Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2019-09-25

Sammanträde 2019-09-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bollmora

1 Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Dnr 2019/SBF 0062

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till beslut i
kommunfullmäktige
- Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp godkänns.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhe tsområde för
vatten och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet för
vatten och avlopp i Tyresö med Brobänken och Nyfors detaljplaneområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf
Bilaga karta, revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf

2 Projekt testcyklist 2019

Dnr 2019/SBF 0063

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektets slutrapport bifogas.

Bilagor
Slutrapport Elcyklist 2019.pdf

3 Svar på remiss reviderad klimat- och energistrategi Stockholms län 2020-2045

Dnr KSM2019-957-212

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
- Förvaltningens skrivelse antas som svar på remiss förslag till klimat- och
energistrategi för Stockholms län 2020-2045.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har under 2018-2019 arbetat med att revidera den klimat- och
energistrategi mot bakgrund av Sveriges nya klimat- och energipolitiska mål.
Kärnan i strategin är en aktiv samverkan. Strategin ska också fungera som ett
ramverk att förhålla sig till i arbetet med att uppnå de nationella klimat- och
energipolitiska målen.

Att ha en strategi för länets arbete är en bra och viktig utgångspunkt, samt bidrar
till övergripande kunskap om de förutsättningar och utmaningar som finns. Det
behöver tydligare framgå i klimat- och energistrategin vad den ska tillföra och hur
den ska förhålla sig till den befintliga Klimatfärdplanen som redan finns för länet.
Genom att det tydliggörs hur Klimatfärdplanen och Klimatstrategin kompletterar
varandra, för att uppnå Sveriges klimat- och energipolitiska mål, kan det ge en bra
grund för länets klimatarbete. Risken är att fokus hamnar på en allt för strategisk
nivå. Att arbeta mer med att kommuner och landsting ska ställa krav i
upphandlingar ser Tyresö kommun som ett viktigare verktyg för att nå de klimat-
och energipolitiska målen. Detta kan exempelvis vara att bilda nätverk för
klimatsmart och energieffektiv upphandling för de professioner vars arbete måste
förändras för att de klimat- och energipolitiska målen ska uppnås.

Förslag till klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020 -2045 finns att
läsa i sin helhet här;
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019 /klimat--
och-energistrategi-for-stockholms-lan-2020-2045-remissversion.html.

Bilagor
Svar på remiss reviderad Klimat- och energistrategi 2020-2045 för Stockholm
län.pdf
Remiss reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län.pdf

4 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens och tekniska kontorets månadsrapport bifogas.

Bilagor
SBF Månadsrapport aug, sept 2019.pdf
Miljö- och trafiks månadrapport 20190831.docx.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas
av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller
utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men
däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut augusti 2019.pdf

§48 Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Dnr 2019/SBF 0062

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
- Reviderat förslag till verksamhetsområde för vatten och avlopp godkänns.

Beskrivning av ärendet
VA-avdelningen har utarbetat ett förslag till reviderat verksamhetsområde för vatten och avlopp. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Tyresö med Brobänken och Nyfors detaljplaneområde.

Bilagor
Tjänsteskrivelse revidering av verksamhetsområde för VA.pdf
Bilaga karta, revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp.pdf

§49 Projekt testcyklist 2019

Dnr 2019/SBF 0063

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergquist (M) anmäler ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Projektets slutrapport bifogas.

Bilagor
Slutrapport Elcyklist 2019.pdf

§50 Svar på remiss reviderad klimat- och energistrategi Stockholms län 2020-2045

Dnr KSM2019-957-212

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förvaltningens skrivelse antas som svar på remiss förslag till klimat - och
energistrategi för Stockholms län 2020-2045.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har under 2018-2019 arbetat med att revidera den klimat- och
energistrategi mot bakgrund av Sveriges nya klimat- och energipolitiska
mål. Kärnan i strategin är en aktiv samverkan. Strategin ska också fungera som
ett ramverk att förhålla sig till i arbetet med att uppnå de nationella klimat- och
energipolitiska målen.

Att ha en strategi för länets arbete är en bra och viktig utgångspunkt, samt
bidrar till övergripande kunskap om de förutsättningar och utman ingar som
finns. Det behöver tydligare framgå i klimat- och energistrategin vad den ska
tillföra och hur den ska förhålla sig till den befintliga Klimatfärdplanen som
redan finns för länet. Genom att det tydliggörs hur Klimatfärdplanen och
Klimatstrategin kompletterar varandra, för att uppnå Sveriges klimat - och
energipolitiska mål, kan det ge en bra grund för länets klimatarbete.
Risken är att fokus hamnar på en allt för strategisk nivå. Att arbeta mer med att
kommuner och landsting ska ställa krav i upphandlingar ser Tyresö kommun
som ett viktigare verktyg för att nå de klimat- och energipolitiska målen. Detta
kan exempelvis vara att bilda nätverk för klimatsmart och energieffektiv
upphandling för de professioner vars arbete måste förändras för att de klimat-
och energipolitiska målen ska uppnås.
Förslag till klimat- och energistrategi för Stockholms län 2020 -2045 finns att
läsa i sin helhet här;
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2019/klimat --
och-energistrategi-for-stockholms-lan-2020-2045-remissversion.html.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - svar på remiss reviderad klimat- och energistrategi.pdf
Remiss reviderad Klimat- och energistrategi 2020–2045 för Stockholms län.pdf

§51 Månadsrapport från stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska kontoret 2019

Dnr 2019/SBF 0003

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningens och tekniska kontorets månadsrapport bifogas.

Bilagor
SBF Månadsrapport aug, sept 2019.pdf
Miljö- och trafiks månadrapport 20190831.docx.pdf
Månadsrapport augusti, VA och Renhållning.docx.pdf

§52 Anmälan av delegationsbeslut 2019

Dnr 2019/SBF 0004

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt inte anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut augusti 2019.pdf