Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2020-05-13

Sammanträde 2020-05-13

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21)

Dnr 2020/KSTK-0055-80

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande-som svar på remissen om trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21).

Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen har i en remissutgåva Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21) föreslagit en rad trafikförändringar. Kommunstyrelseförvaltningen har svårt att få en uppfattning på förändringar i och med att antal turer inte har specificerats i remissen. Kommunen satsar mycket resurser på att öka kollektivresandet och anser att det behövs tätare och mer attraktiv kollektivtrafik.

Bilagor
Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken och W.docx.pdf
Trafikförändringsremiss T21.pdf

2 Förslag beslut Tyresöinitiativet Hundrastgård Tyresö Strand

Dnr 2020/KS 0063 009

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda placering och ta fram underlag för anordnade av hundrastgård i Östra delarna av Tyresö.

2. Kostnaden för utredning och anordnande finansieras med skattemedel. Inför genomförandebeslut prioriteras anordnandet av hundrastgård likt övriga investeringsäskanden för 2021.

Beskrivning av ärendet
Från Tyresöinitiativet har förslag om anläggande av en hundrastgård i Tyresö Strandområdet inkommit och fått 84 st röster. Ett tillhörande tak, vind/regnskydd med bänk föreslås också.

I Tyresö finns två hundrastgårdar, en i Wättinge och en i Sofieberg. Hundrastgård saknas i Östra delarna av kommunen.

Förvaltningen ser positivt på att komplettera kommunens hundrastgårdar med
anordnandet av en ny i Östra Tyresö. Placering och utformning bör studeras vidare som en del i anordnandet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Hundrastgård i Tyresö Strandområdet.docx

3 Trafik- och framkomlighetsplan

Dnr 2020/SBF 0047

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presentation av nulägesbeskrivning i arbetet med Trafik - och framkomlighetsplan. Ett kunskapsunderlag som beskriver befintliga trafikförhållanden i kommunen som kopplar till den kollektivtrafik vi har.

4 Rapport om trafiksäkerheten runt Fornuddensskola

Dnr 2020/SBF 0049

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information kring skolans, äldreboendets och gatornas utbyggnad inom Fornudden med fokus på trafikfrågor.

5 Hållbarhetsarbetet i kommunen

Dnr 2020/SBF 0048

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av planerna för arbetet att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram för Tyresö kommun, samt information om medlemskap i Klimatkommunerna

6 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/SBF 0021

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

§5 Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21)

Dnr 2020/KSTK-0055-80

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande-som svar på remissen om trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21).

Hållbarhetsutskottets beslut
Kommundirektören ges i uppdrag att komplettera förslaget till remissvar med
tillgänglighetsaspekter med mera enligt Ulrica Riis-Pedersens (C) förslag inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen har i en remissutgåva Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21) föreslagit en rad trafikförändringar. Kommunstyrelseförvaltningen har svårt att få en uppfattning på förändringar i och med att antal turer inte har specificerats i remissen. Kommunen satsar mycket resurser på att öka kollektivresandet och anser att det behövs tätare och mer attraktiv kollektivtrafik.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att komplettera förslaget till remissvar med tillgänglighetsaspekter med mera enligt Ulrica Riis-Pedersens (C) förslag inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.

Ordföranden föreslår att hållbarhetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att:

- Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande-som svar på remissen om trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21).

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeför slaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Trafikförändringsremiss T21.pdf
Uppdaterad-Yttrande över Trafikförändringar i SL-trafiken och W_HE.docx.pdf

§6 Förslag beslut Tyresöinitiativet Hundrastgård Tyresö Strand

Dnr 2020/KS 0063 009

Hållbarhetsutskottets beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda placering och ta fram underlag för anordnade av hundrastgård i Östra delarna av Tyresö.

2. Kostnaden för utredning och anordnande finansieras med skattemedel. Inför genomförandebeslut prioriteras anordnandet av hundrastgård likt övriga investeringsäskanden för 2021.

3. Hållbarhetsutskottet överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beskrivning av ärendet
Från Tyresöinitiativet har förslag om anläggande av en hundrastgård i Tyresö Strandområdet inkommit och fått 84 st röster. Ett tillhörande tak, vind/regnskydd med bänk föreslås också.

I Tyresö finns två hundrastgårdar, en i Wättinge och en i Sofieberg. Hundrastgård saknas i Östra delarna av kommunen.

Förvaltningen ser positivt på att komplettera kommunens hundrastgårdar med
anordnandet av en ny i Östra Tyresö. Placering och utformning bör studeras vidare som en del i anordnandet.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda placering och ta fram underlag för anordnade av hundrastgård i Östra delarna av Tyresö.
2. Kostnaden för utredning och anordnande finansieras med skattemedel. Inför genomförandebeslut prioriteras anordnandet av hundrastgård likt övriga investeringsäskanden för 2021.
3. Hållbarhetsutskottet överlämnar sitt svar till förslagsställaren.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Tyresöinitiativ till nämnd - Hundrastgård i Tyresö Strandområdet.docx

§7 Trafik- och framkomlighetsplan

Dnr 2020/SBF 0047

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presentation av nulägesbeskrivning i arbetet med Trafik - och framkomlighetsplan. Ett kunskapsunderlag som beskriver befintliga trafikförhållanden i kommunen som kopplar till den kollektivtrafik vi har.

§8 Rapport om trafiksäkerheten runt Fornuddensskola

Dnr 2020/SBF 0049

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information kring skolans, äldreboendets och gatornas utbyggnad inom Fornudden med fokus på trafikfrågor.

§9 Hållbarhetsarbetet i kommunen

Dnr 2020/SBF 0048

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av planerna för arbetet att ta fram ett nytt hållbarhetsprogram för Tyresö kommun, samt information om medlemskap i Klimatkommunerna

§10 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/SBF 0021

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan
innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade
beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Redovisning delegationsbeslut - Flyttning och skrotning av fordon.pdf
Redovisning delegationsbeslut - godkända trafikanordningsplaner och schakttillstånd.pdf
Redovisning delegationsbeslut - godkända upplåtelser av allmän plats.pdf
Redovisning delegationsbeslut - lokala trafikföreskrifter.pdf

§11 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för mars 2020.

Bilagor
Månadsrapport.docx.pdf

§12 Övrig fråga om trafikförbättring

Dnr 2020/KSTK 0057 80

Hållbarhetsutskottets beslut
1. Ärendet tas upp som extra ärende.

2. Hållbarhetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheten för samordning mellan Tyresö kommun och Tyresö Bostäder angående snöröjning av gång- och cykelbanor i kommunen.

Beskrivning av ärendet
En övrig fråga om förslag till bland annat förbättring av vinterunderhåll på gång- och cykelbana väcks av Peter Freij (M).

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att hållbarhetsutskottet beslutar att:
1. Ärendet tas upp som extra ärende.
2. Informationen noteras och överlämnas till kommundirektören.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om hållbarhetsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att hållbarhetsutskottet bifaller det.