beslutet.
 
Beskrivning av ärendet
För att uppnå gällande miljömål om koldioxidutsläpp, avfallsdirektivet och följa
strategins (Strategi för lokal masshantering på Östra Tyresö) intention behöver kommunen planera så att den lokala masshanteringen på Östra Tyresö
fungerar på ett optimalt sätt. En handlingsplan behöver upprättas som beskriver
hur kommunen avser att genomför strategin.

Hur kommunen avser att arbeta med planering av ytor för lokal masshantering
och etableringsytor vid utbyggnaden av Östra Tyresö beskrivs bäst i en
handlingsplan.

Bilagor
Uppdrag om handlingsplan för masshantering på Östra Tyresö 2019_.docx.pdf

§45 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som
fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse
eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen.
Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller
ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för
redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut juli 2019.pdf

§46 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens och tekniska kontorets månadsrapport bifogas.

Bilagor
SBF Månadsrapport juni, juli 2019.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Juli.pdf 
Månadsrapport juli - aug, VA och Renhållning.pdf
Miljö- och trafiks månadrapport 20190731_uppdaterad.pdf

§47 Ordförandeförslag om skyfallsutredning för Tyresö kommun

Dnr 2019/SBF 0061 

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en skyfallsutredning som
finansieras inom anslagen budget för miljö- och klimatarbete 2019.

Särskilt yttrande
Peter Freij (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).
Anders Wickberg (SD) anmäler ett särskilt yttrande (se bi laga).
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande för hållbarhetsutskottet, Marie Åkesdotter föreslår att
kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en skyfallsutredning.
Modellering av översvämningsutbredning vid skyfall och höga flöden i
vattendrag för Tyresö kommun – ett steg i anpassningen till ett förändrat
framtida klimat.

Det framtida klimatet kommer att innebära en högre frekvens av kraftiga skyfall,
ökade flöden i sjöar och vattendrag samt stigande havsnivåer. För att minska
sårbarheten i den bebyggda miljön och undvika skador på egendom och
störningar av samhällsviktiga funktioner är det en viktig grundförutsättning att
ha kunskap om vattenflöden, flödesvägar och risken för marköversvämningar
utifrån befintliga markförhållanden. Dessa förhållanden behöver vara kända i ett
tidigt skede av stadsplaneringen för att i så stor utsträckning som möjligt kunna
använda markens naturliga förmåga att hantera vatten och därigenom undvika
översvämningar och att kostsamma åtgärder behöver genomföras i efterhan d.
För att ge bra förutsättningar för Tyresö kommun att anpassa befintlig
bebyggelse till ett förändrat klimat likväl som att utveckla och förnya
stadsmiljön förslås att ett planeringsunderlag för vatten i stadsmiljön tas fram
genom uppbyggnad av en hydraulisk modell som beskriver
översvämningsutbredning och flöden vid såväl skyfall som höga flöden i sjöar
och vattendrag i nutid såväl som i ett framtida klimat. Resultaten av
modelleringar kan i första hand ge en bild av hur översvämningsrisken ser ut i  
kommunen vilket ger ett bra underlag i tidiga skeden av stadsplaneringen (t.ex. i
form av översvämningskartor i interna webbkartan). Den uppbyggda modellen
kommer att ägas av Tyresö kommun och utgör vidare ett långsiktigt verktyg
som kan användas till att simulera effekten av framtida förslag till detaljplaner
såväl som förändrade förhållanden/åtgärder i vattendrag (t.ex. förändrade
regleringsmönster, anläggning av våtmarker mm). I förlängningen kan också
modellen utgöra ett underlag för framtagande av strukturplaner för vatten, se
t.ex. vägledning från MSB eller genomfört arbete i Göteborgs stad.
Modelleringarna i detta uppdrag planeras att göras för extrema flödeshändelser,
d.v.s. sådana vattenmängder som inte anses utgöra ”normaldagvatten” och vid
sådana situationer antas det kommunala dagvattennätet vara fullt (d.v.s. sådana
flöden som enligt branschpraxis ligger utanför VA-huvudmannens
ansvarsområde). För att ge en ännu bättre bild av vattenflöden i stadsmiljön och
behov av utveckling av den kommunala VA-försörjningen för hantering av
”normaldagvatten” så kan även en modell av ledningsnätet för dagvatten
kopplas på. Det är dock något som faller under VA-huvudmannens ansvar och
bekostas därmed av VA-kollektivet (VA-huvudmannen ansvarar för att
dagvattennätet dimensioneras på ett korrekt sätt, enligt Svenskt Vattens
publikationer i normalfallet).

Uppbyggnad av den hydrauliska modellen samt modelleringar av översvämningsutbredning vid klimatanpassade 100 -årsregn samt 100-årsflöden i vattendrag uppskattas kosta ca 500-1000 kkr beroende på ambitionsnivå.

Modelluppbyggnad för ledningsnät av dagvatten samt ytterligare modelleringar
av mindre regnmängder, framtida detaljplaners påverkan etc. tillkommer utöver
denna kostnad.
 
Yrkande
Peter Freij (M) yrkar på att ärendet bordläggs.
Anders Wickberg (SD) yrkar på att ärendet bordläggs.

Beslutsgång
Ordförande Marie Åkesdotter (MP) ställer frågan om att bifalla yrkandena om
bordläggning av ärendet och finner att stadsbyggnadsutskottet avslår  yrkandena.
Ordförande ställer frågan om att bifalla ordförandeförslaget och finner att
stadsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med ordförandeförslaget. 
 
Bilagor
Ordförandeuppdrag om skyfallsutredning för Tyresö kommun.docx.pdf